01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/10/2018
Date de péremption : 26/11/2018
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Kielce: Services d'arpentage

2018/S 200-454976 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/10/2018 S200  - - Services - Avis de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Kielce: Services d'arpentage 2018/S 200-454976 Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Powiat Kielecki, Starostwo Powiatowe w Kielcach ul. Wrzosowa 44 Kielce 25-211 Pologne Point(s) de contact: Alojzy Jka█bik T╚l╚phone: +48 606206214 Courriel: alojzy.jakobik@kancelariajiz.pl Fax: +48 412001210 Code NUTS: PL72 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://bip.powiat.kielce.pl/main/index.html http://bip.powiat.kielce.pl/main/index.html
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: http://bip.powiat.kielce.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach.html Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorit╚ r╚gionale ou locale
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Modernizacja ewidencji grunt█w i budynk█w b?d?cych w zasobach geodezyjnych Zamawiaj?cego Num╚ro de r╚f╚rence: GN-II.6620.21.232.2018
II.1.2) Code CPV principal 71355000
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest: a) modernizacja ewidencji grunt█w i budynk█w (wykonana na podstawie obowi?zuj?cych przepis█w) maj?ca na celu aktualizacj danych ewidencyjnych oraz uzupe?nienie istniej?cej bazy danych o brakuj?ce dane ewidencyjne; b) aktualizacja u?ytk█w gruntowych i klas gleboznawczych; c) opracowanie i wy?o?enie do wgl?du zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego, udzia w rozpatrzeniu zg?oszonych uwag do tego operatu w trakcie jego wy?o?enia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezb?dnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu wynikaj?cych z uwzgl?dnionych uwag; d) przygotowanie projekt█w zawiadomie o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych; e) doprowadzeniem baz danych EGiB do zgodno?ci z poj?ciowym modelem danych EGiB
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 3 Nombre maximal de lots pouvant ═tre attribu╚s un soumissionnaire: 3
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71354300
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL721
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: a) modernizacja ewidencji grunt█w i budynk█w (wykonana na podstawie obowi?zuj?cych przepis█w) maj?ca na celu aktualizacj danych ewidencyjnych oraz uzupe?nienie istniej?cej bazy danych o brakuj?ce dane ewidencyjne dotycz?ce: ˇ grunt█w, ˇ budynk█w, ˇ obiekt█w trwale zwi?zanych z budynkami, ˇ nieruchomo?ci lokalowych, ˇ w?a?cicieli nieruchomo?ci oraz podmiot█w, w kt█rych w?adaniu lub gospodarowaniu znajduj si grunty Skarbu Pa?stwa lub jednostek samorz?du terytorialnego, a tak?e podmiot█w, kt█re na zasadach samoistnego posiadania w?adaj gruntami, dla kt█rych ze wzgl?du na brak ksi?gi wieczystej, zbioru dokument█w albo innych dokument█w nie mo?na ustali w?a?cicieli; b) aktualizacja u?ytk█w gruntowych i klas gleboznawczych; c) opracowanie i wy?o?enie do wgl?du zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego, udzia w rozpatrzeniu zg?oszonych uwag do tego operatu w trakcie jego wy?o?enia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezb?dnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu wynikaj?cych z uwzgl?dnionych uwag; d) przygotowanie projekt█w zawiadomie o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych; e) doprowadzeniem baz danych EGiB do zgodno?ci z poj?ciowym modelem danych EGiB, okre?lonym w za??czniku nr 1a do rozporz?dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.3.2001 r. w sprawie ewidencji grunt█w i budynk█w, w tym dostosowanie bazy danych EGiB do wymaga zintegrowanego systemu informacji o nieruchomo?ci (ZSIN) Jednostka ewidencyjna: Bieliny; Bodzentyn ˝ Obszar Wiejski; G█rno.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Wyd?u?ony okres udzielonej r?kojmi / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zam█wienie jest wsp█?finansowania z ?rodk█w UE w ramach projektu pod nazw e-GEODEZJA - cyfrowy zas█b geodezyjny powiat█w Buskiego, J?drzejowskiego, Kieleckiego i Pi?czowskiego w ramach dzia?ania Rozw█j e-spo?ecze?stwa z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew█dztwa ?wi?tokrzyskiego na lata 2014-2020.
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71354300
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL721
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: a) modernizacja ewidencji grunt█w i budynk█w (wykonana na podstawie obowi?zuj?cych przepis█w) maj?ca na celu aktualizacj danych ewidencyjnych oraz uzupe?nienie istniej?cej bazy danych o brakuj?ce dane ewidencyjne dotycz?ce: ˇ grunt█w, ˇ budynk█w, ˇ obiekt█w trwale zwi?zanych z budynkami, ˇ nieruchomo?ci lokalowych, ˇ w?a?cicieli nieruchomo?ci oraz podmiot█w, w kt█rych w?adaniu lub gospodarowaniu znajduj si grunty Skarbu Pa?stwa lub jednostek samorz?du terytorialnego, a tak?e podmiot█w, kt█re na zasadach samoistnego posiadania w?adaj gruntami, dla kt█rych ze wzgl?du na brak ksi?gi wieczystej, zbioru dokument█w albo innych dokument█w nie mo?na ustali w?a?cicieli; b) aktualizacja u?ytk█w gruntowych i klas gleboznawczych; c) opracowanie i wy?o?enie do wgl?du zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego, udzia w rozpatrzeniu zg?oszonych uwag do tego operatu w trakcie jego wy?o?enia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezb?dnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu wynikaj?cych z uwzgl?dnionych uwag; d) przygotowanie projekt█w zawiadomie o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych; e) doprowadzeniem baz danych EGiB do zgodno?ci z poj?ciowym modelem danych EGiB, okre?lonym w za??czniku nr 1a do rozporz?dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.3.2001 r. w sprawie ewidencji grunt█w i budynk█w, w tym dostosowanie bazy danych EGiB do wymaga zintegrowanego systemu informacji o nieruchomo?ci (ZSIN) Jednostka ewidencyjna: Bodzentyn - Miasto; Ch?ciny - Miasto; Chmielnik - Miasto; Daleszyce - Miasto; ?ag█w - Miasto.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Wyd?u?ony okres udzielonej r?kojmi / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zam█wienie jest wsp█?finansowania z ?rodk█w UE w ramach projektu pod nazw e-GEODEZJA - cyfrowy zas█b geodezyjny powiat█w Buskiego, J?drzejowskiego, Kieleckiego i Pi?czowskiego w ramach dzia?ania Rozw█j e-spo?ecze?stwa z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew█dztwa ?wi?tokrzyskiego na lata 2014-2020.
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71354300
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL721
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: a) modernizacja ewidencji grunt█w i budynk█w (wykonana na podstawie obowi?zuj?cych przepis█w) maj?ca na celu aktualizacj danych ewidencyjnych oraz uzupe?nienie istniej?cej bazy danych o brakuj?ce dane ewidencyjne dotycz?ce: ˇ grunt█w, ˇ budynk█w, ˇ obiekt█w trwale zwi?zanych z budynkami, ˇ nieruchomo?ci lokalowych, ˇ w?a?cicieli nieruchomo?ci oraz podmiot█w, w kt█rych w?adaniu lub gospodarowaniu znajduj si grunty Skarbu Pa?stwa lub jednostek samorz?du terytorialnego, a tak?e podmiot█w, kt█re na zasadach samoistnego posiadania w?adaj gruntami, dla kt█rych ze wzgl?du na brak ksi?gi wieczystej, zbioru dokument█w albo innych dokument█w nie mo?na ustali w?a?cicieli. b) aktualizacja u?ytk█w gruntowych i klas gleboznawczych; c) opracowanie i wy?o?enie do wgl?du zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego, udzia w rozpatrzeniu zg?oszonych uwag do tego operatu w trakcie jego wy?o?enia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezb?dnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu wynikaj?cych z uwzgl?dnionych uwag; d) przygotowanie projekt█w zawiadomie o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych; e) doprowadzeniem baz danych EGiB do zgodno?ci z poj?ciowym modelem danych EGiB, okre?lonym w za??czniku nr 1a do rozporz?dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.3.2001 r. w sprawie ewidencji grunt█w i budynk█w, w tym dostosowanie bazy danych EGiB do wymaga zintegrowanego systemu informacji o nieruchomo?ci (ZSIN) Jednostka ewidencyjna: Ch?ciny ˝ Obszar Wiejski; Chmielnik ˝ Obszar Wiejski; Piekosz█w.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Wyd?u?ony okres udzielonej r?kojmi / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zam█wienie jest wsp█?finansowania z ?rodk█w UE w ramach projektu pod nazw e-GEODEZJA - cyfrowy zas█b geodezyjny powiat█w Buskiego, J?drzejowskiego, Kieleckiego i Pi?czowskiego w ramach dzia?ania Rozw█j e-spo?ecze?stwa z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew█dztwa ?wi?tokrzyskiego na lata 2014-2020.
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71354300
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL721
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: a) modernizacja ewidencji grunt█w i budynk█w (wykonana na podstawie obowi?zuj?cych przepis█w) maj?ca na celu aktualizacj danych ewidencyjnych oraz uzupe?nienie istniej?cej bazy danych o brakuj?ce dane ewidencyjne dotycz?ce: ˇ grunt█w, ˇ budynk█w, ˇ obiekt█w trwale zwi?zanych z budynkami, ˇ nieruchomo?ci lokalowych, ˇ w?a?cicieli nieruchomo?ci oraz podmiot█w, w kt█rych w?adaniu lub gospodarowaniu znajduj si grunty Skarbu Pa?stwa lub jednostek samorz?du terytorialnego, a tak?e podmiot█w, kt█re na zasadach samoistnego posiadania w?adaj gruntami, dla kt█rych ze wzgl?du na brak ksi?gi wieczystej, zbioru dokument█w albo innych dokument█w nie mo?na ustali w?a?cicieli; b) aktualizacja u?ytk█w gruntowych i klas gleboznawczych; c) opracowanie i wy?o?enie do wgl?du zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego, udzia w rozpatrzeniu zg?oszonych uwag do tego operatu w trakcie jego wy?o?enia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezb?dnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu wynikaj?cych z uwzgl?dnionych uwag; d) przygotowanie projekt█w zawiadomie o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych; e) doprowadzeniem baz danych EGiB do zgodno?ci z poj?ciowym modelem danych EGiB, okre?lonym w za??czniku nr 1a do rozporz?dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.3.2001 r. w sprawie ewidencji grunt█w i budynk█w, w tym dostosowanie bazy danych EGiB do wymaga zintegrowanego systemu informacji o nieruchomo?ci (ZSIN) Jednostka ewidencyjna: Daleszyce ˝ Obszar Wiejski; Mas?█w; Miedziana G█ra.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Wyd?u?ony okres udzielonej r?kojmi / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zam█wienie jest wsp█?finansowania z ?rodk█w UE w ramach projektu pod nazw e-GEODEZJA - cyfrowy zas█b geodezyjny powiat█w Buskiego, J?drzejowskiego, Kieleckiego i Pi?czowskiego w ramach dzia?ania Rozw█j e-spo?ecze?stwa z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew█dztwa ?wi?tokrzyskiego na lata 2014-2020.
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71354300
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL721
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: a) modernizacja ewidencji grunt█w i budynk█w (wykonana na podstawie obowi?zuj?cych przepis█w) maj?ca na celu aktualizacj danych ewidencyjnych oraz uzupe?nienie istniej?cej bazy danych o brakuj?ce dane ewidencyjne dotycz?ce: ˇ grunt█w, ˇ budynk█w, ˇ obiekt█w trwale zwi?zanych z budynkami, ˇ nieruchomo?ci lokalowych, ˇ w?a?cicieli nieruchomo?ci oraz podmiot█w, w kt█rych w?adaniu lub gospodarowaniu znajduj si grunty Skarbu Pa?stwa lub jednostek samorz?du terytorialnego, a tak?e podmiot█w, kt█re na zasadach samoistnego posiadania w?adaj gruntami, dla kt█rych ze wzgl?du na brak ksi?gi wieczystej, zbioru dokument█w albo innych dokument█w nie mo?na ustali w?a?cicieli; b) aktualizacja u?ytk█w gruntowych i klas gleboznawczych; c) opracowanie i wy?o?enie do wgl?du zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego, udzia w rozpatrzeniu zg?oszonych uwag do tego operatu w trakcie jego wy?o?enia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezb?dnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu wynikaj?cych z uwzgl?dnionych uwag; d) przygotowanie projekt█w zawiadomie o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych; e) doprowadzeniem baz danych EGiB do zgodno?ci z poj?ciowym modelem danych EGiB, okre?lonym w za??czniku nr 1a do rozporz?dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.3.2001 r. w sprawie ewidencji grunt█w i budynk█w, w tym dostosowanie bazy danych EGiB do wymaga zintegrowanego systemu informacji o nieruchomo?ci (ZSIN) Jednostka ewidencyjna: ?opuszno; Nowa S?upia; Strawczyn.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Wyd?u?ony okres udzielonej r?kojmi / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zam█wienie jest wsp█?finansowania z ?rodk█w UE w ramach projektu pod nazw e-GEODEZJA - cyfrowy zas█b geodezyjny powiat█w Buskiego, J?drzejowskiego, Kieleckiego i Pi?czowskiego w ramach dzia?ania Rozw█j e-spo?ecze?stwa z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew█dztwa ?wi?tokrzyskiego na lata 2014-2020.
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71354300
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL721
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: a) modernizacja ewidencji grunt█w i budynk█w (wykonana na podstawie obowi?zuj?cych przepis█w) maj?ca na celu aktualizacj danych ewidencyjnych oraz uzupe?nienie istniej?cej bazy danych o brakuj?ce dane ewidencyjne dotycz?ce: ˇ grunt█w, ˇ budynk█w, ˇ obiekt█w trwale zwi?zanych z budynkami, ˇ nieruchomo?ci lokalowych, ˇ w?a?cicieli nieruchomo?ci oraz podmiot█w, w kt█rych w?adaniu lub gospodarowaniu znajduj si grunty Skarbu Pa?stwa lub jednostek samorz?du terytorialnego, a tak?e podmiot█w, kt█re na zasadach samoistnego posiadania w?adaj gruntami, dla kt█rych ze wzgl?du na brak ksi?gi wieczystej, zbioru dokument█w albo innych dokument█w nie mo?na ustali w?a?cicieli; b) aktualizacja u?ytk█w gruntowych i klas gleboznawczych; c) opracowanie i wy?o?enie do wgl?du zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego, udzia w rozpatrzeniu zg?oszonych uwag do tego operatu w trakcie jego wy?o?enia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezb?dnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu wynikaj?cych z uwzgl?dnionych uwag; d) przygotowanie projekt█w zawiadomie o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych; e) doprowadzeniem baz danych EGiB do zgodno?ci z poj?ciowym modelem danych EGiB, okre?lonym w za??czniku nr 1a do rozporz?dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.3.2001 r. w sprawie ewidencji grunt█w i budynk█w, w tym dostosowanie bazy danych EGiB do wymaga zintegrowanego systemu informacji o nieruchomo?ci (ZSIN) Jednostka ewidencyjna:Mni█w; Morawica ˝ Miasto; Morawica ˝ Obszar Wiejski.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Wyd?u?ony okres udzielonej r?kojmi / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zam█wienie jest wsp█?finansowania z ?rodk█w UE w ramach projektu pod nazw e-GEODEZJA - cyfrowy zas█b geodezyjny powiat█w Buskiego, J?drzejowskiego, Kieleckiego i Pi?czowskiego w ramach dzia?ania Rozw█j e-spo?ecze?stwa z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew█dztwa ?wi?tokrzyskiego na lata 2014-2020.
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71354300
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL721
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: a) modernizacja ewidencji grunt█w i budynk█w (wykonana na podstawie obowi?zuj?cych przepis█w) maj?ca na celu aktualizacj danych ewidencyjnych oraz uzupe?nienie istniej?cej bazy danych o brakuj?ce dane ewidencyjne dotycz?ce: ˇ grunt█w, ˇ budynk█w, ˇ obiekt█w trwale zwi?zanych z budynkami, ˇ nieruchomo?ci lokalowych, ˇ w?a?cicieli nieruchomo?ci oraz podmiot█w, w kt█rych w?adaniu lub gospodarowaniu znajduj si grunty Skarbu Pa?stwa lub jednostek samorz?du terytorialnego, a tak?e podmiot█w, kt█re na zasadach samoistnego posiadania w?adaj gruntami, dla kt█rych ze wzgl?du na brak ksi?gi wieczystej, zbioru dokument█w albo innych dokument█w nie mo?na ustali w?a?cicieli; b) aktualizacja u?ytk█w gruntowych i klas gleboznawczych; c) opracowanie i wy?o?enie do wgl?du zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego, udzia w rozpatrzeniu zg?oszonych uwag do tego operatu w trakcie jego wy?o?enia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezb?dnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu wynikaj?cych z uwzgl?dnionych uwag; d) przygotowanie projekt█w zawiadomie o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych; e) doprowadzeniem baz danych EGiB do zgodno?ci z poj?ciowym modelem danych EGiB, okre?lonym w za??czniku nr 1a do rozporz?dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.3.2001 r. w sprawie ewidencji grunt█w i budynk█w, w tym dostosowanie bazy danych EGiB do wymaga zintegrowanego systemu informacji o nieruchomo?ci (ZSIN) Jednostka ewidencyjna:Pierzchnica; Rak█w; Sitk█wka-Nowiny; Zagna?sk.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Wyd?u?ony okres udzielonej r?kojmi / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zam█wienie jest wsp█?finansowania z ?rodk█w UE w ramach projektu pod nazw e-GEODEZJA - cyfrowy zas█b geodezyjny powiat█w Buskiego, J?drzejowskiego, Kieleckiego i Pi?czowskiego w ramach dzia?ania Rozw█j e-spo?ecze?stwa z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew█dztwa ?wi?tokrzyskiego na lata 2014-2020.
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Na potwierdzenie nale?y z?o?y?: o?wiadczenie zgodnie z za?o?eniami w pkt.
   9. 3. ˝ Zamawiaj?cy w tym zakresie nie stawia ?adnych wymaga?.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Na potwierdzenie nale?y z?o?y?: o?wiadczenie zgodnie z za?o?eniami w pkt.
   9. 3. ˝ Zamawiaj?cy w tym zakresie nie stawia ?adnych wymaga?.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
a) wykonanych us?ug zawarty w JEDZ Wykaz us?ug wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych us?ugi zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego us?ugi by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument█w - o?wiadczenie wykonawcy; Dla zadania od 1 do 7 Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e w tym okresie wykona min.: Jedn us?ug o warto?ci nie mniszej ni 30 000 PLN brutto z zakresu geodezji, polegaj?ce na opracowaniu lub modernizacji ewidencji grunt█w i budynk█w. Uwaga; T sam us?ug mo?na wykaza si do trzech wybranych us?ug; b) wykazu os█b wskazanych w JEDZ, kt█re b?d uczestniczy w wykonywaniu zam█wienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku nale?y z?o?y wykaz os█b, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam█wienia publicznego, w szczeg█lno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kontrol jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zam█wienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje n/w osobami: Dla zadania od 1 do 7 Minimum po jednej osobie dla ka?dego zadania w zakresie kierowania pracami geodezyjnymi kt█ra: Posiada uprawnienia zawodowe, o kt█rych mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy pgik; oraz naby do?wiadczenie w ci?gu ostatnich dziesi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert polegaj?ce na wykonaniu lub pe?nieniu funkcji kierownika przy opracowaniu lub modernizacji ewidencji grunt█w i budynk█w - min. jednego zako?czonego zadania (od pocz?tku do ko?ca) sk?adaj?cego si z min. dw█ch jednostek ewidencyjnych gdzie ka?da jednostka ewidencyjna zawiera?a min. dwa obr?by. Uwaga; t sam osoba mo?na wykaza si tylko do jednego zadania.
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Warunki realizacji umowy okre?la wz█r umowy stanowi?cy za??cznik do SIWZ
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚ Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel charg╚s de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 26/11/2018 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Dur╚e en mois: 2 ( compter de la date limite de r╚ception des offres)
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 26/11/2018 Heure locale: 11:15 Lieu:
Oferty zostan otwarte w siedzibie zamawiaj?cego Powiat Kielecki, Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, POLSKA.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. Đprocedury odwr█conejţ, o kt█rej mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Stosownie do przywo?anych przepis█w Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy wykonawca, kt█rego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu O?wiadczenie JEDZ nale?y z?o?y przed up?ywem terminu sk?adania ofert, wy??cznie w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania, o kt█rych mowa w SIWZ Wykonawca b?dzie obowi?zany przedstawi Zamawiaj?cemu nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w SIWZ):
   1.  Informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
   2.  Odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt.
   9. 4.4.
   3.  Za?wiadczenie w?a?ciwego urz?du skarbowego zgodnie z opisem w pkt.
   9. 4.4.
   4.  Za?wiadczenie Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego zgodnie z opisem w pkt.
   9. 4.4.
   5.  O?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ˝ dokument█w potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci ˝ za??cznik nr 6 do SIWZ.
   6.  O?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam█wienia publiczne ˝ za??cznik nr 6 do SIWZ.
   7.  O?wiadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatk█w i op?at lokalnych, o kt█rych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785) ˝ za??cznik nr 6 do SIWZ Je?eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokument█w, o kt█rych mowa powy?ej sk?ada dokumenty wskazane w Rozporz?dzeniu Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzaj█w dokument█w, jakich mo?e ??da zamawiaj?cy od wykonawcy, okresu ich wa?no?ci oraz form, w jakich dokumenty te mog by sk?adane (Dz.U. 2016 poz. 1126). W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zam█wienia w okoliczno?ciach, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawca b?dzie zobowi?zany z?o?y o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej. Wadium w kwocie po 5 000 PLN (pi? tys. z?) na ka?de zadanie nale?y wnie? przed up?ywem terminu sk?adania ofert. W przypadku sk?adania ofert na dopuszczalne 3 zadania mo?na wnie? kwot sumaryczna w wysoko?ci 15 000 PLN wskazuj?c w tytule numery zada na kt█re jest sk?adana oferta.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
26.1. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy. 26.2. Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania. 26.3. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub r█wnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 26.4. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej. 26.5. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b. 26.6. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia na stronie internetowej. 26.7. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 26.5 i 26.6. SIWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 26.8. Je?eli zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie p█?niej ni w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia. b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia. 26.9. W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Krajow Izb Odwo?awcz orzeczenia. 26.10. Wykonawca mo?e zg?osi przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do kt█rej przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy? strony, do kt█rej przyst?puje. Zg?oszenie przyst?pienia dor?cza si Prezesowi Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wa?nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi przesy?a si zamawiaj?cemu oraz wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie. 26.11. Wykonawcy, kt█rzy przyst?pili do post?powania odwo?awczego, staj si uczestnikami post?powania odwo?awczego, je?eli maj interes w tym, aby odwo?anie zosta?o rozstrzygni?te na korzy? jednej ze stron. 26.12. Zamawiaj?cy lub odwo?uj?cy mo?e zg?osi opozycj przeciw przyst?pieniu innego wykonawcy nie p█?niej ni do czasu otwarcia rozprawy. 26.13. Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot lub dzie ustawowo wolny od pracy, termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 26.14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 26 w zakresie wniesienia odwo?ania i skargi maj zastosowanie przepisy art. 179 - 198g ustawy.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
14/10/2018
 
 
C L A S S E    C P V
71354300 - Services cadastraux 
71355000 - Services d'arpentage