Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 28/05/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Kielce: Services de conception technique

2020/S 68-162364  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
06/04/2020
S68
Services - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Kielce: Services de conception technique

2020/S 068-162364

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 051-121266)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: ?wi?tokrzyski Zarz?d DrÛg WojewÛdzkich
Adresse postale: ul. Jagiello?ska 72
Ville: Kielce
Code NUTS: PL
Code postal: 25-602
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Wydzia ZamÛwie Publicznych
Courriel: Zamowienia.Publiczne@szdw.kielce.com.pl
TÈlÈphone: +48 413470480
Fax: +48 413470470 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.szdw.kielce.com.pl

www.szdw.kielce.com.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Wykup i aktualizacja projektu na drugi etap budowy obwodnicy Staszowa na d?ugo?ci 1,5 km

NumÈro de rÈfÈrence: 18/2020

II.1.2)
Code CPV principal
71320000

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykup i aktualizacja projektu na drugi etap budowy obwodnicy Staszowa na d?ugo?ci 1,5 km. W zakres zamÛwienia wchodzi: ó aktualizacja projektu budowlanego i wykonawczego wraz z aktualizacj dokumentacji przetargowej, ó uzyskanie w imieniu inwestora, czyli ?wi?tokrzyskiego Zarz?d DrÛg WojewÛdzkich w Kielcach, wszelkich decyzji administracyjnych niezb?dnych do realizacji zadania w tym ewentualnie decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzji ZRID lub pozwolenia na budow?. ZamÛwienie b?dzie realizowane zgodnie ze specyfikacj techniczn w oparciu o dokumentacj projektow pn. Budowa uk?adu obwodnicowego m. StaszÛw odc. DW 764 km ok. 4+828,32 do DW 757 km ok. 6+268,22 wraz z za??cznikami.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
02/04/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 051-121266

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 24/04/2020

Heure locale: 11:30

Lire:

Date: 28/05/2020

Heure locale: 11:30

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert?: Oferta musi zachowa wa?no? do:

Au lieu de:

Date: 22/06/2020

Lire:

Date: 26/07/2020

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 24/04/2020

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 28/05/2020

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
71320000 - Services de conception technique