Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document :
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Kielce: Services de conception technique

2020/S 68-162435  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 06/04/2020 S68 Services - Modification d'un march╚ /d'une concession en cours - Sans objet Pologne-Kielce: Services de conception technique 2020/S 068-162435 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?wi?tokrzyski Zarz?d Dr█g Wojew█dzkich Adresse postale: ul. Jagiello?ska 72 Ville: Kielce Code NUTS: PL Code postal: 25-602 Pays: Pologne Point(s) de contact: Wydzia Zam█wie Publicznych Courriel: Zamowienia.Publiczne@szdw.kielce.com.pl T╚l╚phone: +48 413470480 Fax: +48 413470470 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.szdw.kielce.com.pl www.szdw.kielce.com.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojew█dzkiej nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budow obwodnicy m. Kazimierza Wielka (...) Num╚ro de r╚f╚rence: 52
II.1.2) Code CPV principal 71320000
II.1.3) Type de march╚ Services
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71241000 71313440
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
Inwestycja jest zlokalizowana w wojew█dztwie ?wi?tokrzyskim, w powiecie kazimierskim na terenie gmin Kazimierza Wielka i Bejsce.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przedmiotem zam█wienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojew█dzkiej nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budow obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budow obwodu drogowego ˝ w systemie zaprojektuj ˝ zbuduj / zakres: od km 53+045 (ist. 54+990) do granicy wojew█dztwa ?wi?tokrzyskiego ˝ km 64+163 (ist. 66+152,48) na podstawie opracowanej koncepcji programowo-przestrzennej, karty informacyjnej przedsi?wzi?cia, raportem oddzia?ywania na ?rodowisko wraz z decyzj OO oraz specyfikacj techniczn w zakresie obejmuj?cym nast?puj?ce opracowania: ˇ mapa do cel█w projektowych w skali 1:500, ˇ dokumentacja geotechniczna oraz oceny pod?o?a gruntowego (1 odwiert na 100 m ˝ g??boko? minimum 2 m od spodu rob█t ziemnych). W przypadku konieczno?ci nale?y wykona dodatkowe odwierty, ˇ dokumentacja hydrogeologiczna, ˇ materia?y do uzyskania decyzji pozwolenie wodnoprawne, tj. operat wodnoprawny, ˇ projekt budowlany, ˇ projekty wyprzedzaj?cych ratowniczych bada archeologicznych, ˇ ppinie, uzgodnienia, decyzje (w tym uzgodnienie ZUDP), ˇ materia?y do decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, w tym podzia?y grunt█w, ˇ dokumentacja geodezyjna i kartograficzna zwi?zana z uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomo?ci na cele budowlane, ˇ nale?y uzyska wypisy pe?nej tre?ci z rejestru grunt█w, zgodnie z t52 ust. 2 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji grunt█w i budynk█w, ˇ sporz?dzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej do nabycia praw do nieruchomo?ci przeznaczonych pod inwestycj?, maj?cej stanowi za??cznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej w niezb?dnej ilo?ci egzemplarzy ˝ kt█ra powinna zawiera m.in.: mapy zbiorcze z projektem podzia?u nieruchomo?ci, zbiorcze wykazy zmian gruntowych, w kt█rych dzia?ki przeznaczone do przej?cia na rzecz wojew█dztwa zostan okre?lone jako tereny inwestycyjne Tp lub Ti, co wy??czy je z konieczno?ci uiszczania podatk█w gruntowych, mapy i wykazy synchronizacyjne ˝ w przypadku ujawnienia rozbie?no?ci pomi?dzy zapisem w EGiB a zapisem w ksi?dze wieczystej nale?y wykona mapy synchronizacyjne, na podstawie kt█rych b?dzie mo?liwe okre?lenie faktycznego w?a?ciciela nieruchomo?ci jak r█wnie aktualizacja ksi?gi wieczystej po uzyskaniu znamion ostateczno?ci decyzji ZRiD. Powy?sze oznacza konieczno? zbadanie stanu prawnego ka?dej dzia?ki obj?tej proponowanymi liniami rozgraniczaj?cymi, co wi??e si z pozyskaniem nw. kopii akt█w w?asno?ci ziemi, akt█w notarialnych oraz postanowie s?du, wykaz dzia?ek, kt█re znajduj si w liniach rozgraniczaj?cych ale nie b?d przejmowane na w?asno? wojew█dztwa, wykazy dzia?ek przeznaczonych pod inwestycje w ca?o?ci; dokumenty w?asno?ci ˝ akty w?asno?ci ziemi, postanowienia s?dowe, akty notarialne (kopia w 1 egz.), ˇ projekt rozbi█rki (o ile zajdzie taka potrzeba), ˇ projekt wykonawczy, ˇ przedmiar rob█t zgodnie z rozporz?dzeniem z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre?lenia metod i podstaw sporz?dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczanie planowanych koszt█w prac projektowych oraz planowanych koszt█w rob█t budowlanych, ˇ kosztorys inwestorski zgodnie z rozporz?dzeniem z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre?lenia metod i podstaw sporz?dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczanie planowanych koszt█w prac projektowych oraz planowanych koszt█w rob█t budowlanych, ˇ kosztorys ofertowy (?lepy), ˇ szczeg█?owe specyfikacje techniczne, ˇ raport z audytu BRD, ˇ informacja dotycz?ca bezpiecze?stwa i ochrony zdrowia, ˇ projekt sta?ej organizacji ruchu, ˇ sprawowanie nadzoru autorskiego. Zam█wienie b?dzie realizowane zgodnie ze specyfikacj techniczn?, koncepcj programowo-przestrzenn?, kart informacyjn przedsi?wzi?cia, raportem oddzia?ywania na ?rodowisko wraz z decyzj OO oraz umow?.
II.2.7) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession D╚but: 07/11/2017 Fin: 31/07/2020
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zam█wienie b?dzie wsp█?finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego wojew█dztwa ?wi?tokrzyskiego na lata 2014˝2020.
 
 
Section V: Attribution du march╚/de la concession
March╚ n : 52/2017 Intitul╚:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojew█dzkiej nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budow obwodnicy m. Kazimierza Wielka (...)
V.2) Attribution du march╚/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du march╚/de la d╚cision d'attribution de la concession:
07/11/2017
V.2.2) Informations sur les offres
Le march╚/la concession a ╚t╚ attribu╚(e) un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Contek Projekt Adresse postale: ul. Warszawska 6/9 Ville: Kielce Code NUTS: PL Code postal: 25-306 Pays: Pologne Courriel: info@contek.pl T╚l╚phone: +48 413680891
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du march╚: 984 994.59 PLN
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
 
1.Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla post?powania powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz SIWZ przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl http://uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
01/04/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat apr╦s les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 71320000
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
wojew█dztwo ?wi?tokrzyskie, powiat kazimierski na terenie gmin Kazimierza Wielka i Bejsce
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie zam█wienia dodatkowego nieobj?tego zam█wieniem podstawowym, nie przekraczaj?ca 50 % warto?ci realizowanego zam█wienia polegaj?ca na: ˇ analizie uzyskanych decyzji, opinii warunk█w technicznych i uzgodnie bran?owych, ˇ ponownym wykonaniu cz??ci prac projektowych w zakresie cz??ci rysunkowej i opisowej oraz ich rozszerzenie w celu sporz?dzenia odr?bnych opracowa projektowych dla dw█ch etap█w realizacji inwestycji, ˇ zmianie rozwi?za projektowych w obr?bie po??czenia nowo projektowanego odcinka drogi wojew█dzkiej nr 768 z odcinkiem istniej?cym w km oko?o 61+417 (dodatkowy zakres rob█t zwi?zany z wykonaniem odcinka dowi?zania do stanu istniej?cego dla etapu I oraz jego likwidacj w ramach II etapu inwestycji), ˇ wydzieleniu z dokumentacji formalno-prawnej oraz geodezyjno-prawnej i geodezyjno-kartograficznej odr?bnych opracowa waz z ponown analiz za??cznik█w mapowych, wypis█w z ewidencji grunt█w i innych dokument█w, ˇ opracowaniu wniosku o wydanie decyzji ZRID waz z za??cznikami dla zakresu od km 0+000 do km 6+330.
VII.1.5) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession D╚but: 05/03/2020 Fin: 31/07/2020
VII.1.6) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot/de la concession: 1 015 075.89 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Contek Projekt Adresse postale: ul. Warszawska 6/9 Ville: Kielce Code NUTS: PL Code postal: 25-306 Pays: Pologne Courriel: info@conte.pl Fax: +48 413680891
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et ╚tendue des modifications (avec indication des ╚ventuels changements pr╚alablement apport╚s au contrat):
Zamawiaj?cy ˝ ?wi?tokrzyski Zarz?d Dr█g Wojew█dzkich dzia?aj?c na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz paragrafu 14 ust. 3 pkt c) umowy nr 6/94/52/AK/2017, tj. wyst?pieniem konieczno?ci wykonania dodatkowych us?ug od dotychczasowego Wykonawcy, nieobj?tych zam█wieniem podstawowym: ˇ zmiana Wykonawcy na rozszerzeniu zakresu opracowania spowodowa?aby znaczne rozci?gni?cie w czasie realizacji zadania, niezb?dne dodatkowe elementy stanowi integraln?, nie daj?c si wydzieli formalnie cz?? ca?o?ci opracowania, tj. projektu budowlanego i wykonawczego. Wydzielenie dodatkowych element█w jest niemo?liwe z punktu widzenia formalnej odpowiedzialno?ci projektanta za poprawno? rozwi?za projektowych, ˇ warto? zmiany nie przekracza 50 % warto?ci zam█wienia okre?lonego pierwotnie w umowie (stanowi oko?o 3 % warto?ci zam█wienia okre?lonego pierwotnie w umowie). Modyfikacja dotyczy zmiany wynagrodzenia Wykonawcy oraz zmiany terminu realizacji us?ugi.
VII.2.2) Raisons de la modification Besoin de travaux, services ou fournitures suppl╚mentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE] Description des raisons ╚conomiques ou techniques et des inconv╚nients ou de l'augmentation des co ts emp═chant un changement de titulaire:
Zamawiaj?cy ˝ ?wi?tokrzyski Zarz?d Dr█g Wojew█dzkich dzia?aj?c na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz paragrafu 14 ust. 3 pkt c) umowy nr 6/94/52/AK/2017, tj. wyst?pieniem konieczno?ci wykonania dodatkowych us?ug od dotychczasowego Wykonawcy, nieobj?tych zam█wieniem podstawowym: ˇ zmiana Wykonawcy na rozszerzeniu zakresu opracowania spowodowa?aby znaczne rozci?gni?cie w czasie realizacji zadania, niezb?dne dodatkowe elementy stanowi integraln?, nie daj?c si wydzieli formalnie cz?? ca?o?ci opracowania, tj. projektu budowlanego i wykonawczego. Wydzielenie dodatkowych element█w jest niemo?liwe z punktu widzenia formalnej odpowiedzialno?ci projektanta za poprawno? rozwi?za projektowych, ˇ warto? zmiany nie przekracza 50 % warto?ci zam█wienia okre?lonego pierwotnie w umowie (stanowi oko?o 3 % warto?ci zam█wienia okre?lonego pierwotnie w umowie).
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualis╚e du march╚ avant les modifications (prenant en compte les ╚ventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix ant╚rieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concern╚) Valeur hors TVA: 1 070 000.00 PLN Montant total du march╚ apr╦s les modifications Valeur hors TVA: 1 102 113.82 PLN
 
 
C L A S S E    C P V
71241000 - ╔tudes de faisabilitÚ, service de conseil, analyse 
71313440 - Services d'Útude d'impact sur l'environnement (EIA) pour la construction 
71320000 - Services de conception technique