Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Kielce: Services de conception technique

2020/S 147-361918  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Kielce: Services de conception technique 2020/S 147-361918 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?wi?tokrzyski Zarz?d Dróg Wojewódzkich Adresse postale: ul. Jagiello?ska 72 Ville: Kielce Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 25-602 Pays: Pologne Point(s) de contact: Wydzia Zamówie Publicznych Courriel: Zamowienia.Publiczne@szdw.kielce.com.pl Téléphone: +48 413470480 Fax: +48 413470470 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.szdw.kielce.com.pl www.szdw.kielce.com.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budow obwodnicy m. Starachowice Numéro de référence: 74/2017
II.1.2) Code CPV principal 71320000 Services de conception technique
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71241000 Études de faisabilité, service de conseil, analyse
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA Lieu principal d'exécution:
Inwestycja zlokalizowana jest w województwie ?wi?tokrzyskim w powiecie starachowickim, gmina Starachowice, Mirzec i W?chock
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budow obwodnicy m. Starachowice" na podstawie Koncepcji programowo-przestrzennej opracowanej przez Biuro opracowywania programów i projektów in?ynierii komunikacyjnej "Lispus" Marcin Dobek. W zakres zamówienia wchodzi: - uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego, - uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej, - wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, - dokonanie ponownej oceny oddzia?ywania na ?rodowisko na etapie ZRID, - sprawowanie nadzoru autorskiego (w trakcie realizacji robót budowlanych). Inwestycja zlokalizowana jest w województwie ?wi?tokrzyskim w powiecie starachowickim, gmina Starachowice, Mirzec i W?chock. Inwestycja zosta?a podzielona na dwa zasadnicze etapy budowy i rozbudowy drogi: - etap 1 - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 na odcinku Tychów Stary - Starachowice - po istniej?cym ?ladzie d?. ok. 6,0 km. Pocz?tek rozbudowy to skrzy?owania DW 744 w km ok. 29+900 z DP 0567T Tychów Stary - Ma?yszyn, koniec rozbudowy to pocz?tek obwodnicy m. Starachowice, - etap 2 - budowa obwodnicy miasta Starachowice - po stronie zachodniej miasta nowym ?ladem (pocz?tek planowanej obwodnicy okre?lono na DW 744 za MZK Sp. z o.o., koniec planowanej obwodnicy okre?lono na DK 42 w km ok. 262+300 - 262+400). D?. ok. 4,0 km z przej?ciem estakad nad rz. Kamienn i lini kolejow nr 25 relacji ?ód Kaliska - D?bica. Zamówienie b?dzie realizowane zgodnie ze Specyfikacj techniczn?, Koncepcj programowo-przestrzenn?,oraz decyzj OO?. Zamówienie b?dzie realizowane w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa ?wi?tokrzyskiego na lata 2014-2020. Wykonawca zobowi?zuje si realizowa cele promocyjne m.in. w zakresie oznaczenia dokumentacji projektowej zgodnie z "Podr?cznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójno?ci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji".
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 02/03/2018 Fin: 30/10/2020
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Zamówienie b?dzie wspó?finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa ?wi?tokrzyskiego na lata 2014-2020.
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 74/2017 Intitulé:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 na odc.Tychów Stary - Starachowice wraz z budow obwodnicy m. Starachowice
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
02/03/2018
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Biuro projektowo-wykonawcze "Drogi i ulice" Zenon Kubicki Adresse postale: Zgórsko 5c Ville: Nowiny Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 26-052 Pays: Pologne Courriel: drogiiulice@gmail.com
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 2 419 073.32 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla post?powania powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz SIWZ przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl http://uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
27/07/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 71320000 Services de conception technique
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71241000 Études de faisabilité, service de conseil, analyse
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA Lieu principal d'exécution:
Inwestycja zlokalizowana jest w województwie ?wi?tokrzyskim w powiecie starachowickim, gmina Starachowice, Mirzec i W?chock
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budow obwodnicy m. Starachowice" na podstawie Koncepcji programowo-przestrzennej opracowanej przez Biuro opracowywania programów i projektów in?ynierii komunikacyjnej "Lispus" Marcin Dobek. W zakres zamówienia wchodzi: - uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego, - uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej, - wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, - dokonanie ponownej oceny oddzia?ywania na ?rodowisko na etapie ZRID, - sprawowanie nadzoru autorskiego (w trakcie realizacji robót budowlanych). Inwestycja zlokalizowana jest w województwie ?wi?tokrzyskim w powiecie starachowickim, gmina Starachowice,Mirzec i W?chock. Inwestycja zosta?a podzielona na dwa zasadnicze etapy budowy i rozbudowy drogi: - etap 1 - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 na odcinku Tychów Stary - Starachowice - po istniej?cym ?ladzie d?. ok. 6,0 km. Pocz?tek rozbudowy to skrzy?owania DW 744 w km ok. 29+900 z DP 0567T Tychów Stary - Ma?yszyn, koniec rozbudowy to pocz?tek obwodnicy m. Starachowice, - etap 2 - budowa obwodnicy miasta Starachowice - po stronie zachodniej miasta nowym ?ladem (pocz?tek planowanej obwodnicy okre?lono na DW 744 za MZK Sp. z o.o., koniec planowanej obwodnicy okre?lono n DK 42 w km ok. 262+300 - 262+400). D?. ok. 4,0 km z przej?ciem estakad nad rz. Kamienn i lini kolejow nr 25 relacji ?ód Kaliska - D?bica. Zamówienie b?dzie realizowane zgodnie ze Specyfikacj techniczn?, Koncepcj programowo-przestrzenn?,oraz decyzj OO?. Zamówienie b?dzie realizowane w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa ?wi?tokrzyskiego na lata 2014-2020.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 02/03/2018 Fin: 30/10/2020
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 2 419 073.32 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Biuro projektowo-wykonawcze "Drogi i ulice" Zenon Kubicki Adresse postale: Zgórsko 5c Ville: Nowiny Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 26-052 Pays: Pologne Courriel: drogiiulice@gmail.com
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Dzia?aj?c na podstawie § 14 ust. 3 pkt a, b, c, d ww. umowy, art. 144 ust. 1 pkt 1 i 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych, w zwi?zku z art. 15r ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwi?zaniach zwi?zanych z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zaka?nych oraz wywo?anych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) zmianie ulegaj?: - termin realizacji umowy - do 30.10.2020, w tym nieprzekraczalny termin: do 17.8.2020 - skuteczne z?o?enie wniosku ZRID (tj. wszcz?cia procedury wydania ZRID), - dopuszczenie p?atno?ci fakturami cz??ciowymi za wykonanie i odebranie cz??ci dokumentacji. Faktury cz??ciowe b?d realizowane na podstawie cz??ciowych protoko?ów zdawczo-odbiorczych. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (stanowi?cym Za??cznik nr 1 do niniejszego Aneksu), w nast?puj?cy sposób: 1) I p?atno? - poz. od 1 do 14 harmonogramu rzeczowo-finansowego, tj. 857 310,00 PLN brutto, gdzie: I etap 381 546,00 PLN brutto, tj. 310 200,00 PLN netto, II etap 475 764,00 PLN brutto, tj. 386 800,00 PLN netto; 2) II p?atno? - poz. 15 harmonogramu rzeczowo-finansowego, tj. 2 460,00 PLN brutto, gdzie: I etap 1 476,00 PLN brutto, tj. 1 200,00 PLN netto, II etap 984,00 PLN brutto, tj. 800,00 PLN netto; 3) III p?atno? - poz. od 16 do 19 harmonogramu rzeczowo-finansowego, tj. 1 132 830,00 PLN brutto, gdzie: I etap 539 478,00 PLN brutto, tj. 438 600,00 PLN netto, II etap 593 352,00 PLN brutto, tj. 482 400,00 PLN netto; 4) IV p?atno? - kwota okre?lona w § 3 ust.
   1. 1 niniejszej umowy, tj. 20 295,00 PLN brutto, tj. 16 500,00 PLN netto; Za pe?nienie nadzoru autorskiego w zakresie wykonanej dokumentacji projektowej, gdzie: I etap 9 396,59 PLN brutto, tj. 7 639,50 PLN netto, II etap 10 898,41 PLN brutto, tj. 8 860,50 PLN netto.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
W zwi?zku z art. 15r ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwi?zaniach zwi?zanych z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zaka?nych oraz wywo?anych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 1 636 500.00 PLN Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 1 636 500.00 PLN
 
 
C L A S S E    C P V
71241000 - Études de faisabilité, service de conseil, analyse 
71320000 - Services de conception technique