Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption : 16/03/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Kielce: Services de conduite des travaux

2021/S 37-093286  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
23/02/2021
S37
Pologne-Kielce: Services de conduite des travaux

2021/S 037-093286

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 250-625276)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Kielce - Miejski Zarz?d Dróg w Kielcach
Numéro national d'identification: 6572617325
Ville: Kielce
Code NUTS: PL721 Kielecki
Code postal: 25-637
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Aleksandra Kubikowska
Courriel: wzp@mzd.kielce.pl
Téléphone: +48 413402832
Fax: +48 413402830
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mzd.kielce.pl
Adresse du profil d'acheteur: www.mzd.kielce.pl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Pe?nienie funkcji in?yniera kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji pod nazw?: "Poprawa dost?pno?ci komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudow ul. Domaszowskiej i ul. ..."

Numéro de référence: WZP.26.1.60.2020

II.1.2)
Code CPV principal
71520000 Services de conduite des travaux

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Pe?nienie funkcji in?yniera kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji pod nazw?: "Poprawa dost?pno?ci komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudow ul. Domaszowskiej i ul. ?niwnej wraz z rozbudow skrzy?owania al. Tysi?clecia PP z al. Solidarno?ci.` Przedmiotowa inwestycja b?dzie realizowana w ramach projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" nr POPW.02.01.00-26-002/16 z "Programu operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020".

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
18/02/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 250-625276

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 23/02/2021

Heure locale: 09:30

Lire:

Date: 16/03/2021

Heure locale: 09:30

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 23/02/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 16/03/2021

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Pozosta?e informacje bez zmian

 
 
C L A S S E    C P V
71247000 - Supervision des travaux de construction 
71520000 - Services de conduite des travaux