Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 02/09/2020
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Kielce: Services de pr╚paration de repas

2020/S 147-361571  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Kielce: Services de pr╚paration de repas 2020/S 147-361571 Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojew█dzki Szpital Zespolony w Kielcach Adresse postale: ul. Grunwaldzka 45 Ville: Kielce Code NUTS: PL721 Kielecki Code postal: 25-736 Pays: Pologne Point(s) de contact: Sebastian Szaniawski Courriel: zamowienia@wszzkielce.pl T╚l╚phone: +48 413671339 Fax: +48 413660014 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://bip.wszzkielce.pl http://bip.wszzkielce.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: http://bip.wszzkielce.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: SPZOZ
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
?wiadczenie us?ugi przygotowania i dystrybucji posi?k█w do pacjent█w Wojew█dzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach wraz z prowadzeniem bufetu dla pracownik█w/odwiedzaj?cych Num╚ro de r╚f╚rence: EZ/ZP/92/2020/RI
II.1.2) Code CPV principal 55321000 Services de pr╚paration de repas
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest realizacja w systemie ci?g?ym,obejmuj?cym soboty,niedziele i ?wi?ta us?ugi: a)przygot. oraz dystryb. posi?k█w do pacjenta WSzZ w Kielcach, ul.Grunwaldzka 45 wraz z prowadzeniem bufetu w WSzZ, w Kielcach; b)przygot. dowozu, dystryb. i wydawania ca?odz. posi?k█w dla pacjent█w Kliniki Chor█bZaka?nych, ul.Radiowa7, Kliniki Dermatologii,ul.Radiowa 7, Kliniki Rehabilitacji,ul. Ko?ciuszki 3 oraz KlinikiNeurologii, ul. Grunwaldzka 45; c)przygot, dowozu, dystryb. i wydawania ca?odz. posi?k█w dla pacjent█w Klinik i Oddzia?█w pediatrycznych WSzZ w Kielcach zlokalizowanych w paw. pediatrycznym, ul.Grunwaldzka 45; d)przygot., dowozu, dystryb. i wydawania ca?odz. posi?k█w dla pacjent█w II Kliniki Pediatrii:przy ul.Artwi?skiego 3a (Paw.G); e)przygot., dowozu, dystryb. i wydawania ca?odz. posi?k█w dla pacjentek Kliniki Po?o?nictwa i Ginekologii -DIETA MAMY f)najem pomieszcze od Zamawiaj?cego wraz z ich wyposa?eniem w sprz?t g)przej?cie na podstawie art.23ţKP 66pracownik█w
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 55322000 Services d'╚laboration (cuisson) de repas 55521100 Services de repas livr╚s domicile 55512000 Services de gestion de cantine
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest realizacja w systemie ci?g?ym, obejmuj?cym soboty, niedziele i ?wi?ta us?ugi: a) przygotowania oraz dystrybucji posi?k█w do pacjenta Wojew█dzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach ul Grunwaldzka 45 wraz z prowadzeniem bufetu w Wojew█dzkim Szpitalu Zespolonym ul. Grunwaldzka 45 w Kielcach, b) przygotowania, dowozu, dystrybucji i wydawania ca?odziennych posi?k█w dla pacjent█w Kliniki Chor█b Zaka?nych, ul. Radiowa 7, Kliniki Dermatologii, ul. Radiowa 7, Kliniki Rehabilitacji, ul. Ko?ciuszki 3 oraz Kliniki Neurologii ul. Grunwaldzka 45, c) przygotowania dowozu, dystrybucji i wydawania ca?odziennych posi?k█w dla pacjent█w Klinik i Oddzia?█w pediatrycznych Wojew█dzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach zlokalizowanych w pawilonie pediatrycznym przy ul. Grunwaldzka 45, d) przygotowywania, dowozu, dystrybucji i wydawania ca?odziennych posi?k█w dla pacjent█w II Kliniki Pediatrii Wojew█dzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach przy ul. Artwi?skiego 3a (Pawilon G), e) przygotowanie dow█z, dystrybucja i wydawanie ca?odziennych posi?k█w dla pacjentek Kliniki Po?o?nictwa i Ginekologii Wojew█dzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 w ramach programu pilota?owego ĐStandard szpitalnego ?ywienia kobiet w ci??y i w okresie poporodowym - Dieta Mamyţ zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2019 r. (Dz.U.poz 1537 z p█?n.zm.; dalej: Rozporz?dzenie), oraz z Zarz?dzeniem nr 116/2019/DSOZ Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 wrze?nia 2019r. (Dz.U.z 2019 r. poz 1373 i 1394 z p█?n.zm.) f) najem pomieszcze od Zamawiaj?cego wraz z ich wyposa?eniem w sprz?t niezb?dny do prawid?owej realizacji us?ugi, g) przej?cie na podstawie art. 23ţ ustawy z dn. 26 czerwca 1974r. kodeks pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 917 ze zm.) 66 pracownik█w tj. wszystkich pracownik█w zatrudnionych przez Impel Catering Sp. z o.o. ul. ?l??na 118 53-111 Wroc?aw przy wykonywaniu przedmiotowej us?ugi pozostaj?cych w stosunku pracy w dniu przej?cia (wykaz pracownik█w do przej?cia za??cznik nr 7 do SIWZ) Us?uga b?d?ca przedmiotem zam█wienia musi by realizowana zgodnie z wymogami okre?lonymi w: ´ ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o dzia?alno?ci leczniczej (Dz. U. z 2018r. poz. 160 wraz z p█?niejszymi zmianami); ´ ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (Dz. U. z 2017r. poz. 149, 60 wraz z p█?niejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi); ´ ustawie z dnia 16 grudnia 2005 roku o produktach pochodzenia zwierz?cego (Dz.U. z 2017 r. poz. 242, 471 wraz z p█?niejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi); ´ Rozporz?dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie pobierania i przechowywania pr█bek ?ywno?ci przez zak?ady ?ywienia zbiorowego typu zamkni?tego (Dz.U. z dnia 09 maja 2007 roku Nr 80, poz. 545 wraz z p█?niejszymi zmianami); ´ Rozporz?dzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiaj?cym szczeg█lne przepisy dotycz?ce higieny w odniesieniu do ?ywno?ci pochodzenia zwierz?cego (Dz. Urz. UE.L 2004 Nr 139 z p█?niejszymi zmianami); Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 5 i 6 do Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia (SIWZ) oraz formularz ofertowy - za??cznik nr
   1.  Informacje w zakresie zasad najmu pomieszcze oraz p?atno?ci i wynagrodzenia z tytu?u ?wiadczonych us?ug zawiera za??cznik nr 2 do SIWZ - wz█r umowy najmu pomieszcze gastronomicznych oraz za??cznik nr 3 do SIWZ - wz█r umowy o zam█wienie publiczne.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Kryterium jako?ciowe ˝ jad?ospisy / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin p?atno?ci faktury / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wykonawca przyst?puj?cy do udzia?u w post?powaniu zobowi?zany jest do wniesienia wadium w wysoko?ci 60.000,00 PLN. Wadium wnoszone w pozosta?ych formach winno by wniesione przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, dokument por?czenia lub gwarancji winien by z?o?ony w oryginale podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, tj. wystawc gwarancji/por?czenia.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
O udzielenie zam█wienia mog ubiega si wykonawcy, wobec kt█rych brak jest podstaw do wykluczenia z na podstawie art. 24 ust 1, art. 24 ust. 5 pkt. 1-2 i 4 oraz spe?niaj poni?ej okre?lone warunki tj.: 1) posiadaj kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepis█w rozumiane jako Wykonawca posiada aktualny wpis do rejestru zak?ad█w podlegaj?cych urz?dowej kontroli organ█w Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzenia zak?adu prowadz?cego dzia?alno? zwi?zan z produkcj i obrotem ?ywno?ci w zakresie przygotowania posi?k█w od surowca do gotowej potrawy zgodnie z art.61 i 62 ustawy o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia z dnia 25.08.2006r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 594; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 35 oraz z 2016 r. poz. 65.), Uwaga: W przypadku wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia (w szczeg█lno?ci cz?onkowie konsorcjum, wsp█lnicy sp█?ki cywilnej) spe?nienie warunku mo?e wykaza jeden wykonawca spe?niaj?cy samodzielnie warunek udzia?u w post?powaniu lub wszyscy wykonawcy ??cznie, spe?niaj?cy razem warunek udzia?u w post?powaniu. Jednak?e spe?nienie przedmiotowego warunku samodzielnie przez jednego z wykonawc█w wyst?puj?cych wsp█lnie w post?powaniu wi??e si z obowi?zkiem realizacji us?ugi przez ten podmiot w zakresie, w kt█rym wymagane jest posiadanie uprawnie ustawowych. W celu potwierdzenia spe?nienia ww. warunku Wykonawca, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona zobowi?zany b?dzie na wezwanie Zamawiaj?cego w oparciu o art. 26 ust. 1 Pzp do z?o?enia aktualnego wpisu do rejestru zak?ad█w podlegaj?cych urz?dowej kontroli organ█w Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzenia zak?adu prowadz?cego dzia?alno? zwi?zan z produkcj i obrotem ?ywno?ci w zakresie przygotowania posi?k█w od surowca do gotowej potrawy zgodnie z art. 61 i 62 ustawy o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia z dnia 25.8.2006 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 594; zm.: Dz.U. z 2015 r. poz. 35 oraz z 2016 r.poz. 65.)
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Wykaz i kr█tki opis kryteri█w kwalifikacji: O udzielenie zam█wienia mog ubiega si wykonawcy, wobec kt█rych brak jest podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1, art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4 oraz spe?niaj poni?ej okre?lone warunki tj.: 2) sytuacji ekonomicznej i finansowej rozumiane jako: Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanejz przedmiotem zam█wienia z sum gwarancyjn min 1 000 000,00 PLN (jeden milion z?) (Wykonawca sk?ada stosowne o?wiadczenie w dokumencie JEDZ/ESPD w cz??ci IV/B ppkt 5) Uwaga: W przypadku wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia (w szczeg█lno?ci cz?onkowie konsorcjum, wsp█lnicy sp█?ki cywilnej) ubezpieczenie winien posiada ka?dy w wykonawc█wwyst?puj?cych wsp█lnie z zastrze?enie, i suma gwarancyjna ka?dej polisy nie mo?e by ni?sza od kwoty 1 000 000,00 PLN lub wszyscy wykonawcy ??cznie winni by ubezpieczeni w ramach jednej polisy kt█rej suma gwarancyjna nie mo?e by ni?sza od kwoty 1 000 000,00 PLN. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
W celu potwierdzenia spe?nienia ww. warunku Wykonawca, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona zobowi?zany b?dzie na wezwanie Zamawiaj?cego w oparciu o art. 26 ust. 1 Pzp do z?o?enia op?aconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia w zakresie ubezpieczenia OC z sum gwarancyjn min. 1 000 000,00 PLN (Wykonawca sk?ada stosown informacj o dokumencie w JEDZ/ESPD w cz??ci IV/B ppkt 5). Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot█w, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cego go z nim stosunk█w prawnych (art. 22a ust. 1 uPzp).
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
O udzielenie zam█wienia mog ubiega si wykonawcy, wobec kt█rych brak jest podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1, art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4 oraz spe?niaj poni?ej okre?lone warunki tj.: 3) posiadaj w?a?ciwe zdolno?ci techniczne i/lub/ zawodowe rozumiane jako: a) zrealizowali nale?ycie w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie) lub aktualnie realizuj co najmniej jedn us?ug trwaj?c minimum 12 miesi?cy na rzecz Zamawiaj?cego, kt█rym jest jednostka s?u?by zdrowia (szpital,klinika, przychodnia) o warto?ci (umowy) brutto minimum 300 000,00 PLN w skali jednego miesi?ca kt█ra swym zakresem obejmowa?a ?wiadczenie us?ug w zakresie ca?odziennego wy?ywienia min. 600 pacjent█w z dystrybucj posi?k█w do ?█?ka pacjenta; b) dysponuj odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zam█wienia, kt█re zostan skierowane przez Wykonawc do realizacji zam█wienia tj.: ˇ min. 1 dietetykiem posiadaj?cymi co najmniej 5 lat do?wiadczenia w pracy na stanowisku dietetyka w ?ywieniu zbiorowym z wykszta?ceniem minimum ?rednim kierunkowym oraz posiadaj?cymi do?wiadczenie w pracy na komputerowych systemach dietetycznych, ˇ min. 2 kucharzami stacjonarnymi na obiekcie z wykszta?ceniem minimum ?rednim kierunkowym i co najmniej5 letnim sta?em pracy. Zamawiaj?cy wymaga wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz podmiotu trzeciego na zdolno?ciach lub sytuacji kt█rego polega Wykonawca w oparciu o przes?anki wskazane w art. 24 ust. 1 oraz o przes?anki wskazane w art. 24 ust. 5 w nast?puj?cym zakresie: ˇ i?,w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacji, lub w zatwierdzonym przez s?d uk?adzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj jego maj?tku lub s?d zarz?dzi likwidacj jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. ˝ Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.z 2015 r. poz. 978 ze zm.) lub kt█rego upad?o? og?oszono, z wyj?tkiem wykonawcy, kt█ry po og?oszeniu upad?o?ci zawar uk?ad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uk?ad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj maj?tku upad?ego, chyba ?e s?d zarz?dzi likwidacj jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. prawo upad?o?ciowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.) ˝ art. 24ust. 5 pkt 1 uPzp, ˇ i Wykonawca w spos█b zawiniony powa?nie naruszy obowi?zki zawodowe, co podwa?a jego uczciwo??,w szczeg█lno?ci gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dzia?ania lub ra??cego niedbalstwa nie wykona lub nienale?ycie wykona zam█wienie, co zamawiaj?cy jest w stanie wykaza za pomoc stosownych ?rodk█w dowodowych ˝ art. 24 ust. 5 pkt 2 uPzp, ˇ i Wykonawca w okresie 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert z przyczyn le??cych po jego stronie, nie wykona albo nienale?ycie wykona w istotnym stopniu wcze?niejsz umow w sprawie zam█wienia publicznego lub umow koncesji, zawart z zamawiaj?cym, o kt█rym mowa w art. 3 ust. 1-4 uPzp co doprowadzi?o do rozwi?zania umowy lub zas?dzenia odszkodowania - art. 24 ust. 5 pkt 4 uPzp. Wykonawca kt█ry podlega wykluczeniu w na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt1-2, 4 mo?e przedstawi dowody na to, ?e podj?te przez niego ?rodki s wystarczaj?ce do wykazania jego rzetelno?ci, w szczeg█lno?ci udowodni naprawienie szkody wyrz?dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado??uczynienie pieni??ne za doznan krzywd lub naprawienie szkody, wyczerpuj?ce wyja?nienie stanu faktycznego oraz wsp█?prace z organami ?cigania oraz podj?cie konkretnych ?rodk█w technicznych, organizacyjnych i kadrowych, kt█re s odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub nieprawid?owemu post?powaniu Wykonawcy. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
W celu potwierdzenia spe?nienia ww. warunku Wykonawca, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona zobowi?zany b?dzie na wezwanie Zamawiaj?cego w oparciu o art. 26 ust. 1 Pzp do z?o?enia:
   1.  Wykazu zrealizowanych, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych r█wnie wykonywanych us?ug, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych us?ugi zosta?y wykonane oraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych, czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s?wykonywane nale?ycie. Wykonawca w wykazie wskazuje wy??cznie us?ugi w celu potwierdzenia spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu. Wykaz musi zawiera m.in. nast?puj?ce informacje: a) warto? us?ug (brutto); b) opis przedmiotu us?ugi (nazw i opis us?ugi); c) daty wykonania us?ug (w uk?adzie: mm-rrrr); d) odbiorc (co najmniej nazw i adres odbiorcy wykonanych us?ug); e) rodzaj do?wiadczenia (w?asne, innego podmiotu). Do wykazu Wykonawca winien za??czy dowody, i us?ugi zosta?y lub s wykonywane nale?ycie tj. referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego us?ugi by?y wykonywane a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane. W przypadku gdy z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert (Wykonawca sk?ada stosown informacj w JEDZ/ESPD w cz??ci IV/C ppkt 1b).
   2.  Wykazu os█b, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam█wienia publicznego odpowiedzialnych za?wiadczenie us?ugi oraz kontrol jako?ci wraz z informacj o zakresie wykonywanych czynno?ci i podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz musi potwierdza spe?nienie warunku udzia?u w post?powaniu w zakresie zdolno?ci technicznych, zawodowych Wykonawcy okre?lonych w SIWZ. (Wykonawca sk?ada stosown informacj o dokumencie w JEDZ/ESPD w cz??ci IV/C ppkt 2). Uwaga: W wykazie nale?y wskaza form dysponowania osob?. Dysponowanie po?rednie - tytu?em prawnym do powo?ywania si przez wykonawc na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zam█wienia jest stosowne zobowi?zanie podmiotu trzeciego Do udost?pnienia tych os█b (np. delegowanie pracownik█w podmiotu trzeciego do wykonawcy na czas realizacji zam█wienia, jak r█wnie w sytuacji, gdy podmiot trzeci dysponuj?cy osobami spe?niaj?cymi wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego, b?dzie podwykonawc wykonawcy, a osoby te b?d bra?y udzia w wykonaniu zam█wienia. Dysponowanie bezpo?rednie - tytu?em prawnym do powo?ywania si przez wykonawc na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zam█wienia jest stosunek prawny istniej?cy bezpo?rednio pomi?dzy wykonawc a tymi osobami(np. umowa o prac?, umowa zlecenia, umowa o ?wiadczenie us?ug, umowa przedwst?pna). Definicje: http: //www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/opinie-prawne. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot█w, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cego go z nim stosunk█w prawnych (art. 22a ust. 1 uPzp). www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/opinie-prawne
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Termin realizacji us?ugi 12 miesi?cy od dnia 5 wrze?nia 2020 r.,a w przypadku nie zawarcia umowy w w/w terminie od dnia zawarcia umowy przez okres 12 miesi?cy.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 02/09/2020 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Dur╚e en mois: 2 ( compter de la date limite de r╚ception des offres)
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 02/09/2020 Heure locale: 12:00 Lieu:
WW Dziale Zam█wie Publicznych WSzZ, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, POLSKA. Otwarcie ofert nast?puje poprzez u?ycie aplikacji do szyfrowania ofert dost?pnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomoc klucza prywatnego. Wykonawca sk?ada ofert za po?rednictwem miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) zgodnie z wymogami opisanymi w pkt 32 SIWZ. https://miniportal.uzp.gov.pl Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Wykonawca sk?ada ofert za po?rednictwem miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/). https://miniportal.uzp.gov.pl/
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
VI.3) Informations compl╚mentaires:
W celu wst?pnego potwierdzenia spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz wykazania brakupodstaw do wykluczenia Wykonawca sk?ada wraz z ofert?: o?wiadczenie Wykonawcy, sk?adane w oparciuo art. 25a ust. 3 pkt. 1 uPzp, i nie podlega wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 5pkt 1-2 i 4 uPzp i spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w SIWZ, o?wiadczenie dla podmiotutrzeciego na zdolno?ciach lub sytuacji kt█rego polega Wykonawca (art. 22a uPzp), sk?adanego w oparciuo art. 25a ust. 3 pkt 1) uPzp i nie podlega wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 5pkt 1-2 i 4 uPzp uPzp- w zakresie to?samym jak dla Wykonawcy i spe?nia warunki udzia?u w post?powaniuokre?lone w SIWZ - w zakresie w jakim Wykonawca powo?uje si na ich zasoby. Pozosta?e o?wiadczenia idokumenty jakie musz by za??czone do oferty tj.: wype?niony i podpisany formularz ofertowy (zgodny zewzorem, stanowi?cym za??cznik nr 1 do SIWZ), dow█d wniesienia wadium, dokument potwierdzaj?cy zasadyreprezentacji wykonawcy o ile nie jest on dost?pny w publicznych otwartych bezp?atnych elektronicznychbazach danych, kt█rych adres internetowy wykonawca wskaza w JEDZ, pe?nomocnictwo okre?laj?ce zakresumocowania pe?nomocnika,w przypadku oferty sk?adanej przez wykonawc█w, kt█rzy wsp█lnie ubiegaj si?o udzielenie zam█wienia(w szczeg█lno?ci cz?onk█w konsorcjum oraz wsp█lnik█w sp█?ki cywilnej) (art. 23ust. 1 i ust. 2 uPzp) ˝ aktualny dokument potwierdzaj?cy ustanowienie pe?nomocnika do reprezentowania ww. wykonawc█w w post?powaniu lub do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy lub umow reguluj?c wsp█?prac i zasady reprezentacji podmiot█w wyst?puj?cych wsp█lnie w szczeg█lno?ci umow sp█?ki cywilnej ˇ jad?ospis dekadowy dla diety podstawowej oraz ?atwo strawnej zgodnie z kryterium jako? o kt█rym mowa w pkt. 41 SIWZ. Je?eli wykonawca polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiot█w na zasadach okre?lonych w art. 22auPzp w celu oceny, czy Wykonawca b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami w stopniu umo?liwiaj?cym nale?yte wykonanie zam█wienia publicznego oraz oceny, czy stosunek ??cz?cy wykonawc z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasob█w Wykonawca sk?ada zobowi?zanie tych podmiot█w do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zam█wienia. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej: www.bip.wszzkielce.pl informacji, o kt█rej mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grup/y kapita?owej w rozumieniu przepis█w ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, ze. zm.). O?wiadczenia i dokumenty, jakie b?dzie musia z?o?y wykonawca kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona okre?la ▀5 pkt 1, 4, 5, 6 Rozp. Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. poz. 1126. oraz pkt 15 SIWZ dost?pnym pod adresem: www.bip.wszzkielce.pl. Zamawiaj?cy b?dzie wymaga?, aby w sytuacji gdy oferta wykonawcy, kt█ry wykazuj?c si spe?nieniem warunk█w udzia?u w post?powaniu polega na zasobach innych podmiot█w na zasadach okre?lonych w art. 22a Pzp, zosta?a uznana za najkorzystniejsz?, Wykonawca przedstawi w odniesieniu do tych podmiot█w dokumenty wymienione w pkt 15 ppkt 9 a, b, c, d SIWZ. Dokumenty dla pomiot█w zagranicznych okre?la par. 7 Rozp. jw. W post?powaniu o udzielenie zam█wienia komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si przy u?yciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. Szczeg█?y dotycz?ce sposobu komunikacji zamawiaj?cego z wykonawcami zosta?y okre?lone w pkt 31-33 SIWZ. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zam█wie uzupe?niaj?cych na podstawie art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zam█wie publicznych stanowi?cych nie wi?cej ni 20 % warto?ci zam█wienia podstawowego. www.bip.wszzkielce.pl www.bip.wszzkielce.pl https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wps/portal
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl http://uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
55321000 - Services de prÚparation de repas 
55322000 - Services d'Úlaboration (cuisson) de repas 
55512000 - Services de gestion de cantine 
55521100 - Services de repas livrÚs Ó domicile