Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Kielce:Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel mÈdical

2023/S 195-609286  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 10/10/2023 S195 Pologne-Kielce: Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel mÈdical 2023/S 195-609286 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WojewÛdzki Szpital Zespolony w Kielcach NumÈro national d'identification: 959-12-91-292 Adresse postale: ul. Grunwaldzka 45 Ville: Kielce Code NUTS: PL721 Kielecki Code postal: 25-736 Pays: Pologne Point(s) de contact: Sebastian Szaniawski Courriel: zamowienia@wszzkielce.pl TÈlÈphone: +48 413671339 Fax: +48 413660014 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://bip.wszzkielce.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: SPZOZ
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie pogwarancyjnej obs?ugi serwisowej tomografu komputerowego b?d?cego na wyposa?eniu WojewÛdzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach NumÈro de rÈfÈrence: EZ/117/2023/SL
II.1.2) Code CPV principal 50421000 Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel mÈdical
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie pogwarancyjnej obs?ugi serwisowej tomografu komputerowego b?d?cego na wyposa?eniu WojewÛdzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia okre?lono w Za??czniku nr 2 do SWZ- Opis przedmiotu zamÛwienia (wykaz czynno?ci serwisowych). Informacje w zakresie zasad realizacji przedmiotu zamÛwienia oraz wynagrodzenia zawiera za??cznik nr 3 do SWZ ñ projektowane postanowienia umowy w sprawie zamÛwienia publicznego
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 140 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50421000 Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel mÈdical
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdzki Szpital Zespolony w Kielcach
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie pogwarancyjnej obs?ugi serwisowej tomografu komputerowego b?d?cego na wyposa?eniu WojewÛdzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia okre?lono w Za??czniku nr 2 do SWZ- Opis przedmiotu zamÛwienia (wykaz czynno?ci serwisowych). Informacje w zakresie zasad realizacji przedmiotu zamÛwienia oraz wynagrodzenia zawiera za??cznik nr 3 do SWZ ñ projektowane postanowienia umowy w sprawie zamÛwienia publicznego Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 95 ust. 1 u.p.z.p., wymaga zatrudnienia przez Wykonawc?, Podwykonawc? lub dalszych PodwykonawcÛw osÛb wykonuj?cych bezpo?rednio us?ug? na rzecz Zamawiaj?cego na podstawie umowy o prac?. WymÛg ten dotyczy osÛb, ktÛre wykonuj? czynno?ci bezpo?rednio zwi?zane z wykonywaniem us?ug w ramach realizacji zamÛwienia, czyli tzw. pracownikÛw wykonuj?cych czynno?ci serwisowe przedmiotowej aparatury medycznej w siedzibie Zamawiaj?cego. Art. 22 ß 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. ñ Kodeks pracy: przez nawi?zanie stosunku pracy pracownik zobowi?zuje si? do wykonywania pracy okre?lonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawc?, a pracodawca - do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Ilo?? pracownikÛw niezb?dnych do wykonania przedmiotu zamÛwienia okre?la wykonawca uwzgl?dniaj?c termin wykonania oraz z?o?ono?? przedmiotu zamÛwienia. Wykonawca na ka?dym etapie realizacji umowy jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracownikÛw lub wymiany zg?oszonych. Do pracownikÛw podwykonawcÛw zapisy o pracownikach zatrudnionych na umow? o prac? do realizacji przedmiotu zamÛwienia stosuje si? odpowiednio. SposÛb kontroli i weryfikacji zatrudnienia uregulowano w Za??czniku nr 3 do SWZ ñ Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamÛwienia publicznego
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Posiadanie przez Wykonawc? autoryzacji producenta / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Dodatkowy okres gwarancji / PondÈration: 12 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin p?atno?ci faktury / PondÈration: 18 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wadium wynosi 17 000 PLN. Wadium wnoszone w pozosta?ych formach winno by? wniesione przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, dokument por?czenia lub gwarancji winien by? z?o?ony w oryginale w postaci elektronicznej i podpisany zgodnie z w?a?ciwymi przepisami reguluj?cymi wystawienie gwarancji/por?czenia
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 131-418280
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
?wiadczenie pogwarancyjnej obs?ugi serwisowej tomografu komputerowego b?d?cego na wyposa?eniu WojewÛdzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
15/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Siemens Healthcare Sp. z o. o NumÈro national d'identification: 1132885680 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 140 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
oferta Wykonawcy winna zawiera?: ïwype?niony i podpisany formularz ofertowy (zgodny ze wzorem, stanowi?cym za??cznik nr 1 do SWZ) zawieraj?cy w szczegÛlno?ci: wskazanie oferowanego przedmiotu zamÛwienia, ??czn? cen? ofertow? brutto, zobowi?zanie dotycz?ce warunkÛw p?atno?ci, o?wiadczenie o okresie zwi?zania ofert? oraz o akceptacji projektowanych postanowie? umowy w sprawie zamÛwienia publicznego bez zastrze?e?, a tak?e informacj? ktÛr? cz??? zamÛwienia Wykonawca zamierza powierzy? podwykonawcy, ïpodpisany opis przedmiotu zamÛwienia (zakres czynno?ci serwisowych) (zgodny ze wzorem, stanowi?cym za??cznik nr 2 do SWZ), ïdokument potwierdzaj?cy posiadanie autoryzacji producenta urz?dze? medycznych na wykonywanie us?ug serwisowych ñ w celu uzyskania dodatkowych punktÛw zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w pkt. 37 SWZ. -o?wiadczenie Wykonawcy, sk?adane w oparciu o art. 125, i? nie podlega wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5), 7), 8) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 R. -o?wiadczenie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby na zdolno?ciach lub sytuacji ktÛrego polega Wykonawca (art. 118 u.p.z.p.), sk?adanego w oparciu o art. 125 ust 5 u.p.z.p. na formularzu JEDZ/ESPD, i? nie podlega wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5 i pkt 7?8 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku -o?wiadczenie, ?e w stosunku do wykonawcy nie zachodzi podstawa wykluczenia przewidziana w art. 5k rozporz?dzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. za??cznik nr 5 do SWZ -o?wiadczenie w my?l postanowie? art. 117 ust. 4 upzp. - za??cznik nr 6 do SWZ -w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolno?ciach lub sytuacji podmiotÛw udost?pniaj?cych zasoby na zasadach okre?lonych w art. 118 ust 1 u.p.z.p. w celu oceny, czy stosunek ??cz?cy Wykonawc? z podmiotami udost?pniaj?cymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dost?p do tych zasobÛw Wykonawca sk?ada zobowi?zanie podmiotu udost?pnianego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobÛw na potrzeby realizacji danego zamÛwienia lub inny podmiotowy ?rodek dowodowy potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca realizuj?c zamÛwienie b?dzie dysponowa? niezb?dnymi zasobami tych podmiotÛw. -o?wiadczenie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, ?e w stosunku niego nie zachodzi podstawa wykluczenia przewidziana w art. 5k rozporz?dzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022, str. 1) - je?eli wykonawca polega na zdolno?ciach lub sytuacji podmiotÛw udost?pniaj?cych zasoby - za??cznik nr 5 do SWZ pozosta?e dokumenty ktÛre winien Wykonawca za??czy? do oferty: -dowÛd wniesienia wadium; -aktualny dokument potwierdzaj?cy zasady reprezentacji wykonawcy -pe?nomocnictwo
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw u.p.z.p. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw Odwo?anie przys?uguje na: ï niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy ï zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Od¨wo?awczej. SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX Ñ?rodki ochrony prawnejî ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
05/10/2023 ?wiadczenie pogwarancyjnej obs?ugi serwisowej tomografu komputerowego b?d?cego na wyposa?eniu WojewÛdzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach 10/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
50421000 - Services de réparation et d'entretien de matériel médical