Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Kielce: Supervision des travaux de construction

2020/S 147-361731  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Kielce: Supervision des travaux de construction 2020/S 147-361731 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?wi?tokrzyski Zarz?d Dróg Wojewódzkich Adresse postale: ul. Jagiello?ska 72 Ville: Kielce Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 25-602 Pays: Pologne Point(s) de contact: Wydzia Zamówie Publicznych Courriel: Zamowienia.Publiczne@szdw.kielce.com.pl Téléphone: +48 413470480 Fax: +48 413470470 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.szdw.kielce.com.pl www.szdw.kielce.com.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zarz?dzanie i nadzór nad realizacj inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa - etap I" Numéro de référence: 26/2020
II.1.2) Code CPV principal 71247000 Supervision des travaux de construction
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie kompleksowych us?ug zwi?zanych z nadzorem nad realizacj umowy zawartej w wyniku odr?bnego post?powania dla zadania realizowanego systemie zaprojektuj i buduj pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa - etap I" - odcinek: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 Maruszów-Piotrowice w km 21+513 do 26+332, - odcinek: budowa drogi wojewódzkiej nr 759 Piotrowice-gr. województwa w km 0+000 do km ok. 2+750. Zakres us?ugi: - zarz?dzanie i koordynacja realizacji inwestycji (etap projektowy i roboty budowlane), - ?wiadczenie us?ug nadzoru inwestorskiego, - pe?nienie obowi?zków sprawozdawczych. Szczegó?owe dane dotycz?ce zakresu us?ugi zawarto w Szczegó?owej specyfikacji technicznej (SST).
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 584 650.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71540000 Services de gestion de la construction 71520000 Services de conduite des travaux 71521000 Services de conduite de chantier 73111000 Services de laboratoire de recherche 71330000 Services divers d'ingénierie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA Lieu principal d'exécution:
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa ?wi?tokrzyskiego w powiecie opatowskim i sandomierskim, w gminie O?arów i Zawichost: droga wojewódzka nr 777.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie kompleksowych us?ug zwi?zanych z nadzorem nad realizacj umowy zawartej w wyniku odr?bnego post?powania dla zadania realizowanego systemie zaprojektuj i buduj pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa - etap I" - odcinek: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 Maruszów-Piotrowice w km 21+513 do 26+332, - odcinek: budowa drogi wojewódzkiej nr 759 Piotrowice-gr. województwa w km 0+000 do km ok. 2+750. Ogólna charakterystyka inwestycji Zadanie inwestycyjne b?d?ce przedmiotem nadzoru realizowane jest w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Zakres zadania inwestycyjnego stanowi?cego przedmiot nadzoru obejmuje: a) opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu funkcjonalno-u?ytkowego (PFU) wraz z niezb?dnymi decyzjami administracyjnymi, opiniami i uzgodnieniami zezwalaj?cymi na prowadzenie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego w tym decyzji ?rodowiskowej i pozwolenia wodnoprawnego na budow urz?dze wodnych, rozbiórk?. W ramach zamówienia (w cenie kontraktowej i czasu na uko?czenie) w razie konieczno?ci nale?y tak?e: - wykona raport i przeprowadzi ocen oddzia?ywania na ?rodowisko, - uzyska w razie konieczno?ci odst?pstwa od warunków technicznych; b) wykonanie robót budowlanych wraz z niezb?dn infrastruktur towarzysz?c w oparciu o dokumentacj projektow wykonan przez Wykonawc robót wraz ze ?wiadczeniami nie b?d?cymi robotami budowlanymi oraz zapewnieniem nadzoru przyrodniczego w zakresie wynikaj?cym ze szczególnych przepisów oraz decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach przedsi?wzi?cia, w razie konieczno?ci zabezpieczenie i przeniesienie zabytków ma?ej architektury, zapewnienia nadzoru archeologicznego i przeprowadzenia ratowniczych bada archeologicznych, bada archeologicznych wyprzedzaj?cych (wyprzedzaj?ce badania wykopaliskowe), zapewnienie nadzoru saperskiego, geologicznego. Szczegó?owy zakres robót jest przedstawiony w PFU; c) sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowan dokumentacj projektow?; d) uzyskanie pozwolenia na u?ytkowanie. W ramach inwestycji nale?y zaprojektowa i wykona?: - rozbudow DW 777 po ?ladzie istniej?cym z ewentualn korekt nienormatywnych ?uków oraz budow ci?gu pieszych o nawierzchni - asfaltowej o szeroko?ci 2,00 m wzd?u DW 777 na terenie miejscowo?ci z usytuowanego za rowem lub w przypadku braku mo?liwo?ci przy kraw?dzi jezdni o szeroko?ci 2,5 m wraz z przebudow skrzy?owa oraz przepustów drogowych; rozbudowa skrzy?owania DW 759 i DW 777 w km 26+311 21+513 z wydzieleniem relacji skr?tnych; zatok autobusowych, przepustów, odwodnieniem drogi, budow?/ przebudowa o?wietlenia drogowego zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, przebudow koliduj?cych urz?dze oraz sieci istniej?cej infrastruktury pod i nadziemnej, wycinka koliduj?cych drzew, - budow nowego przebiegu DW 759 d?ugo?ci ok. 1,50 km wraz z dowi?zaniem do ?ladu istniej?cego w km 2+250 skrzy?owania z drog gminn nr 401018T. Rozbudow drogi nr 759 na odcinku od skrzy?owania do przeprawy promowej w km 2+610 d?. ok 0,36 km tj. wjazd na wa?. Budowa ci?gu pieszych o nawierzchni asfaltowej o szeroko?ci 2,00 m wzd?u DW 759 na terenie miejscowo?ci usytuowanego za rowem lub w przypadku braku mo?liwo?ci przy kraw?dzi jezdni o szeroko?ci 2,5 m wraz z przebudow skrzy?owa oraz wymian przepustów drogowych; wyburzenie koliduj?cych z inwestycj budynków; w??czenie starodro?a DW 759 w nowo budowany odcinek drogi wojewódzkiej poprzez rozbudow odcinka drogi gminnej 401059T i budow skrzy?owania skanalizowanego drogi gminnej 401059T z nowym przebiegiem DW 759; przebudow koliduj?cych urz?dze i sieci istniej?cej infrastruktury pod i nadziemnej, przebudow skrzy?owa?, przepustów drogowych i odwodnieniem, budowa/przebudowa o?wietlenia drogowego zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, wycinka koliduj?cych drzew. Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa zamówienie zgodnie ze wzorem umowy. oraz SST.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Do?wiadczenie zawodowe in?yniera kontraktu / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Wykonawca zobowi?zany jest wnie? wadium na czas równy okresowi zwi?zania ofert w wysoko?ci 7 100,00 PLN przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 076-180166
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Zarz?dzanie i nadzór nad realizacj inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa - etap I"
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Konsorcjum firm: - Eksametr Sp. z o.o. - Lider Adresse postale: ul. Grzybowska 87 Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 00-844 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Partner - Miliarium Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Kili?skiego 25 Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 05-075 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 475 465.97 EUR Valeur totale du marché/du lot: 584 650.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Komplet informacji na temat niniejszego post?powania i zamówienia zawiera SIWZ. Informacje m. in. w przedmiocie: - podstaw wykluczenia, warunków udzia?u w post?powaniu, o?wiadcze i dokumentów potwierdzaj?cych spe?nienie warunków udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia znajduj si w SIWZ rozdz. VII-VIII (wyszczególnienie katalogu tych dokumentów i o?wiadcze w tre?ci niniejszego og?oszenia nie jest mo?liwe z uwagi na niezale?ne od Zamawiaj?cego ograniczenia techniczne formularza og?oszenia -ograniczon?, zbyt ma? liczb znaków mo?liwych do wpisania w poszczególnych rubrykach og?oszenia), - sposobu porozumiewania si?, sposobu sporz?dzenia, wymaganej zawarto?ci (tre?ci) i trybu sk?adania ofert znajduj si w SIWZ rozdz. pkt X-XIV.
   2.  Post?powanie prowadzone jest w j?zyku polskim wy??cznie przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5) ustawy z 18.7.2002 o ?wiadczeniu us?ug drog elektroniczn (t.j. Dz. z 2020, poz. 344), tj. elektronicznej platformy przetargowej ?wi?tokrzyskiego Zarz?du Dróg Wojewódzkich w Kielcach pod adresem: https://szdw-kielce.logintrade.net (dalej zwana: "platform?"), do której dost?p mo?liwy jest równie poprzez stron internetow Zamawiaj?cego wskazan w rozdziale I SIWZ, w zak?adce "Platforma zamówie publicznych". Niniejsze post?powanie znajduje si w wykazie post?powa prowadzonych przez Zamawiaj?cego zamieszczonym na platformie https://szdw-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.
   3.  W niniejszym post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego sk?adane przez Wykonawców oferty, zmiana oferty, powiadomienie Zamawiaj?cego o wycofaniu z?o?onej przez Wykonawc oferty sk?adane s w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym za po?rednictwem platformy w wierszu oznaczonym tytu?em oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym post?powaniem (zgodnie z opisem zawartym w rozdziale II pkt 4).
   4.  Sk?adaj?c ofert Wykonawca zobowi?zany jest wnie? wadium przetargowe na czas równy okresowi zwi?zania ofert?. Informacje na temat wadium zosta?y okre?lone w SIWZ - rozdz. XV.
   5.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? dokonywania zmian umowy zgodnie z zapisami SIWZ, zmiany umowy zosta?y okre?lone w paragrafie 14 wzoru umowy.
   6.  Zamawiaj?cy dzia?aj?c zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   7.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z
   4. 5.2016, str. 1), dalej "RODO", informuj?, ?e: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ?wi?tokrzyski Zarz?d Dróg Wojewódzkich, ul. Jagiello?ska 72, 25-602 Kielce, POLSKA; inspektorem ochrony danych osobowych w ?wi?tokrzyskim Zarz?dzie Dróg Wojewódzkich, ul. Jagiello?ska 72, 25-602 Kielce, POLSKA, jest pan Grzegorz Wieczorek, kontakt: g.wieczorek@szdw.kielce.com.pl, telefon +48 413470480 w. 78 *. Z uwagi na niezale?ne od Zamawiaj?cego ograniczenia techniczne formularza og?oszenia, ograniczon zbyt ma? liczb znaków mo?liwych do wpisania w poszczególnych rubrykach og?oszenia - wszelkie informacje w zakresie RODO zawarte zosta?y w rozdziale I SIWZ. Uwaga Zamawiaj?cy nadmienia, i z uwagi na brak z przyczyn technicznych mo?liwo?ci wskazania w tre?ci og?oszenia wszystkich informacji na temat post?powania i zamówienia (wobec zbyt ma?ej liczby znaków mo?liwych do wpisania w poszczególnych rubrykach formularza), w og?oszeniu tym zawarte zosta?y odes?ania do tre?ci SIWZ, gdzie znajduje si komplet niezb?dnych informacji w tym przedmiocie. https://szdw-kielce.logintrade.net https://szdw-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html g.wieczorek@szdw.kielce.com.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla post?powania powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz SIWZ przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl http://uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71247000 - Supervision des travaux de construction 
71330000 - Services divers d'ingénierie 
71520000 - Services de conduite des travaux 
71521000 - Services de conduite de chantier 
71540000 - Services de gestion de la construction 
73111000 - Services de laboratoire de recherche