01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/08/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document :
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Kielce: Travaux de construction

2018/S 156-357835 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
16/08/2018 S156  - - Marché de travaux - Modification d'un marché /d'une concession en cours - Procédure ouverte Pologne-Kielce: Travaux de construction 2018/S 156-357835 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Gmina Kielce - Miejski Zarz?d Dróg w Kielcach ul. Prendowskiej 7 Kielce 25-395 Pologne Point(s) de contact: Justyna Kubikowska Téléphone: +48 413402802 / 413402822 / 413402832 Courriel: zampub@mzd.kielce.pl Fax: +48 413402830 Code NUTS: PL721 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.mzd.kielce.pl www.mzd.kielce.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudow skrzy?owa?: z ul. ?ciegiennego i ul. Husarsk oraz z al. Ks. J. Popie?uszki i ul. Rtm. W. Pileckiego oraz Budowa sieci wodoci?gowej Numéro de référence: WZP.26.1.55.2017
II.1.2) Code CPV principal 45000000
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45100000 45233120 45233222 45233252 45233290 45233221 45110000 45232210 45231400 45232200 45315100 45315300 45315700 45316100 45111000 45231300 45111240 45111200 45333100 45232310
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL721 Lieu principal d'exécution:
Kielce, ul. Wapiennikowa, ul. ?ciegiennego, ul. Husarska, al. Popie?uszki
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudow skrzy?owa?: z ul. ?ciegiennego i ul. Husarsk oraz z al. Ks. J. Popie?uszki i ul. Rtm. W. Pileckiego oraz Budowa sieci wodoci?gowej w rejonie ul. Wapiennikowej i ul. ?ciegiennego Przedmiot zamówienia podzielony jest na zadania: Zadanie I: Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudow skrzy?owa?: z ul. ?ciegiennego i ul. Husarsk oraz z al. Ks. J. Popie?uszki i ul. Rtm. W. Pileckiego, Zadanie II: Budowa sieci wodoci?gowej w rejonie ul. Wapiennikowej i ul. ?ciegiennego. Zamawiaj?cy informuje, ?e Zadanie I - Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudow skrzy?owa?: z ul. ?ciegiennego i ul. Husarsk oraz z al. Ks. J. Popie?uszki i ul. Rtm. W. Pileckiego jest wspó?finansowane ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polski Wschodniej na lata 2014-2020 "Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach - zadanie nr 4 - o priorytetowa II, dzia?anie
   2. 1 "Zrównowa?ony transport miejski" W zakres inwestycji wchodzi:
   1.  Rozbudowa ci?gu ulic Wapiennikowej i Husarskiej na odcinku oko?o 1 015 mb w tym: - Budowa nawierzchni - 2 jezdnie po 2 pasy ruchu (jezdnia + bus-pas) z poszerzeniem do 3 pasów na wlotach skrzy?owa?, - Budowa czterowylotowego ronda turbinowego na skrzy?owaniu z ul. Kochanowskiego, - Budowa obustronnych chodników, - Budowa ?cie?ek rowerowych, - Budowa zatok autobusowych, - Budowa zjazdów indywidualnych i publicznych.
   2.  Rozbudowa skrzy?owania ulicy ?ciegiennego z ulic Wapiennikow i Husarsk na ??cznym odcinku 312 mb w tym: - Budowa nawierzchni - 2 jezdnie po 2 pasy ruchu na wlotach, po jednym pasie ruchu na wylotach, - Budowa zatok autobusowych i postojowych, - Budowa ?cie?ek rowerowych, - Budowa drogi dojazdowej D2 do posesji oraz zjazdów do posesji.
   3.  Rozbudowa ulicy Starowapiennikowej na d?ugo?ci oko?o 280 mb (jezdnia, chodniki, zjazdy, zatoki postojowe);
   4.  Przebudowa wlotów ulic Emilii Plater, Czachowskiego, Skalistej, Kochanowskiego, Paska, Barwinek, Dymi?skiej, Mahometa?skiej, Chodkiewicza;
   5.  Budowa nowych dróg zbiorczo-rozprowadzaj?cych i dojazdowych D1, D2, D3, D4, D5;
   6.  Przebudowa dwóch sygnalizacji ?wietlnych: na skrzy?owaniu ulic Tarnowska, Wapiennikowa, Popie?uszki, Pileckiego oraz na skrzy?owaniu ulicy ?ciegiennego z ul. Wapiennikow i ul. Husarsk?;
   7.  Budowa placów manewrowych i zatok postojowych;
   8.  Rozbiórka koliduj?cych z inwestycj budynków mieszkalnych, handlowych, gospodarczych oraz ogrodze?;
   9.  Budowa nowego uk?adu o?wietleniowego; 10. Budowa nowych odcinków kanalizacji deszczowej; 11. Budowa kana?u technologicznego; 12. Wycinka drzew i krzewów koliduj?cych z projektowan inwestycj wraz z nasadzeniami; 13. Przebudowa kolizji z istniej?c infrastruktur techniczn w tym: liniami energetycznymi napowietrznymi i kablowymi, sieciami telekomunikacyjnymi, sieci gazoci?gow?, sieci wodoci?gow?, kanalizacj sanitarn?, kanalizacj deszczow?; 14. Nadzór archeologiczny w rejonie planowanej inwestycji zgodnie z opini ?WKZ w Kielcach zn. IA.5152.18.2017 z dnia
   1. 2.2017 r.; 15. Budowa wodoci?gu w rejonie ul. Wapiennikowej i ul. ?ciegiennego z rur PE 100SDR 11: ?rednica 250 - d?. ok. 650,05 m, ?rednica 180 - d?. ok. 63,45 m, ?rednica 125 - d?. ok. 432,70 m, ?rednica 90 - d?. ok. 31,10 m, ?rednica 63 - d?. ok. 20,70 m, ?rednica 50 - d?, ok. 26,40 m, ?rednica 40 - d?. ok. 100,55 m oraz rur z ?eliwa sferoidalnego: DN200 - d?. ok. 202,70 m, DN150 - d?. ok. 213,75 m, DN100 - d?. ok. 228,75 m, DN80 - d?. ok. 18,50 m, rur z ?eliwa sferoidalnego preizolowanego: DN200 - d?. ok. 8,65 m wraz z hydrantami ppo oraz zasuwami Warto? zamówienia przekracza ??cznie równowarto? kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, tj. równowarto? kwoty 5 225 000,00 EUR Niniejsze post?powanie jest realizowane jako cz?? zamówienia (ka?da cz?? stanowi przedmiot odr?bnego post?powania). Warto? niniejszego post?powania przekracza równowarto? kwoty 5 225 000,00 EUR.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 14/02/2018 Fin: 30/08/2019
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
POPW.02.01.00-26-0001/16
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 035-075597
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: WZP.26.4.4.2018 Intitulé:
Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudow skrzy?owa?: z ul. ?ciegiennego i ul. Husarsk oraz z al. Ks. J. Popie?uszki i ul. Rtm. W. Pileckiego oraz Budowa sieci wodoci?gowej
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
14/02/2018
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Strabag Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10 Pruszków 05-800 Pologne Code NUTS: PL913
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 28 381 975.95 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Przedmiotowa inwestycja w zakresie Zadania I tj.: Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudow skrzy?owa?: z ul. ?ciegiennego i ul. Husarsk oraz z al. Ks. J. Popie?uszki i ul. Rtm. W. Pileckiego jest wspó?finansowana ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polski Wschodniej na lata 2014-2020 "Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach - zadanie nr 4 - o priorytetowa II, dzia?anie
   2. 1 "Zrównowa?ony transport miejski".
   2.  Zamawiaj?cy uniewa?ni post?powanie o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki pochodz?ce z bud?etu UE oraz niepodlegaj?ce zwrotowi ?rodki z pomocy udzielonej przez pa?stwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zostan ma przyznane.
   3.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zamówie o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp polegaj?cych na powtórzeniu robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego tj.: robót budowlanych w zakresie budowy ulic, chodników, ?cie?ek rowerowych, zatok autobusowych i postojowych, zjazdów indywidualnych i publicznych, rond turbinowych, dróg dojazdowych i zbiorczo-rozprowadzaj?cych, wlotów ulic, sygnalizacji ?wietlnych, placów manewrowych, kanalizacji deszczowej, o?wietlenia ulicznego, kana?u technologicznego oraz robót budowlanych w zakresie przebudowy kolizji z istniej?c infrastruktur techniczn?, w zakresie budowy wodoci?gu, rozbiórek i nadzoru archeologicznego do kwoty 10 629 383,19 PLN netto.
   4.  Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc kluczowych cz??ci zamówienia na robot budowlan?.
   5.  Wykonawca mo?e powierzy wykonanie cz??ci zamówienia podwykonawcom.
   6.  Wykonawca zobowi?zany jest wnie? wadium w wysoko?ci: 300 000,00 PLN (s?ownie: trzysta tysi?cy z?otych 00/100) przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
   7.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowi?zany b?dzie do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy najpó?niej w dniu jej zawarcia w wysoko?ci 5 % ceny brutto podanej w ofercie.
   8.  W niniejszym post?powaniu Zamawiaj?cy b?dzie stosowa procedur?, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiaj?cy zgodnie z art. 24aa Pzp dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Je?eli ww. Wykonawca b?dzie uchyla si od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy, Zamawiaj?cy zbada czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu Wykonawca, który z?o?y ofert najwy?ej ocenion spo?ród pozosta?ych ofert.
   9.  Wykluczenie Wykonawcy nast?pi zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 12-23 i ust 5 Pzp. 10. Wykonawcy mog wspólnie ubiega si o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiaj pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 141 Pzp Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 Pzp, ponosz solidarn odpowiedzialno? za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy. 11. Wykonawca, który powo?uje si na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania, w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunków udzia?u w post?powaniu sk?ada tak?e jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiotów. 12. Wykonawca b?dzie zwi?zany ofert przez okres 60 dni. Bieg terminu zwi?zania ofert rozpoczyna si wraz z up?ywem terminu sk?adania ofert.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nie dotyczy Nie dotyczy Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz SIWZ przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie wnosi si w nast?puj?cych terminach: - 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób, - wobec tre?ci og?oszenia, a tak?e wobec postanowie SIWZ, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej, - wobec czynno?ci innych ni okre?lone powy?ej wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw wniesienia odwo?ania, - je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej - 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia, - 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
   4.  Szczegó?owe zasady post?powania dotycz?ce odwo?ania, okre?laj przepisy Dzia?u VI Pzp.
   5.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   6.  Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - prawo pocztowe (Dz.U. 2012 poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Departament Odwo?a?, Urz?d Zamówie Publicznych ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
14/08/2018
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45000000
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45100000 45233120 45233222 45233252 45233290 45233221 45110000 45232210 45231400 45232200 45315100 45315300 45315700 45316100 45111000 45231300 45111240 45111200 45333100 45232310
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL721 Lieu principal d'exécution:
Kielce, ul. Wapiennikowa, ul. ?ciegiennego, ul. Husarska, al. Popie?uszki
VII.1.4) Description des prestations:
Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudow skrzy?owa?: z ul. ?ciegiennego i ul. Husarsk oraz z al. Ks. J. Popie?uszki i ul. Rtm. W. Pileckiego oraz Budowa sieci wodoci?gowej w rejonie ul. Wapiennikowej i ul. ?ciegiennego Przedmiot zamówienia podzielony jest na zadania: Zadanie I: Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudow skrzy?owa?: z ul. ?ciegiennego i ul. Husarsk oraz z al. Ks. J. Popie?uszki i ul. Rtm. W. Pileckiego, Zadanie II: Budowa sieci wodoci?gowej w rejonie ul. Wapiennikowej i ul. ?ciegiennego. Zamawiaj?cy informuje, ?e Zadanie I - Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudow skrzy?owa?: z ul. ?ciegiennego i ul. Husarsk oraz z al. Ks. J. Popie?uszki i ul. Rtm. W. Pileckiego jest wspó?finansowane ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polski Wschodniej na lata 2014-2020 "Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach - zadanie nr 4 - o priorytetowa II, dzia?anie
   2. 1 "Zrównowa?ony transport miejski" W zakres inwestycji wchodzi:
   1.  Rozbudowa ci?gu ulic Wapiennikowej i Husarskiej na odcinku oko?o 1 015 mb w tym: - Budowa nawierzchni - dwie jezdnie po 2 pasy ruchu (jezdnia + bus-pas) z poszerzeniem do 3 pasów na wlotach skrzy?owa?, - Budowa czterowylotowego ronda turbinowego na skrzy?owaniu z ul. Kochanowskiego, - Budowa obustronnych chodników, - Budowa ?cie?ek rowerowych, - Budowa zatok autobusowych, - Budowa zjazdów indywidualnych i publicznych.
   2.  Rozbudowa skrzy?owania ulicy ?ciegiennego z ulic Wapiennikow i Husarsk na ??cznym odcinku 312 mb w tym: - Budowa nawierzchni - dwie jezdnie po dwa pasy ruchu na wlotach, po jednym pasie ruchu na wylotach, - Budowa zatok autobusowych i postojowych, - Budowa ?cie?ek rowerowych, - Budowa drogi dojazdowej D2 do posesji oraz zjazdów do posesji.
   3.  Rozbudowa ulicy Starowapiennikowej na d?ugo?ci oko?o 280 mb (jezdnia, chodniki, zjazdy, zatoki postojowe);
   4.  Przebudowa wlotów ulic Emilii Plater, Czachowskiego, Skalistej, Kochanowskiego, Paska, Barwinek, Dymi?skiej, Mahometa?skiej, Chodkiewicza;
   5.  Budowa nowych dróg zbiorczo-rozprowadzaj?cych i dojazdowych D1, D2, D3, D4, D5;
   6.  Przebudowa dwóch sygnalizacji ?wietlnych: na skrzy?owaniu ulic Tarnowska, Wapiennikowa, Popie?uszki, Pileckiego oraz na skrzy?owaniu ulicy ?ciegiennego z ul. Wapiennikow i ul. Husarsk?;
   7.  Budowa placów manewrowych i zatok postojowych;
   8.  Rozbiórka koliduj?cych z inwestycj budynków mieszkalnych, handlowych, gospodarczych oraz ogrodze?;
   9.  Budowa nowego uk?adu o?wietleniowego; 10. Budowa nowych odcinków kanalizacji deszczowej; 11. Budowa kana?u technologicznego; 12. Wycinka drzew i krzewów koliduj?cych z projektowan inwestycj wraz z nasadzeniami; 13. Przebudowa kolizji z istniej?c infrastruktur techniczn w tym: liniami energetycznymi napowietrznymi i kablowymi, sieciami telekomunikacyjnymi, sieci gazoci?gow?, sieci wodoci?gow?, kanalizacj sanitarn?, kanalizacj deszczow?; 14. Nadzór archeologiczny w rejonie planowanej inwestycji zgodnie z opini ?WKZ w Kielcach zn. IA.5152.18.2017 z dnia
   1. 2.2017 r.; 15. Budowa wodoci?gu w rejonie ul. Wapiennikowej i ul. ?ciegiennego z rur PE 100SDR 11: ?rednica 250 - d?. ok. 650,05 m, ?rednica 180 - d?. ok. 63,45 m, ?rednica 125 - d?. ok. 432,70 m, ?rednica 90 - d?. ok. 31,10 m, ?rednica 63 - d?. ok. 20,70 m, ?rednica 50 - d?, ok. 26,40 m, ?rednica 40 - d?. ok. 100,55 m oraz rur z ?eliwa sferoidalnego: DN200 - d?. ok. 202,70 m, DN150 - d?. ok. 213,75 m, DN100 - d?. ok. 228,75 m, DN80 - d?. ok. 18,50 m, rur z ?eliwa sferoidalnego preizolowanego: DN200 - d?. ok. 8,65 m wraz z hydrantami ppo oraz zasuwami Warto? zamówienia przekracza ??cznie równowarto? kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, tj. równowarto? kwoty 5 225 000,00 EUR Niniejsze post?powanie jest realizowane jako cz?? zamówienia (ka?da cz?? stanowi przedmiot odr?bnego post?powania). Warto? niniejszego post?powania przekracza równowarto? kwoty 5 225 000,00 EUR.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 14/02/2018 Fin: 30/08/2019
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 23 074 777.21 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Strabag Sp. z o.o.
5210421928 ul. Parzniewska 10 Pruszków 05-800 Pologne Code NUTS: PL913
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Zmiana warto?ci wynagrodzenia spowodowana konieczno?ci wykonania robót, których wykonanie sta?o si konieczne, a których Zamawiaj?cy dzia?j?c z nale?yt staranno?ci nie móg przewidzie?.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
W trakcie wykonywania robót ziemnych w ci?gu ul. Husarskiej stwierdzono pod warstw humusu obecno? materia?ów szkodliwych na terenie budowy w postaci gruzu ceglanego zmieszanego z pap bitumiczn?. Usuni?cie wyst?puj?cych materia?ów szkodliwych jest niezb?dne dla wykonania przedmiotu umowy - zalegaj?ce materia?y znajduj si na trasie zaprojektowanej jezdni ul. Husarskiej. Projektant nie móg przewidzie?, i pod warstw humusu na posesji pozyskanej do celów wykonania inwestycji zalega gruz ceglany wymieszany z materia?ami szkodliwymi (papa). Wykonanie powy?szych robót jest konieczne, w celu realizacji zamówienia podstawowego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz z zasadami sztuki budowlanej. Zmiana nie narusza zasad konkurencyjno?ci post?powania przetargowego, gdy nie modyfikuje za?o?e na jakich Wykonawca kalkulowa ceny w przetargu, co w konsekwencji nie mog?oby prowadzi do innego rozstrzygni?cia post?powania przetargowego.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 23 074 777.21 PLN Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 23 139 918.41 PLN
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45100000 - Travaux de préparation de chantier 
45110000 - Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 
45111000 - Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45111200 - Travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45111240 - Travaux d'assèchement des sols 
45231300 - Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance 
45231400 - Travaux de construction de lignes électriques 
45232200 - Ouvrages annexes pour lignes électriques 
45232210 - Construction de lignes aériennes 
45232310 - Travaux de construction de lignes téléphoniques 
45233120 - Travaux de construction de routes 
45233221 - Travaux de marquage routier 
45233222 - Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées 
45233252 - Travaux de revêtement de rues 
45233290 - Installation de panneaux de signalisation 
45315100 - Installations électrotechniques 
45315300 - Installations d'alimentation électrique 
45315700 - Travaux d'installation de postes de sectionnement 
45316100 - Installation d'appareils d'éclairage extérieur 
45333100 - Travaux d'installation de régulateurs de gaz