Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption : 21/10/2020
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Kielce: Travaux de construction

2020/S 180-435462  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 16/09/2020 S180 Pologne-Kielce: Travaux de construction 2020/S 180-435462 Avis de march╚ ˝ secteurs sp╚ciaux Travaux
 
 
Section I: Entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wodoci?gi Kieleckie Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: PL721 Adresse postale: ul. Krakowska 64 Ville: Kielce Code NUTS: PL721 Kielecki Code postal: 25-701 Pays: Pologne Point(s) de contact: Janusz Kruchlik Courriel: wodkiel@wod-kiel.com.pl T╚l╚phone: +48 413653100 Fax: +48 413455220 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.wod-kiel.com.pl http://www.wod-kiel.com.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: http://www.wod-kiel.com.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: http://miniportal.uzp.gov.pl
I.6) Activit╚ principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Kontrakt 11 / zadanie 1: Przebudowa stacji uzdatniania gazu dla generator█w pr?du na terenie Oczyszczalni ?ciek█w ĐSitk█wkaţ Num╚ro de r╚f╚rence: JRP-6/2020
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de march╚ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiot zam█wienia realizowany jest w ramach Projektu pn. ĐPoprawa gospodarki ?ciekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnegoţ wsp█?finansowanego z Funduszu Sp█jno?ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020,uj?ty jako Kontrakt 11/Zadanie 1-Przebudowa stacji uzdatniania gazu dla generator█w pr?du na terenie Oczyszczalni ?ciek█w ĐSitk█wkaţ. Zadanie b?dzie realizowane na podstawie Projektu Budowlanego ĐPrzebudowa / modernizacja obiekt█w na terenie O ĐSitk█wkaţ w Nowinach k. Kielc˝Zadanie 4˝Stacja uzdatniania biogazuţ. Przedmiot zam█wienia stanowi wykonanie i uko?czenie rob█t budowlanych zwi?zanych z przebudow istniej?cej stacji uzdatniania gazu, obejmuj?cej obiekty:stacj uzdatniania biogazu oraz odsiarczalniki, na terenie Oczyszczalni ?ciek█w ĐSitk█wkaţ w Nowinach k/Kielc,w celu uzyskania parametr█w gazu uzdatnionego nie gorsze ni?: ˇ zawarto? siarkowodoru max 200 ppm ˇ suma wszystkich zwi?zk█w krzemu max 2 mg/Nm3CH4 ˇ wilgotno? wzgl?dna max 60 %
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45300000 Travaux d'╚quipement du b'timent 45231000 Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes ╚lectriques 45310000 Travaux d'╚quipement ╚lectrique 45311000 Travaux de c'blage et d'installations ╚lectriques 45232200 Ouvrages annexes pour lignes ╚lectriques 45231400 Travaux de construction de lignes ╚lectriques 45233000 Travaux de construction, de fondation et de rev═tement d'autoroutes, de routes 48000000 Logiciels et syst╦mes d'information
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL721 Kielecki Lieu principal d'ex╚cution:
Teren Oczyszczalni ?ciek█w "Sitk█wka" w Nowinach ko?o Kielc
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Realizacj przedmiotu zam█wienia podzielono na dwa etapy: a) pierwszy etap realizacji zam█wienia obejmuje wykonanie i uko?czenie wszelkich rob█t budowlanych zwi?zanych z przebudow stacji uzdatniania gazu obejmuj?cej obiekty: stacj uzdatniania biogazu oraz odsiarczalniki, na terenie Oczyszczalni ?ciek█w ĐSitk█wkaţ w Nowinach k/Kielc, w celu uzyskania parametr█w gazu uzdatnionego, o kt█rych mowa w pkt
   4. 1 IDW; b) drugi etap realizacji zam█wienia obejmuje serwisowanie przedmiotu zam█wienia przez pierwszych 12 miesi?cy okresu gwarancji /r?kojmi, licz?c od daty odbioru ko?cowego przedmiotu zam█wienia wykonanego w zakresie pierwszego etapu realizacji przedmiotu zam█wienia, uwzgl?dniaj?cy wykonanie czynno?ci serwisowych i konserwacyjnych ˝ w??cznie z dostarczeniem i wymian materia?█w eksploatacyjnych i cz??ci szybkozu?ywaj?cych si ˝ wynikaj?cych z wymaga producenta i zapis█w DTR poszczeg█lnych urz?dze dla zapewnienia utrzymania gwarancji/r?kojmi na podstawie sporz?dzonego przez Wykonawc programu czynno?ci serwisowych. Zasady serwisowania przedmiotu zam█wienia opisano w STWiORB ST-01.00 Wymagania Og█lne (Cz?? III SIWZ - OPZ) oraz w ▀ 6 Umowy.
   2.  Szczeg█?owy zakres rzeczowy do wykonania w ramach poszczeg█lnych Cz??ci przedmiotowego zam█wienia zosta wskazany w Opisie Przedmiotu Zam█wienia (OPZ ˝ Cz?? III SIWZ).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Fin: 31/08/2021 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Projekt pn. ĐPoprawa gospodarki ?ciekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnegoţ wsp█?finansowany z Funduszu Sp█jno?ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020
II.2.14) Informations compl╚mentaires Termin wykonania przedmiotu zam█wienia obejmuje dwa etapy: 1)pierwszy etap realizacji zam█wienia, o kt█rym mowa w pkt
   4. 2.a) IDW z uwzgl?dnieniem zapisu pkt
   4. 3 IDW-w terminie do 31.08.2021r. 2)drugi etap realizacji zam█wienia, o kt█rym mowa w pkt
   4. 2.b) IDW, obejmuje serwisowanie przedmiotu zam█wienia przez okres pierwszych 12 miesi?cy okresu gwarancji /r?kojmi. Szczeg█?owe informacje w pkt 9 IDW
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
O udzielenie zam█wienia publicznego mog si ubiega Wykonawcy, kt█rzy spe?niaj ni?ej wymienione warunki udzia?u w post?powaniu:
   1.  nie podlegaj wykluczeniu z post?powania w okoliczno?ciach okre?lonych w: art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4), 8) ustawy Pzp z zastrze?eniem zapisu art. 133 ust. 4 ustawy Pzp,
   2.  spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu: 1) dotycz?ce zdolno?ci technicznej lub zawodowej - zgodnie z pkt III.1.3 2) dotycz?ce sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zgodnie z pkt III.1.2
   1.  Wykonawca obowi?zany jest do??czy do Oferty nast?puj?ce dokumenty: 1) W zakresie wykazania spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia okre?lonych przez Zamawiaj?cego w pkt 10 IDW, o?wiadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (JEDZ) sporz?dzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej Jednolitym Europejskim Dokumentem Zam█wienia lub JEDZ, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Na stronie internetowej UZP znajduje si ĐInstrukcja sk?adania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zam█wienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznejţ. Informacje zawarte w dokumencie b?d stanowi wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. 2) Stosowne Pe?nomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upowa?nienie do podpisania oferty nie wynika bezpo?rednio z odpisu z w?a?ciwego rejestru albo gdy oferty nie podpisuje Wykonawca. 3) W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia, dokument ustanawiaj?cy Pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zam█wienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zam█wienia publicznego. 4) Zobowi?zanie podmiotu trzeciego w przypadku, gdy Wykonawca wykazuj?c spe?nienie warunk█w udzia?u w post?powaniu polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiot█w (wg wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 6 do IDW). Dokumenty w/w winny by z?o?one zgodnie z zasadami okre??onymi w pkt 16 IDW.
   2.  W przypadku wsp█lnego ubiegania si o zam█wienie przez Wykonawc█w o?wiadczenia, W formie jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (JEDZ) sk?ada ka?dy z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o zam█wienie. O?wiadczenia te maj potwierdza spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia. O?wiadczenia te powinny mie form dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   3.  Wykonawca, kt█ry powo?uje si na zasoby innych podmiot█w, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu, w zakresie w jakim powo?uje si na ich zasoby, sk?ada tak?e jednolite dokumenty (JEDZ) wskazane w pkt powy?ej, dotycz?ce tych podmiot█w, jak r█wnie przedk?ada w odniesieniu do tych podmiot█w dokumenty wymienione w 11.5.4) IDW. O?wiadczenia podmiot█w udost?pniaj?cych potencja sk?adane na formularzu JEDZ powinny mie form dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ka?dy z tych podmiot█w w zakresie w jakim potwierdzaj okoliczno?ci, o kt█rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy informuje, i najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, kt█rego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu na zasadach okre?lonych w art. 24aa ustawy Pzp.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Wykonawca spe?ni warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce sytuacji ekonomicznej lub finansowej, (w przypadku wsp█lnego ubiegania si dw█ch lub wi?cej Wykonawc█w o udzielenie niniejszego zam█wienia, oceniana b?dzie ich ??czna sytuacja ekonomiczna lub finansowa ˝ w tym celu dokumenty ma obowi?zek z?o?y ten lub ci z Wykonawc█w, kt█rzy w imieniu wszystkich wykazywa b?d spe?nienie tego warunku), je?eli wyka?e, ?e: a) osi?gn? ?redni roczny przych█d netto ze sprzeda?y (liczony jako ?rednia arytmetyczna) w ostatnich 3 latach obrotowych (na podstawie rachunku zysk█w i strat pozycja ĐPrzych█d netto ze sprzeda?y produkt█w, towar█w i materia?█wţ lub ĐPrzych█d netto ze sprzeda?y i zr█wnane z nimi z zastrze?eniem zapis█w pkt 11.5.3) a) IDW), a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - za ten okres, co najmniej w wysoko?ci: 1 400 000,00 PLN netto. b) posiada ?rodki finansowe w wysoko?ci co najmniej 500 000,00 PLN lub posiada zdolno? kredytow w wysoko?ci co najmniej w wysoko?ci 500 000,00 PLN. c) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia na kwot?, co najmniej w wysoko?ci: 2 500 000,00 PLN. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca sk?ada: a) cz?? sprawozdania finansowego w postaci rachunku zysk█w i strat, w przypadku gdy sporz?dzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, a je?eli podlega ono badaniu przez bieg?ego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowo?ci, r█wnie odpowiednio z opini o badanej cz??ci sprawozdania, a w przypadku Wykonawc█w niezobowi?zanych do sporz?dzenia sprawozdania finansowego, innych dokument█w okre?laj?cych przychody netto ze sprzeda?y - za okres nie d?u?szy ni ostatnie 3 lata obrotowe, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - za ten okres; b) informacj banku lub sp█?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?c wysoko? posiadanych ?rodk█w finansowych lub zdolno? kredytow Wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert; c) dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia na sum gwarancyjn okre?lon przez Zamawiaj?cego w pkt 10.2.2)c) IDW. Je?eli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie mo?e przedstawi dokument█w dotycz?cych sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiaj?cego, mo?e przedstawi inny dokument, kt█ry w wystarczaj?cy spos█b potwierdza spe?nienie opisanego przez Zamawiaj?cego warunku. [W przypadku z?o?enia przez Wykonawc█w dokument█w zawieraj?cych dane finansowe w innych walutach ni PLN, Zamawiaj?cy dokona przeliczenia danych finansowych wed?ug ?redniego kursu NBP z dnia opublikowania Og?oszenia o niniejszym zam█wieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej].
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Wykonawca spe?ni warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce posiadania odpowiedniej zdolno?ci technicznej lub zawodowej, je?eli wyka?e, ?e: a) w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, w przypadku gdy okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy w tym okresie, wykona?: ´ co najmniej jedn robot o warto?ci min. 1 400 000,00 PLN netto, kt█rej przedmiotem by?a: ˇ budowa lub przebudowa lub remont obiekt█w oczyszczalni ?ciek█w Lub ˇ budowa lub przebudowa lub remont instalacji biogazowych na kompostowniach lub sk?adowiskach odpad█w Lub ˇ budowa lub przebudowa lub remont infrastruktury urz?dze zwi?zanych z przer█bk gazu na sieciach lub instalacjach gazowych. b) dysponuje osobami, skierowanymi do realizacji zam█wienia, wraz z informacjami dotycz?cymi ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zam█wienia, a tak?e zakresu wykonywanych przez nich czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami: ´Ekspert Nr 1 ˝ Kierownik rob█t konstrukcyjno-budowlanych ˝ posiadaj?cy nast?puj?ce kwalifikacje i do?wiadczenie: ˇ wykszta?cenie techniczne, ˇ co najmniej 3 lata do?wiadczenia zawodowego* na stanowisku kierownika budowy lub kierownika rob█t w zakresie rob█t konstrukcyjno-budowlanych, ˇ uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej ´Ekspert Nr 2 ˝ Kierownik rob█t sanitarnych ˝ posiadaj?cy nast?puj?ce kwalifikacje i do?wiadczenie: ˇ wykszta?cenie techniczne, ˇ co najmniej 3 lata do?wiadczenia zawodowego* na stanowisku kierownika rob█t sanitarnych, ˇ uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych ´Ekspert Nr 3 ˝ Kierownik rob█t elektrycznych ˝ posiadaj?cy nast?puj?ce kwalifikacje i do?wiadczenie: ˇ wykszta?cenie techniczne, ˇ co najmniej 3 lata do?wiadczenia zawodowego* na stanowisku kierownika rob█t elektrycznych, ˇ uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze elektrycznych i elektroenergetycznych ´Ekspert Nr 4 ˝ Technolog ˝ Kierownik rozruchu ˝ posiadaj?cy nast?puj?ce kwalifikacje i do?wiadczenie: ˇ wykszta?cenie techniczne, ˇ co najmniej 5 lat do?wiadczenia zawodowego w eksploatacji i/lub rozruchach oczyszczalni ?ciek█w lub biogazowni lub kompostowni lub sk?adowisk odpad█w z odzyskiem gazu po ich wybudowaniu lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie, a w tym udzia co najmniej przy dw█ch rozruchach stacji uzdatniania gazu dla generator█w pr?du i/lub przy rozruchu urz?dze przer█bki gazu. ´Ekspert Nr 5 ˝ Kierownik budowy ˝ posiadaj?cy nast?puj?ce kwalifikacje i do?wiadczenie: ˇ wykszta?cenie techniczne, ˇ co najmniej 3 lata do?wiadczenia zawodowego* na stanowisku kierownika budowy w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? sprawowania przez jedn osob dw█ch funkcji w nast?puj?cym zakresie tj. sprawowania przez jedna osob funkcji Kierownika budowy z jedn z pozosta?ych wymaganych funkcji (ekspert█w). W przypadku pe?nienia przez jedn osob dw█ch funkcji, osoba ta musi posiada kwalifikacje wskazane we wszystkich zakresach wymaga dla tych?e os█b. Zamawiaj?cy wymaga, by jeden z wy?ej wymienionych Ekspert█w pe?ni r█wnocze?nie funkcj Przedstawiciela Wykonawcy, kt█ry b?dzie upowa?niony przez Wykonawc do komunikowania si z Zamawiaj?cym oraz dzia?ania w imieniu Wykonawcy w zakresie Kontraktu. Przedstawiona powy?ej lista Kluczowego Personelu nie jest wyczerpuj?ca i mo?e zosta uzupe?niona przez Wykonawc?. W sk?adzie personelu Wykonawca winien przewidzie udzia osoby posiadaj?cej do?wiadczenie zawodowe w zakresie AKPiA. W sk?adzie personelu Wykonawcy nale?y przewidzie udzia specjalist█w koniecznych do w?a?ciwego wykonania umowy. Szczeg█?owe wymagania dla personelu wskazanego powy?ej wskazano w Cz??ci I SIZ- IDW. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
 1)W zakresie wykazania spe?nienia warunku o kt█rym mowa w pkt. 10.2.1)b) IDW ˝ Wykonawca sk?ada wykaz os█b (wg wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 4 do IDW), skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam█wienia publicznego, w szczeg█lno?ci odpowiedzialnych za kierowanie pracami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zam█wienia, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami; 2) W zakresie wykazania spe?niania warunku opisanego w pkt. 10.2.1)a) IDW ˝ Wykonawca sk?ada wykaz rob█t wykonanych nie wcze?niej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy w tym okresie, w zakresie niezb?dnym do wykazania spe?nienia warunku wraz z podaniem ich rodzaju, warto?ci, zakresu, daty, miejsca wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych roboty te zosta?y wykonane, zgodnie z Za??cznikiem nr 3 do IDW, wraz z za??czeniem dowod█w okre?laj?cych czy te roboty zosta?y wykonane nale?ycie, w szczeg█lno?ci informacji o tym czy roboty zosta?y wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid?owo uko?czone. Dowodami, o kt█rych mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego roboty by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ inne dokumenty. W razie konieczno?ci, szczeg█lnie gdy wykaz lub dowody, o kt█rych mowa powy?ej budz w?tpliwo?ci Zamawiaj?cego lub gdy z po?wiadczenia albo z innego dokumentu wynika, ?e zam█wienie nie zosta?o wykonane lub zosta?o wykonane nienale?ycie, Zamawiaj?cy mo?e zwr█ci si odpowiednio do w?a?ciwego podmiotu, na rzecz kt█rego roboty by?y lub mia?y zosta wykonane, o przed?o?enie dodatkowych informacji lub dokument█w bezpo?rednio Zamawiaj?cemu. W przypadku gdy Zamawiaj?cy jest podmiotem, na rzecz kt█rego roboty wskazane w wykazie zosta?y wcze?niej wykonane, Wykonawca nie ma obowi?zku przedk?adania powy?szych dowod█w. W przypadku, gdy Wykonawca zrealizowa roboty jako cz?onek Konsorcjum, winien wykaza faktyczny udzia w wykonywaniu rob█t jako cz?onka Konsorcjum spe?niaj?cy warunek okre?lony w pkt 10.2.1)a) IDW. Zgodnie bowiem z orzeczeniem Trybuna?u Sprawiedliwo?ci z dnia 04 maja 2017r. (w sprawie C-387/14 Esaprojekt), Wykonawca na podstawie samego faktu bycia cz?onkiem konsorcjum, nie mo?e pos?ugiwa si ca?ym potencja?em wiedzy i do?wiadczenia nabytym przez Konsorcjum. Wykonawca w takim przypadku winien wykaza Zamawiaj?cemu realny zakres swojej partycypacji w zam█wieniu zrealizowanym przez Konsorcjum.
III.1.4) R╦gles et crit╦res objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.1.6) Cautionnement et garanties exig╚s:
Ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest zabezpieczy sw ofert wadium w wysoko?ci: 40 000,00 PLN (s?ownie: czterdzie?ci tysi?cy z?otych i 00/100), zgodnie z pkt 13 IDW. Szczeg█?owe wymagania w zakresie zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy wskazane zosta?y w pkt 14 IDW.
III.1.7) Modalit╚s essentielles de financement et de paiement et/ou r╚f╚rences aux textes qui les r╚glementent:
Szczeg█?owe informacje w zakresie warunk█w p?atno?ci wskazane zosta?y w Cz??ci II SIWZ, dost?pnej na stronie internetowej Zamawiajacego.
III.1.8) Forme juridique que devra rev═tir le groupement d'op╚rateurs ╚conomiques attributaire du march╚:
Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si o udzielenie niniejszego zam█wienia powinni spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu oraz z?o?y dokumenty potwierdzaj?ce spe?nianie tych warunk█w zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 10 i 11 IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiaj Pe?nomocnika do reprezentowania ich w niniejszym post?powaniu albo reprezentowania ich w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam█wienia publicznego. Zaleca si?, aby Pe?nomocnikiem by przedstawiciel jednego z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia.
   2.  Wszelka korespondencja prowadzona b?dzie wy??cznie z Pe?nomocnikiem, ze skutkiem wobec wszystkich mocodawc█w. Pe?nomocnik dokonuje wszystkich czynno?ci w imieniu mocodawc█w i na ich rzecz. Szczeg█?owe informacje w niniejszym zakresie zosta?y wskazane w Cz??ci I SIWZ - IDW pkt 12, dost?pnej na stronie internetowej Zamawiaj?cego.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Szczeg█?owe informacje w zakresie warunk█w realizacji umowy i warunk█w zmiany umowy zosta?y wskazane w Cz??ci I SIWZ - IDW oraz Cz??ci II SIWZ - Kontrakt, dost?pnej na stronie internetowej Zamawiaj?cego.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚ Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel charg╚s de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 21/10/2020 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 19/12/2020
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 21/10/2020 Heure locale: 11:30 Lieu:
Wodoci?gi Kieleckie Sp. z o.o., ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Otwarcie ofert jest jawne i nast?puje bezpo?rednio po up?ywie terminu do ich sk?adania.Bezpo?rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj?cy podaje kwot?, jak zamierza przeznaczy na sfinansowanie zam█wienia. Otwarcie ofert nast?puje poprzez u?ycie aplikacji do szyfrowania ofert dost?pnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomoc klucza prywatnego - pkt 23 IDW.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
VI.3) Informations compl╚mentaires:

   1. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3) ustawy Pzp polegaj?cych na powt█rzeniu rob█t zgodnych z przedmiotem zam█wienia - zgodnie z pkt 6 IDW.
   2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kt█rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przeka?e Zamawiaj?cemu o?wiadczenie (w formie orygina?u) o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o kt█rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, sporz?dzone zgodnie z Za??cznikiem nr 5 do IDW. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia Wykonawca mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?█cenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zam█wienia.
   3. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zam█wienia, wezwie wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie kr█tszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze lub dokument█w wskazanych w pkt 11.5 IDW.
   4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu Zamawiaj?cy ??da przed?o?enia dokument█w zgodnie z pkt 11.5.4 IDW tj.: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert b) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk█w, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu c) za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu d) odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp e) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokument█w potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci f) o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam█wienia publiczne g) o?wiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatk█w i op?at lokalnych, o kt█rych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op?atach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1170 z p█?n. zm.). Ze wzgl?du na ograniczon ilo? znak█w, kt█re mo?na wprowadzi do tre?ci og?oszenia, pozosta?e informacje zawarto w SIWZ dost?pnej na stronie internetowej Zamawiaj?cego: www.wod-kiel.com.pl www.wod-kiel.com.pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo podpisem elektronicznym. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przez up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie kopii nast?pi?o przez up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej. Szczeg█?owo kwestie odnosz?ce si do odwo?ania przedstawione s w art.180-198 ustawy Pzp. Odwo?anie wnosi si?: 1) w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni ˝ je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b ˝ w przypadku gdy warto? zam█wienia jest r█wna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp; 2) odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu, a je?eli post?powanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie SIWZ, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia na stronie internetowej ˝ je?eli warto? zam█wienia jest r█wna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp; 3) wobec czynno?ci innych ni okre?lone wy?ej wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia ˝ je?eli warto? zam█wienia jest r█wna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie p█?niej ni w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia, 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
11/09/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45231000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes Úlectriques 
45231400 - Travaux de construction de lignes Úlectriques 
45232200 - Ouvrages annexes pour lignes Úlectriques 
45233000 - Travaux de construction, de fondation et de revŕtement d'autoroutes, de routes 
45300000 - Travaux d'Úquipement du bÔtiment 
45310000 - Travaux d'Úquipement Úlectrique 
45311000 - Travaux de cÔblage et d'installations Úlectriques 
48000000 - Logiciels et systŔmes d'information