Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Kielce: Travaux de construction

2020/S 200-484248  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/10/2020 S200 Pologne-Kielce: Travaux de construction 2020/S 200-484248 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Centrum Kszta?cenia Zawodowego w Kielcach Adresse postale: ul. Jagiello?ska 28 Ville: Kielce Code NUTS: PL721 Kielecki Code postal: 25-608 Pays: Pologne Point(s) de contact: Alina Skowerska Courriel: sekretariat@ckz.kielce.pl TÈlÈphone: +48 413676872 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.ckz.kielce.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Budowa Kieleckiego Centrum Kszta?cenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu ?wi?tokrzyskiego NumÈro de rÈfÈrence: CKP.720.1.261.2.2018-AS
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45100000 Travaux de prÈparation de chantier 45300000 Travaux d'Èquipement du b'timent 45400000 Travaux de parachËvement de b'timent 45311000 Travaux de c'blage et d'installations Èlectriques 45315700 Travaux d'installation de postes de sectionnement 45232460 Travaux d'installations sanitaires 45331000 Travaux d'installation de matÈriel de chauffage, de ventilation et de climatisation 45331200 Travaux d'installation de matÈriel de ventilation et de climatisation 45233140 Travaux routiers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL721 Kielecki Lieu principal d'exÈcution:
Kielce
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Zakres inwestycji obejmuje w szczegÛlno?ci:
   1.  rozbiÛrk?/demonta?: a) parterowych obiektÛw gospodarczych, w tym kontenerÛw oznaczonych literk B na mapie pogl?dowej stanowi?cej za??cznik nr 13 do SIWZ; b) masztu o?wietleniowego o konstrukcji stalowej, o wysoko?ci oko?o 20 m, znajduj?cego si w pÛ?nocno-wschodnim naro?niku dzia?ki; c) istniej?cej infrastruktury: ó istniej?cej kanalizacji deszczowej dn 200 mm, ó istniej?cej kanalizacji deszczowej dn 300 mm, ó istniej?cych hydrantÛw zewn?trznych ñ 3 sztuki, ó istniej?cej kanalizacji sanitarnej fi 150 mm, ó instalacji wodoci?gowej, ó przewodÛw telekomunikacyjnych;
   2.  wykonanie/budow?: a) zespo?u po??czonych ze sob budynkÛw: ó budynku 3-kondygnacyjnego z salami do zaj? na I i II pi?trze oraz salami konferencyjnymi i bibliotek na parterze, ó budynku 2-kondygnacyjnego przeznaczonego dla celÛw administracyjnych i biurowych, ó jednokondygnacyjnego zespo?u pracowni kszta?cenia praktycznego i nauki zawodÛw wraz z pomieszczeniami socjalnymi i w?z?ami sanitarnymi; b) budynku stacji transformatorowej SN/nN; c) uk?adu komunikacyjnego obejmuj?cego miejsca postojowe, jezdnie i place manewrowe, chodniki i doj?cia, place na kontenery na odpadki sta?e; d) placÛw rekreacyjnych; e) ogrodzenia terenu; f) pylonu reklamowego; g) niezb?dnej infrastruktury technicznej, w tym: ó instalacji wodoci?gowej ñ zewn?trznej instalacji wody, ó kanalizacji sanitarnej ñ zewn?trznej instalacji sanitarnej, ó zewn?trznej instalacji niskiego napi?cia, ó linii kablowych niskiego napi?cia zasilaj?cych o?wietlenie terenu, ó kanalizacji deszczowej, ó zewn?trznej instalacji teletechnicznej; h) terenÛw zielonych ñ tereny biologicznie czynne wokÛ budynkÛw, w tym nasadze kompensacyjnych. Uwaga: wycinka drzew i krzewÛw nie wchodzi w zakres przedmiotu zamÛwienia. Kontenery znajduj?ce si na terenie nieruchomo?ci s w?asno?ci zamawiaj?cego i rozbiÛrka/demonta przedmiotowych kontenerÛw nie wchodz w zakres przedmiotowego przedmiotu zamÛwienia, z wyj?tkiem kontenerÛw oznaczonych literk B na mapie pogl?dowej stanowi?cej za??cznik nr 13 do SIWZ.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en mois: 17
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
RPSW.06.06.00-26-0001/17
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 216-493170
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : CKP.720.1.262.2.2018-AS IntitulÈ:
Budowa Kieleckiego Centrum Kszta?cenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu ?wi?tokrzyskiego
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
30/10/2018
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Firma Budowlana Anna Bud Sp. z o.o.
Adresse postale: Bilcza, ul. Bukowa 2b Ville: Morawica Code NUTS: PL721 Kielecki Code postal: 26-026 Pays: Pologne Courriel: biuro@annabud.pl TÈlÈphone: +48 413117550
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 30 000 000.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 1)Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy. 2) Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania. 3) Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rÛwnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 4) Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. 5) Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb. 6) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej. 7) Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 1 i 2 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 8) Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia. 9) W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Krajow Izb Odwo?awcz orzeczenia. 10) Wykonawca mo?e zg?osi przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do ktÛrej przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy? strony, do ktÛrej przyst?puje. Zg?oszenie przyst?pienia dor?cza si Prezesowi Krajowej Izby Odwo?awczej w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wa?nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi przesy?a si Zamawiaj?cemu oraz Wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie. 11) Wykonawcy, ktÛrzy przyst?pili do post?powania odwo?awczego, staj si uczestnikami post?powania odwo?awczego, je?eli maj interes w tym, aby odwo?anie zosta?o rozstrzygni?te na korzy? jednej ze stron. 12) Zamawiaj?cy lub odwo?uj?cy mo?e zg?osi opozycj przeciw przyst?pieniu innego Wykonawcy nie pÛ?niej ni do czasu otwarcia rozprawy. 13) Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot lub dzie ustawowo wolny od pracy, termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 14) W sprawach nie uregulowanych w pkt 26 w zakresie wniesienia odwo?ania i skargi maj zastosowanie przepisy art. 179 ñ 198g ustawy.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
09/10/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45100000 Travaux de prÈparation de chantier 45300000 Travaux d'Èquipement du b'timent 45400000 Travaux de parachËvement de b'timent 45311000 Travaux de c'blage et d'installations Èlectriques 45315700 Travaux d'installation de postes de sectionnement 45232460 Travaux d'installations sanitaires 45331000 Travaux d'installation de matÈriel de chauffage, de ventilation et de climatisation 45331200 Travaux d'installation de matÈriel de ventilation et de climatisation
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL721 Kielecki Lieu principal d'exÈcution:
Kielce
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie robÛt budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na u?ytkowanie oraz wyposa?enie pomieszcze dla zadania inwestycyjnego ÑBudowa kieleckiego Centrum Kszta?cenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu ?wi?tokrzyskiegoî.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en mois: 17
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 29 952 066.37 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Firma Budowlana Anna Bud Sp. z o.o.
Adresse postale: Bilcza, ul. Bukowa 2b Ville: Morawica Code NUTS: PL721 Kielecki Code postal: 26-026 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 413117550
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Zwi?kszenie zakresu umowy dotyczy wykonania drena?u zewn?trznego od strony pÛ?nocnej budynku warsztatowego cz. 2 w ramach zadania pn. ÑBudowa Centrum Kszta?cenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu ?wi?tokrzyskiegoî.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
Wykonawca zg?osi problem nap?ywania ogromnych ilo?ci wÛd gruntowych i opadowych na ?cian budynku warsztatÛw. Konieczne okaza?o si zastosowanie drena?u zewn?trznego, czego nie obejmowa?a dokumentacja projektowa w swoim zakresie. Brak zastosowania sta?ego odbioru wÛd w postaci drena?u spowoduje destrukcj oraz zawilgocenie budynku, co doprowadzi do tworzenia siedlisk mikroorganizmÛw i ple?ni, a nast?pnie rozwarstwiania ?cian dzia?owych. Wykonanie drena?u zewn?trznego spowoduje zwi?kszenie zakresu umowy z generalnym Wykonawc nr CKP.720.1.262.2.2018-AS z 30.10.2018. Bior?c od uwag?, i drena zewn?trzny nie zosta uj?ty w dokumentacji projektowej oraz ?e na etapie przygotowania procesu inwestycyjnego projektant nie mÛg przewidzie tak znacz?cego nap?ywu wÛd, pomimo do?o?enia pe?nej i nale?ytej staranno?ci, CKP w celu udzielenia zamÛwienia skorzysta z zapisÛw art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamÛwie publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 1986 ze zmianami).
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 30 000 000.00 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 29 952 066.37 PLN
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45100000 - Travaux de préparation de chantier 
45232460 - Travaux d'installations sanitaires 
45233140 - Travaux routiers 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45311000 - Travaux de câblage et d'installations électriques 
45315700 - Travaux d'installation de postes de sectionnement 
45331000 - Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 
45331200 - Travaux d'installation de matériel de ventilation et de climatisation 
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment