Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Kielce: Travaux de construction d'autoroutes, de routes

2022/S 56-145589  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/03/2022 S56 Pologne-Kielce: Travaux de construction d'autoroutes, de routes 2022/S 056-145589 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Generalna Dyrekcja DrÛg Krajowych i Autostrad, Prowadz?cy post?powanie: Generalna Dyrekcja DrÛg Krajowych i Autostrad Oddzia? w Kielcach Adresse postale: ul. Paderewskiego 43/45 Ville: Kielce Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Code postal: 25-950 Pays: Pologne Point(s) de contact: Alina Puzio, Justyna Rutkowska Courriel: apuzio@gddkia.gov.pl TÈlÈphone: +48 413403963 Fax: +48 413664804 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.gddkia.gov.pl/ Adresse du profil díacheteur: https://www.gddkia.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Zarz?dzanie drogami krajowymi
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zaprojektowanie i wykonanie robÛt budowlanych dla odcinka drogi ekspresowej S 74 Prze?om/MniÛw ñ Kielce (S7 w?ze? Kielce ZachÛd) NumÈro de rÈfÈrence: O.Ki.D-3.2412.13.2021.jr
II.1.2) Code CPV principal 45233100 Travaux de construction d'autoroutes, de routes
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Zaprojektowanie i wykonanie robÛt budowlanych dla odcinka drogi ekspresowej S 74 Prze?om/MniÛw ñ Kielce (S7 w?ze? Kielce ZachÛd)
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 437 154 471.54 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000 Services de conception technique
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Lieu principal d'exÈcution:
wojewÛdztwo ?wi?tokrzyskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest projekt i budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S-74 wraz z w?z?ami, miejscem obs?ugi podrÛ?nych, przebudow? drÛg poprzecznych i budow? drÛg obs?uguj?cych tereny przyleg?e do inwestycji o d?ugo?ci oko?o 16,365km. Pocz?tek drogi w km globalnym 58+567 istniej?cej DK 74, koniec trasy w km lokalnym 7+728 w ci?gu S7 na odcinku zachodniej obwodnicy Kielc (w??czenie S74 do S7 na w??le Kielce ZachÛd). Planowana inwestycja zlokalizowana b?dzie w granicach administracyjnych gmin: MniÛw, Miedziana GÛra i Strawczyn (powiat kielecki). Pocz?tek drogi znajduje si? w miejscowo?ci Prze?om (gm. MniÛw). Na odcinku ok. 400 m przebiega istniej?cym ?ladem drogi krajowej nr 74, nast?pnie odsuwa si? w kierunku po?udniowo-zachodnim i dalej biegnie po nowym ?ladzie przechodz?c przez miejscowo?ci: W?grzynÛw, P?pice (gm. MniÛw). W dalszej kolejno?ci trasa projektowanej drogi przebiega? b?dzie na wysoko?ci miejscowo?ci Porzecze (gm. Miedziana GÛra), po przej?ciu obiektem mostowym przez rzek? Bobrz? droga zmienia kierunek na po?udniowy i biegnie wzd?u? rzeki Bobrzy w niewielkim stopniu ingeruj?c w obszar Natura 2000 - Dolina Bobrzy PLH260014 oraz omijaj?c od wschodu zabudow? miejscowo?ci Porzecze (gm. Miedziana GÛra) i Bugaj (gm. Strawczyn). Po przekroczeniu drogi wojewÛdzkiej nr 748, projektowana droga S-74 biegnie na wschÛd wchodz?c w kompleks le?ny do po??czenia z drog? ekspresow? S-7 poprzez w?ze? ÑKielce ó ZachÛdî. W zakres rzeczowy zadania wchodzi: - budowa odcinka drogi ekspresowej S74 jako drogi dwujezdniowej o d?ugo?ci oko?o 16,365km , - przebudowa istniej?cego uk?adu komunikacyjnego - budowa innych drÛg publicznych i dodatkowych jezdni wraz ze zjazdami, - budowa 2 w?z?Ûw drogowych, - budowa Miejsca Obs?ugi PodrÛ?nych (MOP), - budowa przejazdÛw awaryjnych oraz wjazdÛw awaryjnych na drog? ekspresow?, - budowa pasÛw utwardze? terenu na potrzeby utrzymania drogi ekspresowej, - budowa urz?dze? odwadniaj?cych oraz urz?dze? ochrony ?rodowiska (m.in. ekranÛw akustycznych). Warto?? zamÛwienia powy?ej 20 000 000 euro.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Przed?u?enie Okresu Gwarancji Jako?ci na nast?puj?ce elementy: ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilaj?ce, konstrukcje wsporcze / PondÈration: 30 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin realizacji Kontraktu / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
ZamÛwienie jest przewidziane do wspÛ?finansowania ze ?rodkÛw pochodz?cych z Unii Europejskiej oraz ze ?rodkÛw b?d?cych w dyspozycji Generalnego Dyrektora DrÛg Krajowych i Autostrad
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 122-322340
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Zaprojektowanie i wykonanie robÛt budowlanych dla odcinka drogi ekspresowej S 74 Prze?om/MniÛw ñ Kielce (S7 w?ze? Kielce ZachÛd)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
09/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 8 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 8
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MIRBUD S.A. - Lider Konsorcjum NumÈro national d'identification: REGON: 750772302 Adresse postale: ul. Unii Europejskiej 18 Ville: Skierniewice Code NUTS: PL71 ?Ûdzkie Code postal: 96-100 Pays: Pologne Courriel: sekretariat@mirbud.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: KOBYLARNIA S.A. - Partner Konsorcjum NumÈro national d'identification: REGON: 091631706 Adresse postale: Kobylarnia, ul. Zakole 1, Ville: Brzoza Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 86-061 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 437 154 471.54 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
Ca?y zakres zamÛwienia z wy??czeniem kluczowych cz??ci, ktÛre wykonawca wykona osobi?cie tj. nawierzchni trasy g?Ûwnej, ??cznie z wytworzeniem i wbudowaniem (co najmniej 80% ilo?ci) oraz wykonanie (co najmniej 80% ilo?ci) pozosta?ych warstw konstrukcji nawierzchni powy?ej gruntu rodzimego (wykop) lub nasypowego (nasyp), z wy??czeniem dostaw materia?Ûw i us?ug.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w niniejszym post?powaniu o udzielenie zamÛwienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno zawiera? informacje, o ktÛrych mowa w art. 516 ustawy Pzp.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. Kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu nale?y przes?a? za po?rednictwem Platformy. Po zg?oszeniu do post?powania nale?y w zak?adce ÑPost?powaniaî, wybra? ÑMoje post?powaniaî a nast?pnie wybra? niniejsze post?powanie oraz korzystaj?c z zak?adki ÑPytania/informacjeî, polecenie ÑNowe/wys?aneî i nast?pnie ÑDodaj pytanie/ komentarzî przekaza? tre?? odwo?ania lub za??czy? pliki.
   6.  Terminy wniesienia odwo?ania: 1) Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?ycie ?rodkÛw komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?a przekazana w inny sposÛb; 2) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na Platformie; 3) Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 1) i 2) powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 4) Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia;
   7.  SzczegÛ?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj? stosowne przepisy Dzia?u IX ustawy Pzp.
   8.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do S?du Okr?gowego w Warszawie ñ s?du zamÛwie? publicznych.
   9.  Skarg? wnosi za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. 10. Od wyroku s?du lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie w sprawie przys?uguje skarga kasacyjna do S?du Najwy?szego.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych - Biuro Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
16/03/2022 Pologne-Kielce: Travaux de construction d'autoroutes, de routesType díacheteur: MinistËre et toutes autres autoritÈs nationales ou fÈdÈralesType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: MarchÈ de travaux 21/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
45233100 - Travaux de construction d'autoroutes, de routes 
71320000 - Services de conception technique