Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Modification d'un marchÚ /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Kielce:Travaux de construction de routes

2023/S 97-302697  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-Kielce: Travaux de construction de routes 2023/S 097-302697 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Kielce - Miejski Zarz?d Dr█g w Kielcach Num╚ro national d'identification: 6572617325 Adresse postale: Prendowskiej 7 Ville: Kielce Code NUTS: PL721 Kielecki Code postal: 25-395 Pays: Pologne Point(s) de contact: Beata Celowska Courriel: wzp@mzd.kielce.pl T╚l╚phone: +48 413402832/802/822 Fax: +48 413402830 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mzd.kielce.pl Adresse du profil dÝacheteur: www.mzd.kielce.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Wykonanie rob█t budowlanych dla inwestycji pn.: ĐPoprawa dost?pno?ci komunikacyjnej szpitali ?CO i WSZ w rejonie ulic: Jagiello?skiej, Karcz█wkowskiej, Podklasztornej i Artwi?skiego w Kielcachţ Num╚ro de r╚f╚rence: WZP.26.1.23.2022
II.1.2) Code CPV principal 45233120 Travaux de construction de routes
II.1.3) Type de march╚ Travaux
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45100000 Travaux de pr╚paration de chantier 45110000 Travaux de d╚molition de b'timents et travaux de terrassement 45111300 Travaux de d╚mant╦lement 45231300 Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux us╚es grande distance 45231400 Travaux de construction de lignes ╚lectriques 45232130 Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales 45232310 Travaux de construction de lignes t╚l╚phoniques 45233222 Travaux de pavage et de resurfa┴age de chauss╚es 45233252 Travaux de rev═tement de rues 45233290 Installation de panneaux de signalisation 45233294 Installation de signalisation routi╦re 45316110 Installation de mat╚riel d'╚clairage public 45231220 Travaux de construction de gazoducs
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL721 Kielecki Lieu principal d'ex╚cution:
Kielce, rejon ulic: Jagiello?skiej, Karcz█wkowskiej, Podklasztornej i Artwi?skiego
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Roboty budowlane dla ww. inwestycji obejmuj? m.in.: 1) Zadanie 1 Rozbudowa skrzy?owania ul. Jagiello?skiej z ul. Karcz█wkowsk? i ul. Kami?skiego w Kielcach: a) rozbudowa skrzy?owania ul. Jagiello?skiej z ul. Karcz█wkowsk? z bezpo?rednim w??czeniem ul. Kami?skiego wraz z korekt? w planie odcinka ul. Karcz█wkowskiej na kierunku Jagiello?ska - Szkolna ˝ skrzy?owanie skanalizowane 4 ˝wlotowe z sygnalizacj? ?wietln?, b) likwidacja w??czenia ul. Karcz█wkowskiej do ul. Jagiello?skiej dla odcinka pomi?dzy ulicami Jagiello?sk? ˝ Podklasztorn?. c) przebudowa starodro?a ul. Karcz█wkowskiej w nawierzchni z p?yt i kostki granitowej z uwidocznieniem historycznej osi traktu barokowego, d) zmiana lokalizacji i w??czenia odcinka wschodniego ul. Karcz█wkowskiej oraz zamkni?cie w??czenia odcinka zachodniego z ukszta?towaniem zawrotki typu T, e) budowa i przebudowa ?cie?ek rowerowych i pieszo-rowerowych, f) budowa zatok autobusowych i zatok postojowych wraz z monta?em wiat autobusowych, g) przebudowa przej?? dla pieszych i przejazd█w rowerowych, h) budowa i przebudowa zjazd█w publicznych i indywidualnych, i) przebudowa i budowa infrastruktury uzbrojenia terenu zwi?zanej z funkcjonowaniem dr█g tj. kanalizacji deszczowej, o?wietlenia ulicznego oraz kana?u technologicznego, j) przebudowa kolizji infrastruktury technicznej (sie? teletechniczna, gazowa, elektroenergetyczna), k) monta? tablicy informacyjnej zgodnie z wytycznymi Wojew█dzkiego ?wi?tokrzyskiego Konserwatora Zabytk█w, l) przestawienie istniej?cej rze?by (ul. Karcz█wkowska rejon skrzy?owania z ul. Jagiello?sk?) zlokalizowanej na dzia?ce o nr ewid. 450/3 obr?b 0015, m) rozbi█rki koliduj?cych ogrodze?, tablic informacyjnych, reklam, n) dostosowanie organizacji ruchu do wprowadzonych zmian w zagospodarowaniu terenu, o) wycinka koliduj?cych drzew i krzew█w, p) nasadzenia kompensacyjne zgodnie z projektem bran?owym zieleni, 2) Zadanie 2 Budowa skrzy?owania ulic: Kami?skiego, Podklasztornej i Bernardy?skiej w Kielcach wraz z rozbudow? ul. Podklasztornej: a) przebudowa i budowa ul. Kami?skiego w kierunku ul. Podklasztornej z wykonaniem nasypu i obramowaniem z mur█w oporowych , b) przebudowa ul. Podklasztornej poprzez wykonanie jezdni i wyznaczenie dodatkowego lewoskr?tu w ul. Kami?skiego, c) przebudowa p?tli w rejonie ul. Karcz█wkowskiej poprzez zwi?kszenie ?rednicy wyspy oraz poszerzenie jezdni, d) budowa chodnik█w, e) budowa mur█w oporowych, f) budowa ?cie?ek rowerowych i pieszo-rowerowych, g) wyznaczenie zatok autobusowych, h) budowa kanalizacji deszczowej, i) budowa o?wietlenia ulicznego i kana?u technologicznego, j) przebudowa sieci infrastruktury technicznej (sieci elektroenergetyczne, teletechniczne), k) przebudowa i budowa zjazd█w publicznych i indywidualnych, l) dostosowanie organizacji ruchu do wprowadzonych zmian w zagospodarowaniu, m) rozbi█rki ogrodze?, demonta? tablic informacyjnych i reklam, n) wycinka koliduj?cych drzew i krzew█w, o) wykonanie nasadze? kompensacyjnych zgodnie z projektem bran?owym- ziele?. 3) Zadanie 3 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kami?skiego: a) budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kami?skiego ? 200 odcinek d?ugo?ci oko?o 260 m z rur PVC z wysi?gnikami z rur ? 160 z wpi?ciem do istniej?cej sieci, b) budowa studni kanalizacyjnych z kr?g█w betonowych ? 1,2 m, c) wycinka koliduj?cych drzew i krzew█w. 4) Zadanie 4 Modernizacja ul. Artwi?skiego w Kielcach: a) przebudowa chodnik█w, b) wzmocnienie nawierzchni i przebudowa jezdni ul. Artwi?skiego, c) monta? wiat przystankowych i koszy na ?mieci.
II.2.7) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession Dur╚e en mois: 20
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de march╚ relatif au pr╚sent march╚ Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2022/S 140-396550
 
 
Section V: Attribution du march╚/de la concession
March╚ n : 1 Intitul╚:
Wykonanie rob█t budowlanych dla inwestycji pn.: ĐPoprawa dost?pno?ci komunikacyjnej szpitali ?CO i WSZ w rejonie ulic: Jagiello?skiej, Karcz█wkowskiej, Podklasztornej i Artwi?skiego w Kielcachţ
V.2) Attribution du march╚/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du march╚/de la d╚cision d'attribution de la concession:
07/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le march╚/la concession a ╚t╚ attribu╚(e) un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: STRABAG Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: NIP 5210421928 Adresse postale: ul. Parzniewska 10 Ville: Pruszk█w Code NUTS: PL913 Warszawski zachodni Code postal: 05-800 Pays: Pologne Courriel: pl_office.strabag@strabag.com T╚l╚phone: +48 413011588 Adresse internet: http://www.strabag.pl
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du march╚: 26 668 617.68 PLN
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
 1)Zgodnie z art. 257 ustawy PZP Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zam█wienia, je?eli ?rodki publiczne, kt█re Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zam█wienia, nie zostan? mu przyznane. 2) Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP polegaj?cych na powt█rzeniu podobnych rob█t budowlanych wymienionych w pkt.II.2.4) niniejszego og?oszenia zgodnych z przedmiotem zam█wienia podstawowego do kwoty netto: 8 447 413,93 PLN. 3) Stosownie do art. 95 ustawy PZP Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) zatrudnia? na podstawie stosunku pracy osoby wykonuj?ce prace fizyczne, w tym operator█w maszyn i urz?dze? oraz innych pracownik█w, kt█rzy wykonuj? ww. czynno?ci w zakresie realizacji zam█wienia w tym: rob█t drogowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowy o?wietlenia ulicznego, kana?u technologicznego, przebudowy gazoci?gu, sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych, a tak?e wycinki drzew i krzew█w oraz innych prac niezb?dnych do wykonywania przedmiotu zam█wienia, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonaniu pracy w spos█b okre?lony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). 4) Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc? kluczowych cz??ci zam█wienia. 5) Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zam█wienia Podwykonawcom. 6) Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci: 200 000,00 PLN (s?ownie: dwie?cie tysi?cy z?otych 00/100) przed up?ywem terminu sk?adania ofert. 7) W prowadzonym post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego Zamawiaj?cy b?dzie stosowa? procedur?, o kt█rej mowa w art. 139 ust. 1 PZP, tj. tzw. procedur? odwr█con?. 8) Z post?powania o udzielenie zam█wienia wyklucza si? Wykonawc█w, w stosunku do kt█rych zachodzi kt█rakolwiek z okoliczno?ci wskazanych w art. 108 ust 1 ustawy PZP, w art. 109 ust 1 ustawy PZP oraz Wykonawc█w, o kt█rych mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2022 poz. 835) o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego. 9) Wykonawcy mog? wsp█lnie ubiega? si? o udzielenie zam█wienia. 10) Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam█wienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunk█w prawnych. 11) W terminie okre?lonym do z?o?enia ofert Wykonawca sk?ada dokumenty okre?lone w Rozdziale IX SWZ -Instrukcja dla Wykonawc█w, w tym m.in.: a) aktualne na dzie? sk?adania ofert o?wiadczenie stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu b) o?wiadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2022r. poz. 835) 12) O?wiadczenie, o kt█rym mowa w pkt 11a) nale?y z?o?y? w formie jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia zwanego dalej "jednolitym dokumentem" lub "JEDZ". 13) W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia, o?wiadczenia wymienione w pkt. 11a) i 11b) sk?ada ka?dy z nich. 14) Wykonawca, kt█ry powo?uje si? na zasoby innych podmiot█w, sk?ada tak?e o?wiadczenia wymienione w pkt. 11a) i 11b) dotycz?ce tych podmiot█w. 15) Wykonawca, kt█rego oferta zostanie wybrana, zobowi?zany b?dzie do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy najp█?niej w dniu jej zawarcia, w wysoko?ci 5 % ceny brutto podanej w ofercie. 16) Zamawiaj?cy nie ??da z?o?enia wraz z ofert? przedmiotowych ?rodk█w dowodowych. 16) Post?powanie jest prowadzone w j?zyku polskim przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej za po?rednictwem Platformy zakupowej: www.platformazakupowa.pl Pozosta?e informacje w SWZ. www.platformazakupowa.pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: nie dotyczy Ville: nie dotyczy Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym Rozdziale przys?uguj? Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia lub nagrody w konkursie oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wnosi si? w nast?puj?cych terminach: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, lub 15 dni ˝ je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b; 2) wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie 10 dni publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej; 3) w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt. 1 i 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia; 4) Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si? nie p█?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia
   6.  Szczeg█?owe zasady post?powania dotycz?ce odwo?ania, okre?laj? przepisy Dzia?u IX PZP ˝ ?rodki ochrony prawnej.
   7.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postepowania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   8.  Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zam█wie? publicznych, zwanego dalej Đs?dem zam█wie? publicznychţ.
   9.  Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem. 10. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zam█wie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a? Urz?d Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
17/05/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat apr╦s les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45233120 Travaux de construction de routes
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45100000 Travaux de pr╚paration de chantier 45110000 Travaux de d╚molition de b'timents et travaux de terrassement 45231220 Travaux de construction de gazoducs 45231300 Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux us╚es grande distance 45231400 Travaux de construction de lignes ╚lectriques 45232130 Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales 45232310 Travaux de construction de lignes t╚l╚phoniques 45233222 Travaux de pavage et de resurfa┴age de chauss╚es 45233252 Travaux de rev═tement de rues 45233290 Installation de panneaux de signalisation 45233294 Installation de signalisation routi╦re 45316110 Installation de mat╚riel d'╚clairage public 45111300 Travaux de d╚mant╦lement
VII.1.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL721 Kielecki Lieu principal d'ex╚cution:
Kielce, rejon ulic: Jagiello?skiej, Karcz█wkowskiej, Podklasztornej i Artwi?skiego
VII.1.4) Description des prestations:
Wykonanie rob█t budowlanych dla inwestycji pn.: ĐPoprawa dost?pno?ci komunikacyjnej szpitali ?CO i WSZ w rejonie ulic: Jagiello?skiej, Karcz█wkowskiej, Podklasztornej i Artwi?skiego w Kielcachţ obejmuj?cej nast?puj?ce zadania: Zad. 1 Rozbudowa skrzy?owania ul. Jagiello?skiej z ul. Karcz█wkowsk? i ul. Kami?skiego w Kielcach. Zad. 2 Budowa skrzy?owania ulic: Kami?skiego, Podklasztornej i Bernardy?skiej w Kielcach wraz z rozbudow? ul. Podklasztornej. Zad. 3 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kami?skiego. Zad. 4 Modernizacja ul. Artwi?skiego w Kielcach Opis zam█wienia w chwili zawarcia umowy zosta? opisany w p. II.2.4) niniejszego og?oszenia. Wprowadzone modyfikacje zosta?y opisane w p. VII.2.1) niniejszego og?oszenia.
VII.1.5) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession Dur╚e en mois: 20
VII.1.6) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot/de la concession: 27 736 624.31 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: STRABAG Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: NIP 5210421928 Adresse postale: ul. Parzniewska 10 Ville: Pruszk█w Code NUTS: PL913 Warszawski zachodni Code postal: 05-800 Pays: Pologne Courriel: pl_office.strabag@strabag.com T╚l╚phone: +48 413011588 Adresse internet: http://www.strabag.pl
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et ╚tendue des modifications (avec indication des ╚ventuels changements pr╚alablement apport╚s au contrat):
Zmiana wynagrodzenia umownego zwi?zana jest z wykonaniem rob█t nieprzewidzianych (dodatkowych), kt█rych nie uwzgl?dniono w zam█wieniu podstawowym, a kt█re sta?y si? niezb?dne. Powy?sze powoduje wzrost wynagrodzenia umownego o warto?? 1 313 648,15 z? (brutto). Roboty wynikaj? z nw. protoko?█w konieczno?ci wykonania rob█t dodatkowych:
   1.  PROTOK"? KONIECZNO?CI WYKONANIA ROB"T DODATKOWYCH nr 2E/2023 z dnia 26.04.2023 r. na kwot? 451 749,73 z? brutto, obejmuje: Przebudow? o?wietlenia ul. Artwi?skiego na odcinku od ul. Jagiello?skiej do ul. Podklasztornej oraz na ul. Podklasztornej na odcinku od ul. Artwi?skiego do posesji przy ul. Podklasztornej nr 50. Dokumentacja modernizacji ulicy Artwi?skiego oraz dokumentacja odtworzenia nawierzchni pasa drogowego ul. Podklasztornej nie przewidywa?y przebudowy o?wietlenia ulicznego. Rozpocz?cie prac ziemnych pod roboty drogowe spowodowa?o awarie sieci o?wietleniowej z uwagi na niew?a?ciwe jej posadowienie. Po przeprowadzeniu odkrywek kabli o?wietleniowych i wykonaniu pomiar█w izolacji tych kabli okaza?o si?, ?e sie? ta jest w bardzo z?ym stanie technicznym i pozostawienie jej bez zmian mo?e wi?za? si? z cz?stymi awariami, a w konsekwencji konieczno?ci? jej wymiany. Z uwagi na powy?sze w celu unikni?cia konieczno?ci rozbierania i odtwarzania wybudowanych chodnik█w i jezdni w ramach ww. inwestycji, niezb?dne jest wykonanie przebudowy tej sieci przed zako?czeniem rob█t drogowych.
   2.  PROTOK"? KONIECZNO?CI WYKONANIA ROB"T DODATKOWYCH nr 3S/2023 z dnia 27.04.2023 r. na kwot? 861 898,42 z? brutto, obejmuje: Budow? kana?u deszczowego w ulicy Podklasztornej w Kielcach, odcinek od posesji nr 51 do posesji nr 25. Kana? z rur PE DN 300 o d?ugo?ci 252 m, studnie betonowe o ?rednicy 1200 mm ˝ 8 szt, wpusty deszczowe o ?rednicy 500 mm ˝ 12 szt. i przykanaliki z rur PP DN 200 o d?ugo?ci 34 m wraz z odtworzeniem nawierzchni. Odwodnienie pasa drogowego odcinka ulicy Podklasztornej, wchodz?cego w zakres zam█wienia podstawowego, wst?pnie zosta?o przyj?te jako powierzchniowe, zgodnie z █wczesnym stanem faktycznym w terenie. Po rozpocz?ciu wykop█w pod now? niwelet? jezdni stwierdzono jednak wysoki poziom w█d gruntowych oraz wzmo?ony nap?yw w█d powierzchniowych z teren█w przyleg?ych, stanowi?cych odstok wzg█rza Karcz█wka, kt█re charakteryzuje si? znacznym nachyleniem terenu. Jednocze?nie, z uwagi na p?ytko zalegaj?ce grunty skaliste i brak mo?liwo?ci wsi?kania wody w g??b gruntu niezb?dnym i jedynym rozwi?zaniem sta?o si? wybudowanie systemu kanalizacji deszczowej, w celu ochrony modernizowanego odcinka drogi przed zjawiskiem wysadzinowo?ci w okresie jesienno-zimowym oraz niekontrolowanym sp?ywem w█d opadowych i roztopowych na tereny dzia?ek s?siaduj?cych z pasem drogowym. Z uwagi na ukszta?towanie terenu i konieczno?? grawitacyjnego sp?ywu zebranych w█d opadowych, najbli?ej po?o?onym odbiornikiem jest kana? deszczowy zlokalizowany w ulicy Podklasztornej w rejonie ulicy Artwi?skiego, co sta?o si? determinant? przyj?tego do realizacji odcinka kana?u deszczowego. Po wykonaniu wskazanego kana?u obszar pasa drogowego zostanie odtworzony w konstrukcji dostosowanej do wzmo?onego obci??enia ruchem, co rozwi??e problem zwi?zany z zalewaniem przyleg?ych posesji oraz znacz?co poprawi komfort u?ytkownik█w pojazd█w a tak?e pieszych, poruszaj?cych si? ulic?. Powy?sze dzia?ania nie b?d? uci??liwe dla ?rodowiska, a jednocze?nie korzystnie wp?yn? na przyj?ty zakres przebudowy uk?adu drogowego wok█? szpitali ?CO i WSZ. Dzi?ki nim zwi?kszy si? bezpiecze?stwo wszystkich uczestnik█w ruchu bardzo obleganego obszaru wok█? szpitali, a tak?e os█b korzystaj?cych z pobliskich teren█w zielonych (wzg█rze Karcz█wka i ogr█d botaniczny), s?u??cych do wypoczynku i rekreacji.
VII.2.2) Raisons de la modification Besoin de travaux, services ou fournitures suppl╚mentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE] Description des raisons ╚conomiques ou techniques et des inconv╚nients ou de l'augmentation des co ts emp═chant un changement de titulaire:
Wyb█r nowego Wykonawcy spowodowa?by utrudnienia techniczne przy prowadzeniu rob█t w miejscu, w kt█rym prowadzone s? roboty przez Wykonawc? zam█wienia podstawowego. Skutkowa?oby to potrzeb? wypracowania wsp█lnego harmonogramu rob█t mi?dzy Wykonawcami. To op█?ni?oby prace nad zam█wieniem podstawowym co w konsekwencji spowodowa?oby zwi?kszenie znacz?co koszt█w zam█wienia podstawowego. Zaanga?owanie nowego wykonawcy mog?oby spowodowa? trudno?ci w ustaleniu zakresu odpowiedzialno?ci gwarancyjnej poszczeg█lnych podmiot█w. Jednocze?nie nale?y podkre?li?, ?e powy?sze zmiany s? zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 3 Prawa zam█wie? publicznych tj. ??czna warto?? zmian jest mniejsza od 50% zam█wienia okre?lonego w umowie pierwotnej.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualis╚e du march╚ avant les modifications (prenant en compte les ╚ventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix ant╚rieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concern╚) Valeur hors TVA: 26 668 617.68 PLN Montant total du march╚ apr╦s les modifications Valeur hors TVA: 27 736 624.31 PLN Wykonanie rob█t budowlanych dla inwestycji pn.: ĐPoprawa dost?pno?ci komunikacyjnej szpitali ?CO i WSZ w rejonie ulic: Jagiello?skiej, Karcz█wkowskiej, Podklasztornej i Artwi?skiego w Kielcachţ 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
45100000 - Travaux de prÚparation de chantier 
45110000 - Travaux de dÚmolition de bÔtiments et travaux de terrassement 
45111300 - Travaux de dÚmantŔlement 
45231220 - Travaux de construction de gazoducs 
45231300 - Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usÚes Ó grande distance 
45231400 - Travaux de construction de lignes Úlectriques 
45232130 - Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales 
45232310 - Travaux de construction de lignes tÚlÚphoniques 
45233120 - Travaux de construction de routes 
45233222 - Travaux de pavage et de resurfašage de chaussÚes 
45233252 - Travaux de revŕtement de rues 
45233290 - Installation de panneaux de signalisation 
45233294 - Installation de signalisation routiŔre 
45316110 - Installation de matÚriel d'Úclairage public