Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption : 17/04/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Kielce:Véhicules de lutte contre l'incendie

2023/S 55-158320  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Pologne-Kielce: Véhicules de lutte contre l'incendie 2023/S 055-158320 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Komenda Wojewódzka Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Kielcach Numéro national d'identification: REGON 000173657 Adresse postale: Sandomierska Ville: Kielce Code NUTS: PL721 Kielecki Code postal: 25-324 Pays: Pologne Courriel: zamowienia@straz.kielce.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.straz.kielce.pl Adresse du profil d'acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska_straz
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska_straz Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska_straz
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Ordre et sécurité publics
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa samochodu po?arniczego: GBAM 23m3 Numéro de référence: WL.2370.2.2023
II.1.2) Code CPV principal 34144210 Véhicules de lutte contre l'incendie
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu po?arniczego - ci?gnika siod?owego z naczep? cystern? do wody ze zbiornikiem 23m3 (GBAM 23m3)
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 1 130.00 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL721 Kielecki Lieu principal d'exécution:
Kielce
II.2.4) Description des prestations:
1 szt.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 1 130.00 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 13/07/2023 Fin: 30/10/2023 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie okre?la warunków w tym zakresie
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Warunki umowy okre?lono we wzorze umowy za??czonym do Specyfikacji Warunków Zamówienia
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 17/04/2023 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 15/07/2023
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 17/04/2023 Heure locale: 10:10 Lieu:
Procedura otwarcia ofert polega na odszyfrowaniu ofert za pomoc? systemu teleinformatycznego. Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Osobami upowa?nionymi do udzia?u w tej czynno?ci s? cz?onkowie komicji przetargowej lub ewentualnie inne osoby wyznaczone przez kierownika zamawiaj?cego. Po otwarciu ofert zamawiaj?cy udost?pni informacj? o wykonawcach i zaoferowanych cenach.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Warunkiem udzia?u w post?powaniu jest wp?ata wadium oraz udokumentowanie dostawy przynajmniej jednego samochodu po?arniczego o warto?ci minimum 500 000 PLN w okresie ostatnich 3 lat przed wszcz?ciem niniejszego post?powania o udzielenie zamówienia publicznego. W celu wst?pnego wykazania braku podstaw do wykluczenia wraz z ofert? nale?y z?o?y? wype?niony JEDZ. Wykonawca, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona na wezwanie Zamawiaj?cego w wyznaczonym terminie z?o?y nast?puj?ce dokumenty:
   1.  Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporz?dzony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem. Je?eli wykonawca wska?e dane umo?liwiaj?ce dost?p tych dokumentów w bezp?atnych i ogólnodost?pnych bazach danych nie jest obowi?zkowe za??czenie dokumentu do oferty. W przypadku wykonawcy maj?cego siedzib? poza terytorium Rzeczypospolitej Polski zamawiaj?cy za??da t?umaczenia dokumentu na j?zyk polski.
   2.  Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. - Prawo zamówie? publicznych (PZP).
   3.  O?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w dokumencie JEDZ.
   4.  O?wiadczenie wykonawcy w zakresie braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej z innym wykonawc? albo o?wiadczenie o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wg wzoru na za??czniku do SWZ.
   5.  Za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków i op?at, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem podatków lub op?at wraz z za?wiadczeniem zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokumentów potwierdzaj?cych, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo przed up?ywem terminu sk?adania ofert wykonawca dokona? p?atno?ci nale?nych podatków lub op?at wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci;
   6.  Za?wiadczenie albo inny dokument w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub w?a?ciwego oddzia?u regionalnego lub w?a?ciwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z za?wiadczeniem albo innym dokumentem zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokumentów potwierdzaj?cych, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo przed up?ywem terminu sk?adania ofert wykonawca dokona? p?atno?ci nale?nych sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci. Wykonawcy ubiegaj?cy si? wspólnie o zamówienie oraz podmioty udost?pniaj?ce swoje zasoby równie? zobowi?zani s? z?o?y? ww. dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia. Wykonawca, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona na wezwanie Zamawiaj?cego w wyznaczonym terminie z?o?y nast?puj?ce dokumenty:
   1. Wykaz dostaw zawieraj?cy informacj? o zrealizowaniu przynajmniej jednego samochodu po?arniczego o warto?ci minimum 500 000 PLN w okresie ostatnich 3 lat przed wszcz?ciem niniejszego post?powania o udzielenie zamówienia publicznego.
   2.  Referencje lub inne dowody, ?e dostawa zosta?a zrealizowana nale?ycie sporz?dzone przez podmiot, na rzecz którego dostawa zosta?a zrealizowana.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
odwo?anie wnosi si?: w terminie 10 dni od dnia przekazania czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej; w terminie 15 dni 10 dni od dnia przekazania czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lono powy?ej.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
13/03/2023 Dostawa samochodu po?arniczego: GBAM 23m3 17/04/2023 17/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
34144210 - Véhicules de lutte contre l'incendie