Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 20/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Kietrz: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2020/S 68-162397  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
06/04/2020
S68
Services - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Kietrz: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2020/S 068-162397

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 047-111341)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Kietrz
Adresse postale: ul. 3 Maja 1
Ville: Kietrz
Code NUTS: PL524
Code postal: 48-130
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Bo?ena Wo?oszyn, Ireneusz Kaczmar
Courriel: zam.publiczne@kietrz.pl
TÈlÈphone: +48 774854356
Fax: +48 774854359 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.bip.kietrz.pl

http://www.bip.kietrz.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Odbieranie odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych na terenie gminy Kietrz oraz ich zagospodarowanie.

NumÈro de rÈfÈrence: WOR 271.1.2020

II.1.2)
Code CPV principal
90500000

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Odbieranie odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych na terenie gminy Kietrz oraz ich zagospodarowanie.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
02/04/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 047-111341

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.2.4

Endroit o se trouve le texte rectifier: Opis przedmiotu zamÛwienia: punkt 1, zdanie 3 (ostatnie)

Au lieu de:

Wykonawca zakupi i rozdystrybuuje worki do selektywnej zbiÛrki odpadÛw komunalnych oraz wyposa?y nieruchomo?ci w urz?dzenia - pojemniki do gromadzenia odpadÛw zmieszanych oraz do gromadzenia odpadÛw selektywnie zebranych na czas trwania umowy.

Lire:

Wykonawca rozdystrybuuje worki do selektywnej zbiÛrki odpadÛw komunalnych oraz wyposa?y nieruchomo?ci w urz?dzenia ñ pojemniki do gromadzenia odpadÛw zmieszanych oraz do gromadzenia odpadÛw selektywnie zebranych na czas trwania umowy.

NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 08/04/2020

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 20/04/2020

Heure locale: 09:00

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 08/04/2020

Heure locale: 09:30

Lire:

Date: 20/04/2020

Heure locale: 09:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères 
90513100 - Services d'élimination des ordures ménagères