Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption : 30/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Kije: Compteurs eau

2020/S 69-164115  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/04/2020
S69
Fournitures - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Kije: Compteurs eau

2020/S 069-164115

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 049-115527)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Kije
Adresse postale: ul. Szkolna 19
Ville: Kije
Code NUTS: PL721
Code postal: 28-404
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Alojzy JakÛbik
Courriel: przetargi@kancelariajiz.pl
TÈlÈphone: +48 606206214
Fax: +48 413568009 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://https://www.kije.pl/

http://https://www.kije.pl/
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa wodomierzy statycznych dla Gminy Morawica

NumÈro de rÈfÈrence: GIRO?.27.2.2020

II.1.2)
Code CPV principal
38421100

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia s sukcesywne dostawy wraz z monta?em wodomierzy statycznych do pomiaru wody zimnej, na ci?nienie nominalne min. 1,0 MPa, fabrycznie nowych od DN 15 do DN 50 z mo?liwo?ci zdalnego odczytu danych, posiadaj?ce cech legalizacji pierwotnej w roku dostawy i klasie metrologicznej MID minimum R=160 oraz przeno?nych urz?dze odczytowych wraz z oprogramowaniem.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
03/04/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 049-115527

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 10/04/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 30/04/2020

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 10/04/2020

Heure locale: 10:30

Lire:

Date: 30/04/2020

Heure locale: 10:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
32230000 - Appareils émetteurs de radio avec appareils récepteurs 
38421100 - Compteurs à eau