Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 29/09/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Ko?cielisko:Services de déneigement

2023/S 188-587487  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
29/09/2023 S188 Pologne-Ko?cielisko: Services de déneigement 2023/S 188-587487 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Ko?cielisko Numéro national d'identification: 7361699456 Adresse postale: ul. N?dzy- Kubi?ca 101 Ville: Ko?cielisko Code NUTS: PL219 Nowotarski Code postal: 34-511 Pays: Pologne Point(s) de contact: Beata Fidermak, Ma?gorzata Jasionek Courriel: przetargi@gminakoscielisko.pl Téléphone: +48 182023400 Fax: +48 182023400 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.gminakoscielisko.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie so?ectw Gminy Ko?cielisko w sezonie 2023/2024 Numéro de référence: ZP.271.13.2023
II.1.2) Code CPV principal 90620000 Services de déneigement
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ug polegaj?cych na od?nie?aniu, posypywaniu i wywozie zalegaj?cego ?niegu na drogach w so?ectwach Ko?cielisko, Dzianisz i Witów w sezonie zimowym 2023/2024. Zamawiaj?cy dokonuje podzia?u zamówienia na 2 cz??ci: Cz??? 1 - Zimowe utrzymanie dróg na terenie so?ectwa Ko?cielisko w sezonie 2023/2024 Cz??? 2 - Zimowe utrzymanie dróg na terenie so?ectw Dzianisz i Witów w sezonie 2023/2024
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 638 888.89 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie so?ectwa Ko?cielisko w sezonie 2023/2024
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90620000 Services de déneigement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL219 Nowotarski Lieu principal d'exécution:
So?ectwo Ko?cielisko
II.2.4) Description des prestations:
Zakres zamówienia dla obydwu cz??ci obejmuje w szczególno?ci: - Od?nie?anie dróg. - Posypywanie dróg w celu usuni?cia ?lisko?ci zimowej (go?oledzi, lodowicy, ?lisko?ci po?nie-gowej, ?lisko?ci ?niegowej). - Od?nie?anie placów. - Za?adowanie i wywóz ?niegu z poboczy w miejsca niekoliduj?ce z ruchem pojazdów i pie-szych. - Prowadzenie dy?urów w celu sprawnego przeprowadzania akcji zimowego utrzymania dróg.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Potencja? sprz?towy wykonawcy / Pondération: 8 Critère de qualité - Nom: Samodzielno?? wykonywania zamówienia / Pondération: 8 Critère de qualité - Nom: Czas reakcji / Pondération: 16 Critère de qualité - Nom: Termin p?atno?ci faktury / Pondération: 8 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Wykonawca zobowi?zany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysoko?ci 30 000,00 z?
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie so?ectw Dzianisz i Witów w sezonie 2023/2024
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90620000 Services de déneigement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL219 Nowotarski Lieu principal d'exécution:
So?ectwo Dzianisz i Witów
II.2.4) Description des prestations:
Zakres zamówienia dla obydwu cz??ci obejmuje w szczególno?ci: - Od?nie?anie dróg. - Posypywanie dróg w celu usuni?cia ?lisko?ci zimowej (go?oledzi, lodowicy, ?lisko?ci po?nie-gowej, ?lisko?ci ?niegowej). - Od?nie?anie placów. - Za?adowanie i wywóz ?niegu z poboczy w miejsca niekoliduj?ce z ruchem pojazdów i pie-szych. - Prowadzenie dy?urów w celu sprawnego przeprowadzania akcji zimowego utrzymania dróg.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Potencja? sprz?towy wykonawcy / Pondération: 8 Critère de qualité - Nom: Samodzielno?? wykonywania zamówienia / Pondération: 8 Critère de qualité - Nom: Czas reakcji / Pondération: 16 Critère de qualité - Nom: Termin p?atno?ci faktury / Pondération: 8 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Wykonawca zobowi?zany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysoko?ci 17 000,00 z?
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 152-484766
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie so?ectwa Ko?cielisko w sezonie 2023/2024
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie so?ectw Dzianisz i Witów w sezonie 2023/2024
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TRANSKOP Stanis?aw Waliczek Ville: Nowe Bystre Code NUTS: PL219 Nowotarski Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 650 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
terminy i zasady w zakresie sk?adania odwo?a? okre?laj? przepisy dzia? IX Pzp. (Dz.U.z 2021R.poz.1129 zezm.)1.?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy Pzp przys?uguj? Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy.2.?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art.469 pkt15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy Pzp czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.6. Odwo?anie, w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne, wnosi si? w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, b)15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w lit.a).7. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w DUUE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   8.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ppkt
   6.  i
   7.  w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   9.  Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si? nie pó?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w DUUE og?oszenia o udzieleniu zamówienia, b)6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w DUUE og?oszenia o udzieleniu zamówienia. 10.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art.519 ust.1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 11. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie? publicznych. 12. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.Prawo pocztowe albo wys?anie na adres do dor?cze? elektronicznych, o którym mowa w art. 2pkt1ustawy ustawydor?czeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych- Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
26/09/2023 Zimowe utrzymanie dróg na terenie so?ectw Gminy Ko?cielisko w sezonie 2023/2024 29/09/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
90620000 - Services de déneigement