Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Ko?cielisko:Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2022/S 181-512899  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Pologne-Ko?cielisko: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures 2022/S 181-512899 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Ko?cielisko NumÈro national d'identification: 7361699456 Adresse postale: ul. N?dzy- Kubi?ca 101 Ville: Ko?cielisko Code NUTS: PL219 Nowotarski Code postal: 34-511 Pays: Pologne Point(s) de contact: Beata Fidermak, Ma?gorzata Jasionek Courriel: przetargi@gminakoscielisko.pl TÈlÈphone: +48 182023400 Fax: +48 182023400 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.gminakoscielisko.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
OdbiÛr, transport i zagospodarowanie odpadÛw od w?a?cicieli nieruchomo?ci z terenu Gminy Ko?cielisko. NumÈro de rÈfÈrence: ZP.271.14.2022
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ugi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadÛw komunalnych od wszystkich w?a?cicieli nieruchomo?ci z terenu Gminy Ko?cielisko ñ nieruchomo?ci zamieszka?ych i niezamieszka?ych, na ktÛrych powstaj? odpady komunalne. Us?uga polega na zgodnym z przepisami odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu wszystkich rodzajÛw i ka?dej ilo?ci odpadÛw komunalnych pochodz?cych z terenu Gminy Ko?cielisko, a w szczegÛlno?ci odpadÛw komunalnych wymienionych poni?ej; Zamawiaj?cy dokonuje podzia?u zamÛwienia na 6 cz??ci: SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia, harmonogramy oraz obowi?zki Wykonawcy zawarto w za??cznikach nr 10, 11 i 12 SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 4 182 810.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
CZ??? I:niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, ?u?el i popiÛ? z palenisk domowych, odpady budowlane i rozbiÛrkowe
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL219 Nowotarski Lieu principal d'exÈcution:
Gmina Ko?cielisko
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ugi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadÛw komunalnych od wszystkich w?a?cicieli nieruchomo?ci z terenu Gminy Ko?cielisko ñ nieruchomo?ci zamieszka?ych i niezamieszka?ych, na ktÛrych powstaj? odpady komunalne. Us?uga polega na zgodnym z przepisami odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu wszystkich rodzajÛw i ka?dej ilo?ci odpadÛw komunalnych pochodz?cych z terenu Gminy Ko?cielisko, CZ??? I: ï niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01 - w ilo?ci ok. 1600Mg, ï ?u?el i popiÛ? z palenisk domowych kod 20 01 99 - w ilo?ci ok. 250 Mg, ï odpady budowlane i rozbiÛrkowe z gospodarstwa domowego: odpadÛw budowlanych i rozbiÛrkowych z gospodarstw domowych: odpady materia?Ûw i elementÛw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, ceg?y, p?yty, ceramika) - w ilo?ci ok. 100 Mg,
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Aspekt ?rodowiskowy / PondÈration: 40,00 Prix - PondÈration: cena- waga: 60,00
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wykonawca zobowi?zany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysoko?ci: CZE?? I: 60 000,00 z? (s?ownie: sze??dziesi?t tysi?cy z?otych 00/100)
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
CZ??? II: odpady kuchenne ulegaj?ce biodegradacji, odpady ulegaj?ce biodegradacji
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL219 Nowotarski Lieu principal d'exÈcution:
Gmina Ko?cielisko
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ugi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadÛw komunalnych od wszystkich w?a?cicieli nieruchomo?ci z terenu Gminy Ko?cielisko ñ nieruchomo?ci zamieszka?ych i niezamieszka?ych, na ktÛrych powstaj? odpady komunalne. Us?uga polega na zgodnym z przepisami odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu wszystkich rodzajÛw i ka?dej ilo?ci odpadÛw komunalnych pochodz?cych z terenu Gminy Ko?cielisko, CZ??? II: ï odpady kuchenne ulegaj?ce biodegradacji ñ kod 20 01 08, odpady ulegaj?ce biodegradacji ñ kod 20 02 01- w ilo?ci ok. 200Mg,
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Aspekt ?rodowiskowy / PondÈration: 40,00 Prix - PondÈration: cena- waga: 60,00
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wykonawca zobowi?zany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysoko?ci: CZE?? II: 8 000,00 z? (s?ownie: osiem tysi?cy z?otych 00/100)
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
CZ??? III: zmieszane odpady opakowaniowe, papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, szk?o, opakowania ze szk?a
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL219 Nowotarski Lieu principal d'exÈcution:
Gmina Ko?cielisko
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ugi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadÛw komunalnych od wszystkich w?a?cicieli nieruchomo?ci z terenu Gminy Ko?cielisko ñ nieruchomo?ci zamieszka?ych i niezamieszka?ych, na ktÛrych powstaj? odpady komunalne. Us?uga polega na zgodnym z przepisami odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu wszystkich rodzajÛw i ka?dej ilo?ci odpadÛw komunalnych pochodz?cych z terenu Gminy Ko?cielisko, CZ??? III: ï zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06 w tym: 20 01 39, 20 01 40, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05 - w ilo?ci ok. 400 Mg, ï papier i tektura ñ kod 20 01 01, opakowania z papieru i tektury 15 01 01 - w ilo?ci ok. 100Mg, ï szk?o ñ kod 20 01 02, opakowania ze szk?a ñ kod 15 01 07 - w ilo?ci ok. 400 Mg,
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Aspekt ?rodowiskowy / PondÈration: 40,00 Prix - PondÈration: cena- waga: 60,00
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wykonawca zobowi?zany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysoko?ci: CZE?? III: 26 000,00 z? (s?ownie: dwadzie?cia sze?? tysi?cy z?otych 00/100)
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
CZ??? IV: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zu?yte opony
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL219 Nowotarski Lieu principal d'exÈcution:
Gmina Ko?cielisko
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ugi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadÛw komunalnych od wszystkich w?a?cicieli nieruchomo?ci z terenu Gminy Ko?cielisko ñ nieruchomo?ci zamieszka?ych i niezamieszka?ych, na ktÛrych powstaj? odpady komunalne. Us?uga polega na zgodnym z przepisami odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu wszystkich rodzajÛw i ka?dej ilo?ci odpadÛw komunalnych pochodz?cych z terenu Gminy Ko?cielisko, CZ??? IV: ï meble i inne odpady wielkogabarytowe o kodzie kod 20 03 07 - w ilo?ci ok. 80 Mg, ï zu?yte opony ñ kod 16 01 03 - w ilo?ci oko?o ok. 33,00 Mg,
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Aspekt ?rodowiskowy / PondÈration: 40,00 Prix - PondÈration: cena- waga: 60,00
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wykonawca zobowi?zany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysoko?ci: CZE?? IV: 5 000,00 z? (s?ownie: pi?? tysi?cy z?otych 00/100)
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
CZ??? V: przeterminowane leki: leki cytotoksyczne i cytostatyczne , leki inne , odpady niebezpieczne i oboj?tne
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL219 Nowotarski Lieu principal d'exÈcution:
Gmina Ko?cielisko
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ugi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadÛw komunalnych od wszystkich w?a?cicieli nieruchomo?ci z terenu Gminy Ko?cielisko ñ nieruchomo?ci zamieszka?ych i niezamieszka?ych, na ktÛrych powstaj? odpady komunalne. Us?uga polega na zgodnym z przepisami odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu wszystkich rodzajÛw i ka?dej ilo?ci odpadÛw komunalnych pochodz?cych z terenu Gminy Ko?cielisko, CZ??? V:* ï przeterminowane leki: leki cytotoksyczne i cytostatyczne ñ kod 20 01 31*, leki inne ni? wymienione w 20 01 31 ñ kod 20 01 32 - w ilo?ci ok. 0,20 Mg, ï odpady niebezpieczne i oboj?tne ñ kod 15 01 10*, 15 02 02*, 20 01 10, 20 01 11,20 01 13*, 20 01 19*, 20 01 25, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 80, 20 01 99, w ilo?ci oko?o ok. 2,00 Mg,
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Aspekt ?rodowiskowy / PondÈration: 40,00 Prix - PondÈration: cena-waga: 60,00
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wykonawca zobowi?zany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysoko?ci: CZE?? V: 700,00 z? (s?ownie: siedemset z?otych 00/100)
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
CZ??? VI: meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiÛrkowe z gospodarstwa domowego- odpady zebrane w kontenerach KP-10 w punkcie wyznaczonym przez WÛjta Gminy Ko?cielisko.
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL219 Nowotarski Lieu principal d'exÈcution:
Gmina Ko?cielisko
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ugi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadÛw komunalnych od wszystkich w?a?cicieli nieruchomo?ci z terenu Gminy Ko?cielisko ñ nieruchomo?ci zamieszka?ych i niezamieszka?ych, na ktÛrych powstaj? odpady komunalne. Us?uga polega na zgodnym z przepisami odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu wszystkich rodzajÛw i ka?dej ilo?ci odpadÛw komunalnych pochodz?cych z terenu Gminy Ko?cielisko, CZ??? VI: ï meble i inne odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 - w ilo?ci ok. 80 Mg. ï odpady budowlane i rozbiÛrkowe z gospodarstwa domowego: odpadÛw budowlanych i rozbiÛrkowych z gospodarstw domowych: odpady materia?Ûw i elementÛw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, ceg?y, p?yty, ceramika) - w ilo?ci ok. 100 Mg. Odpady zebrane w kontenerach KP-10 w punkcie wyznaczonym przez WÛjta Gminy Ko?cielisko.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Aspekt ?rodowiskowy / PondÈration: 40,00 Prix - PondÈration: cena waga: 60,00
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wykonawca zobowi?zany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysoko?ci: CZE?? VI: 6 000,00 z? (s?ownie: sze?? tysi?cy z?otych 00/100)
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 136-389522
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
CZ??? I:niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, ?u?el i popiÛ? z palenisk domowych, odpady budowlane i rozbiÛrkowe
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
12/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Us?ug Komunalnych ÑEMPOLî sp. z o.o NumÈro national d'identification: 735-24-97-196 Adresse postale: os. Rzeka 133 Ville: Tylmanowa Code NUTS: PL219 Nowotarski Code postal: 34-451 Pays: Pologne Courriel: przetargi@pukempol.pl TÈlÈphone: +48 182625095 Adresse internet: https://pukempol.pl/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 446 000.00 PLN Offre la plus basse: 2 487 834.00 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 2 500 200.00 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
CZ??? II: odpady kuchenne ulegaj?ce biodegradacji, odpady ulegaj?ce biodegradacji
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
12/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Us?ug Komunalnych ÑEMPOLî sp. z o.o NumÈro national d'identification: 7352497196 Adresse postale: os. Rzeka 133 Ville: Tylmanowa Code NUTS: PL219 Nowotarski Code postal: 34-451 Pays: Pologne Courriel: przetragi@pukempol.pl TÈlÈphone: +48 182625095 Adresse internet: https://pukempol.pl/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 310 000.00 PLN Offre la plus basse: 304 560.00 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 311 040.00 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
CZ??? III: zmieszane odpady opakowaniowe, papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, szk?o, opakowania ze szk?a
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
12/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Us?ug Komunalnych ÑEMPOLî sp. z o.o NumÈro national d'identification: 7352497196 Adresse postale: os. Rzeka 133 Ville: Tylmanowa Code NUTS: PL219 Nowotarski Code postal: 34-451 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 182625095 Adresse internet: https://pukempol.pl/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 985 000.00 PLN Offre la plus basse: 1 087 236.00 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 1 100 520.00 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4
Lot n : 4 IntitulÈ:
CZ??? IV: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zu?yte opony
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
12/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Us?ug Komunalnych ÑEMPOLî sp. z o.o NumÈro national d'identification: 7352497196 Adresse postale: os. Rzeka 133 Ville: Tylmanowa Code NUTS: PL219 Nowotarski Code postal: 34-451 Pays: Pologne Courriel: przetragi@pukempol.pl TÈlÈphone: +48 182625095 Adresse internet: https://pukempol.pl/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 183 810.00 PLN Offre la plus basse: 188 021.52 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 195 048.00 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5
Lot n : 5 IntitulÈ:
CZ??? V: przeterminowane leki: leki cytotoksyczne i cytostatyczne , leki inne , odpady niebezpieczne i oboj?tne
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
12/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Us?ug Komunalnych ÑEMPOLî sp. z o.o NumÈro national d'identification: 7352497196 Adresse postale: os. Rzeka 133 Ville: Tylmanowa Code NUTS: PL219 Nowotarski Code postal: 34-451 Pays: Pologne Courriel: przetargi@pukempol.pl TÈlÈphone: +48 182625095 Adresse internet: https://pukempol.pl/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 26 600.00 PLN Offre la plus basse: 27 108.00 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 28 512.00 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 6
Lot n : 6 IntitulÈ:
CZ??? VI: meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiÛrkowe z gospodarstwa domowego- odpady zebrane w kontenerach KP-10 w punkcie wyznaczonym przez WÛjta Gminy Ko?cielisko.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
12/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Us?ug Komunalnych ÑEMPOLî sp. z o.o NumÈro national d'identification: 7352497196 Adresse postale: os. Rzeka 133 Ville: Tylmanowa Code NUTS: PL219 Nowotarski Code postal: 34-451 Pays: Pologne Courriel: przetargi@pukempol.pl TÈlÈphone: +48 182625095 Adresse internet: https://pukempol.pl/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 231 400.00 PLN Offre la plus basse: 238 680.00 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 240 840.00 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Termin realizacji zamÛwienia: 12 miesi?cy- od dnia 01.10.2022 roku do dnia 30.09.2023r.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
terminy i zasady w zakresie sk?adania odwo?a? okre?laj? przepisy dzia? IX Pzp. (Dz.U.z 2021R.poz.1129 zezm.)1.?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy Pzp przys?uguj? Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.2.?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art.469 pkt15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy Pzp czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia na podstawie ustawy, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.6. Odwo?anie, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne, wnosi si? w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, b)15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit.a).7. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w DUUE lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   8.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ppkt
   6.  i
   7.  w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   9.  Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w DUUE og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, b)6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w DUUE og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia. 10.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art.519 ust.1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 11. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie? publicznych. 12. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.Prawo pocztowe albo wys?anie na adres do dor?cze? elektronicznych, o ktÛrym mowa w art. 2pkt1ustawy ustawydor?czeniach elektronicznych, jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych- Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
15/09/2022 Pologne-Ko?cielisko: Services liÈs aux dÈchets et aux orduresType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 20/09/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures