Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Koleczkowo: Presses

2021/S 179-465769  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Koleczkowo: Presses 2021/S 179-465769 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ÑEKO DOLINAî Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 19168071300000 Adresse postale: ???yce, Al. Parku Krajobrazowego 99 Ville: Koleczkowo Code NUTS: PL633 TrÛjmiejski Code postal: 84-207 Pays: Pologne Point(s) de contact: Pracownik Dzia?u ZamÛwie Publicznych Courriel: przetargi@ekodolina.pl TÈlÈphone: +48 586725000 Fax: +48 586727474 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://ekodolina.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
(16) Dostawa i monta wraz z serwisowaniem prasy kana?owej do prasowania odpadÛw i surowcÛw wtÛrnych NumÈro de rÈfÈrence: IZP-U/16/2021/prasa
II.1.2) Code CPV principal 42636000 Presses
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa dla Zamawiaj?cego, fabrycznie nowej, wyprodukowanej nie wcze?niej ni w 2021r., nieu?ywanej, kompletnej, nieuszkodzonej prasy kana?owej do prasownia odpadÛw i surowcÛw [zwanej dalej ÑPras?î] wraz z monta?em oraz serwisowaniem [zwanym dalej ÑSerwisami]î przez okres 730 dni, lub do przekroczenia
   4. 000 mth pracy Prasy.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 352 887.00 EUR
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL633 TrÛjmiejski Lieu principal d'exÈcution:
Eko Dolina Sp. z o.o., ???yce, al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa dla Zamawiaj?cego, fabrycznie nowej, wyprodukowanej nie wcze?niej ni w 2021r., nieu?ywanej, kompletnej, nieuszkodzonej prasy kana?owej do prasownia odpadÛw i surowcÛw [zwanej dalej ÑPras?î] wraz z monta?em oraz serwisowaniem [zwanym dalej ÑSerwisami]î przez okres 730 dni, lub do przekroczenia
   4. 000 mth pracy Prasy. Zobowi?zania umowne obejmuj w szczegÛlno?ci: a) dostaw Prasy do miejsca wskazanego w ß2 ust. 1 wzoru umowy, b) monta Prasy, w tym jej instalacj i umocowanie oraz monta i zamocowanie wszystkich dostarczonych elementÛw. Wykonanie koniecznych prac demonta?owych odb?dzie si z zachowaniem warunku, i wszystkie ewentualne zdemontowane przez Wykonawc cz??ci pozostaj w?asno?ci Zamawiaj?cego i nie mog opu?ci terenu jego zak?adu, c) dostarczenie Zamawiaj?cemu dokumentÛw i o?wiadczenia, ktÛre wymieniono w ß3 ust. 8 wzoru umowy, d) przeprowadzenie rozruchu technicznego i technologicznego jak rÛwnie szkolenia wyznaczonego personelu Zamawiaj?cego (w ilo?ci 15 osÛb) w zakresie obs?ugi i eksploatacji Prasy, e) wykonywanie SerwisÛw i zobowi?za z tytu?u gwarancji, f) udzielanie Zamawiaj?cemu konsultacji technicznych w j?zyku polskim dotycz?cych Prasy, ktÛre b?d ?wiadczone telefonicznie (bez ogranicze ilo?ciowych) w dni robocze (nie wliczaj?c sobÛt, niedziel i ?wi?t) w godzinach od 7:00 ñ 14:00, przez ca?y okres wykonywania SerwisÛw. Integraln cz??ci opisu przedmiotu zamÛwienia jest rÛwnie za??cznik nr 3C ñ Szkic miejsca monta?u prasy z rozmieszczeniem istniej?cych elementÛw linii sortowniczej. Prasa przeznaczona musi by do prasowania w ruchu ci?g?ym (24h/dob?) zmieszanych odpadÛw komunalnych, bardzo zawilgoconych, zawieraj?cych piach, okruchy szk?a i elementy o du?ych gabarytach (max 700 mm) oraz do prasowania surowcÛw wtÛrnych (tektura falista, mieszanka papierowa, tetrapak, wyroby z HDPE i PP, folia, opakowania PET, itp.). St?d konieczno? zastosowania wymiennych, przykr?canych p?yt ze stali trudno?cieralnej, ktÛrymi wy?o?one musz by wszystkie wewn?trzne powierzchnie komory prasowania i kana?u ciernego (oporowego). Dodatkowo Prasa musi by wyposa?ona w system wst?pnego prasowania (zwi?kszenie wydajno?ci i przy tego typu odpadach, ograniczenie awaryjno?ci, przestojÛw i zmniejszenie zu?ycie elementÛw Prasy). Prasa musi by dostosowana do pracy ci?g?ej w automatycznej linii segregacji odpadÛw, dlatego musi reagowa na sygna?y steruj?ce pochodz?ce z linii oraz musi generowa niezb?dne dla linii sygna?y w zakresie jej wspÛ?pracy z lini?, tj. musi by wyposa?ona w 4 styki bezpotencja?owe, przekazuj?ce sygna?y: gotowo?ci Prasy do pracy, pracy w automacie, awarii, startu transportera ?aduj?cego. Zostanie ona wkomponowana w istniej?c ju lini sortownicz o wydajno?ci 150 000 Mg/rok w miejscu dotychczas zainstalowanej prasy 80-tonowej, pomi?dzy istniej?cymi elementami konstrukcji linii.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 128-338869
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
27/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LUXOR ñ Maszyny do odpadÛw Panasiuk Jerzy Adresse postale: Ul. Choiny 57/211 Ville: Lublin Code NUTS: PL81 Lubelskie Code postal: 20-816 Pays: Pologne Courriel: luxorlublin@wp.pl TÈlÈphone: +48 817924711 Fax: +48 817924713 Adresse internet: www.luxor.net.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 352 887.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:

   1. ?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy PZP.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia do ktÛrej zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy;
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni okre?lony w pkt 1).
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  W post?powaniu tocz?cym si wskutek wniesienia skargi stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi inaczej. 10. Skarg wnosi si do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie publicznych, zwanego dalej "s?dem zamÛwie publicznych". 11. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skarg wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamÛwie publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
42636000 - Presses