Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption : 08/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Kolno: Travaux de construction de centrales de chauffage urbain

2021/S 178-464596  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
14/09/2021
S178
Pologne-Kolno: Travaux de construction de centrales de chauffage urbain

2021/S 178-464596

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 157-416945)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Przedsi?biorstwo Us?ug Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: NIP 2910207503
Adresse postale: ul. Kolejowa 4A
Ville: KOLNO
Code NUTS: PL841 Bia?ostocki
Code postal: 18-500
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Przemys?aw Banach
Courriel: przemyslaw.banach@puk-kolno.pl
TÈlÈphone: +48 724222021
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://puk-kolno.pl/

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Transformacja Przedsi?biorstwa Us?ug Komunalnych w Kolnie w wysokoefektywny system w ciep?owniczy

NumÈro de rÈfÈrence: PUK/ZEC/2021

II.1.2)
Code CPV principal
45251250 Travaux de construction de centrales de chauffage urbain - CB31 - CB32 - FD05 - GA20

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Projekt b?dzie realizowany w systemie Ñzaprojektuj i wybudujî. Zadanie b?dzie obejmowa?o zaprojektowanie i wybudowanie elektrociep?owni wyposa?onej w dwa jednakowe agregaty kogeneracyjne o mocy 1,315 MWe ka?dy, stacji LNG na potrzeby w/w uk?adu kogeneracyjnego oraz kot?owni podstawowej opalanej zr?bk le?n o mocy cieplnej 7 MW. Ca?a inwestycja zostanie zlokalizowana na terenie istniej?cej ciep?owni miejskiej przy ul. Ciep?ej 1 w Kolnie.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
09/09/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 157-416945

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 29/09/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 08/10/2021

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Au lieu de:

Date: 30/11/2021

Lire:

Date: 09/12/2021

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 29/09/2021

Heure locale: 10:15

Lire:

Date: 08/10/2021

Heure locale: 10:15

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45251250 - Travaux de construction de centrales de chauffage urbain 
71320000 - Services de conception technique