Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption : 05/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Konin:Antiseptiques et dÈsinfectants

2023/S 98-306084  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

23/05/2023
S98
Pologne-Konin: Antiseptiques et dÈsinfectants

2023/S 098-306084

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 082-247815)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: WojewÛdzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie
Adresse postale: ul. Szpitalna 45
Ville: Konin
Code NUTS: PL414 Koni?ski
Code postal: 62-504
Pays: Pologne
Point(s) de contact: ?aneta Borowska
Courriel: szp@szpital-konin.pl
TÈlÈphone: +48 632404133
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.szpital-konin.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa ?rodkÛw dezynfekcyjnych dla potrzeb WojewÛdzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

NumÈro de rÈfÈrence: WSZ-EP-8/2023

II.1.2)
Code CPV principal
33631600 Antiseptiques et dÈsinfectants

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest sukcesywna dostawa ?rodkÛw dezynfekcyjnych dla potrzeb WojewÛdzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie. Przedmiot zamÛwienia zosta? szczegÛ?owo opisany w Za??czniku nr 2 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy), w ktÛrym podano ilo?? przedmiotu zamÛwienia oraz opis przedmiotu zamÛwienia. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? sk?adania ofert cz??ciowych. Przedmiot zamÛwienia zosta? podzielony na cz??ci (pakiety). SWZ wraz z za??cznikami Zamawiaj?cy udost?pni na stronie internetowej prowadzonego post?powania: https://platformazakupowa.pl/wsz_konin.

https://platformazakupowa.pl/wsz_konin
Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
18/05/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 082-247815

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 29/05/2023

Heure locale: 08:00

Lire:

Date: 05/06/2023

Heure locale: 08:00

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert? Oferta musi zachowa? wa?no?? do:

Au lieu de:

Date: 26/08/2023

Lire:

Date: 02/09/2023

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 29/05/2023

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 05/06/2023

Heure locale: 11:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Dostawa ?rodkÛw dezynfekcyjnych dla potrzeb WojewÛdzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie 05/06/2023 23/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33631600 - Antiseptiques et désinfectants