Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption : 28/02/2023
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Konin:Chaux

2023/S 18-048732  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/01/2023 S18 Pologne-Konin: Chaux 2023/S 018-048732 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejski Zak?ad Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie Adresse postale: ul.Sula?ska 13 Ville: Konin Code NUTS: PL414 Koni?ski Code postal: 62-510 Pays: Pologne Point(s) de contact: Miros?awa Michalak Courriel: zam.pub@mzgok.konin.pl T╚l╚phone: +48 632468179 Fax: +48 632469291 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.mzgok.konin.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://mzgok-konin.ezamawiajacy.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://mzgok-konin.ezamawiajacy.pl/app/login
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: sp█?ka prawa handlowego
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: gospodarka odpadami komunalnymi
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa ?rodk█w chemicznych do oczyszczania spalin dla MZGOK Sp. z o.o. w Koninie Num╚ro de r╚f╚rence: DZ.361-3/2023
II.1.2) Code CPV principal 44921200 Chaux
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa ?rodk█w chemicznych do oczyszczania spalin dla MZGOK Sp. z o.o. w Koninie. Dopuszcza si? sk?adanie ofert cz??ciowych: CZ??? I ˝ Dostawa ?rodk█w chemicznych do oczyszczania spalin dla MZGOK Sp. z o.o. w Koninie ˝ asortyment WAPNO PALONE CZ??? II ˝ Dostawa ?rodk█w chemicznych do oczyszczania spalin dla MZGOK Sp. z o.o. w Koninie ˝ asortyment WAPNO GASZONE CZ??? III ˝ Dostawa ?rodk█w chemicznych do oczyszczania spalin dla MZGOK Sp. z o.o. w Koninie ˝ asortyment KOKS AKTYWOWANY / W?GIEL AKTYWNY UWAGA: Wykonawca mo?e z?o?y? ofert? na I lub II lub III cz??ci zam█wienia. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia okre?lono w cz??ci V SWZ.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
CZ??? I ˝ Dostawa ?rodk█w chemicznych do oczyszczania spalin dla MZGOK Sp. z o.o. w Koninie ˝ asortyment WAPNO PALONE
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44921200 Chaux
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL414 Koni?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Konin - ul. Sula?ska 13
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest sukcesywna dostawa autocystern? oraz roz?adunek wapna palonego do zbiornika V=100 m3 w ilo?ci oko?o 1 000 Mg. Zbiornik wyposa?ony w przy??cze typu stra?ackiego DN 110. Jednorazowa wielko?? dostawy oko?o 27 Mg. Dostawy stanowi?ce przedmiot zam█wienia b?d? realizowane sukcesywnie przez ca?y okres obowi?zywania umowy. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia okre?lono w cz??ci V SWZ. Obowi?zki Wykonawcy zwi?zane z realizacj? przedmiotu zam█wienia oraz spos█b realizacji dostaw okre?lone zosta?y w projekcie umowy, kt█ry stanowi za??cznik nr 4 do SWZ (w odniesieniu do cz??ci).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
CZ??? II ˝ Dostawa ?rodk█w chemicznych do oczyszczania spalin dla MZGOK Sp. z o.o. w Koninie ˝ asortyment WAPNO GASZONE
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44921200 Chaux
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL414 Koni?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Konin - ul. Sula?ska 13
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest sukcesywna dostawa autocystern? oraz roz?adunek wapna gaszonego do zbiornika V= 60 m3 w ilo?ci oko?o 38 Mg. Zbiornik wyposa?ony w przy??cze typu stra?ackiego DN 110. Jednorazowa wielko?? dostawy oko?o 18 Mg. Dostawy stanowi?ce przedmiot zam█wienia b?d? realizowane sukcesywnie przez ca?y okres obowi?zywania umowy. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia okre?lono w cz??ci V SWZ. Obowi?zki Wykonawcy zwi?zane z realizacj? przedmiotu zam█wienia oraz spos█b realizacji dostaw okre?lone zosta?y w projekcie umowy, kt█ry stanowi za??cznik nr 4 do SWZ (w odniesieniu do cz??ci).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
CZ??? III ˝ Dostawa ?rodk█w chemicznych do oczyszczania spalin dla MZGOK Sp. z o.o. w Koninie ˝ asortyment KOKS AKTYWOWANY / W?GIEL AKTYWNY
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24954000 Charbon actif
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL414 Koni?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Konin - ul. Sula?ska 13
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest sukcesywna dostawa autocystern? oraz roz?adunek do zbiornika V= 60 m3 w ilo?ci oko?o 56 Mg. Zbiornik wyposa?ony w przy??cze typu stra?ackiego DN 110. Jednorazowa wielko?? dostawy oko?o 18 Mg. Dostawy stanowi?ce przedmiot zam█wienia b?d? realizowane sukcesywnie przez ca?y okres obowi?zywania umowy. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia okre?lono w cz??ci V SWZ. Obowi?zki Wykonawcy zwi?zane z realizacj? przedmiotu zam█wienia oraz spos█b realizacji dostaw okre?lone zosta?y w projekcie umowy, kt█ry stanowi za??cznik nr 4 do SWZ (w odniesieniu do cz??ci).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Warunek ten zostanie uznany za spe?niony, je?eli Wykonawca posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? w wysoko?ci co najmniej, dla: Cz??ci I ˝ 150.000,00 z? Cz??ci II ˝ 50.000,00 z? Cz??ci III ˝ 100.000,00 z? W przypadku z?o?enia oferty na wi?cej ni? jedn? cz???, Zamawiaj?cy wymaga, aby warunek ten zosta? spe?niony w odniesieniu do ka?dej cz??ci, na kt█r? sk?adana jest oferta. Na potwierdzenie spe?niania warunku Wykonawca na wezwanie Zamawiaj?cego powinien przed?o?y? informacj? banku lub sp█?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodk█w finansowych lub zdolno?? kredytow? Wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem w wysoko?ci wskazanej w przedmiocie zam█wienia. Je?eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo?e z?o?y? ww. podmiotowego ?rodka dowodowego, sk?ada inne podmiotowe ?rodki dowodowe, kt█re w wystarczaj?cy spos█b potwierdzaj? spe?nianie opisanego przez Zamawiaj?cego warunku udzia?u w post?powaniu dotycz?cego sytuacji ekonomicznej lub finansowej. W przypadku sk?adania oferty wsp█lnej, ww. dokument Wykonawcy sk?adaj? ??cznie.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
W zakresie do?wiadczenia Warunek ten zostanie uznany za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e w ci?gu ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy to w tym okresie, wykona? nale?ycie, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych r█wnie? wykonuje nale?ycie, dla: Cz??ci I - co najmniej jedn? dostaw? wapna palonego w ilo?ci nie mniejszej ni? 300 Mg Cz??ci II - co najmniej dwie dostawy wapna gaszonego w ilo?ci nie mniejszej ni? 10 Mg ka?da z nich Cz??ci III - co najmniej dwie dostawy koksu aktywowanego/w?gla aktywnego w ilo?ci nie mniejszej ni? 10 Mg ka?da z nich Je?eli wykonawca wykazuj?c spe?nianie w/w warunku powo?a si? na dostawy wykonywane, w█wczas musi wykaza?, i? faktycznie zrealizowana ju? cz??? dostaw spe?nia wymagania Zamawiaj?cego (w ww. zakresie zrealizowanej dotychczas cz??ci). W przypadku z?o?enia oferty na wi?cej ni? jedn? cz???, Zamawiaj?cy wymaga, aby warunek ten zosta? spe?niony w odniesieniu do ka?dej cz??ci, na kt█r? sk?adana jest oferta. Na potwierdzenie spe?niania warunku w zakresie do?wiadczenia Wykonawca na wezwanie Zamawiaj?cego powinien przed?o?y? wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych r█wnie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych dostawy zosta?y wykonane lub s? wykonywane, oraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych, czy te dostawy zosta?y wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o kt█rych mowa s? referencje b?d? inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz kt█rego dostawy zosta?y wykonane, a w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych s? wykonywane, a je?eli wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska? tych dokument█w ˝ o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wystawione w okresie ostatnich 3 miesi?cy. Je?eli Wykonawca powo?uje si? na do?wiadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wsp█lnie z innymi Wykonawcami, ww. wykaz dotyczy dostaw, w kt█rych wykonaniu Wykonawca ten bezpo?rednio uczestniczy?, a w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych, w kt█rych wykonywaniu bezpo?rednio uczestniczy? lub uczestniczy. W przypadku sk?adania oferty wsp█lnej, ww. wykaz sk?adaj? Wykonawcy wsp█lnie. Wykonawca przedk?ada ww. wykaz przygotowany na podstawie wzoru przekazanego przez Zamawiaj?cego wraz z wezwaniem do jego z?o?enia. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
 
1.Wykonawca, w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, mo?e polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunk█w prawnych.
   2.  Wykonawca, kt█ry polega na zdolno?ciach lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby sk?ada wraz z ofert? zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji zam█wienia lub inny podmiotowy ?rodek dowodowy potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca, realizuj?c zam█wienie, b?dzie dysponowa? niezb?dnymi zasobami tych podmiot█w.
   3.  Zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby powinno potwierdza?, ?e stosunek ??cz?cy Wykonawc? z podmiotem udost?pniaj?cym zasoby gwarantuje rzeczywisty dost?p do tych zasob█w oraz okre?la? w szczeg█lno?ci: 1) zakres dost?pnych Wykonawcy zasob█w podmiotu udostepniaj?cego zasoby, 2) spos█b i okres udost?pnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasob█w podmiotu udost?pniaj?cego te zasoby przy wykonywaniu zam█wienia,
   4.  Podmiot, kt█ry zobowi?za? si? do udost?pnienia zasob█w, odpowiada solidarnie z wykonawc?, kt█ry polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkod? poniesion? przez Zamawiaj?cego powsta?? wskutek nieudost?pnienia tych zasob█w, chyba ?e za nieudost?pnienie tych zasob█w podmiot ten nie ponosi winy.
   5.  Zamawiaj?cy ocenia, czy udost?pniane Wykonawcy przez podmioty udost?pniaj?ce zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalaj? na wykazanie przez Wykonawc? spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, o kt█rych mowa w cz. II SWZ, pkt
   3. 1. i
   3. 2. oraz bada, czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, kt█re zosta?y przewidziane wzgl?dem Wykonawcy.
   6.  Je?eli zdolno?ci techniczne lub zawodowe, sytuacja finansowa lub ekonomiczna podmiotu udost?pniaj?cego zasoby nie potwierdzaj? spe?nienia przez Wykonawc? warunk█w udzia?u w post?powaniu lub zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiaj?cy ??da, aby Wykonawca w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego zast?pi? ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykaza?, ?e samodzielnie spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   7.  Wykonawca nie mo?e, po up?ywie terminu sk?adania ofert, powo?ywa? si? na zdolno?ci podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, je?eli na etapie sk?adania ofert nie polega? on w danym zakresie na zdolno?ciach lub sytuacji podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Warunki umowy na realizacj? niniejszego przedmiotu zam█wienia zawarte s? w Za??czniku nr 4 do SWZ (projekt umowy) ˝ dla ka?dej cz??ci.
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? dokonania zmian postanowie? umowy. Zakres, rodzaj zmian i warunki ich wprowadzenia okre?lone zosta?y w projekcie umowy ˝ dla ka?dej cz??ci.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 28/02/2023 Heure locale: 11:30
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 28/05/2023
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 28/02/2023 Heure locale: 12:30 Lieu:
Otwarcie z?o?onych ofert nast?pi za po?rednictwem Platformy Przetargowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiaj?cego.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
VI.3) Informations compl╚mentaires:
I. O?wiadczenia i dokumenty sk?adane przez Wykonawc? (dla ka?dej cz??ci):
   1.  Formularz oferty ˝ wype?niony zgodnie z Za??cznikiem nr 1 do SWZ (dla ka?dej cz??ci)
   2.  Informacja o Wykonawcach wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia wraz z o?wiadczeniem sk?adanym na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy ˝ wype?niona zgodnie z Za??cznikiem nr 2 do SWZ. UWAGA! Wype?ni? i do??czy? do oferty tylko w przypadku sk?adania oferty wsp█lnej (np. konsorcja, sp█?ki cywilne)!
   3.  Jednolity Europejski Dokument Zam█wienia (JEDZ) ˝ wype?niony zgodnie z Za??cznikami nr 3 do SWZ.
   4.  Zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji zam█wienia lub inny podmiotowy ?rodek dowodowy potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca realizuj?c zam█wienie, b?dzie dysponowa? niezb?dnymi zasobami tych podmiot█w (o ile Wykonawca korzysta ze zdolno?ci lub sytuacji innych podmiot█w na zasadach okre?lonych w art. 118 ustawy). UWAGA - w przypadku posiadania dokumentu podmiotu udost?pniaj?cego zasoby w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego (tj. skanu dokumentu z podpisem odr?cznym), taki dokument podpisem elektronicznym po?wiadcza za zgodno?? z dokumentem w postaci papierowej wy??cznie Wykonawca/Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zam█wienia. Je?li natomiast podmiot udost?pniaj?cy zasoby posiada podpis elektroniczny, to wystarczy tylko ten podpis z?o?ony na dokumencie elektronicznym (np. w formacie word lub pdf, bez skanowania dokumentu papierowego z podpisem odr?cznym). Wykonawca przekazuje ww. dokument w postaci elektronicznej.
   5.  Pe?nomocnictwo lub inny dokument potwierdzaj?cy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (je?eli w imieniu Wykonawcy dzia?a osoba, kt█rej umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokument█w rejestrowych Wykonawcy). II. O udzielenie zam█wienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego, a tak?e zakazowi udzielenia zam█wienia na podstawie art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniem Rosji destabilizuj?cym sytuacj? na Ukrainie (wprowadzonego rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.) Zgodnie z art. 110 ust. 2 ustawy Wykonawca mo?e dokona? procedury Đself cleaningţ. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc? do z?o?enia dokument█w i o?wiadcze? okre?lonych w cz. II pkt 2 SWZ. W przypadku sk?adania oferty wsp█lnej, ka?dy z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o zam█wienie musi z?o?y? dokumenty z cz. II pkt 2 SWZ. Wykonawca, kt█ry polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, przedstawia podmiotowe ?rodki dowodowe okre?lone w cz. II pkt 2 SWZ dotycz?ce tych podmiot█w, potwierdzaj?ce, ?e nie zachodz? wobec nich podstawy wykluczenia z post?powania. III. Dokumenty sk?adane przez podmioty zagraniczne okre?lone zosta?y w cz. II pkt 14. SWZ. IV. Spos█b porozumiewania si? Zamawiaj?cego i Wykonawcy W post?powaniu komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si? elektronicznie, przy u?yciu platformy przetargowej https://mzgok-konin.ezamawiajacy.pl oraz poczty elektronicznej: zam.pub@mzgok.konin.pl . Szczeg█?owe zasady komunikacji okre?lone zosta?y w cz. III SWZ. V. Zasady ochrony danych osobowych okre?lone zosta?y w cz. XVIII SWZ. https://mzgok-konin.ezamawiajacy.pl zam.pub@mzgok.konin.pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Urz?dzie Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:

   1. Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej albo 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej (Platformie Przetargowej).
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt
   1.  i
   2.  wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   4.  Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si? nie p█?niej ni? w terminie: - 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskim og?oszenia o udzieleniu zam█wienia, - 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskim og?oszenia o udzieleniu zam█wienia.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Urz?dzie Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
20/01/2023 Dostawa ?rodk█w chemicznych do oczyszczania spalin dla MZGOK Sp. z o.o. w Koninie 28/02/2023 25/01/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
24954000 - Charbon actif 
44921200 - Chaux