Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 01/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Konin:Lentilles intra-oculaires

2023/S 97-302944  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

22/05/2023
S97
Pologne-Konin: Lentilles intra-oculaires

2023/S 097-302944

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 080-240184)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: WojewÛdzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie
Adresse postale: ul. Szpitalna 45
Ville: Konin
Code NUTS: PL414 Koni?ski
Code postal: 62-504
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Sylwia Skrycka
Courriel: szp@szpital-konin.pl
TÈlÈphone: +48 632404133
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.szpital-konin.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa soczewek wewn?trzga?kowych, wyrobÛw medycznych wraz z dzier?aw? sprz?tu dla potrzeb zabiegÛw okulistycznych

NumÈro de rÈfÈrence: WSZ-EP-7/2023

II.1.2)
Code CPV principal
33731110 Lentilles intra-oculaires

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa soczewek wewn?trzga?kowych, wyrobÛw medycznych wraz z dzier?aw? sprz?tu dla potrzeb zabiegÛw okulistycznych. Przedmiot zamÛwienia zosta? szczegÛ?owo opisany w Za??czniku nr 2 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy), w ktÛrym podano ilo?? przedmiotu zamÛwienia oraz opis przedmiotu zamÛwienia. SWZ wraz z za??cznikami Zamawiaj?cy udost?pni na stronie internetowej prowadzonego post?powania: https://platformazakupowa.pl/wsz_konin.

https://platformazakupowa.pl/wsz_konin
Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
17/05/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 080-240184

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 25/05/2023

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 01/06/2023

Heure locale: 09:00

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert?

Au lieu de:

Date: 22/08/2023

Lire:

Date: 29/08/2023

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 25/05/2023

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 01/06/2023

Heure locale: 11:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Dostawa soczewek wewn?trzga?kowych, wyrobÛw medycznych wraz z dzier?aw? sprz?tu dla potrzeb zabiegÛw okulistycznych 01/06/2023 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
33140000 - Consommables médicaux 
33600000 - Produits pharmaceutiques 
33731110 - Lentilles intra-oculaires