Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Konin:Services de gestion de dÈcharges

2022/S 181-512754  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Pologne-Konin: Services de gestion de dÈcharges 2022/S 181-512754 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejski Zak?ad Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie Adresse postale: ul.Sula?ska 13 Ville: Konin Code NUTS: PL414 Koni?ski Code postal: 62-510 Pays: Pologne Point(s) de contact: Miros?awa Michalak Courriel: zam.pub@mzgok.konin.pl TÈlÈphone: +48 632468179 Fax: +48 632469291 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.mzgok.konin.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: spÛ?ka prawa handlowego
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: gospodarka odpadami komunalnymi
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
OdbiÛr, transport i odzysk odpadÛw o kodzie 19 12 12 z Miejskiego Zak?adu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie
II.1.2) Code CPV principal 90533000 Services de gestion de dÈcharges
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest odbiÛr, transport i odzysk odpadÛw o kodzie 19 12 12 z Miejskiego Zak?adu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 6 930 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90512000 Services de transport des ordures mÈnagËres
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL414 Koni?ski
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest odbiÛr, transport i odzysk odpadÛw o kodzie 19 12 12 z Miejskiego Zak?adu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie.
   2.  Ilo?? odpadÛw do odebrania o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrÛbki odpadÛw inne ni? wymienione w 19 12 11* - 12 600 Mg.
   3.  Wykonawca zobowi?zany jest posiada? wpis do prowadzonego przez marsza?ka wojewÛdztwa Rejestru, stanowi?cego integraln? cz??? Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w zakresie przetwarzania i transportu odpadÛw.
   4.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia okre?lony zosta? w cz??ci V SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 116-326284
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : DZ.361-7/2022 IntitulÈ:
OdbiÛr, transport i odzysk odpadÛw o kodzie 19 12 12 z Miejskiego Zak?adu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BEST POLYMERS GROUP S.A. (Lider) NumÈro national d'identification: NIP: 5223150621 Adresse postale: ul. Go?cinna 7/21 Ville: Blizne ?aszczy?skiego Code NUTS: PL913 Warszawski zachodni Code postal: 05-082 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Makpol Recykling Sp. z o.o. (Partner) NumÈro national d'identification: NIP: 5751856282 Adresse postale: ul. Inwestycyjna 2 Ville: Lubliniec Code NUTS: PL228 Bytomski Code postal: 42-700 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 6 034 770.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
Transport, zagospodarowanie.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Urz?dzie ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:

   1. Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej albo 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej (Platformie Przetargowej).
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt
   1.  i
   2.  wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   4.  Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: - 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskim og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, - 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskim og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Urz?dzie ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
15/09/2022 Pologne-Konin: Services de gestion de dÈchargesType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 20/09/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
90512000 - Services de transport des ordures ménagères 
90533000 - Services de gestion de décharges