Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/05/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Konstancin-Jeziorna: Distribution d'électricité et services connexes

2021/S 86-223692  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/05/2021 S86 Pologne-Konstancin-Jeziorna: Distribution d'électricité et services connexes 2021/S 086-223692 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - Departament Zakupów Adresse postale: ul. Warszawska 165 Ville: Konstancin-Jeziorna Code NUTS: PL Polska Code postal: 05-520 Pays: Pologne Point(s) de contact: Kamila Kapu?ci?ska-Oneksiak Courriel: kamila.kapuscinska-oneksiak@pse.pl Fax: +48 222422169 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.pse.pl
I.6) Activité principale Électricité
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
?wiadczenie us?ug dyspozycyjno?ci jednostek wytwórczych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. od PGNiG Termika S.A. Numéro de référence: 2020/WNP-0339 -DU-KKO
II.1.2) Code CPV principal 65300000 Distribution d'électricité et services connexes
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
?wiadczenie us?ug dyspozycyjno?ci jednostek wytwórczych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. od PGNiG Termika S.A.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
?wiadczenie us?ug dyspozycyjno?ci jednostek wytwórczych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. od PGNiG Termika S.A.
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Zgodnie z art. 4 ust. 1 i art. 9c ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (t. j. Dz.U. z 2020 r.poz. 833 ze zm.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pe?ni?ce funkcje Operatora Systemu Przesy?owego (OSP), s zobowi?zane m. in. do zapewnienia ci?g?o?ci i niezawodno?ci dostaw energii elektrycznej oraz do utrzymywania w?a?ciwych parametrów jako?ciowych dostaw energii elektrycznej w KSE. Szczegó?owe wymagania w tym zakresie okre?laj krajowe regulacje prawne, w tym przede wszystkim akty wykonawcze do ustawy - Prawo Energetyczne oraz zasady pracy po??czonych systemów elektroenergetycznych w Europie kontynentalnej, okre?lone przez mi?dzynarodow organizacj Entso-E (The European Network of Transmission System Operators for Electricity). Zadania w powy?szym zakresie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. realizuj mi?dzy innymi poprzez zarz?dzanie ograniczeniami sieciowymi, w ramach czego jest wykorzystywana us?uga dyspozycyjno?ci jednostek wytwórczych (nazywana dalej równie "Us?uga"). Us?uga s?u?y do zapewnienia minimalnych, niezb?dnych z punktu widzenia bezpiecze?stwa pracy KSE, wielko?ci generacji mocy czynnej oraz mocy biernej w poszczególnych "miejscach sieci" (w?z?ach lub obszarach skupiaj?cych okre?lone w?z?y). Zakup Us?ugi odbywa si wed?ug zasad okre?lonych w: (i) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesy?owej (IRiESP), zatwierdzonej przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki, oraz (ii) umowie o ?wiadczenie Us?ugi. W celu skutecznej i efektywnej realizacji zada w zakresie zarz?dzania ograniczeniami sieciowymi, OSP zawiera umowy o ?wiadczenie Us?ugi z wytwórcami, których jednostki musz produkowa energi w ilo?ciach zdeterminowanych przez wzgl?dy bezpiecze?stwa funkcjonowania KSE, a jednocze?nie charakteryzuj si kosztami produkcji energii elektrycznej przewy?szaj?cymi ceny rynkowe (trwale b?d okresowo). Umowy o ?wiadczenie Us?ugi zapewniaj wymagana z punktu widzenia bie??cego bezpiecze?stwa KSE dyspozycyjno? okre?lonych jednostek wytwórczych. Konieczno? ?wiadczenia us?ugi dyspozycyjno?ci jednostek wytwórczych przez Wykonawc wynika z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, tj. z warunków pracy KSE, a w szczególno?ci wymaga w zakresie zapewnienia bie??cego bezpiecze?stwa pracy KSE.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 1 Intitulé:
?wiadczenie us?ug dyspozycyjno?ci jednostek wytwórczych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. od PGNiG Termika S.A.
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/04/2020
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PGNiG Termika S.A.
Adresse postale: ul. Modli?ska 15 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 03-216 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587777 Fax: +48 224587700
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 1)W toku post?powania o udzielenie zamówienia przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówie publicznych - odwo?anie do Krajowej Izby Odwo?awczej i skarga do s?du okr?gowego wnoszone w sposób i w terminach okre?lonych w ustawie. ?rodki ochrony prawnej okre?lone w ww. dziale VI przys?uguj Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy. 2) Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli korzystano z faksu lub ?rodków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 18.7.2002 o ?wiadczeniu us?ug drog elektroniczn?, albo w terminie 15 dni - je?eli korzystano z innych ?rodków. 3) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 4) Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone powy?ej wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 5) Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie pó?niej ni w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
29/04/2021 Pologne-Konstancin-Jeziorna: Distribution d'électricité et services connexesType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure négociée sans mise en concurrenceType de marché: Servicesservices 04/05/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
65300000 - Distribution d'électricité et services connexes