Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption : 15/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Konstancin-Jeziorna: Limiteurs de surcharge

2022/S 10-022152  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

14/01/2022
S10
Pologne-Konstancin-Jeziorna: Limiteurs de surcharge

2022/S 010-022152

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 232-612267)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Adresse postale: ul. Warszawska 165
Ville: Konstancin-Jeziorna
Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny
Code postal: 05-520
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Maciej Weber
Courriel: maciej.weber@pse.pl
TÈlÈphone: +48 516483105
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.pse.pl/
Adresse du profil díacheteur: https://przetargi.pse.pl/

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawy ogranicznikÛw przepi? do sieci 110 kV, 220 kV i 400 kV

NumÈro de rÈfÈrence: 2021/WNP-0384

II.1.2)
Code CPV principal
31217000 Limiteurs de surcharge

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem ZamÛwienia jest okre?lenie warunkÛw udzielenia zamÛwienia, jak te realizacja odpowiedniej Umowy ramowej i ZamÛwie SzczegÛ?owych polegaj?cych na dostarczeniu fabrycznie nowych Urz?dze wraz z podstawami izolacyjnymi, pier?cieniami steruj?cymi oraz licznikami zadzia?a dla obiektÛw elektroenergetycznych Zamawiaj?cego. Dostawy b?d dotyczy?y Fabrycznie Nowych Urz?dze przeznaczonych do monta?u w sieci przesy?owej PSE S.A. w celu ograniczenia przepi? ??czeniowych i atmosferycznych w nowo budowanych oraz modernizowanych lub rozbudowywanych stacjach elektroenergetycznych. Zaoferowane Urz?dzenia musz spe?nia wszystkie wymagania niniejszego OPZ oraz Specyfikacji Technicznej. W ramach Umowy Zamawiaj?cy b?dzie mÛg zleca Dostawcy, poprzez udzielenie ZamÛwienia SzczegÛ?owego, dostawy Urz?dze oraz wykonanie innych zobowi?za z niej wynikaj?cych.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
10/01/2022

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 232-612267

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.4

Endroit o se trouve le texte rectifier: J?zyki, w ktÛrych mo?na sporz?dza oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u:

Au lieu de:

Polski

Lire:

Polski. Ofert nale?y sporz?dzi w j?zyku polskim. Wymagane specyfikacj dokumenty i o?wiadczenia sporz?dzone w j?zyku obcym powinny by z?o?one wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski. Zamawiaj?cy dopuszcza przed?o?enie raportÛw z prÛb typu wraz z za??cznikami Urz?dzenia w j?zyku angielskim bez konieczno?ci t?umaczenia na j?zyk polski.

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Pologne-Konstancin-Jeziorna: Limiteurs de surchargeType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures
15/02/2022
14/01/2022
PL
National

 
 
C L A S S E    C P V
31217000 - Limiteurs de surcharge