01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 05/10/2018
Date de péremption : 05/11/2018
Type de procédure : ProcÚdure restreinte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Konstancin-Jeziorna: Mat╚riel de r╚seau

2018/S 192-435029 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
05/10/2018 S192  - - Fournitures - Avis de march╚ - Proc╚dure restreinte Pologne-Konstancin-Jeziorna: Mat╚riel de r╚seau 2018/S 192-435029 Avis de march╚ ˝ secteurs sp╚ciaux Fournitures
 
 
Section I: Entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
PL ul. Warszawska 165 Konstancin-Jeziorna 05-520 Pologne Point(s) de contact: Departament Zakup█w T╚l╚phone: +48 222421558 Courriel: monika.zyglowicz@pse.pl Fax: +48 222422169 Code NUTS: PL Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.pse.pl http://www.pse.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication L'acc╦s aux documents du march╚ est restreint. De plus amples informations peuvent ═tre obtenues l'adresse suivante: www.pse.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.6) Activit╚ principale ...lectricit╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Modernizacja sieci IP w biurach PSE S.A. w Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu i Radomiu Num╚ro de r╚f╚rence: 2018/WNP-0305-DU-M
II.1.2) Code CPV principal 32420000
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 1)Przedmiotem zam█wienia jest modernizacja sieci IP w biurach PSE S.A. w Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu i Radomiu. 2) Zasady ?wiadczenia us?ug serwisowych i gwarancyjnych zosta?y okre?lone w Cz??ci II i IV SIWZ z zastrze?eniem, ?e termin gwarancji na wykonany przedmiot Umowy, w tym dostarczony sprz?t i oprogramowanie ˝ wyznaczony zosta na dzie 31.12.2020 r.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
Bydgoszcz, Katowice, Pozna i Radom - siedziby jednostek Sp█?ki PSE
II.2.4) Description des prestations:
 1)Przedmiotem zam█wienia jest modernizacja sieci IP w biurach PSE S.A. w Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu i Radomiu. 2) Zasady ?wiadczenia us?ug serwisowych i gwarancyjnych zosta?y okre?lone w Cz??ci II i IV SIWZ z zastrze?eniem, ?e termin gwarancji na wykonany przedmiot Umowy, w tym dostarczony sprz?t i oprogramowanie ˝ wyznaczony zosta na dzie 31.12.2020 r.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Liczba dodatkowych godzin wsparcia / Pond╚ration: 10 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Zgodno? oferowanych urz?dze z RFC 7868 / Pond╚ration: 5 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Zgodno? oferowanych produkt█w z wykorzystywanym przez Zamawiaj?cego oprogramowaniem / Pond╚ration: 5 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Zgodno? oferowanych urz?dze z protoko?em CDPv2 / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 75
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 31/12/2018 Fin: 31/12/2019 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invit╚s participer Nombre de candidats envisag╚: 5 Crit╦res objectifs de limitation du nombre de candidats:
 1)Je?eli liczba Wykonawc█w, kt█rzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu b?dzie wi?ksza ni pi?ciu (5), Zamawiaj?cy zaprosi do sk?adania ofert pi?ciu Wykonawc█w, kt█rzy spe?niaj kryteria selekcji, okre?lone poni?ej: Liczba punkt█w za wykazane dostawy z ocenianego wniosku / Najwi?ksza liczba punkt█w wynikaj?cych z?o?onych wniosk█w za wykazane dostawy x 100 pkt Pod uwag b?d brane dostawy urz?dze aktywnych sieci IP wykonane w okresie 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania wniosk█w o warto?ci min. 5 000 000 PLN z podatkiem VAT. Zamawiaj?cy informuje, ?e w przypadku gdy Wykonawca wyka?e si wykonaniem dostaw w?asnych ˝ za ka?d wykazan dostaw otrzyma 5 punkt█w, a za ka?d wykazan dostaw u?yczon przez podmiot trzeci otrzyma 1 pkt. Patrz za??cznik nr 1 wz█r nr 1 Cz??ci III SIWZ (Karta kwalifikacji Wykonawc█w). 2) Je?eli po zastosowaniu powy?szego kryterium selekcji na ostatnim pi?tym (5) miejscu upowa?niaj?cym do zakwalifikowania do kolejnego etapu post?powania b?dzie wi?cej ni 1 Wykonawca, Zamawiaj?cy zakwalifikuje do dalszego etapu post?powania tego (tych) z Wykonawc?/█w, kt█rego ??czna warto? (w z?otych z podatkiem VAT) wszystkich wykazanych dostaw b?dzie wi?ksza. W przypadku gdy suma ww. kwot b?dzie taka sama ˝ wszyscy ci Wykonawcy zostan zaproszeni do kolejnego etapu post?powania. W przypadku wykazania si dostawami op?acanymi w walucie innej ni PLN, przeliczenie tych warto?ci nast?pi po ?rednim kursie og?oszonym przez NBP w dniu opublikowania og?oszenia o zam█wieniu W Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w tym dniu NBP (tabela A) nie opublikuje tabeli kurs█w ?rednich, Zamawiaj?cy przyjmie jako podstaw kurs z tabeli kurs█w ?rednich og?oszony W pierwszym dniu po dniu opublikowania og?oszenia o zam█wieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. 3) Przy ocenie wniosk█w nie b?d brane pod uwag dostawy wskazane na potwierdzenie warunk█w udzia?u w post?powania (Wykaz wykonanych dostaw). 4) Zamawiaj?cy mo?e odst?pi od stosowania kryteri█w kwalifikacji w przypadku zaistnienia okoliczno?ci wskazanych w art. 51 ust. 3 ustawy.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires W pkt II.2.7 og?oszenia wskazano przewidywan dat zawarcia umowy. Terminem pocz?tkowym realizacji zam█wienia jest dzie zawarcia umowy, a dat ko?cow (dostawa i uruchomienie, wdro?enie) jest dzie 31.12.2019 r.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia w tym zakresie szczeg█lnego warunku.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Wykonawca posiada ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow w wysoko?ci nie mniejszej ni 5 000 000,00 PLN (s?ownie pi?ciu milion█w z?otych). W przypadku wykazania si posiadaniem ?rodk█w finansowych lub zdolno?ci kredytow?, w walucie innej ni PLN, przeliczenie tych warto?ci nast?pi po ?rednim kursie og?oszonym przez NBP w dniu opublikowania og?oszenia o zam█wieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w tym dniu NBP (tabela A) nie opublikuje tabeli kurs█w ?rednich, Zamawiaj?cy przyjmie jako podstaw kurs z tabeli kurs█w ?rednich og?oszony w pierwszym dniu po dniu opublikowania og?oszenia o zam█wieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Wykonawca dostarczy na potwierdzenie spe?nienia warunku informacj banku lub sp█?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, potwierdzaj?c wysoko? posiadanych ?rodk█w finansowych lub zdolno? kredytow Wykonawcy lub podmiotu, na kt█rego zdolno?ciach finansowych Wykonawca polega wystawion nie wcze?niej ni 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u post?powaniu. W przypadku przedstawienia w informacji kwoty, w walucie innej ni z?oty polski, Zamawiaj?cy przeliczy t kwot po ?rednim kursie NBP (Tabela A) og?oszonym w dniu publikacji og?oszenia o zam█wieniu w Dzienniku Urz?dowym UE. Je?eli w dniu publikacji og?oszenia NBP nie og?osi kursu walut, zastosowanie znajdzie pierwszy og?oszony kurs po dniu publikacji og?oszenia. Je?eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo?e z?o?y dokumentu, o kt█rym mowa w zdaniu 1, Zamawiaj?cy dopuszcza z?o?enie przez Wykonawc innych dokument█w, o kt█rych mowa w art. 26 ust. 2c ustawy.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
 1)W okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania wniosk█w, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie, Wykonawca zrealizowa?, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych r█wnie realizuje co najmniej dwie dostawy urz?dze aktywnych sieci IP (prze??cznik█w, router█w, firewalli) o warto?ci co najmniej 5 000 000,00 PLN brutto ka?da. 2) Wykonawca jest certyfikowanym partnerem producenta posiadanych przez Zamawiaj?cego system█w monitorowania i uwierzytelnienia, z kt█rymi nale?y zintegrowa dostarczane urz?dzenia, tj. system█w: a. Cisco Prime Infrastructure wersja
   3. 3 lub nowsze (oprogramowanie monitoruj?ce); b. Cisco Identity Services Engine wersja
   2. 2 lub nowsza (system uwierzytelniania). Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Wykonawca dostarczy na potwierdzenie spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu: 1) Wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych r█wnie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania wniosk█w, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych dostawy zosta?y wykonane (Wz█r nr 10 wskazanym w Cz??ci III SIWZ), 2) Dowody, na potwierdzenie nale?ytego wykonania dostawy, o kt█rych mowa powy?ej, tj. referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego dostawy by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument█w - inne dokumenty (np. o?wiadczenie Wykonawcy); w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce nale?yte ich wykonywanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem sk?adania wniosk█w. 3) Dokumenty potwierdzaj?ce spe?nienie warunku w zakresie bycia certyfikowanym partnerem producenta posiadanych przez Zamawiaj?cego system█w monitorowania i uwierzytelnienia, z kt█rymi nale?y zintegrowa dostarczane urz?dzenia
III.1.4) R╦gles et crit╦res objectifs de participation Liste et br╦ve description des r╦gles et crit╦res:
O udzielenie zam█wienia mog ubiega si wykonawcy, kt█rzy: 1) nie podlegaj wykluczeniu z post?powania na podstawie przes?anek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 14 lit. a - c i pkt 15-23 ustawy Prawo zam█wie publicznych (dalej Pzp), art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, z wyj?tkiem przypadku, je?eli osoba, o kt█rej mowa w tym przepisie zosta?a skazana za przest?pstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp; 2) nie podlegaj wykluczeniu z post?powania na podstawie tzw. przes?anek fakultatywnych z art. 24 ust. 5 pkt 1-2 oraz 4-8 ustawy, 3) spe?niaj warunki udzia?u okre?lone w og?oszeniu i dokumentacji post?powania. Ponadto, dostarcz dokumenty zgodnie z w?a?ciwym rozporz?dzeniem w sprawie rodzaj█w dokument█w, jakich mo?e ??da zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, okresu ich wa?no?ci oraz form, w jakich dokumenty te mog by sk?adane.
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.1.6) Cautionnement et garanties exig╚s:
 1)Wykonawca zaproszony do z?o?enia oferty zobowi?zany jest wnie? wadium w wysoko?ci 200 000,00 PLN (przy sk?adaniu oferty, a nie na etapie wniosku). Zasady wniesienia wadium zosta?y okre?lone w Rozdziale XIV Cz??ci I SIWZ. 2) Wykonawca, kt█rego oferta zosta?a wybrana jako najkorzystniejsza, zobowi?zany jest do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5 % ceny podanej w ofercie. Do okre?lenia wysoko?ci zabezpieczenia uwzgl?dnia si cen zawieraj?c podatek VAT. Zasady wniesienia zabezpieczenia zosta?y okre?lone w Rozdziale XX Cz??ci I SIWZ.
III.1.7) Modalit╚s essentielles de financement et de paiement et/ou r╚f╚rences aux textes qui les r╚glementent:
Zosta?y one okre?lone w Cz??ci IV SIWZ (projekt umowy). Zap?ata za wykonanie przedmiotu zam█wienia nast?pi w II etapach.
III.1.8) Forme juridique que devra rev═tir le groupement d'op╚rateurs ╚conomiques attributaire du march╚:
 1)Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si o udzielenie niniejszego zam█wienia ustanawiaj Pe?nomocnika, zwanego w niniejszej specyfikacji Pe?nomocnikiem, do reprezentowania ich w niniejszym post?powaniu albo reprezentowania ich w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam█wienia publicznego. W takim przypadku, do wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu/oferty nale?y za??czy orygina pe?nomocnictwa (chyba ?e dokument taki za??czony by do wcze?niejszych dokument█w przekazanych Zamawiaj?cemu w post?powaniu). 2) Wszelka korespondencja prowadzona b?dzie wy??cznie z Pe?nomocnikiem.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Zosta?y one okre?lone w Cz??ci IV SIWZ (projekt umowy).
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 05/11/2018 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Dur╚e en mois: 2 ( compter de la date limite de r╚ception des offres)
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
VI.3) Informations compl╚mentaires:
 
1.Wykonawca zobowi?zany jest przekaza elektronicznie aktualne na dzie sk?adania wniosku o?wiadczenie stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu oraz kryteria selekcji. O?wiadczenie Wykonawca powinien z?o?y na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (dalej JEDZ). Zasady wnoszenia JEDZ zosta?y okre?lone w Rozdziale VII Cz??ci I SIWZ (patrz r█wnie Rozdzia XVII Cz??ci I SIWZ).
   2.  W przypadku wsp█lnego ubiegania si o zam█wienie przez Wykonawc█w, JEDZ sk?ada ka?dy z Wykonawc█w ubiegaj?cych si o zam█wienie. JEDZ powinien potwierdza spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu, kryteri█w selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt█rym ka?dy z Wykonawc█w wykazuje spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
   3.  W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych, innych podmiot█w, Wykonawca sk?ada dokument JEDZ potwierdzaj?cy spe?nienie warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia dla ka?dego podmiotu oraz dow█d, ?e Wykonawca b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami w stopniu umo?liwiaj?cym nale?yte wykonanie zam█wienia publicznego oraz oceny, czy stosunek ??cz?cy wykonawc z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasob█w.
   4.  Je?eli jest to niezb?dne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu post?powania o udzielenie zam█wienia, Zamawiaj?cy mo?e na ka?dym etapie post?powania wezwa Wykonawc█w do z?o?enia wszystkich lub niekt█rych o?wiadcze lub dokument█w potwierdzaj?cych, ?e nie podlegaj wykluczeniu, spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu lub kryteria selekcji, a je?eli zachodz uzasadnione podstawy do uznania, ?e z?o?one uprzednio o?wiadczenia lub dokumenty nie s ju aktualne, do z?o?enia aktualnych o?wiadcze lub dokument█w.
   5.  Szczeg█?owe informacje nt. dokument█w, jakich Zamawiaj?cy wymaga, znajduj si na stronie internetowej Zamawiaj?cego w zak?adce,,Przetargi" - www.pse.pl (o?wiadczenia, za?wiadczenia z ZUS, US, KRS, KRK, certyfikat, opinia banku, formularz cenowy, parametry sprz?tu, o?wiadczenia o zachowaniu poufno?ci - poszczeg█lne dokumenty sk?adane s na r█?nym etapie post?powania).
   6.  Wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y z?o?y pod adres: PSE S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Kancelaria Og█lna, POLSKA. Wskazane jest aby wniosek by dostarczony w opakowaniu. Opakowanie wniosku powinno by opisane w nast?puj?cy spos█b: ĐWniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu na ĐModernizacja sieci IP w biurach PSE S.A. w Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu i Radomiuţ znak: 2018/WNP-0305-DU-M?ţ oraz winien zawiera dopisek ĐNie otwiera przed dniem godz. " (wpisa termin otwarcia wniosk█w ˝ w przypadku zmiany terminu sk?adania wniosk█w zapis ten nale?y odpowiednio dostosowa?).
   7.  Okres zwi?zania ofert okre?lony w pkt IV.2.6 og?oszenia, tj. 2 miesi?ce nale?y rozumie jako 60 dni. www.pse.pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza Post?pu 17A Warszawa Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/kio http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Krajowa Izba Odwo?awcza Post?pu 17A Warszawa Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/kio http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
 1)W toku post?powania o udzielenie zam█wienia przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zam█wie publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) - odwo?anie do Krajowej Izby Odwo?awczej i skarga do s?du okr?gowego wnoszone w spos█b i w terminach okre?lonych w ustawie. ?rodki ochrony prawnej okre?lone w ww. dziale VI przys?uguj Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy. 2) Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli korzystano z faksu lub ?rodk█w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o ?wiadczeniu us?ug drog elektroniczn?, albo w terminie 15 dni - je?eli korzystano z innych ?rodk█w. 3) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia na stronie internetowej. 4) Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone powy?ej wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 5) Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie p█?niej ni w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Departament Urz?du Krajowej Izby Odwo?awczej (Krajowa Izba Odwo?awcza) Post?pu 17A Warszawa Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/kio http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
03/10/2018
 
 
C L A S S E    C P V
32420000 - MatÚriel de rÚseau