Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Konstancin-Jeziorna:Services d'assistance relative aux systèmes

2022/S 233-668690  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/12/2022 S233 Pologne-Konstancin-Jeziorna: Services d'assistance relative aux systèmes 2022/S 233-668690 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Adresse postale: ul. Warszawska 165 Ville: Konstancin-Jeziorna Code NUTS: PL Polska Code postal: 05-520 Pays: Pologne Point(s) de contact: Departament Administracji i Zakupów Courriel: monika.zyglowicz@pse.pl Fax: +48 222422169 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.pse.pl/home
I.6) Activité principale Électricité
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
?wiadczenie us?ug serwisowych oprogramowania podsystemów SCADA oraz EMS Systemu DYSTER(SINAUT® Spectrum) Numéro de référence: 2022/WNP-0389-CEDL-M?
II.1.2) Code CPV principal 72253200 Services d'assistance relative aux systèmes
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
?wiadczenie us?ug serwisowych oprogramowania podsystemów SCADA oraz EMS Systemu DYSTER(SINAUT(R) Spectrum). Okres obowi?zywania umowy: od dnia
   1. 1.2023 r. do dnia 31.12.2024 r.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165
II.2.4) Description des prestations:
?wiadczenie us?ug serwisowych oprogramowania podsystemów Scada oraz EMS Systemu Dyster (Sinaut(R)Spectrum). Okres obowi?zywania umowy: od dnia
   1. 1.2023 r. do dnia 31.12.2024 r. Zakres ?wiadczonych us?ug serwisowych Oprogramowania podsystemów Scada oraz EMS systemu Dyster(Sinaut Spectrum), w sk?ada którego wchodz? modu?y funkcjonalne wymienione poni?ej. Zakres us?ug ?wiadczonych przez Wykonawc? obejmuje: - przyjmowanie zg?osze? ??da? obs?ugi, w szczególno?ci Oprogramowania aplikacji Spectrum, baz danych,ekranów Systemu oraz interakcji sprz?tu i oprogramowania i koordynacja obs?ugi producenta sprz?tu, - analiz? b??dów Oprogramowania, - usuwanie b??dów i skutków wyst?pienia b??dów, - dostarczanie nowych wersji Oprogramowania zawieraj?cych korekty b??dów, - instalowanie poprawek Oprogramowania, - dora?ne wsparcie Zamawiaj?cego w obs?udze Oprogramowania, - doradztwo w zakresie organizacji obs?ugi i rozwoju Systemu, - prowadzenie szkole? dla pracowników Zamawiaj?cego, - inne prace w oparciu o Zlecenie Pracy. Zamawiaj?cy mo?e ??da? dowolnej us?ugi firmy Siemens dotycz?cej zainstalowanego w jego siedzibie i w lokalizacjach (ODM-ach) Systemu Dyster. Wezwania obs?ugi nast?puj? na podstawie procedury opisanej w Regulaminie obs?ugi. Wykaz oprogramowania obs?ug? serwisow? 1 Podsystem Scada
   1. 1 Podstawowe oprogramowanie systemu:
   1. 1.1 Computer Network Management
   1. 1.2 Primitive Data Management System
   1. 1.3 Operational Data Management System
   1. 1.4 Multisite
   1. 1.5 Spectrum Monitoring Toolkit
   1. 1.6 Spectrum Administration Toolkit
   1. 2 Interfejs u?ytkowy
   1. 2.1 User Interface
   1. 2.2 Graphic Editor
   1. 2.3 Analog Trend
   1. 2.4 Mimic Board Interface
   1. 3 SCADA
   1. 3.1 Data Acquisition (CFE)
   1. 3.2 Data Processing
   1. 3.3 Supervisory Control
   1. 3.4 Alarm Processing
   1. 3.5 Sequence of Events
   1. 3.6 Disturbance Data Processing
   1. 3.7 Historical Information System
   1. 3.8 Report Generation
   1. 3.9 Topological Network Coloring
   1. 3.10 Energy Accounting
   1. 3.11 Switching Procedure Management
   1. 4 Komunikacja
   1. 4.1 ICCP 2 Podsystem EMS
   2. 1 Aplikacje sieciowe (Network Analysis)
   2. 1.1 Sterowanie sekwencjami czasu rzeczywistego (Real-Time Sequence Control)
   2. 1.2 Aktualizacja modelu (Model Update)
   2. 1.3 Estymator Stanu (State Estimator)
   2. 1.4 Adaptacja parametrów sieci (Network Parameter Adaptation)
   2. 1.5 Wra?liwo?? sieci (Network Sensitivity)
   2. 1.6 Analiza bezpiecze?stwa (Security Analysis)
   2. 1.7 Bezpieczne dysponowanie moc? (Security Dispatch)
   2. 1.8 Planowanie napi?? (Voltage Scheduler)
   2. 1.9 Dyspozytorski Rozp?yw Mocy (Dispatch Power Flow)
   2. 1.10 Optymalny rozp?yw mocy (Optimal Power Flow)
   2. 1.11 Obliczenia zwarciowe (Short Circuit Calculations)
   2. 1.12 Zarz?dzanie Zapisanymi Przypadkami Studialnymi (Study Save Case Management)
   2. 1.13 Program konwersji modeli sieciowych z formatu EPC do formatu U0332 (Covergence Program)
   2. 1.14 Program ??czenia dwóch modeli sieciowych zapisanych w formacie U0332 (Merge Program)
   2. 1.15 Oprogramowanie CBT
   2. 2 Aplikacje planistyczne (Scheduling Applications)
   2. 2.1 Krótkoterminowa Prognoza Zapotrzebowania na Moc (Short-Term Load Forecast)
   2. 2.2 Bie??cy Plan Operacyjny (Current Operating Plan)
II.2.5) Critères d'attribution
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires W chwili wys?ania og?oszenia nie jest znana warto?? umowy . W pkt II.1.7 og?oszenia wskazano szacunkow? warto?? przedmiotu zamówienia.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée sans appel à la concurrence préalable Explication:
Realizacja ustawowych obowi?zków na?o?onych na OSP nie jest mo?liwa bez kompletnej i bezawaryjnej infrastruktury teleinformatycznej umo?liwiaj?cej zarz?dzanie Krajowym Systemem Elektroenergetycznym. Podstawowym elementem tej infrastruktury jest system wsparcia s?u?b dyspozytorskich OSP o nazwie Dyster (dalej System Dyster). Funkcjonalnie, System Dyster sk?ada si? z dwóch podsystemów: Podsystem Scada -którego zadaniem jest zbieranie danych pomiarowych ze stacji elektroenergetycznych niezb?dnych do nadzoru sterowania systemem elektroenergetycznym oraz Podsystem EMS - który dzia?aj?c na bazie infrastruktury i danych telemetrycznych otrzymywanych z podsystemu Scada jest wykorzystywany w procesie bie??cego zarz?dzania przep?ywami mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Technologicznie, System Dysterstanowi jeden rozleg?y, zlokalizowany w dwóch Krajowych Dyspozycjach Mocy oraz pi?ciu Obszarowych Dyspozycjach Mocy (ODM Warszawa, ODM Radom, ODM Bydgoszcz, ODM Pozna?, ODM Katowice) system teleinformatyczny, który w tzw. czasie rzeczywistym a wi?c w interwa?ach, których czas trwania nie przekracza kilku sekund, wypracowuje odpowied? na sygna? z otoczenia systemu, bez wzgl?du na to czy amplituda oraz czas trwania tego sygna?u ma charakter deterministyczny czy losowy. Warunkiem utrzymania Systemu Dyster w ci?g?ej sprawno?ci jest nale?ycie zorganizowana opieka techniczna newralgicznych elementów Systemu, w szczególno?ci dedykowanego oprogramowania aplikacyjnego, które zapewnia obs?ug? podstawowych procesów biznesowych OSP. Oprogramowanie, które zapewnia obs?ug? wskazanych wy?ej procesów, nosifirmow? nazw? SINAUT® Spectrum i zosta?o wdro?one przez koncern Siemens na mocy umowy nr PSE/DO/O-UO/353/2006 zawartej w dniu 10.5.2006 r. przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z polskim przedstawicielem koncernu, firm? Siemens Sp. z o.o. - §15 (W?asno?? Intelektualna) przywo?anej wy?ej umowy wdro?eniowej zawiera o?wiadczenie o nast?puj?cej tre?ci: "Dostawca o?wiadcza, ?e Siemens PowerTransmission and Distribution, Inc (USA) jest w?a?cicielem wszelkich praw autorskich do oprogramowania systemu Sinaut® Spectrum obejmuj?cego zakres przedmiotowy niniejszej Umowy. Dostawca uzyska dla Zamawiaj?cego od Siemens Power Transmission and Distribution, Inc licencj? na wy?ej wymienione oprogramowanie i wyda j? Zamawiaj?cemu, nie pó?niej ni? w dniu dostawy oprogramowania. Licencja b?dzie udzielona na warunkach stanowi?cych Za??cznik nr 26 do niniejszej Umowy. Postanowienia tej licencji okre?laj? w sposób wyczerpuj?cy prawa i obowi?zki Zamawiaj?cego do Systemu". Z kolei Art. C) umowy licencyjnej, stanowi?cej Za??cznik nr 26 do umowy nr PSE/DO/O-UO/353/2006 z dnia 10 maja 2006 r., stwierdza: Prawa zastrze?one oraz prawa autorskie: Z zastrze?eniem postanowie? § 12 ust. 7 i 8 oraz § 15 ust. 4 Umowy PSE/Siemens Poland, Odbiorca zgadza si? przestrzega? zasad poufno?ci Oprogramowania oraz do?o?y? stara?, by nie dopu?ci? do udost?pnienia Oprogramowania stronom trzecim, bez uszczerbku dla cesji praw licencyjnych. Odbiorca zgadza si? korzysta? z Oprogramowania wy??cznie w sposób opisany w niniejszej licencji. Zobowi?zania Odbiorcy nie dotycz? cz??ci Oprogramowania (osobno i ??cznie), które s? ogólnie dost?pne lub mog? sta? si? ogólnie dost?pne w wyniku dzia?a? innych ni? dzia?ania Odbiorcy lub klientów Odbiorcy. Odbiorca zgadza si?, ?e kopiowanie Oprogramowania jest dopuszczalne wy??cznie do celów archiwizacyjnych. Odbiorca skopiuje, wstawi lub zleci wstawienie informacji o prawach autorskich oraz prawach zastrze?onych do kopii lub ich cz??ci w sposób oraz ze skutkiem okre?lonym przez firm? Siemens (...).Skutkiem naruszenia zasad poufno?ci lub warunków licencji b?dzie, zgodnie z § 15 ust 4 Umowy nr PSE/DO/O-UO/353/2006 z dnia 10.5.2006. oraz art. E) umowy licencyjnej cofni?cie przez Siemens wszystkich udzielonych licencji.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marché:
20/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Siemens Sp. z o.o.
Adresse postale: ?upnicza 11 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 03-821 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: Warszawa Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: Warszawa Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
W toku post?powania o udzielenie zamówienia przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane Prawo zamówie? publicznych - odwo?anie do Krajowej Izby Odwo?awczej i skarga do s?du okr?gowego wnoszone w sposób i w terminach okre?lonych w tej ustawie. ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Urz?du Krajowej Izby Odwo?awczej (Krajowa Izba Odwo?awcza) Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: Warszawa Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/11/2022 ?wiadczenie us?ug serwisowych oprogramowania podsystemów SCADA oraz EMS Systemu DYSTER(SINAUT® Spectrum) 02/12/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
72253200 - Services d'assistance relative aux systèmes