Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Partenariat d’innovation
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Konstancin-Jeziorna: Travaux d'application de revÍtements anticorrosion

2020/S 99-238232  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 MarchÈ de travaux - Avis d'attribution de marchÈ - Partenariat díinnovation Pologne-Konstancin-Jeziorna: Travaux d'application de revÍtements anticorrosion 2020/S 099-238232 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Adresse postale: ul. Warszawska 165 Ville: Konstancin-Jeziorna Code NUTS: PL Code postal: 05-520 Pays: Pologne Point(s) de contact: departament zakupÛw Courriel: monika.zyglowicz@pse.pl Fax: +48 222422169 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.pse.pl http://www.pse.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.6) ActivitÈ principale ...lectricitÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonanie prac antykorozyjnych na liniach/odcinkach linii elektroenergetycznych NN w latach 2020ñ2021 NumÈro de rÈfÈrence: 2019/WNP-0312-DU-M
II.1.2) Code CPV principal 45442200
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
 1)Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie prac antykorozyjnych na liniach/odcinkach linii elektroenergetycznych NN w latach 2020ñ2021. 2) SzczegÛ?owe okre?lenie przedmiotu zamÛwienia znajduje si w cz??ci II SIWZ oraz cz??ci IV SIWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 33 896 889.79 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 3
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45442200
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
Linia 220 kV Blachownia-Wielopole, K?dzierzyn-Wielopole
II.2.4) Description des prestations:
 1)Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie prac antykorozyjnych na liniach/odcinkach linii elektroenergetycznych NN w latach 2020ñ2021. 2) SzczegÛ?owe okre?lenie przedmiotu zamÛwienia znajduje si w cz??ci II SIWZ oraz cz??ci IV SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Warto? kosztÛw prac obj?tych prawem opcji / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 95
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Przewidziano zastosowanie prawa opcji do wysoko?ci 7 %. SzczegÛ?owy opis prawa opcji zawarty jest w cz??ci II i IV SIWZ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Pocz?tkowy termin wykonania zamÛwienia jest tylko dat orientacyjn?. SzczegÛ?owe okre?lenie terminÛw realizacji prac zosta?o okre?lone w cz??ci II i IV SIWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Partenariat d'innovation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2019/S 234-574488
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 3 IntitulÈ:
Pakiet 3
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
15/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 7
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Grzegorz Jankowski, prowadz?cy dzia?alno? gospodarcz pod firm?: Zak?ad OgÛlnobudowlany Grzegorz Jankowski Adresse postale: Reymonta 7 Ville: Brodnica Code NUTS: PL Code postal: 87-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Elbrox Henryka Bobi?ska Operator Sp. z o.o.
Adresse postale: Wincentego Witosa 7A Ville: ?wiecie Code NUTS: PL Code postal: 86-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Produkcyjno-Us?ugowo-Handlowe ÑAlpbudî Marek Konieczny i Jerzy Konieczny SJ Adresse postale: GÛrska 275 Ville: Godziszka Code NUTS: PL Code postal: 43-376 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 995 596.01 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 102 925.12 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/kio http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/kio http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
W toku post?powania o udzielenie zamÛwienia przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamÛwie publicznych ñ odwo?anie do Krajowej Izby Odwo?awczej i skarga do s?du okr?gowego wnoszone w sposÛb i w terminach okre?lonych w ustawie. ?rodki ochrony prawnej okre?lone w ww. dziale VI przys?uguj Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Urz?du Krajowej Izby Odwo?awczej (Krajowa Izba Odwo?awcza) Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/kio http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/05/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45442200 - Travaux d'application de revêtements anticorrosion