Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 02/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Konstancin-Jeziorna: Travaux d'application de revÍtements anticorrosion

2020/S 147-361928  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Konstancin-Jeziorna: Travaux d'application de revÍtements anticorrosion 2020/S 147-361928 Avis de marchÈ ñ secteurs spÈciaux Travaux
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polskie Sieci Elektroenergetyczne SpÛ?ka Akcyjna z siedzib w Konstancinie-Jeziornie Adresse postale: ul. Warszawska 165 Ville: Konstancin-Jeziorna Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 05-520 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ma?gorzata Jakubowska-Soja Courriel: malgorzata.jakubowska-soja@pse.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: www.pse.pl www.pse.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://przetargi.pse.pl/ Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.6) ActivitÈ principale ...lectricitÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych, renowacja fundamentÛw na linii 400 kV relacji OstrÛw ñ Pasikurowice (odcinek 101-196) NumÈro de rÈfÈrence: 2020/WNP-0117-DU-MJS
II.1.2) Code CPV principal 45442200 Travaux d'application de revÍtements anticorrosion
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie prac polegaj?cych na zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukcji wsporczych, renowacji fundamentÛw, oraz wymianie oznakowania na linii 400 kV relacji OstrÛw ñ Pasikurowice na odcinku od st. nr 101 do st. nr 196.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie prac polegaj?cych na zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukcji wsporczych, renowacji fundamentÛw, oraz wymianie oznakowania na linii 400 kV relacji OstrÛw ñ Pasikurowice na odcinku od st. nr 101 do st. nr 196. SzczegÛ?owe okre?lenie przedmiotu zamÛwienia znajduje si w cz??ci II SIWZ oraz cz??ci IV SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DÈbut: 26/10/2020 Fin: 30/11/2021 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie prawa opcji. Warunki, zasady i zakres prawa opcji opisane zosta?y odpowiednio w cz??ci II SIWZ oraz we Wzorze umowy.
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Ad. II.2.7 og?oszenia ñ okres obowi?zywania zamÛwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupÛw: wskazana data dot. pocz?tku zamÛwienia jest jedynie dat orientacyjn uzale?nion od terminu zako?czenia post?powania przetargowego.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia w tym zakresie szczegÛlnego warunku.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Wykonawca przyst?puj?cy do udzia?u w post?powaniu musi wykaza?, ?e posiada ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow w wysoko?ci nie mniejszej ni 500 000,00 PLN (s?ownie: pi??set tysi?cy z?otych). W przypadku wykazania si posiadaniem ?rodkÛw finansowych lub zdolno?ci kredytow?, w walucie innej ni PLN, przeliczenie tych warto?ci nast?pi po ?rednim kursie og?oszonym przez NBP w dniu opublikowania og?oszenia o zamÛwieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w tym dniu NBP (tabela A) nie opublikuje tabeli kursÛw ?rednich, Zamawiaj?cy przyjmie jako podstaw kurs z tabeli kursÛw ?rednich og?oszony w pierwszym dniu po dniu opublikowania og?oszenia o zamÛwieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Wykonawca przed?o?y na wezwanie Zamawiaj?cego informacj z banku lub spÛ?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, potwierdzaj?c wysoko? posiadanych ?rodkÛw finansowych lub zdolno? kredytow Wykonawcy lub podmiotu, na ktÛrego zdolno?ciach finansowych Wykonawca polega, wystawion nie wcze?niej ni 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert. W przypadku przedstawienia w informacji kwoty, w walucie innej ni PLN, Zamawiaj?cy przeliczy t kwot po ?rednim kursie NBP (tabela A) og?oszonym w dniu publikacji og?oszenia o zamÛwieniu w Dzienniku Urz?dowym UE. Je?eli w dniu publikacji og?oszenia NBP nie og?osi kursu walut, zastosowanie znajdzie pierwszy og?oszony kurs po dniu publikacji og?oszenia. Je?eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo?e z?o?y dokumentu, o ktÛrym mowa w zdaniu 1, Zamawiaj?cy dopuszcza z?o?enie przez Wykonawc innych dokumentÛw, o ktÛrych mowa w art. 26 ust. 2c ustawy.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Wykonawca przyst?puj?cy do udzia?u w post?powaniu musi wykaza?, ?e wykona?: a) nie wcze?niej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, prace polegaj?ce na zabezpieczeniu antykorozyjnym kratowych konstrukcji wsporczych napowietrznych linii energetycznych o napi?ciu znamionowym 110 kV lub wy?szym oraz budowie lub naprawie ?elbetowych fundamentÛw pod kratowe konstrukcje wsporcze i/lub pod aparatur stacyjn o napi?ciu znamionowym 110 kV lub wy?szym, o ??cznej powierzchni zabezpieczanej powy?ej 100 m2, lub b) nie wcze?niej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wykona prace polegaj?ce na zabezpieczeniu antykorozyjnym kratowych konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych o napi?ciu znamionowym 110 kV lub wy?szym oraz budowie lub naprawie ?elbetowych fundamentÛw pod kratowe konstrukcje wsporcze, o ??cznej d?ugo?ci co najmniej 7 km. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
 
1.Wykaz robÛt budowlanych wykonanych nie wcze?niej ni w okresie 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, warto?ci, daty, miejsca wykonania i podmiotÛw, na rzecz ktÛrych roboty budowlane zosta?y wykonane, zgodnie ze Wzorem nr 7 wskazanym w cz??ci III SIWZ.
   2.  Dowody okre?laj?ce, czy roboty zosta?y wykonane nale?ycie, w szczegÛlno?ci informacj o tym czy roboty budowlane zosta?y wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid?owo uko?czone, przy czym dowodami tymi s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktÛrego roboty budowlane by?y wykonane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentÛw ñ inne dokumenty.
III.1.4) RËgles et critËres objectifs de participation Liste et brËve description des rËgles et critËres:
O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamÛwienia na podstawie art. 133 ust. 4 w zwi?zku z art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1ñ2 i pkt 4ñ8 ustawy Pzp, z zastrze?eniem, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o ktÛrym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp, oraz w przypadku, o ktÛrym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, je?eli osoba, o ktÛrej mowa w tym przepisie zosta?a skazana za przest?pstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp.
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.1.6) Cautionnement et garanties exigÈs:
Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci: 30 000,00 PLN. Zasady jego wniesienia zosta?y okre?lone w cz??ci I SIWZ zamieszczonej na platformie zakupowej pod adresem https://przetargi.pse.pl/
   2.  Zamawiaj?cy wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci wskazanej w cz??ci I SIWZ i cz??ci IV SIWZ. Zasady jego wniesienia zosta?y okre?lone w cz??ci I SIWZ zamieszczonej na platformie zakupowej pod adresem https://przetargi.pse.pl/.
   3.  Zasady gwarancji zosta?y okre?lone w cz??ci II i IV SIWZ zamieszczonych pod adresem https://przetargi.pse.pl/. https://przetargi.pse.pl/ https://przetargi.pse.pl/ https://przetargi.pse.pl/
III.1.7) ModalitÈs essentielles de financement et de paiement et/ou rÈfÈrences aux textes qui les rÈglementent:
Zosta?y okre?lone w cz??ci IV SIWZ ñ dost?pna jest ona na platformie zakupowej pod adresem https://przetargi.pse.pl/. https://przetargi.pse.pl/
III.1.8) Forme juridique que devra revÍtir le groupement d'opÈrateurs Èconomiques attributaire du marchÈ:
Wykonawcy wspÛlnie ubiegaj?cy si o udzielenie niniejszego zamÛwienia ustanawiaj pe?nomocnika, zwanego w niniejszej specyfikacji pe?nomocnikiem, do reprezentowania ich w niniejszym post?powaniu albo reprezentowania ich w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamÛwienia publicznego. W takim przypadku do oferty ostatecznej nale?y za??czy orygina pe?nomocnictwa. Wszelka korespondencja prowadzona b?dzie wy??cznie z pe?nomocnikiem.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Zosta?y okre?lone w cz??ci IV SIWZ ñ dost?pna jest ona na platformie zakupowej pod adresem https://przetargi.pse.pl/. https://przetargi.pse.pl/
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
Une enchËre Èlectronique sera effectuÈe Renseignements complÈmentaires sur líenchËre Èlectronique:
Informacje dotycz?ce aukcji zosta?y okre?lone w cz?? I SIWZ pkt XVIII, ktÛra zosta?a zamieszczona pod adresem https://przetargi.pse.pl/. https://przetargi.pse.pl/
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 02/09/2020 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre DurÈe en mois: 2 ( compter de la date limite de rÈception des offres)
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 02/09/2020 Heure locale: 10:30 Lieu:
Zgodnie z zapisami pkt X cz??ci I SIWZ.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques
VI.3) Informations complÈmentaires:
Termin zwi?zania ofert 2 miesi?ce ñ oznacza 60 dni.
   2.  SzczegÛ?owy zakres dokumentÛw, jakie Wykonawca ma za??czy do oferty (m.in. pe?nomocnictwo, formularz cenowy) oraz dostarczonych do Zamawiaj?cego na wezwanie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp (np. US, ZUS, KRS, KRK, o?wiadczenia Wykonawcy, informacja z banku, potwierdzenia wykonania robÛt) zosta?y okre?lone w cz??ci I SIWZ. Dokument dost?pny jest na stronie internetowej pod adresem https://przetargi.pse.pl/.
   3.  Informacja w zakresie danych osobowych ñ zamieszczona jest w cz??ci I SIWZ. Dokument dost?pny jest na stronie internetowej pod adresem https://przetargi.pse.pl/. https://przetargi.pse.pl/ https://przetargi.pse.pl/
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 1)W toku post?powania o udzielenie zamÛwienia przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamÛwie publicznych ñ odwo?anie do Krajowej Izby Odwo?awczej i skarga do s?du okr?gowego wnoszone w sposÛb i w terminach okre?lonych w ustawie. ?rodki ochrony prawnej okre?lone w ww. dziale VI przys?uguj Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy. 2) Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli korzystano ze ?rodkÛw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ?wiadczeniu us?ug drog elektroniczn?. 3) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej. 4) Zamawiaj?cy nie przewiduje publicznego otwarcia wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu. Do wykonawcÛw zostanie wys?ane zaproszenie do sk?adania ofert (po przeprowadzeniu kwalifikacji WykonawcÛw) ze wskazaniem daty z?o?enia ofert.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a Urz?du ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-767 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
27/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45442200 - Travaux d'application de revêtements anticorrosion