Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption : 18/01/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Konstancin-Jeziorna: Travaux de construction

2022/S 10-021948  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

14/01/2022
S10
Pologne-Konstancin-Jeziorna: Travaux de construction

2022/S 010-021948

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 242-638952)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Polskie Sieci Elektroenergetyczne SpÛ?ka Akcyjna
Adresse postale: ul. Warszawska 165
Ville: Konstancin-Jeziorna
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 05-520
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Justyna Czupry?ska
Courriel: justyna.czuprynska@pse.pl
TÈlÈphone: +48 223213101
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.pse.pl
Adresse du profil díacheteur: https://przetargi.pse.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Modernizacja linii 400 kV S?upsk-?arnowiec z budow odcinka linii 400kV Choczewoñnaci?cie linii S?upskñ?arnowiec w zakresie modernizacji linii 400 kV S?upskñ?arnowiec na odcinku SE S?upsk do s?upa 353

NumÈro de rÈfÈrence: 2021/WNP-0395

II.1.2)
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie wszelkich czynno?ci, w tym prac projektowych i robÛt budowlanych, niezb?dnych do modernizacji linii 400 kV S?upsk ñ ?arnowiec na odcinku od SE S?upsk do s?upa nr 353.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
10/01/2022

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 242-638952

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Oferty z?o?one w formie elektronicznej zostan odszyfrowanie i otwarte za po?rednictwem Platformy zakupowej Zamawiaj?cego w dniu 18.01.2022 r. o godz. 12:30 czasu lokalnego

Lire:

Oferty z?o?one w formie elektronicznej zostan odszyfrowanie i otwarte za po?rednictwem Platformy zakupowej Zamawiaj?cego w dniu 26.01.2022 r. o godz. 12:30 czasu lokalnego

NumÈro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 17/04/2022

Lire:

Date: 25/04/2022

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 18/01/2022

Lire:

Date: 26/01/2022

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Pologne-Konstancin-Jeziorna: Travaux de constructionType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: MarchÈ de travaux
18/01/2022
14/01/2022
PL
National

 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45100000 - Travaux de préparation de chantier 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil