Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption : 27/03/2023
Type de procédure : Dialogue compétitif
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Konstancin-Jeziorna:Travaux de construction complËte ou partielle et travaux de gÈnie civil

2023/S 55-158829  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

17/03/2023
S55
Pologne-Konstancin-Jeziorna: Travaux de construction complËte ou partielle et travaux de gÈnie civil

2023/S 055-158829

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 033-095402)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Polskie Sieci Elektroenergetyczne SpÛ?ka Akcyjna
Adresse postale: ul. Warszawska 165
Ville: Konstancin-Jeziorna
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 05-520
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Justyna Czupry?ska
Courriel: justyna.czuprynska@pse.pl
TÈlÈphone: +48 223213101
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.pse.pl
Adresse du profil díacheteur: https://przetargi.pse.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Rozbudowa stacji 400/110 KV Rokitnica

NumÈro de rÈfÈrence: 2022/WNP-0439

II.1.2)
Code CPV principal
45200000 Travaux de construction complËte ou partielle et travaux de gÈnie civil

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest wybudowanie nowej stacji 400 kV Rokitnica wraz z jednostkami AT 400/110 kV oraz ich polami 110 kV na terenie po?o?onym na pÛ?noc od istniej?cej stacji Rokitnica, demonta? cz??ci istniej?cej rozdzielni 400 kV wraz z infrastruktur? towarzysz?c?, budowa napowietrznych i kablowych linii 110 kV (po??czenia istniej?cej SE Rokitnica z now? SE Rokitnica), przebudowa istniej?cych linii 400 kV koliduj?cych z terenem przewidzianym pod now? stacj? SE Rokitnica wraz z pracami na stacjach powi?zanych.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
13/03/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 033-095402

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 20/03/2023

Lire:

Date: 27/03/2023

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Rozbudowa stacji 400/110 KV Rokitnica 27/03/2023 17/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil