Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption : 06/02/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Konstantynowo:Services sylvicoles

2023/S 18-048873  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/01/2023 S18 Pologne-Konstantynowo: Services sylvicoles 2023/S 018-048873 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Skarb Pa?stwa PGL Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Konstantynowo Numéro national d'identification: 630011438 Adresse postale: Konstantynowo 1 Ville: Konstantynowo Code NUTS: PL418 Pozna?ski Code postal: 62-053 Pays: Pologne Point(s) de contact: w sprawach: technicznych Mariusz Motycki tel. 793096054, procedury zamówie? publicznych Anna Dancewicz-Krzywania tel. 728368774 Courriel: konstantynowo@poznan.lasy.gov.pl Téléphone: +48 618137791 Fax: +48 618132238 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://konstantynowo.poznan.lasy.gov.pl
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accčs direct non restreint et complet, ŕ l'adresse: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-aeaf6832-971d-11ed-b4ea-f64d350121d2 Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées par voie électronique via: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) Activité principale Autre activité: gospodarka le?na
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Konstantynowo w roku 2023 - III post?powanie Numéro de référence: NB.270.2.2023
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 - "Ustawa o lasach") obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, podwozu drewna oraz utrzymania dróg le?nych i urz?dze? turystycznych, do wykonania na terenie Nadle?nictwa Konstantynowo w roku 2023. Przedmiot zamówienia zosta? podzielony na 4 cz??ci (dalej: "Pakiet"): Pakiet I - le?nictwo Grzybno; Pakiet II - le?nictwo B?dlewo; Pakiet III - le?nictwo Czempi?; Pakiet IV - le?nictwo Wielka Wie?.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 8 584 912.69 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
le?nictwo Grzybno
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77211100 Services d'exploitation forestičre 77210000 Services de débardage 77211000 Services liés au débardage 77211200 Transport de grumes dans les foręts 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211300 Services de défrichement 77230000 Services liés ŕ la sylviculture 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77211500 Services d'élagage 75251120 Services de lutte contre les incendies de foręt 77231600 Services de boisement 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la foręt 77231000 Services de gestion des foręts
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL418 Pozna?ski Lieu principal d'exécution:
le?nictwo Grzybno
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 - "Ustawa o lasach") obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, podwozu drewna oraz utrzymania dróg le?nych i urz?dze? turystycznych, do wykonania na terenie Nadle?nictwa Konstantynowo w roku 2023, le?nictwo Grzybno. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, podwozu drewna oraz utrzymania dróg le?nych i urz?dze? turystycznych wynikaj?ce z Za??cznika nr 2 do SWZ, na który sk?adaj? si?: Za??cznik nr
   2. 1. - planowany rozmiar prac; Za??cznik nr
   2. 2. - szczegó?owy rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, czynno?ci i lokalizacji; Za??cznik nr
   2. 3.1. - charakterystyka le?nictwa w zakresie pozyskania drewna; Za??cznik nr
   2. 3.2. - uk?ad sortymentowy pozyskania drewna w le?nictwie; Za??cznik nr
   2. 3.3. - zestawienie odleg?o?ci i warunków zrywki drewna; Za??cznik nr
   2. 3.4. - zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki; Za??cznik nr
   2. 3.5. - zestawienie pozycji nieudost?pnionych dla pozyskania maszynowego; Za??cznik nr
   2. 3.6. - informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencja?); Za??cznik nr
   2. 4.1. - informacja o charakterze piel?gnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów); Za??cznik nr
   2. 4.2. - zestawienie pozycji nieudost?pnionych do odnowie? wykonywanych przy pomocy sadzarki; Za??cznik nr
   2. 4.4. - informacja o do?owaniu sadzonek. Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach wchodz?cych w sk?ad za??cznika nr 2 maj? charakter szacunkowy. Standardy jako?ciowe odnosz?ce si? do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia okre?la Za??cznik nr 3 do SWZ, na który sk?adaj? si?: Za??cznik nr
   3. 1. "Opis standardu technologii wykonawstwa prac le?nych" przyj?ty decyzj? nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Pa?stwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Opisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych" w jednostkach organizacyjnych Lasów Pa?stwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami zmieniaj?cymi; Za??cznik nr
   3. 2. Opis standardu technologii wykonawstwa prac le?nych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa?stwowych w Poznaniu przyj?ty decyzj? nr 41 Dyrektora Regionalnego Lasów Pa?stwowych z dnia 6 pa?dziernika 2022 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Regionalnego opisu standardu wykonawstwa prac le?nych". Standardy jako?ciowe odnosz?ce si? do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, zosta?y opracowane na podstawie Decyzji nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Pa?stwowych z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Opisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych" w jednostkach organizacyjnych Lasów Pa?stwowych oraz Decyzji nr 36 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa?stwowych w Poznaniu z dnia 11 pa?dziernika 2021 r. w sprawie zatwierdzenia opisów czynno?ci nieopisanych w Opisie Standardu Technologii Wykonawstwa Prac Le?nych. Okre?lony w tych decyzjach szczegó?owy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia stanowi? podstaw? okre?lenia wymaga? jako?ciowych odnosz?cych si? do elementów sk?adaj?cych si? na przedmiot zamówienia zawartych w Za??czniku nr 4 do SWZ (Opisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych). Szczegó?owy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia zosta? zawarty w za??czniku nr 4 do SWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac le?nych zosta? zawarty w za??czniku nr 4 do SWZ. Warto?? szacunkowa dla I cz??ci zamówienia nie zawieraj?ca warto?ci zamówie? o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP i opcji wynosi 835 031,59 z? netto.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 1 503 056.86 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2023 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia, te b?d? polega?y na powtórzeniu us?ug zgodnych z us?ugami stanowi?cymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz us?ug podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Postanowienia zawarto w pkt.
   3. 7-3.13 SWZ
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty ("Opcja"). Przedmiotem Opcji b?d? takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc? w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog? zosta? zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc? w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, która nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowi?cego za??cznik nr 12 do SWZ. Podstaw? okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d? ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wyst?pienia konieczno?ci zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zamówienia w nast?pstwie przyczyn przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych b?d? zwi?zanych z prawid?owym prowadzeniem gospodarki le?nej, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada? gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych wykonawców us?ug le?nych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac (na Obszarze Realizacji Pakietu) oraz (4) powierzania Wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawc? (na Obszarze Realizacji Pakietu).
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Szacunkowa warto?? zamówienia, wskazana w pkt II.2.6) og?oszenia jest sum? warto?ci: (zamówienia podstawowego w z? netto + prawa opcji na poziomie 20%) oraz przewidywanych zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP do wysoko?ci 50%. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci 8 500,00 z?.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
le?nictwo B?dlewo
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77211100 Services d'exploitation forestičre 77210000 Services de débardage 77211000 Services liés au débardage 77211200 Transport de grumes dans les foręts 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211300 Services de défrichement 77230000 Services liés ŕ la sylviculture 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77211500 Services d'élagage 75251120 Services de lutte contre les incendies de foręt 77231600 Services de boisement 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la foręt 77231000 Services de gestion des foręts
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL418 Pozna?ski Lieu principal d'exécution:
le?nictwo B?dlewo
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 - "Ustawa o lasach") obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, podwozu drewna oraz utrzymania dróg le?nych i urz?dze? turystycznych, do wykonania na terenie Nadle?nictwa Konstantynowo w roku 2023, le?nictwo B?dlewo. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, podwozu drewna oraz utrzymania dróg le?nych i urz?dze? turystycznych wynikaj?ce z Za??cznika nr 2 do SWZ, na który sk?adaj? si?: Za??cznik nr
   2. 1. - planowany rozmiar prac; Za??cznik nr
   2. 2. - szczegó?owy rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, czynno?ci i lokalizacji; Za??cznik nr
   2. 3.1. - charakterystyka le?nictwa w zakresie pozyskania drewna; Za??cznik nr
   2. 3.2. - uk?ad sortymentowy pozyskania drewna w le?nictwie; Za??cznik nr
   2. 3.3. - zestawienie odleg?o?ci i warunków zrywki drewna; Za??cznik nr
   2. 3.4. - zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki; Za??cznik nr
   2. 3.5. - zestawienie pozycji nieudost?pnionych dla pozyskania maszynowego; Za??cznik nr
   2. 3.6. - informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencja?); Za??cznik nr
   2. 4.1. - informacja o charakterze piel?gnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów); Za??cznik nr
   2. 4.2. - zestawienie pozycji nieudost?pnionych do odnowie? wykonywanych przy pomocy sadzarki; Za??cznik nr
   2. 4.4. - informacja o do?owaniu sadzonek. Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach wchodz?cych w sk?ad za??cznika nr 2 maj? charakter szacunkowy. Standardy jako?ciowe odnosz?ce si? do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia okre?la Za??cznik nr 3 do SWZ, na który sk?adaj? si?: Za??cznik nr
   3. 1. "Opis standardu technologii wykonawstwa prac le?nych" przyj?ty decyzj? nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Pa?stwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Opisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych" w jednostkach organizacyjnych Lasów Pa?stwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami zmieniaj?cymi; Za??cznik nr
   3. 2. Opis standardu technologii wykonawstwa prac le?nych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa?stwowych w Poznaniu przyj?ty decyzj? nr 41 Dyrektora Regionalnego Lasów Pa?stwowych z dnia 6 pa?dziernika 2022 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Regionalnego opisu standardu wykonawstwa prac le?nych". Standardy jako?ciowe odnosz?ce si? do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, zosta?y opracowane na podstawie Decyzji nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Pa?stwowych z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Opisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych" w jednostkach organizacyjnych Lasów Pa?stwowych oraz Decyzji nr 36 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa?stwowych w Poznaniu z dnia 11 pa?dziernika 2021 r. w sprawie zatwierdzenia opisów czynno?ci nieopisanych w Opisie Standardu Technologii Wykonawstwa Prac Le?nych. Okre?lony w tych decyzjach szczegó?owy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia stanowi? podstaw? okre?lenia wymaga? jako?ciowych odnosz?cych si? do elementów sk?adaj?cych si? na przedmiot zamówienia zawartych w Za??czniku nr 4 do SWZ (Opisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych). Szczegó?owy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia zosta? zawarty w za??czniku nr 4 do SWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac le?nych zosta? zawarty w za??czniku nr 4 do SWZ. Warto?? szacunkowa dla II cz??ci zamówienia nie zawieraj?ca warto?ci zamówie? o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP i opcji wynosi 1 310 116,51 z? netto.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 2 358 209.72 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2023 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia, te b?d? polega?y na powtórzeniu us?ug zgodnych z us?ugami stanowi?cymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz us?ug podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Postanowienia zawarto w pkt.
   3. 7-3.13 SWZ
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty ("Opcja"). Przedmiotem Opcji b?d? takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc? w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog? zosta? zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc? w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, która nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowi?cego za??cznik nr 12 do SWZ. Podstaw? okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d? ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wyst?pienia konieczno?ci zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zamówienia w nast?pstwie przyczyn przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych b?d? zwi?zanych z prawid?owym prowadzeniem gospodarki le?nej, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada? gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych wykonawców us?ug le?nych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac (na Obszarze Realizacji Pakietu) oraz (4) powierzania Wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawc? (na Obszarze Realizacji Pakietu).
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Szacunkowa warto?? zamówienia, wskazana w pkt II.2.6) og?oszenia jest sum? warto?ci: (zamówienia podstawowego w z? netto + prawa opcji na poziomie 20%) oraz przewidywanych zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP do wysoko?ci 50%. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci 13 500,00 z?.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
le?nictwo Czempi?
Lot nş: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77211100 Services d'exploitation forestičre 77210000 Services de débardage 77211000 Services liés au débardage 77211200 Transport de grumes dans les foręts 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211300 Services de défrichement 77230000 Services liés ŕ la sylviculture 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77211500 Services d'élagage 75251120 Services de lutte contre les incendies de foręt 77231600 Services de boisement 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la foręt 77231000 Services de gestion des foręts
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL418 Pozna?ski Lieu principal d'exécution:
le?nictwo Czempi?
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 - "Ustawa o lasach") obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, podwozu drewna oraz utrzymania dróg le?nych i urz?dze? turystycznych, do wykonania na terenie Nadle?nictwa Konstantynowo w roku 2023, le?nictwo Czempi?. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, podwozu drewna oraz utrzymania dróg le?nych i urz?dze? turystycznych wynikaj?ce z Za??cznika nr 2 do SWZ, na który sk?adaj? si?: Za??cznik nr
   2. 1. - planowany rozmiar prac; Za??cznik nr
   2. 2. - szczegó?owy rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, czynno?ci i lokalizacji; Za??cznik nr
   2. 3.1. - charakterystyka le?nictwa w zakresie pozyskania drewna; Za??cznik nr
   2. 3.2. - uk?ad sortymentowy pozyskania drewna w le?nictwie; Za??cznik nr
   2. 3.3. - zestawienie odleg?o?ci i warunków zrywki drewna; Za??cznik nr
   2. 3.4. - zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki; Za??cznik nr
   2. 3.5. - zestawienie pozycji nieudost?pnionych dla pozyskania maszynowego; Za??cznik nr
   2. 3.6. - informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencja?); Za??cznik nr
   2. 4.1. - informacja o charakterze piel?gnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów); Za??cznik nr
   2. 4.2. - zestawienie pozycji nieudost?pnionych do odnowie? wykonywanych przy pomocy sadzarki; Za??cznik nr
   2. 4.4. - informacja o do?owaniu sadzonek. Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach wchodz?cych w sk?ad za??cznika nr 2 maj? charakter szacunkowy. Standardy jako?ciowe odnosz?ce si? do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia okre?la Za??cznik nr 3 do SWZ, na który sk?adaj? si?: Za??cznik nr
   3. 1. "Opis standardu technologii wykonawstwa prac le?nych" przyj?ty decyzj? nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Pa?stwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Opisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych" w jednostkach organizacyjnych Lasów Pa?stwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami zmieniaj?cymi; Za??cznik nr
   3. 2. Opis standardu technologii wykonawstwa prac le?nych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa?stwowych w Poznaniu przyj?ty decyzj? nr 41 Dyrektora Regionalnego Lasów Pa?stwowych z dnia 6 pa?dziernika 2022 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Regionalnego opisu standardu wykonawstwa prac le?nych". Standardy jako?ciowe odnosz?ce si? do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, zosta?y opracowane na podstawie Decyzji nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Pa?stwowych z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Opisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych" w jednostkach organizacyjnych Lasów Pa?stwowych oraz Decyzji nr 36 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa?stwowych w Poznaniu z dnia 11 pa?dziernika 2021 r. w sprawie zatwierdzenia opisów czynno?ci nieopisanych w Opisie Standardu Technologii Wykonawstwa Prac Le?nych. Okre?lony w tych decyzjach szczegó?owy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia stanowi? podstaw? okre?lenia wymaga? jako?ciowych odnosz?cych si? do elementów sk?adaj?cych si? na przedmiot zamówienia zawartych w Za??czniku nr 4 do SWZ (Opisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych). Szczegó?owy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia zosta? zawarty w za??czniku nr 4 do SWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac le?nych zosta? zawarty w za??czniku nr 4 do SWZ. Warto?? szacunkowa dla III cz??ci zamówienia nie zawieraj?ca warto?ci zamówie? o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP i opcji wynosi 1 326 381,08 z? netto.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 2 387 485.94 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2023 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia, te b?d? polega?y na powtórzeniu us?ug zgodnych z us?ugami stanowi?cymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz us?ug podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Postanowienia zawarto w pkt.
   3. 7-3.13 SWZ
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty ("Opcja"). Przedmiotem Opcji b?d? takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc? w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog? zosta? zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc? w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, która nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowi?cego za??cznik nr 12 do SWZ. Podstaw? okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d? ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wyst?pienia konieczno?ci zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zamówienia w nast?pstwie przyczyn przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych b?d? zwi?zanych z prawid?owym prowadzeniem gospodarki le?nej, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada? gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych wykonawców us?ug le?nych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac (na Obszarze Realizacji Pakietu) oraz (4) powierzania Wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawc? (na Obszarze Realizacji Pakietu).
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Szacunkowa warto?? zamówienia, wskazana w pkt II.2.6) og?oszenia jest sum? warto?ci: (zamówienia podstawowego w z? netto + prawa opcji na poziomie 20%) oraz przewidywanych zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP do wysoko?ci 50%. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci 13 500,00 z?.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
le?nictwo Wielka Wie?
Lot nş: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77211100 Services d'exploitation forestičre 77210000 Services de débardage 77211000 Services liés au débardage 77211200 Transport de grumes dans les foręts 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211300 Services de défrichement 77230000 Services liés ŕ la sylviculture 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77211500 Services d'élagage 75251120 Services de lutte contre les incendies de foręt 77231600 Services de boisement 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la foręt 77231000 Services de gestion des foręts
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL418 Pozna?ski Lieu principal d'exécution:
le?nictwo Wielka Wie?
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 - "Ustawa o lasach") obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, podwozu drewna oraz utrzymania dróg le?nych i urz?dze? turystycznych, do wykonania na terenie Nadle?nictwa Konstantynowo w roku 2023, le?nictwo Wielka Wie?. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, podwozu drewna oraz utrzymania dróg le?nych i urz?dze? turystycznych wynikaj?ce z Za??cznika nr 2 do SWZ, na który sk?adaj? si?: Za??cznik nr
   2. 1. - planowany rozmiar prac; Za??cznik nr
   2. 2. - szczegó?owy rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, czynno?ci i lokalizacji; Za??cznik nr
   2. 3.1. - charakterystyka le?nictwa w zakresie pozyskania drewna; Za??cznik nr
   2. 3.2. - uk?ad sortymentowy pozyskania drewna w le?nictwie; Za??cznik nr
   2. 3.3. - zestawienie odleg?o?ci i warunków zrywki drewna; Za??cznik nr
   2. 3.4. - zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki; Za??cznik nr
   2. 3.5. - zestawienie pozycji nieudost?pnionych dla pozyskania maszynowego; Za??cznik nr
   2. 3.6. - informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencja?); Za??cznik nr
   2. 4.1. - informacja o charakterze piel?gnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów); Za??cznik nr
   2. 4.2. - zestawienie pozycji nieudost?pnionych do odnowie? wykonywanych przy pomocy sadzarki; Za??cznik nr
   2. 4.4. - informacja o do?owaniu sadzonek. Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach wchodz?cych w sk?ad za??cznika nr 2 maj? charakter szacunkowy. Standardy jako?ciowe odnosz?ce si? do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia okre?la Za??cznik nr 3 do SWZ, na który sk?adaj? si?: Za??cznik nr
   3. 1. "Opis standardu technologii wykonawstwa prac le?nych" przyj?ty decyzj? nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Pa?stwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Opisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych" w jednostkach organizacyjnych Lasów Pa?stwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami zmieniaj?cymi; Za??cznik nr
   3. 2. Opis standardu technologii wykonawstwa prac le?nych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa?stwowych w Poznaniu przyj?ty decyzj? nr 41 Dyrektora Regionalnego Lasów Pa?stwowych z dnia 6 pa?dziernika 2022 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Regionalnego opisu standardu wykonawstwa prac le?nych". Standardy jako?ciowe odnosz?ce si? do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, zosta?y opracowane na podstawie Decyzji nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Pa?stwowych z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Opisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych" w jednostkach organizacyjnych Lasów Pa?stwowych oraz Decyzji nr 36 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa?stwowych w Poznaniu z dnia 11 pa?dziernika 2021 r. w sprawie zatwierdzenia opisów czynno?ci nieopisanych w Opisie Standardu Technologii Wykonawstwa Prac Le?nych. Okre?lony w tych decyzjach szczegó?owy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia stanowi? podstaw? okre?lenia wymaga? jako?ciowych odnosz?cych si? do elementów sk?adaj?cych si? na przedmiot zamówienia zawartych w Za??czniku nr 4 do SWZ (Opisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych). Szczegó?owy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia zosta? zawarty w za??czniku nr 4 do SWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac le?nych zosta? zawarty w za??czniku nr 4 do SWZ. Warto?? szacunkowa dla IV cz??ci zamówienia nie zawieraj?ca warto?ci zamówie? o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP i opcji wynosi 1 297 866,76 z? netto.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 2 336 160.17 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2023 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia, te b?d? polega?y na powtórzeniu us?ug zgodnych z us?ugami stanowi?cymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz us?ug podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Postanowienia zawarto w pkt.
   3. 7-3.13 SWZ
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty ("Opcja"). Przedmiotem Opcji b?d? takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc? w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog? zosta? zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc? w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, która nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowi?cego za??cznik nr 12 do SWZ. Podstaw? okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d? ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wyst?pienia konieczno?ci zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zamówienia w nast?pstwie przyczyn przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych b?d? zwi?zanych z prawid?owym prowadzeniem gospodarki le?nej, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada? gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych wykonawców us?ug le?nych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac (na Obszarze Realizacji Pakietu) oraz (4) powierzania Wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawc? (na Obszarze Realizacji Pakietu).
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Szacunkowa warto?? zamówienia, wskazana w pkt II.2.6) og?oszenia jest sum? warto?ci: (zamówienia podstawowego w z? netto + prawa opcji na poziomie 20%) oraz przewidywanych zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP do wysoko?ci 50%. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci 13 000,00 z?.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation ŕ exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives ŕ l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia szczególnych wymaga? w zakresie opisu spe?niania tego warunku udzia?u w post?powaniu.
III.1.2) Capacité économique et financičre Critčres de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critčres de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particuličres d'exécution:
Warunki realizacji umowy zosta?y okre?lone w Specyfikacji Warunków Zamówienia - wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego (za??cznik nr 12 do SWZ), który okre?la w szczególno?ci warunki zmian postanowie? zawartej umowy i zasady p?atno?ci. Zamawiaj?cy wymaga? b?dzie od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 2 % ceny ca?kowitej podanej w ofercie.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte Procédure accélérée Justification:
Post?powanie jest prowadzone z zastosowaniem przepisu art. 138 ust. 2 pkt 2) PZP, pozwalaj?cego na skrócenie terminu skracania ofert do 15 dni, gdy? zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu sk?adania ofert jest uzasadnione. Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu sk?adania ofert nie wynika z przyczyn le??cych po stronie zamawiaj?cego. Pierwsze i drugie post?powanie na wykonywanie us?ug le?nych w 2023 roku przeprowadzone zosta?o w trybie przetargu nieograniczonego z 30-dniowym terminem sk?adania ofert. Drugie post?powanie zosta?o uniewa?nione w ca?o?ci z uwagi na zbyt wysok? cen? ofert. Nadle?nictwo jest zobowi?zane do systematycznego dostarczenia drewna odbiorcom zgodnie z harmonogramami okre?lonymi w umowach. Na prze?omie lutego i marca rozpoczn? si? pilne prace odnowieniowe. Skrócony termin nie spowoduje utrudnie? w przygotowaniu ofert (komunikacja elektroniczna).
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 228-652321
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 06/02/2023 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations ŕ soumissionner ou ŕ participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant ętre utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ętre valable jusqu'au: 06/05/2023
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 06/02/2023 Heure locale: 10:30 Lieu:
Platforma e-Zamówienia, która jest dost?pna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl Po up?ywie terminu sk?adania i otwarcia ofert Zamawiaj?cy za po?rednictwem Platformy dokonuje czynno?ci automatycznej deszyfracji ofert. https://ezamowienia.gov.pl Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Otwarcie ofert nast?puje poprzez u?ycie mechanizmu do deszyfracji ofert przy u?yciu Platformy e-Zamówienia ("Platforma"), która jest dost?pna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa, powo?ana Zarz?dzeniem 44/2022 Nadle?niczego Nadle?nictwa Konstantynowo z dnia 28.07.2022 r. https://ezamowienia.gov.pl
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: oui Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:
pa?dziernik 2023 r.
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
W post?powaniu mog? bra? udzia? Wykonawcy, którzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamówienia w okoliczno?ciach, o których mowa w art. 108 ust. 1 PZP oraz 109 ust. 1 pkt 1-5 i 7- 10 PZP ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamówie? publicznych (PZP), nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie - szczegó?owe informacje zawarto w pkt 6 SWZ. W celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty, dzia?aj?c na podstawie art. 126 ust. 1 PZP wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodków dowodowych okre?lonych szczegó?owo w pkt
   9. 2 SWZ i
   9. 3. SWZ. Ofert?, JEDZ oraz o?wiadczenia o dotycz?ce przes?anek wykluczenia z art. 5k rozporz?dzenia 833/2014 (sporz?dzone wg Za??cznika nr 5/5A do SWZ), sporz?dza si?, pod rygorem niewa?no?ci, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Komunikacja w post?powaniu (z wy??czeniem sk?adania ofert - sposób z?o?enia oferty opisany jest w pkt 10.10. SWZ), odbywa si? drog? elektroniczn? za po?rednictwem formularzy do komunikacji dost?pnych w zak?adce "Formularze" ("Formularze do komunikacji") oraz za po?rednictwem poczty elektronicznej. Za po?rednictwem "Formularzy do komunikacji" odbywa si? w szczególno?ci przekazywanie wezwa?, zawiadomie? i wniosków s?u??cych do zadawania pyta? o wyja?nienie tre?ci SWZ. "Formularze do komunikacji" umo?liwiaj?, równie? do??czenie za??cznika do przes?anej wiadomo?ci (przycisk "dodaj za??cznik"). Mo?liwo?? korzystania w post?powaniu z "Formularzy do komunikacji" w pe?nym zakresie wymaga posiadania konta "Wykonawcy" na Platformie oraz zalogowania si? na Platformie. Do korzystania z "Formularzy do komunikacji" s?u??cych do zadawania pyta? dotycz?cych tre?ci dokumentów zamówienia (w szczególno?ci SWZ) wystarczaj?ce jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie. Zamawiaj?cy dopuszcza równie? komunikacj? z Wykonawcami za pomoc? poczty elektronicznej, email: konstantynowo@poznan.lasy.gov.pl lub mariusz.motycki@poznan.lasy.gov.pl (nie dotyczy sk?adania ofert). Ofert?, JEDZ oraz o?wiadczenia o dotycz?ce przes?anek wykluczenia z art. 5k rozporz?dzenia 833/2014 (sporz?dzone wg Za??cznika nr 5/5A do SWZ), sporz?dza si?, pod rygorem niewa?no?ci, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). konstantynowo@poznan.lasy.gov.pl mariusz.motycki@poznan.lasy.gov.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza - Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 1A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów PZP, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX PZP tj. odwo?anie i skarga do s?du. Post?powanie odwo?awcze uregulowane zosta?o w przepisach art. 506-578 PZP, a post?powanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami PZP czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   4.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w lit. (a).
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 4 i 5 SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie? publicznych. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z pó?n. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urzad Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
20/01/2023 Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Konstantynowo w roku 2023 - III post?powanie 06/02/2023 25/01/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
75251120 - Services de lutte contre les incendies de foręt 
77200000 - Services sylvicoles 
77210000 - Services de débardage 
77211000 - Services liés au débardage 
77211100 - Services d'exploitation forestičre 
77211200 - Transport de grumes dans les foręts 
77211300 - Services de défrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77211500 - Services d'élagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liés ŕ la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des foręts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la foręt 
77231600 - Services de boisement