Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 17/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Kornowac: Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usÈes grande distance

2020/S 68-161033  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

06/04/2020
S68
MarchÈ de travaux - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Kornowac: Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usÈes grande distance

2020/S 068-161033

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 051-120004)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Kornowac
NumÈro national d'identification: 27176309600000
Adresse postale: ul. Raciborska 48
Ville: Kornowac
Code NUTS: PL22
Code postal: 44-285
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Sabina ?ydek
Courriel: urzad@kornowac.pl
TÈlÈphone: +48 324301037
Fax: +48 324301333 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.kornowac.pl

http://www.kornowac.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Zadanie 3 ÑBudowa kanalizacji sanitarnej ñ etap IIIî realizowane w ramach projektu ÑUporz?dkowanie gospodarki ?ciekowej na terenie gminy Kornowac ñ etap Iî

NumÈro de rÈfÈrence: RI.271.1.2020.S

II.1.2)
Code CPV principal
45231300

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zadania jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo?ci Pogrzebie i Kornowac, w gminie Kornowac, realizowana w ramach projektu ÑUporz?dkowanie gospodarki ?ciekowej na terenie gminy Kornowac ñ etap Iî. Zadanie polega na budowie sieci kana?Ûw grawitacyjnych i ci?nieniowych wraz z obiektami sieciowymi (wraz z armatur?). Zakres rzeczowy projektowanej inwestycji obejmuje: ó uliczn sie kanalizacji sanitarnej, grawitacyjn i ci?nieniow?, ó podej?cia kanalizacyjne do posesji, ó przepompownie ?ciekÛw sieciowe i przydomowe. Zadanie obejmuje roboty przygotowawcze, rozbiÛrkowe, ziemne, monta?owe i odtworzeniowe zwi?zane z budow ww. sieci kanalizacji sanitarnej.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
02/04/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 051-120004

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 15/04/2020

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 17/04/2020

Heure locale: 11:00

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Au lieu de:

Date: 13/06/2020

Lire:

Date: 15/06/2020

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 15/04/2020

Heure locale: 11:30

Lire:

Date: 17/04/2020

Heure locale: 11:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45111200 - Travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45231300 - Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance 
45232423 - Travaux de construction de stations de pompage des eaux usées 
45233220 - Travaux de revêtement de routes