Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Korytnica:Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2022/S 225-648549  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/11/2022 S225 Pologne-Korytnica: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures 2022/S 225-648549 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Korytnica NumÈro national d'identification: 8241727162 Adresse postale: ul. Adama Ma?kowskiego 20 Ville: Korytnica Code NUTS: PL925 Siedlecki Code postal: 07-120 Pays: Pologne Courriel: bpogorzelska@korytnica.pl TÈlÈphone: +48 256612256 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.korytnica.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
OdbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych z nieruchomo?ci zamieszka?ych i niezamieszka?ych po?o?onych na terenie Gminy Korytnica NumÈro de rÈfÈrence: RK.271.9.2022
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych i niezamieszka?ych na terenie Gminy Korytnica, w sposÛb zapewniaj?cy osi?gni?cie odpowiednich poziomÛw recyklingÛw i przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadÛw komunalnych ulegaj?cych biodegradacji przekazywanych do sk?adowania.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Offre la plus basse: 2 124 050.00 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 2 533 680.00 PLN prise en considÈration
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL925 Siedlecki Lieu principal d'exÈcution:
Wszystkie miejscowo?ci po?o?one na terenie Gminy Korytnica
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych i niezamieszka?ych na terenie Gminy Korytnica, w sposÛb zapewniaj?cy osi?gni?cie odpowiednich poziomÛw recyklingÛw i przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadÛw komunalnych ulegaj?cych biodegradacji przekazywanych do sk?adowania.
   1.  Rodzaj odpadÛw stanowi?cych przedmiot zamÛwienia: 1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 2) Odpady komunalne segregowane- papier i tektura, 3) Odpady komunalne segregowane - metale, 4) Odpady komunalne segregowane - tworzywa sztuczne, 5) Odpady komunalne segregowane - szk?o, 6) Odpady komunalne segregowane - odpady opakowaniowe wielomateria?owe, 7) Odpady komunalne segregowane - bioodpady, 8) Odpady komunalne segregowane - popiÛ?, 9) Odpady komunalne segregowane - odpady higieniczne, 10) Odpady komunalne segregowane - odpady niebezpieczne, 11) Odpady komunalne segregowane - przeterminowane leki i chemikalia 12) Odpady komunalne segregowane - odpady niekwalifikuj?ce si? do odpadÛw medycznych powsta?e w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktÛw leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczegÛlno?ci igie? i strzykawek, 13) Odpady komunalne segregowane - zu?yte baterie i akumulatory, 14) Odpady komunalne segregowane - zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny, 15) Odpady komunalne segregowane - meble i inne odpady wielkogabarytowe, 16) Odpady komunalne segregowane - zu?yte opony, 17) Odpady komunalne segregowane - odpady budowlane i rozbiÛrkowe stanowi?ce odpady komunalne z prac remontowo-budowlanych nie wymagaj?cych pozwole? i zg?osze? do administracji budowlano-architektonicznej,
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 174-491938
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Ville: W?grÛw Code NUTS: PL925 Siedlecki Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 314 814.81 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 124 950.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Prawo zamÛwie? publicznych, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy Prawo zamÛwie? publicznych.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminach okre?lonych w art. 182 ustawy Prawo zamÛwie? publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/11/2022 OdbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych z nieruchomo?ci zamieszka?ych i niezamieszka?ych po?o?onych na terenie Gminy Korytnica 22/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures