Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Korzenna: Services de gestion de dÈcharges

2021/S 40-100213  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 26/02/2021 S40 Pologne-Korzenna: Services de gestion de dÈcharges 2021/S 040-100213 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Korzenna NumÈro national d'identification: PL2018 Adresse postale: Korzenna 325 Ville: Korzenna Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 33-322 Pays: Pologne Courriel: izp@korzenna.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.korzenna.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina GrÛdek nad Dunajcem NumÈro national d'identification: PL2018 Adresse postale: GrÛdek nad Dunajcem 54 Ville: GrÛdek nad Dunajcem Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 33-318 Pays: Pologne Courriel: izp@korzenna.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.korzenna.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina ?ososina Dolna NumÈro national d'identification: PL2018 Adresse postale: ?ososina Dolna 300 Ville: ?ososina Dolna Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 33-314 Pays: Pologne Courriel: izp@korzenna.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.korzenna.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
Le marchÈ fait l'objet d'une procÈdure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zagospodarowanie sta?ych odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych na terenie gmin Korzenna, GrÛdek nad Dunajcem i ?ososina Dolna
II.1.2) Code CPV principal 90533000 Services de gestion de dÈcharges
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia obj?te jest zagospodarowanie sta?ych odpadÛw komunalnych pochodz?cych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych na terenie gmin Korzenna, GrÛdek nad Dunajcem oraz ?ososina Dolna.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 904 640.29 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne, odpady budowlane i rozbiÛrkowe, odpady ulegaj?ce biodegradacji, odpady zielone, odpady komunalne nie wymienione w w innych podgrupach (popiÛ?)
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures 90533000 Services de gestion de dÈcharges
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL2 MAKROREGION PO?UDNIOWY
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia obj?te jest zagospodarowanie sta?ych odpadÛw komunalnych pochodz?cych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych na terenie gmin Korzenna, GrÛdek nad Dunajcem oraz ?ososina Dolna.
   2.  Niniejsza cz?? obejmuje nast?puj?ce frakcje
:
1) zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01 w ilo?ci oko?o 2 937 Mg; 2) odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach (popiÛ?) o kodzie 20 03 99 w ilo?ci oko?o 18 Mg; 3) odpady budowlane i rozbiÛrkowe o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 09 04, 17 08 02, ex 20 03 99 gromadzone (przekazywane) luzem w ilo?ci oko?o 43 Mg; 4) odpady ulegaj?ce biodegradacji ze szczegÛlnych uwzgl?dnieniem bioodpadÛw (kod 20 01 08) ñ odpady biodegradowalne wytworzone w budynku w ilo?ci oko?o 18 Mg; 5) odpady zielone (kod 20 02 01, 20 03 02) ñ odpady zielone ñ w ilo?ci oko?o 11 Mg.
   3.  SzczegÛ?owy opis zamÛwienia znajduje si w Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: cena brutto w PLN / PondÈration: 60 % Co t - Nom: kryterium odleg?o?ci / PondÈration: 20 % Co t - Nom: termin p?atno?ci faktur w dniach / PondÈration: 20 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
Zamawiaj?cy przewiduje, ?e zgodnie z art. 24aa ustawy dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada czy wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   2.  Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci 30 000 PLN (s?ownie z?otych: trzydzie?ci tysi?cy) ñ nie pÛ?niej ni w terminie sk?adania ofert.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Odpady z papieru i tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures 90533000 Services de gestion de dÈcharges
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL2 MAKROREGION PO?UDNIOWY
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia obj?te jest zagospodarowanie sta?ych odpadÛw komunalnych pochodz?cych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych na terenie gmin Korzenna, GrÛdek nad Dunajcem oraz ?ososina Dolna.
   2.  Niniejsza cz?? obejmuje nast?puj?ce frakcje
:
1) odpady z papieru i tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury (kod 20 01 01, 15 01 01), w ilo?ci oko?o 108 Mg.
   3.  SzczegÛ?owy opis zamÛwienia znajduje si w Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: cena brutto w PLN / PondÈration: 60 % Co t - Nom: kryterium odleg?o?ci / PondÈration: 20 % Co t - Nom: termin p?atno?ci faktur w dniach / PondÈration: 20 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
Zamawiaj?cy przewiduje, ?e zgodnie z art. 24aa ustawy dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada czy wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   2.  Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium dla tej cz??ci.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Odpady metali w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateria?owe
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures 90533000 Services de gestion de dÈcharges
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL2 MAKROREGION PO?UDNIOWY
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia obj?te jest zagospodarowanie sta?ych odpadÛw komunalnych pochodz?cych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych na terenie gmin Korzenna, GrÛdek nad Dunajcem oraz ?ososina Dolna.
   2.  Niniejsza cz?? obejmuje nast?puj?ce frakcje
:
1) odpady metali w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateria?owe (kody 20 01 39, 15 01 02, 15 01 06, 15 01 05, 15 01 04, 20 01 40) w ilo?ci oko?o 625 Mg.
   3.  SzczegÛ?owy opis zamÛwienia znajduje si w Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: cena brutto w PLN / PondÈration: 60 % Co t - Nom: kryterium odleg?o?ci / PondÈration: 20 % Co t - Nom: termin p?atno?ci faktur w dniach / PondÈration: 20 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
Zamawiaj?cy przewiduje, ?e zgodnie z art. 24aa ustawy dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada czy wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   2.  Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci 5 000 PLN (s?ownie z?otych: pi? tysi?cy) ñ nie pÛ?niej ni w terminie sk?adania ofert.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Opakowania ze szk?a
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures 90533000 Services de gestion de dÈcharges
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL2 MAKROREGION PO?UDNIOWY
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia obj?te jest zagospodarowanie sta?ych odpadÛw komunalnych pochodz?cych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych na terenie gmin Korzenna, GrÛdek nad Dunajcem oraz ?ososina Dolna.
   2.  Niniejsza cz?? obejmuje nast?puj?ce frakcje
:
1) Opakowania ze szk?a o kodzie 15 01 07 w ilo?ci oko?o 589 Mg
   3.  SzczegÛ?owy opis zamÛwienia znajduje si w Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: cena brutto w PLN / PondÈration: 60 % Co t - Nom: kryterium odleg?o?ci / PondÈration: 20 % Co t - Nom: termin p?atno?ci faktur w dniach / PondÈration: 20 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
Zamawiaj?cy przewiduje, ?e zgodnie z art. 24aa ustawy dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada czy wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   2.  Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci 4 000 PLN (s?ownie z?otych: cztery tysi?ce) ñ nie pÛ?niej ni w terminie sk?adania ofert.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Odpady wielkogabarytowe, zu?yte opony, zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures 90533000 Services de gestion de dÈcharges
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL2 MAKROREGION PO?UDNIOWY
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia obj?te jest zagospodarowanie sta?ych odpadÛw komunalnych pochodz?cych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych na terenie gmin Korzenna, GrÛdek nad Dunajcem oraz ?ososina Dolna.
   2.  Niniejsza cz?? obejmuje nast?puj?ce frakcje
:
1) odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 w ilo?ci oko?o 545 Mg; 2) zu?yte opony o kodzie 16 01 03 gromadzone (przekazywane) luzem ñ w ilo?ci oko?o 90 Mg; 3) zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny o kodach 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 23* gromadzone (przekazywane) luzem w ilo?ci oko?o 23 Mg.
   3.  SzczegÛ?owy opis zamÛwienia znajduje si w Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: cena brutto w PLN / PondÈration: 60 % Co t - Nom: kryterium odleg?o?ci / PondÈration: 20 % Co t - Nom: termin p?atno?ci faktur w dniach / PondÈration: 20 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
Zamawiaj?cy przewiduje, ?e zgodnie z art. 24aa ustawy dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada czy wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   2.  Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci 8 000 PLN (s?ownie z?otych: osiem tysi?cy) ñ nie pÛ?niej ni w terminie sk?adania ofert.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne, leki inne ni wymienione w 20 01 31, odpady niebezpieczne powstaj?ce w gospodarstwach domowych (tj. chemikalia, zu?yte baterie i akumulator, i inne)
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures 90533000 Services de gestion de dÈcharges
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL2 MAKROREGION PO?UDNIOWY
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia obj?te jest zagospodarowanie sta?ych odpadÛw komunalnych pochodz?cych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych na terenie gmin Korzenna, GrÛdek nad Dunajcem oraz ?ososina Dolna.
   2.  Niniejsza cz?? obejmuje nast?puj?ce frakcje
:
1) leki cytotoksyczne i cytostatyczne o kodzie 20 01 31 w ilo?ci 0,05 Mg; 2) leki inne ni wymienione w 20 01 31 o kodzie 20 01 32 w ilo?ci 0,085 Mg; 3) odpady niebezpieczne powstaj?ce w gospodarstwach domowych (tj. chemikalia, zu?yte baterie i akumulator, i inne) o kodach 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28*, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 80 w ilo?ci 0,1 Mg.
   3.  SzczegÛ?owy opis zamÛwienia znajduje si w Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: cena brutto w PLN / PondÈration: 60 % Co t - Nom: Kryterium odleg?o?ci / PondÈration: 20 % Co t - Nom: termin p?atno?ci faktur w dniach / PondÈration: 20 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
Zamawiaj?cy przewiduje, ?e zgodnie z art. 24aa ustawy dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada czy wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   2.  Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium dla tej cz??ci.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 221-542011
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne, odpady budowlane i rozbiÛrkowe, odpady ulegaj?ce biodegradacji, odpady zielone, odpady komunalne nie wymienione w w innych podgrupach (popiÛ?)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
29/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Nova sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 734-257-01-41 Adresse postale: ?niadeckich 14 Ville: Nowy S?cz Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 33-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 761 936.60 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 106 970.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Odpady z papieru i tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
29/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Nova sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 734-257-01-41 Adresse postale: ?niadeckich 14 Ville: Nowy S?cz Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 33-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 36 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 74 520.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Odpady metali w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateria?owe
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
29/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Nova sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 734-257-01-41 Adresse postale: ul. ?niadeckich 14 Ville: Nowy S?cz Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 33-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 343 222.50 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 431 250.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4
Lot n : 4 IntitulÈ:
Opakowania ze szk?a
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
29/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Nova sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 734-257-01-41 Adresse postale: ul. ?niadeckich 14 Ville: Nowy S?cz Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 33-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 222 939.44 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 288 610.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5
Lot n : 5 IntitulÈ:
Odpady wielkogabarytowe, zu?yte opony, zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
29/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Nova sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 734-257-01-41 Adresse postale: ul. ?niadeckich 14 Ville: Nowy S?cz Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 33-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 539 931.31 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 640 150.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 6
Lot n : 6 IntitulÈ:
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne, leki inne ni wymienione w 20 01 31, odpady niebezpieczne powstaj?ce w gospodarstwach domowych (tj. chemikalia, zu?yte baterie i akumulator, i inne)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
29/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Nova sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 734-257-01-41 Adresse postale: ul. ?niadeckich 14 Ville: Nowy S?cz Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 33-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 610.44 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 910.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp przys?uguj wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodkÛw ochrony prawnej prowadzon i og?aszan przez Prezesa Urz?du ZamÛwie Publicznych.
   3.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gpv.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
23/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90533000 - Services de gestion de décharges