Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Koszalin:Coupons

2023/S 97-302731  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-Koszalin: Coupons 2023/S 097-302731 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp█?ka z o.o. w Koszalinie Num╚ro national d'identification: PL422 Adresse postale: Komunalna 5 Ville: Koszalin Code NUTS: PL426 Koszali?ski Code postal: 75-724 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Pie?kowska Courriel: Anna.Pienkowska@pgkkoszalin.pl T╚l╚phone: +48 943484432 Fax: +48 943484434 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://pgkkoszalin.pl/ Adresse du profil dÝacheteur: http://pgkkoszalin.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
ĐDostawa bon█w podarunkowych o ??cznej warto?ci 724 200,00 z? do Przedsi?biorstwa Gospodarki Komunalnej Sp█?ki z o. o. w Koszalinie ţ. Num╚ro de r╚f╚rence: 01/AP/2023
II.1.2) Code CPV principal 30199750 Coupons
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa bon█w podarunkowych o ??cznej warto?ci 724 200,00 z? do Przedsi?biorstwa Gospodarki Komunalnej Sp█?ki z o. o. w Koszalinie Pod poj?ciem Đbon█w podarunkowych ţ, zwanych dalej bonami, nale?y rozumie? emitowane i oferowane przez Wykonawc? znaki legitymacyjne na okaziciela podlegaj?ce wymianie na towary lub us?ugi w rozumieniu przepis█w ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. Nr 153, poz. 1913). Ilo?? i rodzaj bon█w: podarunkowe bony o ??cznej warto?ci 724 200,00 z? ˝ nomina? jednostkowy zamawianych bon█w wynosi 50 z?/szt.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 73 025 721.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL426 Koszali?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp█?ki z o. o. w Koszalinie ul. Komunalna
   5. 
II.2.4) Description des prestations:
Wymagania Zamawiaj?cego:
   1.  Bony podarunkowe musz? by? zabezpieczone przed podrobieniem poprzez umieszczenie na nich stosownego hologramu.
   2.  Bony podarunkowe musz? podlega? realizacji na terenie wojew█dztwa zachodniopomorskiego w okre?lonych przez Wykonawc? punktach to jest plac█wka handlowych, hipermarketach, domach towarowych, supermarketach, sklepach wielobran?owych, w kt█rych b?dzie mo?na jednocze?nie zakupi? artyku?y bran?y spo?ywczej, odzie?owej, kosmetycznej.
   3.  Bony podarunkowe musz? umo?liwia? nabywanie artyku?█w spo?ywczych, przemys?owych, bran?y chemicznej, kosmetycznej, odzie?owej. Miejsce realizacji bon█w podarunkowych winno obejmowa? plac█wki handlowe i us?ugowe (w tym wielko-powierzchniowe o czynnej powierzchni handlowej r█wnej lub wi?kszej ni?
   2. 000 m2), zlokalizowane co najmniej w granicach administracyjnych woj. zachodniopomorskiego.
   4.  Wymagana minimalna ilo?? punkt█w handlowych realizuj?cych bony podarunkowe na terenie miasta Koszalina wynosi 60 plac█wek handlowych.
   5.  Dostawa bon█w realizowana b?dzie na podstawie zam█wienia, mailowego wezwania Zamawiaj?cego z 5 dniowym wyprzedzeniem z podaniem ilo?ci, rodzaju bon█w i terminu dostawy.
   6.  Wa?no?? bon█w podarunkowych nie mo?e by? kr█tsza ni? 2 lata.
   7.  Koszty dostawy bon█w do miejsca wskazanego przez Zamawiaj?cego oraz ewentualnie inne koszty po?rednie zwi?zane z realizacj? zam█wienia, ponosi Wykonawca.
   8.  Zamawiaj?cy informuje, i? z przewidywanego zapotrzebowania zrealizuje bezwarunkowo 60%, za? pozosta?e 40% w zale?no?ci od potrzeb.
   9.  Wykonawca zobowi?zany b?dzie przedstawi? wraz z ofert? o?wiadczenia o liczbie plac█wek handlowych, zlokalizowanych na terenie administracyjnym woj. zachodniopomorskiego, uprawnionych do realizacji bon█w podarunkowych oferuj?cych asortyment bran?y handlowej, us?ugowej . 10. Zamawiaj?cy nie dopuszcza dostawy bon█w podarunkowych w formie elektronicznej.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Co t - Nom: Ilo?? punkt█w handlowych / Pond╚ration: 80 Co t - Nom: cena / Pond╚ration: 20
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwr█conej, o kt█rej mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2023/S 023-065664
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
Intitul╚:
ĐDostawa bon█w podarunkowych o ??cznej warto?ci 724 200,00 z? do Przedsi?biorstwa Gospodarki Komunalnej Sp█?ki z o. o. w Koszalinie ţ.
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
17/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Rzymowskiego 53, Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 02-697 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 73 025 721.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:

   1. Komunikacja w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym sk?adanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokument█w lub o?wiadcze? mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawc?, odbywa si? przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej. Przez ?rodki komunikacji elektronicznej rozumie si? ?rodki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z p█??. zm.).
   2. W post?powaniu o udzielenie zam█wienia komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si? za po?rednictwem https://platformazakupowa.pl/ pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_koszalin/proceedings oraz adresem poczty elektronicznej anna.pienkowska@pgkkoszalin.pl
   3. Ofert?, o?wiadczenia, o kt█rych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe ?rodki dowodowe, pe?nomocnictwa sporz?dza si? w formie elektronicznej w og█lnie dost?pnych formatach danych, w szczeg█lno?ci w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt (Zgodnie z ▀ 3 ust. 1 Rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministr█w z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz?dzania i przekazywania informacji oraz wymaga? technicznych dla dokument█w elektronicznych oraz ?rodk█w komunikacji elektronicznej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego lub konkursie).
   4. Ofert?, a tak?e o?wiadczenie o jakim mowa w Rozdziale XII ust. 1 SWZ (aktualne na dzie? sk?adania ofert o?wiadczenie o spe?nianiu warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z post?powania ˝ zgodnie z Za??cznikiem nr 2 do SWZ) sk?ada si?, pod rygorem niewa?no?ci w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   5. Zawiadomienia, o?wiadczenia inne ni? w ust.
   1. 4, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazuj?:
   5. 1.poprzez Platform?, dost?pn? pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_koszalin/proceedings
   5. 2.drog? elektroniczn?: anna.pienkowska@pgkkoszalin.pl
   6. W korespondencji kierowanej do Zamawiaj?cego Wykonawca winien pos?ugiwa? si? oznaczeniem sprawy okre?lonym w SWZ.
   7. W przypadku przekazywania zawiadomie?, o?wiadcze?, wniosk█w lub informacji przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej (wiadomo?? e-mail), Zamawiaj?cy ??da ka?dorazowo niezw?ocznego potwierdzenia przez Wykonawc? faktu ich otrzymania, a na ??danie Wykonawcy potwierdzi fakt ich otrzymania od niego. Dowodem wys?ania o?wiadcze?, wniosk█w, zawiadomie? oraz informacji drog? elektroniczn? jest potwierdzenie transmisji danych.
   8. Wykonawca zobowi?zany jest poda? w formularzu ofertowym adres e-mail, na kt█ry Zamawiaj?cy b?dzie m█g? kierowa? wszelk? korespondencj? przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   9. Nie b?d? udzielane wyja?nienia na zapytania dotycz?ce niniejszej SWZ kierowane w formie bezpo?redniej, ustnej lub drog? telefoniczn?. 10.Zamawiaj?cy nie przewiduje zwo?ania zebrania wszystkich Wykonawc█w, w celu wyja?nienia tre?ci SWZ. 11. Wykonawca mo?e zwr█ci? si? do Zamawiaj?cego o wyja?nienie tre?ci SWZ. Zamawiaj?cy udzieli wyja?nie? niezw?ocznie, jednak nie p█?niej ni? na 6 dni przed up?ywem terminu sk?adania ofert, pod warunkiem, ?e wniosek o wyja?nienie SWZ wp?ynie do Zamawiaj?cego nie p█?niej ni? na 14 dni przed up?ywem terminu sk?adania ofert. 12.Je?eli Zamawiaj?cy nie udzieli wyja?nie? w terminie, o kt█rym mowa w ust. I.11, przed?u?a termin sk?adania ofert o czas niezb?dny do zapoznania si? wszystkich zainteresowanych Wykonawc█w z wyja?nieniami niezb?dnymi do nale?ytego przygotowania i z?o?enia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyja?nienie tre?ci SWZ nie wp?yn?? w terminie, o kt█rym mowa w ust. I.11, Zamawiaj?cy nie ma obowi?zku udzielania wyja?nie? SWZ oraz obowi?zku przed?u?enia terminu sk?adania ofert. 13.Przed?u?enie terminu sk?adania ofert, o kt█rych mowa w ust. I.12, nie wp?ywa na bieg terminu sk?adania wniosku o wyja?nienie tre?ci SWZ. https://platformazakupowa.pl/ https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_koszalin/proceedings anna.pienkowska@pgkkoszalin.pl https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_koszalin/proceedings anna.pienkowska@pgkkoszalin.pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587777 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587777 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:

   1. ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy Pzp przys?uguj? Wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp. Szczeg█?owe informacje dotycz?ce ?rodk█w ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX Đ?rodki ochrony prawnejţ ustawy Pzp.
   2. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp. oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   3. Odwo?anie przys?uguje na: ´ niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; ´ zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia do kt█rej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   4. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5. Odwo?anie wnosi si? w terminie: ´ 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, ´ 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w ust.
   5. 1.
   6. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w na stronie internetowej.
   7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   8. W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej.
   9. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zam█wie? publicznych, zwanego dalej "s?dem zam█wie? publicznych". 10.Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem. 11.Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zam█wie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587777 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
17/05/2023 ĐDostawa bon█w podarunkowych o ??cznej warto?ci 724 200,00 z? do Przedsi?biorstwa Gospodarki Komunalnej Sp█?ki z o. o. w Koszalinie ţ. 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
30199750 - Coupons