Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 22/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Koszalin: Presses hydrauliques

2021/S 199-519084  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/10/2021
S199
Pologne-Koszalin: Presses hydrauliques

2021/S 199-519084

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 186-481352)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej SpÛ?ka z o.o. w Koszalinie
NumÈro national d'identification: PL422
Adresse postale: Komunalna 5
Ville: Koszalin
Code NUTS: PL426 Koszali?ski
Code postal: 75-724
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Anna Pie?kowska
Courriel: Anna.Pienkowska@pgkkoszalin.pl
TÈlÈphone: +48 943484432
Fax: +48 943484434
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://pgkkoszalin.pl/
Adresse du profil díacheteur: http://pgkkoszalin.pl/

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
ÑZakup prasy hydraulicznej w formie leasingu operacyjnegoî

NumÈro de rÈfÈrence: 44

II.1.2)
Code CPV principal
42636100 Presses hydrauliques

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Zakup w formie leasingu operacyjnego z opcj wykupu fabrycznie nowej prasy wraz z dostaw do siedziby Regionalnego Zak?adu Odzysku OdpadÛw w Sianowie.Cena musi obejmowa wszystkie koszty dostawy np. transport, ubezpieczenie do momentu dostawy w miejsce wskazane przez Zamawiaj?cego, akcyza, c?o, podatki itp.
   1. 3. Prasa musi by wykonana z materia?Ûw fabrycznie nowych.
   1. 6. Pras nale?y dostarczy do siedziby Zamawiaj?cego w Sianowie, ul. ?ubuszan 80, 76-004 SianÛw.
   1. 7. Dostarczona prasa musi posiada odpowiednie dokumenty pozwalaj?ce na bezpieczne u?ytkowanie.
   1. 8. Dostawca urz?dzenia przeprowadzi szkolenie pracownikÛw Zamawiaj?cego w siedzibie firmy.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
08/10/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 186-481352

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert

Au lieu de:

Date: 08/10/2021

Heure locale: 13:00

Lire:

Date: 22/10/2021

Heure locale: 08:00

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: minimalny okres w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert Oferta musi zachowa wa?no?

Au lieu de:

Date: 05/01/2022

Lire:

Date: 19/01/2022

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 08/10/2021

Heure locale: 13:30

Lire:

Date: 22/10/2021

Heure locale: 08:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
42636100 - Presses hydrauliques 
66114000 - Services de leasing financier