Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Koszalin:Produits pharmaceutiques

2024/S 12-031895  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 17/01/2024 S12 Pologne-Koszalin: Produits pharmaceutiques 2024/S 012-031895 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Specjalistyczny ZespÛ? Gru?licy i ChorÛb P?uc NumÈro national d'identification: 6691153754 Adresse postale: Niepodleg?o?ci 44-48 Ville: Koszalin Code NUTS: PL426 Koszali?ski Code postal: 75-252 Pays: Pologne Point(s) de contact: Barbara Bytnar - Ziontek Courriel: przetargi@szgichp.med.pl TÈlÈphone: +48 943409466 Fax: +48 943423339 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.szgichp.ires.pl/19139/19139/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Sukcesywna dostawa cytostatykÛw, lekÛw wspomagaj?cych w onkologii, lekÛw, od?ywek, testÛw diagnostycznych oraz p?ynÛw infuzyjnych do apteki szpitalnej Specjalistycznego Zespo?u Gru?licy i ChorÛb P?uc NumÈro de rÈfÈrence: 16P/2023
II.1.2) Code CPV principal 33600000 Produits pharmaceutiques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest Sukcesywna dostawa cytostatykÛw, lekÛw wspomagaj?cych w onkologii, lekÛw, od?ywek, testÛw diagnostycznych oraz p?ynÛw infuzyjnych do apteki szpitalnej Specjalistycznego Zespo?u Gru?licy i ChorÛb P?uc w Koszalinie w zakresie okre?lonym w SWZ oraz formularzach asortymetowo ñ cenowych stanowi?cych Za??czniki nr 2/I -2/X do SWZ.
   2.  Zamawiaj?cy dokonuje wyodr?bnienia zamÛwienia na dziesi?? samodzielnych cz??ci (ka?da cz??? nazywana jest w dalszej cz??ci SWZ ÑZadaniemî):
   3.  Podane w formularzach asortymentowo-cenowych ilo?ci s?u?? tylko do celÛw porÛwnania ofert. Je?eli z przyczyn niezale?nych od Zamawiaj?cego zrealizowanie ca?kowitej ilo?ci asortymentu by?oby niecelowe, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia do 50% warto?ci brutto przedmiotu zamÛwienia okre?lonego w danym formularzu asortymentowo- cenowym - bez prawa dochodzenia przez Wykonawc? roszcze? z tego tytu?u.
   4.  Wymagania dotycz?ce przedmiotu zamÛwienia zawiera rozdzia? IV SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 388 519.30 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cytostatyki
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL426 Koszali?ski Lieu principal d'exÈcution:
Apteka szpitalna Specjalistycznego Zespo?u Gru?licy i ChorÛb P?uc w Koszalinie, ul. Niepodleg?o?ci 44ñ48
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia szczegÛ?owo zosta? okre?lony w formularzu asortymentowo ñ cenowym stanowi?cym Za??cznik nr 2/I do SWZ. Wymagania dotyczace przedmiotu zamÛwienia zawiera rozdzia? IV SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cytostatyki
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL426 Koszali?ski Lieu principal d'exÈcution:
Apteka szpitalna Specjalistycznego Zespo?u Gru?licy i ChorÛb P?uc w Koszalinie, ul. Niepodleg?o?ci 44ñ48
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia szczegÛ?owo zosta? okre?lony w formularzu asortymentowo ñ cenowym stanowi?cym Za??cznik nr 2/II do SWZ. Wymagania dotyczace przedmiotu zamÛwienia zawiera rozdzia? IV SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cytostatyki
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL426 Koszali?ski Lieu principal d'exÈcution:
Apteka szpitalna Specjalistycznego Zespo?u Gru?licy i ChorÛb P?uc w Koszalinie, ul. Niepodleg?o?ci 44ñ48
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia szczegÛ?owo zosta? okre?lony w formularzu asortymentowo ñ cenowym stanowi?cym Za??cznik nr 2/III do SWZ. Wymagania dotyczace przedmiotu zamÛwienia zawiera rozdzia? IV SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Lek wspomagaj?cy w onkologii
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL426 Koszali?ski Lieu principal d'exÈcution:
Apteka szpitalna Specjalistycznego Zespo?u Gru?licy i ChorÛb P?uc w Koszalinie, ul. Niepodleg?o?ci 44ñ48
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia szczegÛ?owo zosta? okre?lony w formularzu asortymentowo ñ cenowym stanowi?cym Za??cznik nr 2/IV do SWZ. Wymagania dotyczace przedmiotu zamÛwienia zawiera rozdzia? IV SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Leki
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL426 Koszali?ski Lieu principal d'exÈcution:
Apteka szpitalna Specjalistycznego Zespo?u Gru?licy i ChorÛb P?uc w Koszalinie, ul. Niepodleg?o?ci 44ñ48
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia szczegÛ?owo zosta? okre?lony w formularzu asortymentowo ñ cenowym stanowi?cym Za??cznik nr 2/V do SWZ. Wymagania dotyczace przedmiotu zamÛwienia zawiera rozdzia? IV SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Leki
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL426 Koszali?ski Lieu principal d'exÈcution:
Apteka szpitalna Specjalistycznego Zespo?u Gru?licy i ChorÛb P?uc w Koszalinie, ul. Niepodleg?o?ci 44ñ48
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia szczegÛ?owo zosta? okre?lony w formularzu asortymentowo ñ cenowym stanowi?cym Za??cznik nr 2/VI do SWZ. Wymagania dotyczace przedmiotu zamÛwienia zawiera rozdzia? IV SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Testy
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL426 Koszali?ski Lieu principal d'exÈcution:
Apteka szpitalna Specjalistycznego Zespo?u Gru?licy i ChorÛb P?uc w Koszalinie, ul. Niepodleg?o?ci 44ñ48
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia szczegÛ?owo zosta? okre?lony w formularzu asortymentowo ñ cenowym stanowi?cym Za??cznik nr 2/VII do SWZ. Wymagania dotyczace przedmiotu zamÛwienia zawiera rozdzia? IV SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Od?ywki
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL426 Koszali?ski Lieu principal d'exÈcution:
Apteka szpitalna Specjalistycznego Zespo?u Gru?licy i ChorÛb P?uc w Koszalinie, ul. Niepodleg?o?ci 44ñ48
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia szczegÛ?owo zosta? okre?lony w formularzu asortymentowo ñ cenowym stanowi?cym Za??cznik nr 2/VIII do SWZ. Wymagania dotyczace przedmiotu zamÛwienia zawiera rozdzia? IV SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
P?yny infuzyjne
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL426 Koszali?ski Lieu principal d'exÈcution:
Apteka szpitalna Specjalistycznego Zespo?u Gru?licy i ChorÛb P?uc w Koszalinie, ul. Niepodleg?o?ci 44ñ48
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia szczegÛ?owo zosta? okre?lony w formularzu asortymentowo ñ cenowym stanowi?cym Za??cznik nr 2/IX do SWZ. Wymagania dotyczace przedmiotu zamÛwienia zawiera rozdzia? IV SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Lek wspomagaj?cy w onkologii
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL426 Koszali?ski Lieu principal d'exÈcution:
Apteka szpitalna Specjalistycznego Zespo?u Gru?licy i ChorÛb P?uc w Koszalinie, ul. Niepodleg?o?ci 44ñ48
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia szczegÛ?owo zosta? okre?lony w formularzu asortymentowo ñ cenowym stanowi?cym Za??cznik nr 2/X do SWZ. Wymagania dotyczace przedmiotu zamÛwienia zawiera rozdzia? IV SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 205-644432
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : I
Lot n : I IntitulÈ:
Cytostatyki
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
06/12/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Ascelpios S.A.
Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 151 841.90 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : II
Lot n : II IntitulÈ:
Cytostatyki
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
13/12/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Ascelpios S.A.
Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 95 151.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : IV
Lot n : IV IntitulÈ:
Lek wspomagaj?cy w onkologii
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/12/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Amgen Sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 122 393.25 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : V
Lot n : V IntitulÈ:
Leki
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/12/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: URTICA Sp. z o.o.
Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 843 663.44 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : VI
Lot n : VI IntitulÈ:
Leki
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
13/12/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Ascelpios S.A.
Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 131 866.22 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : VII
Lot n : VII IntitulÈ:
Testy
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/12/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: URTICA Sp. z o.o.
Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 4 461.60 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : VIII
Lot n : VIII IntitulÈ:
Od?ywki
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
15/12/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bialmed Sp. z o. o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 61 697.44 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : IX
Lot n : IX IntitulÈ:
P?yny infuzyjne
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
06/12/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bialmed Sp. z o. o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 88 542.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : X
Lot n : X IntitulÈ:
Lek wspomagaj?cy w onkologii
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/12/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: URTICA Sp. z o.o.
Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 7 193.20 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : III
Lot n : III IntitulÈ:
Cytostatyki
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, je?eli? ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e? ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw PZP.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:
1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w postepowaniu? o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w postepowaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia na podstawie ustawy, mimo, ?e Zamawiaj?cy by? do tego zobowi?zany.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej
   4.  Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu
   5.  Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   6.  SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX Ñ?rodki ochrony prawnejî PZP.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
12/01/2024 Sukcesywna dostawa cytostatykÛw, lekÛw wspomagaj?cych w onkologii, lekÛw, od?ywek, testÛw diagnostycznych oraz p?ynÛw infuzyjnych do apteki szpitalnej Specjalistycznego Zespo?u Gru?licy i ChorÛb P?uc 17/01/2024 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques