Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 01/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Koszalin: Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de gÈnie civil

2020/S 147-361522  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Koszalin: Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de gÈnie civil 2020/S 147-361522 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WojewÛdztwo Zachodniopomorskie w imieniu ktÛrego post?powanie prowadzi Zachodniopomorski Zarz?d DrÛg WojewÛdzkich Adresse postale: ul. Szczeci?ska 31 Ville: Koszalin Code NUTS: PL426 Koszali?ski Code postal: 75-122 Pays: Pologne Courriel: zzdw@zzdw.koszalin.pl TÈlÈphone: +48 943427831 Fax: +48 943424328 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.zzdw.koszalin.pl www.zzdw.koszalin.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: http://www.zzdw.koszalin.pl/html/przetargi Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://portal.smartpzp.pl/zzdw
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Koncepcja budowy obej?cia m. Pyrzyce w ci?gu drogi woj. nr 119 NumÈro de rÈfÈrence: ZZDW -
   6. 381.111.2020.8.9
II.1.2) Code CPV principal 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de gÈnie civil
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Koncepcja budowy obej?cia m. Pyrzyce w ci?gu drogi woj. nr 119.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 121 951.22 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 70000000 Services immobiliers 71313000 Services de conseil en ingÈnierie de l'environnement 71351220 Services de conseil en gÈologie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Lieu principal d'exÈcution:
Ulica Stargardzka w ci?gu DW 106, ulica Lipia?ska DW 119
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Zawarto? dokumentacji obj?tej zamÛwieniem: ó koncepcja programowa z analiz kosztÛw ñ 3 egz, ó informacje o uwarunkowaniach ?rodowiskowych i urz?dzeniach obcych ñ 3 egz, ó materia?y informacyjne dla ustalenia zakresu dzia?a zwi?zanych z pozyskaniem nieruchomo?ci ñ 3 egz, ó opracowanie wersji elektronicznej dla wszystkich opracowa ñ 1 egz. Przedmiot zamÛwienia zosta szczegÛ?owo opisany w rozdziale E SIWZ.
   2.  Dokumentacja projektowa powinna odpowiada wymaganiom technicznym i terminowym okre?lonym w niniejszej SIWZ, w szczegÛlno?ci wymaganiom stawianym w specyfikacjach technicznych (rozdzia E).
   3.  Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy ñ Prawo zamÛwie publicznych.
   4.  Zamawiaj?cy nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac osÛb wykonuj?cych czynno?ci w zakresie realizacji zamÛwienia.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Do?wiadczenie projektanta ñ opracowane dokumentacje projektowe dla ktÛrych uzyskano decyzj o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej ZRID / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Do?wiadczenie projektanta ñ opracowane projekty budowlane dla drogi klasy G lub wy?szej o d?ugo?ci powy?ej 1,0 km / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 121 951.22 PLN
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DÈbut: 05/10/2020 Fin: 30/06/2021 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Warunki realizacji umowy zawarto w rozdziale D SIWZ ñ projekt umowy z Za??cznikami
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 01/09/2020 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 30/10/2020
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 01/09/2020 Heure locale: 11:00 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi w siedzibie ZZDW w Koszalinie, ul. Szczeci?ska 31, POLSKA, za po?rednictwem platformy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl//zzdw https://portal.smartpzp.pl//zzdw
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
Le paiement en ligne sera utilisÈ
VI.3) Informations complÈmentaires:
I. Post?powanie prowadzone jest w j?zyku polskim na elektronicznej platformie Smart Pzp pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw (dalej jako ÑPlatformaî) i pod nazw post?powania wskazan w sekcji II.1.1) II. Zamawiaj?cy zastosuje procedur okre?lon w art. 24 aa ustawy ñ Prawo zamÛwie publicznych. III. Wykonawca, na zasadach okre?lonych w dziale XII rozdzia?u A SIWZ, jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci 1 000,00 PLN. IV. Z post?powania o udzielenie zamÛwienia wyklucza si Wykonawc na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy ñ Pzp. V. Wykonawca wst?pnie potwierdza brak podstaw do wykluczenia poprzez z?o?enie wraz z ofert aktualnego na dzie sk?adania ofert o?wiadczenia w formie jednolitego dokumentu sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. VI. O?wiadczenia lub dokumenty potwierdzaj?ce brak podstaw do wykluczenia dla WykonawcÛw krajowych jak dla WykonawcÛw zagranicznych wskazane s w dziale VIII rozdzia?u A SIWZ. VII. Dokumenty ni?ej wymienione, sk?adaj?ce si na ofert Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y na platformie, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym: 1) orygina formularza ÑOfertaî (Za??cznik nr 1 do SIWZ); 2) orygina o?wiadczenia JEDZ (Za??cznik nr 3 do SIWZ); 3) dowÛd wniesienia wadium (orygina gwarancji/por?czenia, je?eli Wykonawca wnosi wadium w innej formie ni pieni??na). 4) pe?nomocnictwo do reprezentowania podmiotu, w przypadku, gdy uprawnienie do reprezentacji nie wynika z w?a?ciwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej. Pe?nomocnictwo nale?y z?o?y w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii notarialnie po?wiadczonej przy u?yciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W przypadku, gdy do reprezentowania Wykonawcy wymagana jest reprezentacja ??czna (wi?cej ni jedna osoba), do oferty nale?y do??czy stosowne pe?nomocnictwo/a opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ??cznie przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji. VIII. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktÛrej mowa wart. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o ktÛrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?Ûcenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia. W przypadku sk?adania oferty wspÛlnej ww. o?wiadczenie sk?ada ka?dy z WykonawcÛw sk?adaj?cych ofert wspÛln?. O?wiadczenie nale?y z?o?y w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em przy u?yciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. IX. Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych zamieszczona jest w dziale XXII SIWZ. X. Z powodu limitu znakÛw wykaz dokumentÛw oraz sposÛb ich sk?adania okre?lone s w SIWZ. https://portal.smartpzp.pl/zzdw
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy i innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej (dzia VI ustawy).
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu i postanowie SIWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 4) i 5) wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   7.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby.
   8.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   9.  Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. 10. Zamawiaj?cy przesy?a niezw?ocznie, nie pÛ?niej ni w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi odwo?ania innym wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, a je?eli odwo?anie dotyczy tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu lub postanowie SIWZ, zamieszcza j rÛwnie na stronie internetowej, na ktÛrej jest zamieszczone og?oszenie o zamÛwieniu lub jest udost?pniona specyfikacja, wzywaj?c WykonawcÛw do przyst?pienia do post?powania odwo?awczego. 11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 12. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
27/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
70000000 - Services immobiliers 
71313000 - Services de conseil en ingénierie de l'environnement 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil 
71351220 - Services de conseil en géologie