Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Koszalin: Services de dÈneigement

2021/S 66-171910  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 06/04/2021 S66 Pologne-Koszalin: Services de dÈneigement 2021/S 066-171910 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zarz?d DrÛg i Transportu w Koszalinie Ville: Koszalin Code NUTS: PL426 Koszali?ski Pays: Pologne Courriel: dorota.szarkowska@zdit-koszalin.pl TÈlÈphone: +94 3118060 Fax: +94 3425419 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.zdit-koszalin.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: administracja samorz?dowa
I.5) ActivitÈ principale Logement et Èquipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Ca?oroczne oczyszczanie drÛg publicznych na terenie miasta Koszalina NumÈro de rÈfÈrence: TZP.221.2.2021.DSz
II.1.2) Code CPV principal 90620000 Services de dÈneigement
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Utrzymanie czysto?ci jezdni, chodnikÛw, parkingÛw i przystankÛw komunikacyjnych w okresie letnim, polegaj?ce na mechanicznym i r?cznym oczyszczaniu drÛg publicznych i przystankÛw, ich odchwaszczaniu, czyszczeniu krat wpustÛw ulicznych i innych prac porz?dkowych na zlecenie oraz utrzymanie zimowe ulic, chodnikÛw, parkingÛw i przystankÛw komunikacyjnych, polegaj?ce na utrzymaniu pogotowia zimowego, usuwaniu skutkÛw zimy na drogach publicznych i przystankach oraz ich sprz?taniu pozimowym.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 791 632.45 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90600000 Services de propretÈ et d'hygiÈnisation en milieu urbain ou rural, et services connexes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL426 Koszali?ski Lieu principal d'exÈcution:
Miasto Koszalin.
II.2.4) Description des prestations:
Utrzymanie czysto?ci jezdni, chodnikÛw, parkingÛw i przystankÛw komunikacyjnych w okresie letnim, polegaj?ce na mechanicznym i r?cznym oczyszczaniu drÛg publicznych i przystankÛw, ich odchwaszczaniu, czyszczeniu krat wpustÛw ulicznych i innych prac porz?dkowych na zlecenie oraz utrzymanie zimowe ulic, chodnikÛw, parkingÛw i przystankÛw komunikacyjnych, polegaj?ce na utrzymaniu pogotowia zimowego, usuwaniu skutkÛw zimy na drogach publicznych i przystankach oraz ich sprz?taniu pozimowym.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
ZamÛwienie udzielane b?dzie na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie publicznych (w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamÛwienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy us?ug udziela si zamÛwienia polegaj?cego na powtÛrzeniu podobnych us?ug). ZamÛwienie takie by?o przewidziane w og?oszeniu o udzielenie zamÛwienia na zadanie pn.: ÑCa?oroczne oczyszczanie drÛg publicznych na terenie miasta Koszalinaî ñw trybie przetargu nieograniczonego. ?rodki finansowe w ramach dotychczasowej umowy nr 72/5/2020 z dnia 14 maja 2020 r. na ca?oroczne oczyszczanie drÛg publicznych na terenie miasta Koszalina (bior?c pod uwag obecn sytuacj atmosferyczn oraz konieczno? oczyszczania pozimowego) zostan wyczerpane w po?owie lutego br. istnieje konieczno? zapewnienia ci?g?o?ci w ca?orocznym utrzymaniu drÛg publicznych na terenie miasta Koszalina.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 060-143942
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
Ville: Koszalin Code NUTS: PL426 Koszali?ski Code postal: 75-724 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 791 632.45 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp/gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp/gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy i innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej (dzia VI ustawy).
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy, albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu i postanowie SIWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 4 i 5 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   7.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   8.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   9.  Domniemywa si?, i zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. 10. Zamawiaj?cy przesy?a niezw?ocznie, nie pÛ?niej ni w terminie 2dni od dnia otrzymania, kopi odwo?ania innym wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, a je?eli odwo?anie dotyczy tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu lub postanowie SIWZ, zamieszcza j rÛwnie na stronie internetowej, na ktÛrej jest zamieszczone og?oszenie o zamÛwieniu lub jest udost?pniona specyfikacja, wzywaj?c wykonawcÛw do przyst?pienia do post?powania odwo?awczego. 11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 12. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp/gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
01/04/2021 Pologne-Koszalin: Services de dÈneigementType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure nÈgociÈe sans mise en concurrenceType de marchÈ: Servicesservices 06/04/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
90600000 - Services de propreté et d'hygiénisation en milieu urbain ou rural, et services connexes 
90620000 - Services de déneigement