Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption : 28/09/2020
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Koszalin: Services de formation

2020/S 180-435442  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 16/09/2020 S180 Pologne-Koszalin: Services de formation 2020/S 180-435442 Services sociaux et autres services sp╚cifiques ˝ march╚s publics Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Politechnika Koszali?ska Adresse postale: ul. ?niadeckich 2 Ville: Koszalin Code NUTS: PL426 Koszali?ski Code postal: 75-453 Pays: Pologne Point(s) de contact: Adam Brzycki, Anna ?uczak, Karolina Banasiak, Anna Lenartowicz, Sekcja Zam█wie Publicznych, ul. ?niadeckich 2, 75-453 Koszalin, pok. 417 Courriel: szp@tu.koszalin.pl T╚l╚phone: +48 943478635/637 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://bip.tu.koszalin.pl/ http://bip.tu.koszalin.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: http://bip.tu.koszalin.pl/ Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl/ La communication ╚lectronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas g╚n╚ralement disponibles. Un acc╦s direct non restreint et complet ces outils et dispositifs est possible gratuitement l'adresse: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: uczelnia publiczna
I.5) Activit╚ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Przeprowadzenie szkole w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z219/17 ˝ szkolenia dla student█w Wydzia?u Mechanicznego Politechniki Koszali?skiej pn. Programowanie sterownik█w PLC Num╚ro de r╚f╚rence: 36/US/SZP-2/2020
II.1.2) Code CPV principal 80500000 Services de formation
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest przeprowadzenie szkole w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z219/17 ˝ szkolenia dla student█w Wydzia?u Mechanicznego Politechniki Koszali?skiej pn. Programowanie sterownik█w PLC.
   2.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia stanowi formularz cenowy, tj. za??cznik nr 2 do warunk█w szczeg█?owych.
   3.  Istotne postanowienia umowy zawarte zosta?y we wzorze umowy ˝ za??cznik nr 6 do warunk█w szczeg█?owych og?oszenia.
II.1.5) Valeur totale estim╚e Valeur hors TVA: 7 245.00 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80510000 Services de formation sp╚cialis╚e
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL426 Koszali?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem wykonania zam█wienia jest Politechnika Koszali?ska, ul. Rac?awicka 15-17, 75-620 Koszalin
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest us?uga polegaj?ca na realizacji szkolenia dla student█w Wydzia?u Mechanicznego Politechniki Koszali?skiej. Us?uga realizowana b?dzie w ramach projektu ĐProgram zintegrowanych dzia?a na rzecz zwi?kszenia jako?ci i efektywno?ci kszta?cenia na Politechnice Koszali?skiejţ nr POWR.03.05.00-00-Z219/17ţ. Projekt finansowany jest ze ?rodk█w Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozw█j 2014˝2020, dzia?anie
   3. 5 Kompleksowe programy szk█ wy?szych. Szkolenie ma na celu wprowadzenie student█w w zagadnienia zwi?zane z programowaniem sterownik█w przemys?owych. Szkolenie PLC ma za zadanie przygotowa wszystkich zainteresowanych do samodzielnej konfiguracji i programowania sterownik█w logicznych.
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 7 245.00 PLN
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Fin: 31/05/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.03.05.00-00-Z219/17
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy b?dzie ocenia oferty wed?ug nast?puj?cych kryteri█w: 1) C ˝ cena brutto oferty ˝ 60 %, spos█b oceny: minimalizacja; 2) D ˝ do?wiadczenie osoby/os█b wyznaczonej(-ych) do realizacji zam█wienia ˝ 40 %, spos█b oceny: maksymalizacja. Szczeg█?owy opis kryteri█w i sposobu oceny ofert zawiera rozdzia XIII warunk█w szczeg█?owych do og?. o zam█wieniu.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.4) R╦gles et crit╦res objectifs de participation Liste et br╦ve description des r╦gles et crit╦res:
O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy: 1) nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp ˝ Zamawiaj?cy nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp; 2) spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu, dotycz?ce zdolno?ci zawodowej.
   2.  Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowa (na etapie realizacji zam█wienia), co najmniej jedn osob (trenerem) zdolnym do wykonania zam█wienia. Ka?da osoba (trener) musi spe?nia ??czenie nast?puj?ce warunki: a) posiada do?wiadczenie zawodowe, tj. w okresie ostatnich dw█ch lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert przeprowadzi minimum dwie us?ugi szkoleniowe w dziedzinie zgodnej z tematyk i zakresem ramowym szkolenia (programowania sterownik█w przemys?owych) okre?lonego odpowiednio w danym formularzu cenowym (za??cznik nr 2) wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych us?ugi zosta?y wykonane ... cd. VI.3
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Istotne postanowienia umowy zawarte zosta?y we wzorze umowy ˝ za??cznik nr 6 do Warunk█w szczeg█?owych og?oszenia.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des r╦gles nationales applicables la proc╚dure:
IV.1.11) Principales caract╚ristiques de la proc╚dure d'attribution:
Post?powanie prowadzone jest na podstawie art. 138n pkt 1 w zwi?zku z art. 138 g ust. 1 ppkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam█wie publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej Đustaw Pzpţ.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation / Date limite de r╚ception des manifestations dÝint╚r═t Date: 28/09/2020 Heure locale: 10:00
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
VI.3) Informations compl╚mentaires:
... nale?ycie oraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o kt█rych mowa s?: referencje b?d inne dokumenty (protoko?y odbioru, rekomendacje) wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego us?ugi by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ o?wiadczenie Wykonawcy; b) posiada wykszta?cenie wy?sze i certyfikaty/za?wiadczenia/dyplomy/uprawnienia zgodne z tematyk i zakresem ramowym szkolenia albo inne dokumenty potwierdzaj?ce kwalifikacje zawodowe (trenerskie) do przeprowadzenia szkolenia zgodnego z tematyk i zakresem ramowym szkolenia. Wz█r wykazu os█b stanowi za??cznik nr 4 do Warunk█w szczeg█?owych.
   3.  Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zam█wienia Wykonawc?, kt█ry nie wyka?e, ?e spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   4.  Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie kr█tszym ni 10 dni terminie aktualnych na dzie z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze lub dokument█w, o kt█rych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w celu potwierdzenia okoliczno?ci w zakresie spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, tj.: wykaz os█b, zdolnych do wykonania zam█wienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnego do wykonania zam█wienia publicznego oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami (z?o?ony zgodnie ze wzorem wykazu stanowi?cym Za??cznik nr 4 do warunk█w szczeg█?owych).
   5.  W okoliczno?ciach, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej (Za??cznik nr 7), o kt█rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
   6.  Z?o?enie oferty 1) Wykonawca sk?ada ofert za po?rednictwem formularza do z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dost?pnego na ePUAP i udost?pnionego r█wnie na miniPortalu. Klucz publiczny niezb?dny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawc jest dost?pny dla Wykonawc█w na miniPortalu lub w za??czniku nr 9 do warunk█w szczeg█?owych. W formularzu oferty Wykonawca zobowi?zany jest poda adres skrzynki ePUAP, na kt█rym prowadzona b?dzie korespondencja zwi?zana z post?powaniem. 2) Oferta powinna by sporz?dzona w j?zyku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. Ofert nale?y podpisa kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Spos█b z?o?enia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany zosta w instrukcji u?ytkowania systemu miniPortal. Ofert nale?y z?o?y w oryginale. 3) Do oferty nale?y do??czy o?wiadczenia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a nast?pnie wraz z plikami stanowi?cymi ofert skompresowa do jednego pliku archiwum (ZIP).
   7.  Spos█b komunikowania si Zamawiaj?cego z Wykonawcami (nie dotyczy sk?adania ofert) zawiera rozdzia VII pkt 3 warunk█w szczeg█?. do og?. zam█wieniu
   8.  Wykaz dokument█w, kt█re Wykonawca ma z?o?y do oferty, wype?nione z zachowaniem postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym: 1) formularz ofertowy ˝ wype?niony i podpisany Za??cznik nr 1 do Warunk█w szczeg█?owych; 2) formularz cenowy ˝ wype?niony i podpisany Za??cznik nr 2 do Warunk█w szczeg█?owych. 3) aktualne o?wiadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp ˝ Za??cznik nr 3 do Warunk█w szczeg█?owych; 4) pe?nomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofert sk?ada pe?nomocnik: a) pe?nomocnictwo dla osoby/os█b podpisuj?cej(-ych) ofert do podejmowania zobowi?za w imieniu Wykonawcy sk?adaj?cego ofert ˝ w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/os█b upowa?nione...
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla post?powa powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz warunk█w szczeg█?owych do og?oszenia o zam█wieniu przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodk█w ochrony prawnej, prowadzon przez Prezesa Urz?du Zam█wie Publicznych.
   3.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
11/09/2020
 
 
C L A S S E    C P V
80500000 - Services de formation 
80510000 - Services de formation spÚcialisÚe