Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 01/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Koszalin: Services de gestion de la construction

2020/S 147-361511  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Koszalin: Services de gestion de la construction 2020/S 147-361511 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Województwo Zachodniopomorskie, w imieniu którego post?powanie prowadzi Zachodniopomorski Zarz?d Dróg Wojewódzkich Adresse postale: ul. Szczeci?ska 31 Ville: Koszalin Code NUTS: PL426 Koszali?ski Code postal: 75-122 Pays: Pologne Courriel: zzdw@zzdw.koszalin.pl Téléphone: +48 943427831 Fax: +48 943424328 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.zzdw.koszalin.pl www.zzdw.koszalin.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://www.zzdw.koszalin.pl/html/przetargi Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://portal.smartpzp.pl/zzdw
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zarz?dzanie projektem pt.: "Budowa obej?cia m. Trzebiatów - po??czenie drogi wojewódzkiej nr 103 i nr 102" Numéro de référence: ZZDW-6.414.125.2020.8.2
II.1.2) Code CPV principal 71540000 Services de gestion de la construction
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ugi zarz?dzania projektem pt.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Rec?aw-Stepnica (odcinek szlakowy)".
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 257 077.24 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Lieu principal d'exécution:
Droga wojewódzka nr 103 i 102, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Us?uga obejmuje: 1) zarz?dzanie i koordynacj wszystkich czynno?ci zwi?zanych z realizacj projektu; 2) pe?nienie nadzoru inwestorskiego i kontrol nad realizacj robót budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym i zawart umow na roboty budowlane; 3) dzia?ania maj?ce na celu terminowe wykonanie robót budowlanych; 4) dokumentowanie post?pu robót; 5) wype?nianie obowi?zków sprawozdawczych uzgodnionych z kierownikiem projektu.
   2.  Zakres robót budowlanych obejmuje: 1) wycink drzew i krzewów koliduj?cych z projektowan inwestycj?; 2) wykonanie robót rozbiórkowych; 3) wykonanie wymiany gruntów s?abono?nych; 4) wykonanie kolumn przemieszczeniowych; 5) wykonanie robót nawierzchniowych na drodze wojewódzkiej (wykonanie warstwy podbudowy z BA, warstwy wi???cej z BA oraz warstwy ?cieralnej z SMA); 6) budow chodników, ci?gów pieszo-rowerowych i ?cie?ek rowerowych; 7) budow elementów spowalniaj?cych ruch; 8) budow ronda na DW 102; 9) budow o?wietlenia ulicznego; 10) przebudow sieci elektroenergetycznych; 11) przebudow linii telekomunikacyjnych; 12) przebudow wodoci?gu; 13) przebudow sieci sanitarnej t?ocznej; 14) przebudow sieci gazowej niskiego ci?nienia; 15) budow przepustów; 16) wykonanie wpustów ulicznych; 17) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
   3.  Przedmiot zamówienia zosta szczegó?owo opisany w rozdziale C "Opis przedmiotu zamówienia" i "§ 9 Zobowi?zania Wykonawcy zarz?dzaj?cego projektem" wzoru umowy.
   4.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówie publicznych. 1) Zakres us?ug: Zakres us?ug ustala si w wysoko?ci do kwoty 33 500,00 PLN netto. 2) Warunki, na jakich zostan one udzielone: wykonanie us?ug w trakcie trwania umowy, a tak?e po jej zako?czeniu polegaj?cych na powtórzeniu podobnych us?ug oraz zgodnych z przedmiotem zamówienia polegaj?cych na: a) zarz?dzaniu i koordynacji wszystkich czynno?ci zwi?zanych z realizacj projektu, tj. pe?nieniu nadzoru inwestorskiego i kontroli nad realizacj robót budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym i zawart umow na roboty budowlane; b) dzia?aniach maj?cych na celu terminowe wykonanie robót budowlanych; c) dokumentowaniu post?pu robót; d) wype?nianiu obowi?zków sprawozdawczych uzgodnionych z kierownikiem projektu. 3) Wynagrodzenie brutto zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówie publicznych liczone b?dzie nast?puj?co: R x W u = Wynagrodzenie brutto Wykonawcy W k R - wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. W u - warto? wynagrodzenia brutto zamówienia udzielonego Wykonawcy robót budowlanych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówie publicznych, których nadzór dotyczy. W k - warto? wynagrodzenia brutto Wykonawcy robót budowlanych wynikaj?ca z umowy podstawowej. 4) Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone po przeprowadzeniu negocjacji.
   5.  Zamawiaj?cy nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawc lub podwykonawców na podstawie umowy o prac osób wykonuj?cych czynno?ci b?d?cych w zakresie realizacji zamówienia.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Do?wiadczenie in?yniera projektu / Pondération: 16 Critère de qualité - Nom: Do?wiadczenie inspektora nadzoru robót drogowych / Pondération: 24 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 223 577.24 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 14/09/2020 Fin: 12/09/2022 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt przewidziany jest do wspó?finansowania przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy przewiduje uniewa?nienie post?powania, w przypadku nieprzyznania ?rodków pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej (art. 93 ust. 1a ustawy - Pzp).
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) Capacité économique et financière
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce zdolno?ci technicznej lub zawodowej; warunek zostanie uznany za spe?niony je?li Wykonawca wyka?e, ?e wykona w sposób nale?yty, w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie min. 2 us?ugi polegaj?ce na zarz?dzaniu projektem (zadaniem) drogowym, ka?da o warto?ci robót min. 7 000 000 PLN (brutto), przy czym us?uga zosta?a wykonana. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia a tak?e w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, wykonaniem us?ug okre?lonych powy?ej winien wykaza si jeden z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia lub podmiot, na którego zdolno?ciach technicznych lub zawodowych Wykonawca b?dzie polega?. Uwaga: W przypadku, gdy jakakolwiek warto? dotycz?ca ww. warunku wyra?ona b?dzie w walucie obcej, Zamawiaj?cy przeliczy t warto? w oparciu o ?redni kurs walut NBP dla danej waluty z daty publikacji og?oszenia o zamówieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. Je?eli w tym dniu nie b?dzie opublikowany ?redni kurs NBP, Zamawiaj?cy przyjmie kurs ?redni z ostatniej tabeli przed publikacj og?oszenia. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego cz??ci, polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunków prawnych.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Warunki realizacji umowy zawarto w rozdziale D SIWZ "Projekt umowy z za??cznikami".
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 01/09/2020 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 30/10/2020
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 01/09/2020 Heure locale: 12:00 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi w siedzibie ZZDW w Koszalinie, ul. Szczeci?ska 31, za po?rednictwem platformy pod adresem: (https://portal.smartpzp.pl//zzdw) https://portal.smartpzp.pl//zzdw
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
I. Post?powanie prowadzone jest w j?zyku polskim na elektronicznej platformie Smart Pzp pod adresem (https://portal.smartpzp.pl/zzdw) (dalej jako "platforma") i pod nazw post?powania wskazan w sekcji II.1.1. II. Zamawiaj?cy zastosuje procedur okre?lon w art. 24 aa ustawy - Prawo zamówie publicznych. III. Wykonawca, na zasadach okre?lonych w dziale XII rozdzia?u A SIWZ, jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wys. 2 000,00 PLN. IV. Z post?powania o udzielenie zamówienia wyklucza si Wykonawc?: 1) na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Pzp; 2) dodatkowo na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, art. 24 ust. 5 ppkt 2 i art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy - Pzp. V. Wykonawca wst?pnie potwierdza brak podstaw do wykluczenia oraz spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu poprzez z?o?enie wraz z ofert aktualnego na dzie sk?adania ofert o?wiadczenia w formie jednolitego dokumentu sporz?dzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. VI. O?wiadczenia lub dokumenty potwierdzaj?ce spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia dla Wykonawców krajowych jak i o?wiadczenia lub dokumenty potwierdzaj?ce brak podstaw do wykluczenia dla Wykonawców zagranicznych wskazane s w dziale VIII rozdzia?u A SIWZ. VII. Dokumenty ni?ej wymienione, sk?adaj?ce si na ofert Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y na platformie, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym: 1) orygina formularza "oferta" (za??cznik nr 1 do SIWZ); 2) orygina o?wiadczenia JEDZ (za??cznik nr 2 do SIWZ); 3) dowód wniesienia wadium (orygina gwarancji/por?czenia, je?eli Wykonawca wnosi wadium w innej formie ni pieni??na); 4) orygina zobowi?zania innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego cz??ci, polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunków prawnych (za??cznik nr 4 do SIWZ); 5) pe?nomocnictwo do reprezentowania podmiotu, w przypadku, gdy uprawnienie do reprezentacji nie wynika z w?a?ciwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej. Pe?nomocnictwo nale?y z?o?y w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii notarialnie po?wiadczonej przy u?yciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W przypadku, gdy do reprezentowania Wykonawcy wymagana jest reprezentacja ??czna (wi?cej ni jedna osoba), do oferty nale?y do??czy stosowne pe?nomocnictwo/a opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ??cznie przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji. VIII. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?ócenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku sk?adania oferty wspólnej ww. o?wiadczenie sk?ada ka?dy z Wykonawców sk?adaj?cych ofert wspóln?. O?wiadczenie nale?y z?o?y w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em przy u?yciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. IX. Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych zamieszczona jest w dziale XXII SIWZ. X. Z powodu limitu znaków w niniejszej rubryce, Zamawiaj?cy informuje ?e wykaz dokumentów oraz sposób ich sk?adania okre?lone s w SIWZ. https://portal.smartpzp.pl/zzdw
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy i innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej (dzia VI ustawy).
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu i postanowie SIWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 4 i 5 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   7.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby.
   8.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   9.  Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej. 10. Zamawiaj?cy przesy?a niezw?ocznie, nie pó?niej ni w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi odwo?ania innym Wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zamówienia, a je?eli odwo?anie dotyczy tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub postanowie SIWZ, zamieszcza j równie na stronie internetowej, na której jest zamieszczone og?oszenie o zamówieniu lub jest udost?pniona specyfikacja, wzywaj?c Wykonawców do przyst?pienia do post?powania odwo?awczego. 11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 12. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
27/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 
71540000 - Services de gestion de la construction