Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Koszalin: Services de recyclage des ordures m╚nag╦res

2021/S 40-100176  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 26/02/2021 S40 Pologne-Koszalin: Services de recyclage des ordures m╚nag╦res 2021/S 040-100176 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp█?ka z o.o. w Koszalinie Num╚ro national d'identification: PL422 Adresse postale: ul. Komunalna 5 Ville: Koszalin Code NUTS: PL426 Koszali?ski Code postal: 75-724 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Pie?kowska Courriel: Anna.Pienkowska@pgkkoszalin.pl T╚l╚phone: +48 943484432 Fax: +48 943484434 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://pgkkoszalin.pl/ Adresse du profil dÝacheteur: http://pgkkoszalin.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Odbi█r i zagospodarowanie odpad█w w 2021 roku w podziale na 8 zada Num╚ro de r╚f╚rence: 08/ZP-29.10.20/AP
II.1.2) Code CPV principal 90514000 Services de recyclage des ordures m╚nag╦res
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
ĐOdbi█r i zagospodarowanie odpad█w w 2021 roku w podziale na 8 zada?: ˇ zadanie A: odbi█r i zagospodarowanie odpad█w o kodzie 15 01 02 ˝ folia mix z Regionalnego Zak?adu Odzysku Odpad█w w Sianowie przy ul. ?ubuszan 80, ˇ zadanie B: odbi█r i zagospodarowanie odpad█w o kodzie 16 01 03 z RZOO w Sianowie przy ul. ?ubuszan 80, ˇ zadanie C: odbi█r i zagospodarowanie odpad█w o kodzie 15 01 02 ˝ pet mix z RZOO w Sianowie przy ul. ?ubuszan 80, ˇ zadanie D: odbi█r i zagospodarowanie odpad█w o kodzie 19 05 03 z RZOO w Sianowie przy ul. ?ubuszan 80, ˇ zadanie E: odbi█r i zagospodarowanie odpad█w o kodzie 15 01 06 z RZOO w Sianowie przy ul. ?ubuszan 80, ˇ zadanie F: odbi█r i zagospodarowanie odpad█w o kodzie 19 12 10 z RZOO w Sianowie przy ul. ?ubuszan 80, ˇ zadanie G: odbi█r i zagospodarowanie odpad█w o kodzie 19 12 12 z RZOO Sian█w, ul. ?ubuszan 80, ˇ zadanie H: odbi█r i zagospodarowanie odpad█w o kodzie 17 02 02 z RZOO w Sianowie, ul. ?ubuszan 80.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 6 611 500.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie A: odbi█r i zagospodarowanie odpad█w o kodzie 15 01 02 ˝ folia mix z Regionalnego Zak?adu Odzysku Odpad█w w Sianowie przy ul. ?ubuszan 80
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90500000 Services li╚s aux d╚chets et aux ordures
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL426 Koszali?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Regionalny Zak?ad Odzysku Odpad█w w Sianowie przy ul. ?ubuszan 80
II.2.4) Description des prestations:
Nazwa odpadu (opis odpadu): folia mix, folia po separatorze powietrznym z segregacji odpad█w 15 01 06 oraz 20 03 01, oko?o 95 % folii mix w postaci luz Kod odpadu 15 01 02. Przewidywana ilo? w 2021 roku (Mg) do 500,00, wymagany proces zagospodarowania R3: a) za?adunek odpad█w odbywa si b?dzie sprz?tem Zamawiaj?cego, a Wykonawca zobowi?zany b?dzie do podstawienia kontenera lub innego sprz?tu przystosowanego do odbioru tego typu odpad█w; b) odpady przekazywane do zagospodarowania b?d transportowane przez Wykonawc na jego koszt; c) w chwili przekazania odpad█w przez Zamawiaj?cego na rzecz Wykonawcy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialno? za przej?te odpady, za nale?yte post?powanie z nimi, za skutki z tego wynikaj?ce oraz za dzia?ania i zaniechania pracownik█w i podmiot█w, kt█rymi pos?u?y si wykonuj?c przedmiot zam█wienia (przewo?nik); d) odbi█r odpad█w b?dzie potwierdzany kartami przekazania odpad█w zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami za po?rednictwem BDO; e) rozliczanie ilo?ci odpad█w nast?powa b?dzie na podstawie legalizowanej wagi towarowej znajduj?cej si u Zamawiaj?cego wg wydruku dowodu wa?enia. Dopuszcza si mo?liwo? przyj?cia rozliczenia odpad█w na podstawie legalizowanej wagi towarowej znajduj?cej si u Wykonawcy w przypadku wyst?pienia znacznych zanieczyszcze?, po uprzednich uzgodnieniach; f) Wykonawca (w tym transportuj?cy) zobowi?zany jest do potwierdzania wystawionych dokument█w w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami; g) Wykonawca, w tym transportuj?cy odpady, zobowi?zany jest posiada wpis do BDO w zakresie niezb?dnym do realizacji us?ugi oraz wszelkie decyzje wymagane zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie B: odbi█r i zagospodarowanie odpad█w o kodzie 16 01 03 z Regionalnego Zak?adu Odzysku Odpad█w w Sianowie przy ul. ?ubuszan 80
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90500000 Services li╚s aux d╚chets et aux ordures
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL426 Koszali?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Regionalny Zak?ad Odzysku Odpad█w w Sianowie przy ul. ?ubuszan 80
II.2.4) Description des prestations:
Nazwa odpadu (opis odpadu) zu?yte opony ˝ osobowe i ci??arowe ca?e do 1,2 m do 300 Mg, zu?yte opony ˝ mix poci?te osobowe i ci??arowe do 1,2 m do 150 Mg, zu?yte opony ˝ rolnicze do 80 Mg, kod odpadu 16 01 03, wymagany proces zagospodarowania R3: a) za?adunek odpad█w odbywa si b?dzie sprz?tem Zamawiaj?cego, a Wykonawca zobowi?zany b?dzie do podstawienia kontenera lub innego sprz?tu przystosowanego do odbioru tego typu odpad█w; b) odpady przekazywane do zagospodarowania b?d transportowane przez Wykonawc na jego koszt; c) w chwili przekazania odpad█w przez Zamawiaj?cego na rzecz Wykonawcy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialno? za przej?te odpady, za nale?yte post?powanie z nimi, za skutki z tego wynikaj?ce oraz za dzia?ania i zaniechania pracownik█w i podmiot█w, kt█rymi pos?u?y si wykonuj?c przedmiot zam█wienia (przewo?nik); d) odbi█r odpad█w b?dzie potwierdzany kartami przekazania odpad█w zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami za po?rednictwem BDO; e) rozliczanie ilo?ci odpad█w nast?powa b?dzie na podstawie legalizowanej wagi towarowej znajduj?cej si u Zamawiaj?cego wg wydruku dowodu wa?enia. Dopuszcza si mo?liwo? przyj?cia rozliczenia odpad█w na podstawie legalizowanej wagi towarowej znajduj?cej si u Wykonawcy w przypadku wyst?pienia znacznych zanieczyszcze?, po uprzednich uzgodnieniach; f) Wykonawca (w tym transportuj?cy) zobowi?zany jest do potwierdzania wystawionych dokument█w w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami; g) Wykonawca, w tym transportuj?cy odpady, zobowi?zany jest posiada wpis do BDO w zakresie niezb?dnym do realizacji us?ugi oraz wszelkie decyzje wymagane zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie C: odbi█r i zagospodarowanie odpad█w o kodzie 15 01 02 ˝ pet mix z Regionalnego Zak?adu Odzysku Odpad█w w Sianowie przy ul. ?ubuszan 80
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90500000 Services li╚s aux d╚chets et aux ordures
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL426 Koszali?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Regionalny Zak?ad Odzysku Odpad█w w Sianowie przy ul. ?ubuszan 80
II.2.4) Description des prestations:
Nazwa odpadu (opis odpadu) pet mix, pet z etykiet termokurczliw?, pet chemiczny kolory ?wiata ˝ materia w postaci sprasowanych bel, kod odpadu 15 01 02, przewidywana ilo? w 2021 roku (Mg) do 150,00, wymagany proces zagospodarowania R3: a) za?adunek odpad█w odbywa si b?dzie sprz?tem Zamawiaj?cego, a Wykonawca zobowi?zany b?dzie do podstawienia kontenera lub innego sprz?tu przystosowanego do odbioru tego typu odpad█w; b) odpady przekazywane do zagospodarowania b?d transportowane przez Wykonawc na jego koszt; c) w chwili przekazania odpad█w przez Zamawiaj?cego na rzecz Wykonawcy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialno? za przej?te odpady, za nale?yte post?powanie z nimi, za skutki z tego wynikaj?ce oraz za dzia?ania i zaniechania pracownik█w i podmiot█w, kt█rymi pos?u?y si wykonuj?c przedmiot zam█wienia (przewo?nik); d) odbi█r odpad█w b?dzie potwierdzany kartami przekazania odpad█w zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami za po?rednictwem BDO; e) rozliczanie ilo?ci odpad█w nast?powa b?dzie na podstawie legalizowanej wagi towarowej znajduj?cej si u Zamawiaj?cego wg wydruku dowodu wa?enia. Dopuszcza si mo?liwo? przyj?cia rozliczenia odpad█w na podstawie legalizowanej wagi towarowej znajduj?cej si u Wykonawcy w przypadku wyst?pienia znacznych zanieczyszcze?, po uprzednich uzgodnieniach; f) Wykonawca (w tym transportuj?cy) zobowi?zany jest do potwierdzania wystawionych dokument█w w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami; g) Wykonawca, w tym transportuj?cy odpady, zobowi?zany jest posiada wpis do BDO w zakresie niezb?dnym do realizacji us?ugi oraz wszelkie decyzje wymagane zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie D: odbi█r i zagospodarowanie odpad█w o kodzie 19 05 03 z Regionalnego Zak?adu Odzysku Odpad█w w Sianowie przy ul. ?ubuszan 80
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90500000 Services li╚s aux d╚chets et aux ordures
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL426 Koszali?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Regionalny Zak?ad Odzysku Odpad█w w Sianowie przy ul. ?ubuszan 80
II.2.4) Description des prestations:
Nazwa odpadu (opis odpadu) kompost nieodpowiadaj?cy wymaganiom, kod odpadu 19 05 03, przewidywana ilo? w 2021 roku (Mg), do 2000,00, wymagany proces zagospodarowania R5: a) za?adunek odpad█w odbywa si b?dzie sprz?tem Zamawiaj?cego, a Wykonawca zobowi?zany b?dzie do podstawienia kontenera lub innego sprz?tu przystosowanego do odbioru tego typu odpad█w; b) odpady przekazywane do zagospodarowania b?d transportowane przez Wykonawc na jego koszt; c) w chwili przekazania odpad█w przez Zamawiaj?cego na rzecz Wykonawcy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialno? za przej?te odpady, za nale?yte post?powanie z nimi, za skutki z tego wynikaj?ce oraz za dzia?ania i zaniechania pracownik█w i podmiot█w, kt█rymi pos?u?y si wykonuj?c przedmiot zam█wienia (przewo?nik); d) odbi█r odpad█w b?dzie potwierdzany kartami przekazania odpad█w zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami za po?rednictwem BDO; e) rozliczanie ilo?ci odpad█w nast?powa b?dzie na podstawie legalizowanej wagi towarowej znajduj?cej si u Zamawiaj?cego wg wydruku dowodu wa?enia. Dopuszcza si mo?liwo? przyj?cia rozliczenia odpad█w na podstawie legalizowanej wagi towarowej znajduj?cej si u Wykonawcy w przypadku wyst?pienia znacznych zanieczyszcze?, po uprzednich uzgodnieniach; f) Wykonawca (w tym transportuj?cy) zobowi?zany jest do potwierdzania wystawionych dokument█w w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami; g) Wykonawca, w tym transportuj?cy odpady, zobowi?zany jest posiada wpis do BDO w zakresie niezb?dnym do realizacji us?ugi oraz wszelkie decyzje wymagane zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie E: odbi█r i zagospodarowanie odpad█w o kodzie 15 01 06 z Regionalnego Zak?adu Odzysku Odpad█w w Sianowie przy ul. ?ubuszan 80
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90500000 Services li╚s aux d╚chets et aux ordures
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL426 Koszali?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Regionalny Zak?ad Odzysku Odpad█w w Sianowie przy ul. ?ubuszan 80
II.2.4) Description des prestations:
Nazwa odpadu (opis odpadu) zmieszane odpady opakowaniowe, kod odpadu 15 01 06, przewidywana ilo? w 2021 roku (Mg) do 6500,00, wymagany proces zagospodarowania R12: a) za?adunek odpad█w odbywa si b?dzie sprz?tem Zamawiaj?cego, a Wykonawca zobowi?zany b?dzie do podstawienia kontenera lub innego sprz?tu przystosowanego do odbioru tego typu odpad█w; b) odpady przekazywane do zagospodarowania b?d transportowane przez Wykonawc na jego koszt; c) w chwili przekazania odpad█w przez Zamawiaj?cego na rzecz Wykonawcy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialno? za przej?te odpady, za nale?yte post?powanie z nimi, za skutki z tego wynikaj?ce oraz za dzia?ania i zaniechania pracownik█w i podmiot█w, kt█rymi pos?u?y si wykonuj?c przedmiot zam█wienia (przewo?nik); d) odbi█r odpad█w b?dzie potwierdzany kartami przekazania odpad█w zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami za po?rednictwem BDO; e) rozliczanie ilo?ci odpad█w nast?powa b?dzie na podstawie legalizowanej wagi towarowej znajduj?cej si u Zamawiaj?cego wg wydruku dowodu wa?enia. Dopuszcza si mo?liwo? przyj?cia rozliczenia odpad█w na podstawie legalizowanej wagi towarowej znajduj?cej si u Wykonawcy w przypadku wyst?pienia znacznych zanieczyszcze?, po uprzednich uzgodnieniach; f) Wykonawca (w tym transportuj?cy) zobowi?zany jest do potwierdzania wystawionych dokument█w w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami; g) Wykonawca, w tym transportuj?cy odpady, zobowi?zany jest posiada wpis do BDO w zakresie niezb?dnym do realizacji us?ugi oraz wszelkie decyzje wymagane zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie F: odbi█r i zagospodarowanie odpad█w o kodzie 19 12 10 z Regionalnego Zak?adu Odzysku Odpad█w w Sianowie przy ul. ?ubuszan 80
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90500000 Services li╚s aux d╚chets et aux ordures
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL426 Koszali?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Regionalny Zak?ad Odzysku Odpad█w w Sianowie przy ul. ?ubuszan 80
II.2.4) Description des prestations:
a) Przedmiotem zam█wienia jest cykliczny odbi█r i zagospodarowanie poprzez proces odzysku odpad█w o kodzie 19 12 10 (paliwo alternatywne). b) Zam█wienie dotyczy odpad█w o kodzie 19 12 10 (paliwo alternatywne) uzyskanych z odpad█w przyjmowanych oraz przetwarzanych w Regionalnym Zak?adzie Odzysku Odpad█w w Sianowie. Wyprodukowane paliwo posiada nast?puj?ce parametry: ˇ ?rednia warto? opa?owa 19,5 MJ/kg, ˇ ?rednia zawarto? siarki 0,5 %, ˇ ?rednia zawarto? chloru 1,0 %, ˇ ?rednia wilgotno? 25 %, ˇ odpad w zakresie rozmiarowym do 40 mm. Podane wyniki ustalono na podstawie pr█b analitycznych wykonanych przez certyfikowane laboratorium. Odpady nieprasowane (luzem). c) Zanieczyszczenia: jako zanieczyszczenia ustala si?: ˇ frakcje ulegaj?ce biodegradacji, ˇ szk?o, ˇ cz??ci metalowe, odpady mineralne, w tym budowlane. Ustala si dopuszczalny poziom zanieczyszcze jako 15 % masy odbieranej od PGK Sp. z o.o. frakcji energetycznej. d) W przypadku przekroczenia ilo?ci zanieczyszcze podanych powy?ej Wykonawca jest uprawniony do odmowy odebrania odpad█w z terenu RZOO Sian█w. Strony postanawiaj?, ?e w takiej sytuacji: PGK Sp. z o.o. w Koszalinie nie b?dzie mia?a roszczenia o wykonanie umowy w tej cz??ci, kt█rej si zrzeka, a Wykonawca nie wyst?pi z roszczeniem o wykonanie umowy, lub odszkodowanie z tego tytu?u, w tym z tytu?u koszt█w transportu, kt█rych to roszcze Wykonawca si zrzeka. Nazwa odpadu (opis odpadu) paliwo alternatywne, kod odpadu 19 12 10, przewidywana ilo? w 2021 roku (Mg) do 500,00, wymagany proces zagospodarowania R1 lub R12: a) za?adunek odpad█w odbywa si b?dzie sprz?tem Zamawiaj?cego, a Wykonawca zobowi?zany b?dzie do podstawienia kontenera lub innego sprz?tu przystosowanego do odbioru tego typu odpad█w; b) odpady przekazywane do zagospodarowania b?d transportowane przez Wykonawc na jego koszt; c) w chwili przekazania odpad█w przez Zamawiaj?cego na rzecz Wykonawcy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialno? za przej?te odpady, za nale?yte post?powanie z nimi, za skutki z tego wynikaj?ce oraz za dzia?ania i zaniechania pracownik█w i podmiot█w, kt█rymi pos?u?y si wykonuj?c przedmiot zam█wienia (przewo?nik); d) odbi█r odpad█w b?dzie potwierdzany kartami przekazania odpad█w zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami za po?rednictwem BDO; e) rozliczanie ilo?ci odpad█w nast?powa b?dzie na podstawie legalizowanej wagi towarowej znajduj?cej si u Zamawiaj?cego wg wydruku dowodu wa?enia. Dopuszcza si mo?liwo? przyj?cia rozliczenia odpad█w na podstawie legalizowanej wagi towarowej znajduj?cej si u Wykonawcy w przypadku wyst?pienia znacznych zanieczyszcze?, po uprzednich uzgodnieniach; f) Wykonawca (w tym transportuj?cy) zobowi?zany jest do potwierdzania wystawionych dokument█w w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami; g) Wykonawca, w tym transportuj?cy odpady, zobowi?zany jest posiada wpis do BDO w zakresie niezb?dnym do realizacji us?ugi oraz wszelkie decyzje wymagane zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami. a) Przedmiotem zam█wienia jest cykliczny odbi█r i zagospodarowanie poprzez proces odzysku odpad█w o kodzie 19 12 10 (paliwo alternatywne). b) Zam█wienie dotyczy odpad█w o kodzie 19 12 10 (paliwo alternatywne) uzyskanych z odpad█w przyjmowanych oraz przetwarzanych w Regionalnym Zak?adzie Odzysku Odpad█w w Sianowie. Wyprodukowane paliwo posiada nast?puj?ce parametry: ˇ ?rednia warto? opa?owa 19,5 MJ/kg, ˇ ?rednia zawarto? siarki 0,5 %, ˇ ?rednia zawarto? chloru 1,0 %, ˇ ?rednia wilgotno? 25 %, ˇ odpad w zakresie rozmiarowym do 40 mm. Podane wyniki ustalono na podstawie pr█b analitycznych wykonanych przez certyfikowane laboratorium. Odpady nieprasowane (luzem). c) Zanieczyszczenia: jako zanieczyszczenia ustala si?: ˇ frakcje ulegaj?ce biodegradacji, ˇ szk?o, ˇ cz??ci metalowe, odpady mineralne, w tym budowlane. Ustala si dopuszczalny poziom zanieczyszcze jako 15 % masy odbieranej od PGK Sp. z o.o. frakcji energetycznej. d) W przypadku przekroczenia ilo?ci zanieczyszcze podanych powy?ej W Í
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie G: odbi█r i zagospodarowanie odpad█w o kodzie 19 12 12 z Regionalnego Zak?adu Odzysku Odpad█w w Sianowie przy ul. ?ubuszan 80
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90500000 Services li╚s aux d╚chets et aux ordures
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL426 Koszali?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Regionalny Zak?ad Odzysku Odpad█w w Sianowie przy ul. ?ubuszan 80
II.2.4) Description des prestations:
Nazwa odpadu (opis odpadu) Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obr█bki odpad█w inne ni wymienione w 19 12 11 ˝ wytworzone z odpad█w wielkogabarytowych, kod odpadu 19 12 12, przewidywana ilo? w 2021 roku (Mg) do 5000,00, wymagany proces zagospodarowania R1 lub R12. Przedmiotem zam█wienia jest cykliczny odbi█r i zagospodarowanie poprzez proces odzysku odpad█w o kodzie 19 12 12 (Inne odpady, w tym zmieszane substancje i przedmioty, z mechanicznej obr█bki odpad█w inne ni wymienione w 19 12 11), przy czym odpady te mog zosta poddane procesowi R1, R12 zgodnie z okre?leniem oznaczenia tego procesu w Ustawie o odpadach/za??czniku IA do rozporz?dzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 14.06.2006r. w sprawie przemieszczania odpad█w (Dz.U. UE. L 190/1 z p█?n. zm.) ˝ przy czym przez Đpoddanie procesowi odzyskuţ rozumie si rozpocz?cie i zako?czenie tego procesu. b) Odpady w rozmiarze 80˝400 mm pochodz?ce po wst?pnym rozdrobnieniu i separacji magnetycznej odpad█w wielkogabarytowych. Odpady nieprasowane (luzem). c) Odpady o kodzie 19 12 12 mog by zanieczyszczone innymi odpadami, takimi jak piasek, drobne szk?o, itp. d) Odebrane partie odpad█w mog r█?ni si co do sk?adu, a jakiekolwiek r█?nice nie b?d stanowi?y podstaw roszcze Wykonawcy w stosunku do Zamawiaj?cego. e) Wykonawca musi zapewni ci?g?y, nieprzerwany, sukcesywny odbi█r odpad█w. Wykonawca zobowi?zany jest posiada zdolno? do odbioru od Zamawiaj?cego minimum 60 Mg odpad█w na dob?, w dni robocze w godzinach 7:00˝17:00 ˝ s to godziny pracy Regionalnego Zak?adu Odzysku Odpad█w w Sianowie. a) Za?adunek odpad█w odbywa si b?dzie sprz?tem Zamawiaj?cego, a Wykonawca zobowi?zany b?dzie do podstawienia kontenera lub innego sprz?tu przystosowanego do odbioru tego typu odpad█w. b) Odpady przekazywane do zagospodarowania b?d transportowane przez Wykonawc na jego koszt. c) W chwili przekazania odpad█w przez Zamawiaj?cego na rzecz Wykonawcy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialno? za przej?te odpady, za nale?yte post?powanie z nimi, za skutki z tego wynikaj?ce oraz za dzia?ania i zaniechania pracownik█w i podmiot█w, kt█rymi pos?u?y si wykonuj?c przedmiot zam█wienia (przewo?nik). d) Odbi█r odpad█w b?dzie potwierdzany kartami przekazania odpad█w zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami za po?rednictwem BDO. e) Rozliczanie ilo?ci odpad█w nast?powa b?dzie na podstawie legalizowanej wagi towarowej znajduj?cej si u Zamawiaj?cego wg wydruku dowodu wa?enia. Dopuszcza si mo?liwo? przyj?cia rozliczenia odpad█w na podstawie legalizowanej wagi towarowej znajduj?cej si u Wykonawcy w przypadku wyst?pienia znacznych zanieczyszcze?, po uprzednich uzgodnieniach. f) Wykonawca (w tym transportuj?cy) zobowi?zany jest do potwierdzania wystawionych dokument█w w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami. g) Wykonawca, w tym transportuj?cy odpady, zobowi?zany jest posiada wpis do BDO w zakresie niezb?dnym do realizacji us?ugi oraz wszelkie decyzje wymagane zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie H: odbi█r i zagospodarowanie odpad█w o kodzie 17 02 02 z Regionalnego Zak?adu Odzysku Odpad█w w Sianowie przy ul. ?ubuszan 80
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90500000 Services li╚s aux d╚chets et aux ordures
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL426 Koszali?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Regionalny Zak?ad Odzysku Odpad█w w Sianowie przy ul. ?ubuszan 80
II.2.4) Description des prestations:
Nazwa odpadu (opis odpadu) szk?o, kod odpadu 17 02 02, przewidywana ilo? w 2021 roku (Mg) do 100,00, wymagany proces zagospodarowania D5: a) za?adunek odpad█w odbywa si b?dzie sprz?tem Zamawiaj?cego, a Wykonawca zobowi?zany b?dzie do podstawienia kontenera lub innego sprz?tu przystosowanego do odbioru tego typu odpad█w; b) odpady przekazywane do zagospodarowania b?d transportowane przez Wykonawc na jego koszt; c) w chwili przekazania odpad█w przez Zamawiaj?cego na rzecz Wykonawcy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialno? za przej?te odpady, za nale?yte post?powanie z nimi, za skutki z tego wynikaj?ce oraz za dzia?ania i zaniechania pracownik█w i podmiot█w, kt█rymi pos?u?y si wykonuj?c przedmiot zam█wienia (przewo?nik); d) odbi█r odpad█w b?dzie potwierdzany kartami przekazania odpad█w zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami za po?rednictwem BDO; e) rozliczanie ilo?ci odpad█w nast?powa b?dzie na podstawie legalizowanej wagi towarowej znajduj?cej si u Zamawiaj?cego wg wydruku dowodu wa?enia. Dopuszcza si mo?liwo? przyj?cia rozliczenia odpad█w na podstawie legalizowanej wagi towarowej znajduj?cej si u Wykonawcy w przypadku wyst?pienia znacznych zanieczyszcze?, po uprzednich uzgodnieniach; f) Wykonawca (w tym transportuj?cy) zobowi?zany jest do potwierdzania wystawionych dokument█w w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami; g) Wykonawca, w tym transportuj?cy odpady, zobowi?zany jest posiada wpis do BDO w zakresie niezb?dnym do realizacji us?ugi oraz wszelkie decyzje wymagane zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte Proc╚dure acc╚l╚r╚e Justification:
Regionalny Zak?ad Odzysku Odpad█w w Sianowie dokona analizy masy niezb?dnych do przekazania do zagospodarowania w 2021 r. Na podstawie wynik█w analizy ustalono zakres ilo?ciowy dla poszczeg█lnych zada?. Skr█cenie terminu sk?adania ofert jest niezb?dne ze wzgl?du na trudn sytuacj na rynku zagospodarowania odpad█w. Ilo? wykonawc█w zapewniaj?cych odbi█r i zagospodarowanie odpad█w jest niewystarczaj?ca w stosunku do potrzeb zak?ad█w przetwarzania odpad█w. Termin sk?adania ofert powinien by kr█tszy, aby Zamawiaj?cy ˝ w przypadku braku ofert lub ofert o warto?ci przekraczaj?cej ?rodki przeznaczone na realizacj zadania ˝ m█g powt█rzy post?powanie w mo?liwie jak najszybszym terminie zapewniaj?c jednocze?nie ci?g?o? pracy Zak?adu i mo?liwo? spe?nienia wymog█w prawnych oraz warunk█w posiadanych decyzji w zakresie ilo?ci i czasookresu magazynowanych odpad█w.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2020/S 217-531428
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
Zadanie A: odbi█r i zagospodarowanie odpad█w o kodzie 15 01 02 ˝ folia mix z Regionalnego Zak?adu Odzysku Odpad█w w Sianowie przy ul. ?ubuszan 80
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Zadanie B: odbi█r i zagospodarowanie odpad█w o kodzie 16 01 03 z Regionalnego Zak?adu Odzysku Odpad█w w Sianowie przy ul. ?ubuszan 80
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
19/01/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TCC Tadeusz Chru?cicki Adresse postale: ul. Ko?ciuszki 6 lok. 12, Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 50-038 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 311 500.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 264 850.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
Zadanie C: odbi█r i zagospodarowanie odpad█w o kodzie 15 01 02 ˝ pet mix z Regionalnego Zak?adu Odzysku Odpad█w w Sianowie przy ul. ?ubuszan 80
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4
Lot n : 4 Intitul╚:
Zadanie D: odbi█r i zagospodarowanie odpad█w o kodzie 19 05 03 z Regionalnego Zak?adu Odzysku Odpad█w w Sianowie przy ul. ?ubuszan 80
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 5
Lot n : 5 Intitul╚:
Zadanie E: odbi█r i zagospodarowanie odpad█w o kodzie 15 01 06 z Regionalnego Zak?adu Odzysku Odpad█w w Sianowie przy ul. ?ubuszan 80
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
15/01/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ATF Sp█?ka z o.o., Sp. k.
Adresse postale: ul. Chojnica 2, Ville: Miros?awiec Code NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki Code postal: 78-650 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 2 600 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 2 990 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 6
Lot n : 6 Intitul╚:
Zadanie F: odbi█r i zagospodarowanie odpad█w o kodzie 19 12 10 z Regionalnego Zak?adu Odzysku Odpad█w w Sianowie przy ul. ?ubuszan 80
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BM-EKO Sp█?ka z o.o., Sp. k.
Adresse postale: ul. Sienkiewicza 2/87 Ville: Krotoszyn Code NUTS: PL416 Kaliski Code postal: 63-700 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 250 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 190 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 7
Lot n : 7 Intitul╚:
Zadanie G: odbi█r i zagospodarowanie odpad█w o kodzie 19 12 12 z Regionalnego Zak?adu Odzysku Odpad█w w Sianowie przy ul. ?ubuszan 80
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
22/01/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Best Polymers Group S.A.
Adresse postale: ul. Kopalniana 20c/2 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 01-321 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SSARR Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Obornicka 1 Ville: Owi?ska, Code NUTS: PL418 Pozna?ski Code postal: 62-005 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 2 750 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 2 694 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 8
Lot n : 8 Intitul╚:
Zadanie H: odbi█r i zagospodarowanie odpad█w o kodzie 17 02 02 z Regionalnego Zak?adu Odzysku Odpad█w w Sianowie przy ul. ?ubuszan 80
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Zamawiaj?cy zastrzega, ?e podana ilo? jest ilo?ci szacunkow?, obrazuj?c mo?liw wielko? zakresu przedmiotu zam█wienia i mo?e by pomocna na etapie przygotowania oferty. Zamawiaj?cy nie musi zrealizowa zam█wienia do pe?nej wysoko?ci podanej ilo?ci odpad█w. Na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni post?powanie o udzielenie ww. zam█wienia, je?eli ?rodki, kt█re Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zam█wienia, nie zosta?y mu przyznane. Po otwarciu ofert a przed podpisaniem umowy Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo dokonania wizji lokalnej linii technologicznej do przetwarzania i odzysku odpad█w o kodach wymienionych w rozdziale II niniejszej SIWZ, tj. opis przedmiotu zam█wienia. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 2 % ceny ofertowej. Wykonawca przyst?puj?cy do przetargu jest obowi?zany wnie? wadium w wysoko?ci: ˇ zadanie A 5 000,00 PLN, ˇ zadanie B 5 000,00 PLN, ˇ zadanie C 900,00 PLN, ˇ zadanie D 5 000,00 PLN, ˇ zadanie E 10.000,00 PLN, ˇ zadanie F 5 000,00 PLN, ˇ zadanie G 10 000,00 PLN, ˇ zadanie H 1 000,00 PLN.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587777 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587777 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp przys?uguj ?rodki ochrony prawnej w formie: 1) Odwo?ania wnoszonego do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym ˝ wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   1. 1) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu oraz wobec postanowie specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia na stronie internetowej.
   1. 2) Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni ˝ je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b.
   1. 3) Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ppkt
   1. 1 i ppkt
   1. 2 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 2) Skargi ˝ na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby. Zasady wnoszenia i rozpatrywania ?rodk█w ochrony prawnej reguluj przepisy ustawy Pzp od art. 179 do art. 198 g. Ci?g dalszy tre?ci z VI.3) informacje dodatkowe opisanych w zdaniu pierwszym; f) zmiany w wynagrodzenia nale?nego Wykonawcy w zakresie procentowym warto?ci ceny netto wskazanej przez Wykonawc w formularzu ofertowym w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spo?ecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w wysoko?ci stawki sk?adki na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne o procent wzrostu ich warto?ci; po przedstawieniu przez Wykonawc pisemnego i szczeg█?owego sposobu wyliczenia proponowanej zmiany ceny wraz z uzasadnieniem i wykazaniu, ?e zmiana tych zasad ma wp?yw na wynagrodzenie Wykonawcy. Zmiana taka mo?e by wprowadzona po up?ywie miesi?ca od dnia wprowadzenia zmian opisanych w zdaniu pierwszym; g) zmiany terminu wykonania umowy w przypadku jakiegokolwiek op█?nienia, spowodowanego wyst?pieniem si?y wy?szej to jest wyj?tkowego wydarzenia lub okoliczno?ci, na kt█r Strona nie ma wp?ywu; h) zmiany w realizacji umowy spowodowane zmian regulacji prawnych; i) inne zmiany wynikaj?ce z art. 144 ustawy Pzp, tj. art. 144 ust. 1 pkt 2, ust. 1 pkt 3, ust. 1 pkt 4 lit b i c, z zachowaniem warunk█w opisanych w regulowaniu art. 144 ustawy.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587777 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
23/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liÚs aux dÚchets et aux ordures 
90514000 - Services de recyclage des ordures mÚnagŔres