Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Koszalin: Services de recyclage des ordures ménagères

2021/S 40-100182  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 26/02/2021 S40 Pologne-Koszalin: Services de recyclage des ordures ménagères 2021/S 040-100182 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie Numéro national d'identification: PL426 Adresse postale: Komunalna 5 Ville: Koszalin Code NUTS: PL426 Koszali?ski Code postal: 75-724 Pays: Pologne Courriel: Anna.Pienkowska@pgkkoszalin.pl Téléphone: +48 943484432 Fax: +48 943484434 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://pgkkoszalin.pl/ Adresse du profil d'acheteur: http://pgkkoszalin.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów w 2021 w podziale na zadania A, B, C: zadanie A Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z PSZOK-ów w gminach: Bobolice, Koszalin, Malechowo Sianów Numéro de référence: 12/ZP-30.11.0/AP
II.1.2) Code CPV principal 90514000 Services de recyclage des ordures ménagères
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Zakres us?ugi: Wykonawca zobowi?zany jest do odbioru odpadów z lokalizacji wskazanych w pkt II OPZ i tabelach nr 1, 2 i
   3. 
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia.
   2. 1. Zamawiaj?cy gromadzi odpady w pojemnikach zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa dotycz?cymi magazynowania i transportowania odpadów niebezpiecznych.
   2. 2. Wykonawca odbieraj?c odpady od Zamawiaj?cego zobowi?zany jest dostarczy na wymian pojemniki, przystosowane do rodzaju odpadu zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa.
   2. 3. Wykonawca zobowi?zuje si do za?adunku odpadów w?asnym sprz?tem i na w?asny koszt.
   2. 4. Odpady odebrane od Zamawiaj?cego b?d?, transportowane, zagospodarowane lub utylizowane na koszt Wykonawcy.
   2. 5. Od momentu przekazania Wykonawcy przez Zamawiaj?cego odpadów do transportu i zagospodarowania, Wykonawca przejmuje pe?n odpowiedzialno? za w?a?ciwe i zgodne z przepisami prawa post?powanie z przekazanymi odpadami. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialno? za dzia?ania i zaniechania.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 973 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie A Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z PSZOK-ów w gminach: Bobolice, Koszalin, Malechowo Sianów i Polanów w roku 2021.
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90511000 Services de collecte des ordures
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL426 Koszali?ski Lieu principal d'exécution:
Koszalin Sianów Polanów Bobolice Malechowo
II.2.4) Description des prestations:
III. Miejsca odbioru odpadów Zadanie A:
   1.  PSZOK Koszalin (75-724), ulica Komunalna 5;
   2.  MSZOK Koszalin (75-342), ulica W?adys?awa IV 149;
   3.  PSZOK Sianów (76-004), ulica ?ubuszan 80;
   4.  PSZOK Polanów (76-010), ulica Stawna 2;
   5.  PSZOK Bobolice (76-020), Boboliczki dzia?ka nr 61;
   6.  PSZOK Malechowo (76-142), Niemica dzia?ka nr 256/9.
   1.  Zakres us?ugi: Wykonawca zobowi?zany jest do odbioru odpadów z lokalizacji wskazanych w pkt II OPZ i tabelach nr 1, 2 i
   3. 
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia.
   2. 1. Zamawiaj?cy gromadzi odpady w pojemnikach zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa dotycz?cymi magazynowania i transportowania odpadów niebezpiecznych.
   2. 2. Wykonawca odbieraj?c odpady od Zamawiaj?cego zobowi?zany jest dostarczy na wymian pojemniki, przystosowane do rodzaju odpadu zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa.
   2. 3. Wykonawca zobowi?zuje si do za?adunku odpadów w?asnym sprz?tem i na w?asny koszt.
   2. 4. Odpady odebrane od Zamawiaj?cego b?d?, transportowane, zagospodarowane lub utylizowane na koszt Wykonawcy.
   2. 5. Od momentu przekazania Wykonawcy przez Zamawiaj?cego odpadów do transportu i zagospodarowania, Wykonawca przejmuje pe?n odpowiedzialno? za w?a?ciwe i zgodne z przepisami prawa post?powanie z przekazanymi odpadami. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialno? za dzia?ania i zaniechania dzia?a przez pracowników i innych podmiotów, którymi pos?u?y si przy realizacji zamówienia (np. przewo?nicy).
   2. 6. Wa?enie odebranych odpadów odbywa si b?dzie:
   2. 6.1. Zadanie A - legalizowana waga Zamawiaj?cego znajduj?ca si przy ulicy Gnie?nie?skiej 6 w Koszalinie. Wa?enie odbywa si b?dzie kontrolnie na wyra?ne wskazanie Zamawiaj?cego.
   2. 6.2. Zadanie B - legalizowana waga Zamawiaj?cego znajduj?ca si przy ulicy Gnie?nie?skiej 6 w Koszalinie.
   2. 6.3. Zadanie C - legalizowana waga Zamawiaj?cego znajduj?ca si przy ulicy Gnie?nie?skiej 6 w Koszalinie.
   3.  BDO
   3. 1. Ka?dorazowo przy odbiorze przez Wykonawc odpadów, Zamawiaj?cy wygeneruje Kart Przekazania Odpadów w Bazie Danych o Odpadach (BDO), dla ka?dego kodu odpadu i ka?dej lokalizacji osobno.
   3. 2. Wykonawca niezw?ocznie po przetransportowaniu odpadów zobowi?zany jest do zatwierdzenia karty w elektronicznym systemie BDO, która jest jednocze?nie potwierdzeniem wykonania zamówienia i ilo?ci przekazanych przez Zamawiaj?cego odpadów.
   4.  Wykonawca zobowi?zany jest do:
   4. 1. Odbioru odpadów w ci?gu 8 dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia przes?anego na adres e-mail Wykonawcy. Zlecenie b?dzie zawiera?o:
   4. 1.1. miejsce odbioru odpadów;
   4. 1.2. kody odpadów;
   4. 1.3. szacunkow ilo? odpadów.
   4. 2. W przypadku zlecenia wi?kszej ilo?ci odpadów, odbiór nast?pi w terminie uzgodnionym przez strony jednak nie d?u?szym ni 14 dni roboczych od momentu przes?ania zlecenia na adres e- mail Wykonawcy.
   5.  Zamawiaj?cy przy zleceniu odbioru odpadów, ka?dorazowo okre?li ilo? pojemników do wymiany dla ka?dego rodzaju odpadu i ka?dej lokalizacji.
   6.  Przy jednym transporcie Zamawiaj?cy przewiduje nast?puj?c ilo? pojemników na wymian?:
   6. 1. Zadanie A - minimum 20.
   6. 2. Zadanie B - minimum
   3. 
   6. 3. Zadanie C - minimum 13.
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: cena / Pondération: 90 Coût - Nom: termin p?atno?ci / Pondération: 10
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie B Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z PSZOK-ów w gminie: Koszalin w roku 2021.
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90511000 Services de collecte des ordures
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL426 Koszali?ski Lieu principal d'exécution:
Koszalin
II.2.4) Description des prestations:
I1. Zakres us?ugi: Wykonawca zobowi?zany jest do odbioru odpadów z lokalizacji wskazanych w pkt II OPZ i tabelach nr 1, 2 i
   3. 
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia.
   2. 1. Zamawiaj?cy gromadzi odpady w pojemnikach zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa dotycz?cymi magazynowania i transportowania odpadów niebezpiecznych.
   2. 2. Wykonawca odbieraj?c odpady od Zamawiaj?cego zobowi?zany jest dostarczy na wymian pojemniki, przystosowane do rodzaju odpadu zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa.
   2. 3. Wykonawca zobowi?zuje si do za?adunku odpadów w?asnym sprz?tem i na w?asny koszt.
   2. 4. Odpady odebrane od Zamawiaj?cego b?d?, transportowane, zagospodarowane lub utylizowane na koszt Wykonawcy.
   2. 5. Od momentu przekazania Wykonawcy przez Zamawiaj?cego odpadów do transportu i zagospodarowania, Wykonawca przejmuje pe?n odpowiedzialno? za w?a?ciwe i zgodne z przepisami prawa post?powanie z przekazanymi odpadami. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialno? za dzia?ania i zaniechania dzia?a przez pracowników i innych podmiotów, którymi pos?u?y si przy realizacji Zamówienia (np. przewo?nicy).
   2. 6. Wa?enie odebranych odpadów odbywa si b?dzie:
   2. 6.1. Zadanie A - legalizowana waga Zamawiaj?cego znajduj?ca si przy ulicy Gnie?nie?skiej 6 w Koszalinie. Wa?enie odbywa si b?dzie kontrolnie na wyra?ne wskazanie Zamawiaj?cego.
   2. 6.2. Zadanie B - legalizowana waga Zamawiaj?cego znajduj?ca si przy ulicy Gnie?nie?skiej 6 w Koszalinie.
   2. 6.3. Zadanie C - legalizowana waga Zamawiaj?cego znajduj?ca si przy ulicy Gnie?nie?skiej 6 w Koszalinie.
   3.  BDO
   3. 1. Ka?dorazowo przy odbiorze przez Wykonawc odpadów, Zamawiaj?cy wygeneruje Kart Przekazania Odpadów w Bazie Danych o Odpadach (BDO), dla ka?dego kodu odpadu i ka?dej lokalizacji osobno.
   3. 2. Wykonawca niezw?ocznie po przetransportowaniu odpadów zobowi?zany jest do zatwierdzenia karty w elektronicznym systemie BDO, która jest jednocze?nie potwierdzeniem wykonania zamówienia i ilo?ci przekazanych przez Zamawiaj?cego odpadów.
   4.  Wykonawca zobowi?zany jest do:
   4. 1. Odbioru odpadów w ci?gu 8 dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia przes?anego na adres e-mail Wykonawcy. Zlecenie b?dzie zawiera?o:
   4. 1.1. miejsce odbioru odpadów;
   4. 1.2. kody odpadów;
   4. 1.3. szacunkow ilo? odpadów.
   4. 2. W przypadku zlecenia wi?kszej ilo?ci odpadów, odbiór nast?pi w terminie uzgodnionym przez strony jednak nie d?u?szym ni 14 dni roboczych od momentu przes?ania zlecenia na adres e- mail Wykonawcy.
   5.  Zamawiaj?cy przy zleceniu odbioru odpadów, ka?dorazowo okre?li ilo? pojemników do wymiany dla ka?dego rodzaju odpadu i ka?dej lokalizacji.
   6.  Przy jednym transporcie Zamawiaj?cy przewiduje nast?puj?c ilo? pojemników na wymian?:
   6. 1. Zadanie A - minimum 20.
   6. 2. Zadanie B - minimum
   3. 
   6. 3. Zadanie C - minimum 13.
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: cena / Pondération: 90 Coût - Nom: termin p?atno?ci / Pondération: 10
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie C Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z PSZOK-ów w gminie Koszalin 2021.
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90511000 Services de collecte des ordures
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL426 Koszali?ski Lieu principal d'exécution:
Koszalin
II.2.4) Description des prestations:
I1. Zakres us?ugi: Wykonawca zobowi?zany jest do odbioru odpadów z lokalizacji wskazanych w pkt II OPZ i tabelach nr 1, 2 i
   3. 
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia.
   2. 1. Zamawiaj?cy gromadzi odpady w pojemnikach zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa dotycz?cymi magazynowania i transportowania odpadów niebezpiecznych.
   2. 2. Wykonawca odbieraj?c odpady od Zamawiaj?cego zobowi?zany jest dostarczy na wymian pojemniki, przystosowane do rodzaju odpadu zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa.
   2. 3. Wykonawca zobowi?zuje si do za?adunku odpadów w?asnym sprz?tem i na w?asny koszt.
   2. 4. Odpady odebrane od Zamawiaj?cego b?d?, transportowane, zagospodarowane lub utylizowane na koszt Wykonawcy.
   2. 5. Od momentu przekazania Wykonawcy przez Zamawiaj?cego odpadów do transportu i zagospodarowania, Wykonawca przejmuje pe?n odpowiedzialno? za w?a?ciwe i zgodne z przepisami prawa post?powanie z przekazanymi odpadami. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialno? za dzia?ania i zaniechania dzia?a przez pracowników i innych podmiotów, którymi pos?u?y si przy realizacji zamówienia (np. przewo?nicy).
   2. 6. Wa?enie odebranych odpadów odbywa si b?dzie:
   2. 6.1. Zadanie A - legalizowana waga Zamawiaj?cego znajduj?ca si przy ulicy Gnie?nie?skiej 6 w Koszalinie. Wa?enie odbywa si b?dzie kontrolnie na wyra?ne wskazanie Zamawiaj?cego.
   2. 6.2. Zadanie B - legalizowana waga Zamawiaj?cego znajduj?ca si przy ulicy Gnie?nie?skiej 6 w Koszalinie.
   2. 6.3. Zadanie C - legalizowana waga Zamawiaj?cego znajduj?ca si przy ulicy Gnie?nie?skiej 6 w Koszalinie.
   3.  BDO
   3. 1. Ka?dorazowo przy odbiorze przez Wykonawc odpadów, Zamawiaj?cy wygeneruje Kart Przekazania Odpadów w Bazie Danych o Odpadach (BDO), dla ka?dego kodu odpadu i ka?dej lokalizacji osobno.
   3. 2. Wykonawca niezw?ocznie po przetransportowaniu odpadów zobowi?zany jest do zatwierdzenia karty w elektronicznym systemie BDO, która jest jednocze?nie potwierdzeniem wykonania zamówienia i ilo?ci przekazanych przez Zamawiaj?cego odpadów.
   4.  Wykonawca zobowi?zany jest do:
   4. 1. Odbioru odpadów w ci?gu 8 dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia przes?anego na adres e-mail Wykonawcy. Zlecenie b?dzie zawiera?o:
   4. 1.1. miejsce odbioru odpadów;
   4. 1.2. kody odpadów;
   4. 1.3. szacunkow ilo? odpadów.
   4. 2. W przypadku zlecenia wi?kszej ilo?ci odpadów, odbiór nast?pi w terminie uzgodnionym przez strony jednak nie d?u?szym ni 14 dni roboczych od momentu przes?ania zlecenia na adres e- mail Wykonawcy.
   5.  Zamawiaj?cy przy zleceniu odbioru odpadów, ka?dorazowo okre?li ilo? pojemników do wymiany dla ka?dego rodzaju odpadu i ka?dej lokalizacji.
   6.  Przy jednym transporcie Zamawiaj?cy przewiduje nast?puj?c ilo? pojemników na wymian?:
   6. 1. Zadanie A - minimum 20.
   6. 2. Zadanie B - minimum
   3. 
   6. 3. Zadanie C - minimum 13.
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: cena / Pondération: 90 Coût - Nom: termin p?atno?ci / Pondération: 10
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte Procédure accélérée Justification:
Spó?ka ?wiadczy us?ugi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy: miasto Koszalin, Sianów, Polanów, Malechowo i Bobolice. Us?ugi wykonywana s w systemie ci?g?ym. Obecna sytuacja pandemii, zwi?kszona ilo? odpadów, trudno?ci przy realizacji obecnej umowy tj. problemy z przyjmowaniem odpadów w spalarniach, absencja chorobowa pracowników spedycji, trudno?ci przy rozstrzyganiu poprzedniego post?powania sk?ania do przyspieszenia dzia?a?. W zwi?zku z tym zasadnym jest, aby post?powanie przetargowe na "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów na 2021 roku w podziale na zadania A, B, C og?osi jak najszybciej. Trudno?ci w roztrzygni?ciu przetargu mog skutkowa brakiem ci?g?o?ci realizacji us?ugi i nara?eniem Spó?ki na wysokie kary z tytu?u niewykonania zapisów umownych.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 238-588530
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Zadanie A Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z PSZOK-ów w gminach: Bobolice, Koszalin, Malechowo Sianów i Polanów w roku 2021.
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
29/01/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Eko Selekt Micha Okupski Adresse postale: ul. Majdany 6A Ville: Kutno Code NUTS: PL712 ?ódzki Code postal: 99-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 861 500.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 621 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Zadanie B Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z PSZOK-ów w gminie: Koszalin w roku 2021.
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/01/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Remondis Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Zawodzie 18 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 02-981 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 101 500.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 56 100.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3
Lot nº: 3 Intitulé:
Zadanie C Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z PSZOK-ów w gminie Koszalin 2021.
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:

   1. ) Wykonawca przyst?puj?cy do przetargu jest obowi?zany wnie? wadium w wysoko?ci
:
- dla zadania A - 25 000,00 PLN (s?ownie: dwadzie?cia pi? tysi?cy z?otych), - dla zadania B - 3 000,00 PLN (s?ownie: trzy tysi?ce z?otych), - dla zadania C - 300,00 PLN (s?ownie: trzysta z?otych). 2) Wadium musi obejmowa ca?y okres zwi?zania ofert i mo?e by wniesione W jednej lub kilku nast?puj?cych formach: w pieni?dzu, por?czeniach bankowych lub por?czeniach spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym, ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa por?czeniach udzielanych Przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. z 2019 r. poz. 310 z pó?n. zm.). 3) Wadium wnoszone w formie pieni??nej nale?y wp?aci przelewem na konto: PKO BP SA 79 1020 2791 0000 7402 0289 7726 z dopiskiem (nazwa zadania...) Informacja dla Wykonawcy zagranicznego PL 79 1020 2791 0000 7402 0289 7726 z dopiskiem (nazwa zadania...) Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW Instrukcja p?atnicza musi by w trybie OUR. 4) Za termin wniesienia wadium w formie pieni??nej zostanie przyj?ty termin uznania rachunku Zamawiaj?cego przy czym musi to nast?pi do terminu sk?adania ofert. 5) Je?eli Wykonawca wnosi wadium w innej formie ni pieni??na odpowiednie dokumenty nale?y wnie? wraz z ofert w oryginale, w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a nast?pnie wraz z plikami stanowi?cymi ofert skompresowa do jednego pliku archiwum (ZIP). 6) Wadium wniesione w innej formie ni pieni??na musi obejmowa odpowiedzialno? za wszystkie przypadki powoduj?ce utrat wadium przez Wykonawc okre?lone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 7) Wadium nale?y wnie? w walucie PLN. Informacja o formalno?ciach, jakie musz zosta dope?nione po zako?czeniu przetargu w celu zawarcia umowy. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, przed?o?y Zamawiaj?cemu przed podpisaniem umowy: a) W przypadku wyboru oferty z?o?onej przez "konsorcjum wykonawców" - Wykonawca z?o?y umow reguluj?c wspó?prac cz?onków konsorcjum. b) Wykonawca wniesie zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5 % ceny ofertowej. c) polis lub inny dokument potwierdzaj?cy zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci na warto? nie mniejsz ni?:
   1.  na zadanie A - 100 000,00 PLN (sto tysi?cy z?otych),
   2.  na zadanie B - 50 000,00 PLN (pi??dziesi?t tysi?cy z?otych),
   3.  na zadanie C - 5 000,00 PLN (pi? tysi?cy z?otych).
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587777 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587777 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp przys?uguj ?rodki ochrony prawnej w formie: 1) Odwo?ania wnoszonego do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym - wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   1. 1) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu oraz wobec postanowie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
   1. 2) Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy PZP albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób.
   1. 3) Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ppkt
   1. 1 i ppkt
   1. 2 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 2) Skargi - na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby. Zasady wnoszenia i rozpatrywania ?rodków ochrony prawnej reguluj przepisy ustawy Pzp od art. 179 do art. 198 g. Ci?g dalszy tre?ci z VI.3) Informacje dodatkowe opisanych w zdaniu pierwszym; f) zmiany w wynagrodzenia nale?nego Wykonawcy w zakresie procentowym warto?ci ceny netto wskazanej przez Wykonawc w formularzu ofertowym w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spo?ecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w wysoko?ci stawki sk?adki na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne o procent wzrostu ich warto?ci; po przedstawieniu przez Wykonawc pisemnego i szczegó?owego sposobu wyliczenia proponowanej zmiany ceny wraz z uzasadnieniem i wykazaniu, ?e zmiana tych zasad ma wp?yw na wynagrodzenie Wykonawcy. Zmiana taka mo?e by wprowadzona po up?ywie miesi?ca od dnia wprowadzenia zmian opisanych w zdaniu pierwszym; g) zmiany terminu wykonania umowy w przypadku jakiegokolwiek opó?nienia, spowodowanego wyst?pieniem si?y wy?szej to jest wyj?tkowego wydarzenia lub okoliczno?ci, na któr strona nie ma wp?ywu; h) zmiany w realizacji umowy spowodowane zmian regulacji prawnych.; i) inne zmiany wynikaj?ce z art. 144 ustawy Pzp tj. art. 144 ust. 1 pkt 2, ust. 1 pkt 3, ust. 1 pkt 4 lit b i c, z zachowaniem warunków opisanych w regulowaniu art. 144 ustawy.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587777 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
23/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
90511000 - Services de collecte des ordures 
90514000 - Services de recyclage des ordures ménagères