Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Koszalin: Services de recyclage des ordures ménagères

2021/S 40-100188  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 26/02/2021 S40 Pologne-Koszalin: Services de recyclage des ordures ménagères 2021/S 040-100188 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Koszalinie Numéro national d'identification: PL422 Adresse postale: Komunalna 5 Ville: Koszalin Code NUTS: PL426 Koszali?ski Code postal: 75-724 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Pie?kowska Courriel: Anna.Pienkowska@pgkkoszalin.pl Téléphone: +48 943484432 Fax: +48 943484434 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://pgkkoszalin.pl/ Adresse du profil d'acheteur: http://pgkkoszalin.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2020 r. w podziale na 5 zada?: zadanie A: odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 15 01 02 - folia mix z Regionalnego Zak?adu Odzysku Odpadów w Sianowie Numéro de référence: 05/ZP-09.10.20/AP
II.1.2) Code CPV principal 90514000 Services de recyclage des ordures ménagères
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiot zamówienia realizowany b?dzie w podziale na zadania: - zadanie A: odbiór i zagospodarowanie odpadów z Regionalnego Zak?adu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul. ?ubuszan 80: folia mix folia po separatorze powietrznym z segregacji odpadów 15 01 06 oraz 20 03 01 oko?o 95 % folii mix w postaci luz 15 01 02 do 100,00 Mg, - zadanie B: odbiór i zagospodarowanie odpadów z Regionalnego Zak?adu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul. ?ubuszan 80: zu?yte opony - osobowe i ci??arowe ca?e do 1,2 m 16 01 03 do 40,00 Mg zu?yte opony - mix poci?te osobowe i ci??arowe do 1,2 m 16 01 03 do 50,00 Mg, - zadanie C: odbiór i zagospodarowanie odpadów z Regionalnego Zak?adu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul. ?ubuszan 80: Pet mix Pet z etykiet termokurczliw?, pet chemiczny, kolory ?wiata - materia w postaci sprasowanych bel 15 01 02 do 100,00 Mg, - zadanie D: odbiór i zagospodarowanie odpadów z Regionalnego Zak?adu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul. ?ubuszan 80: kompost nieodpowiadaj?cy wymaganiom...
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 419 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie A: odbiór i zagospodarowanie odpadów z RZOO Sianów przy ul. ?ubuszan 80: folia mix folia po separatorze powietrznym z segregacji odpadów 15 01 06 oraz 20 03 01 oko?o 95 % folii mix
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL426 Koszali?ski Lieu principal d'exécution:
Regionalny Zak?ad Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul. ?ubuszan 80.
II.2.4) Description des prestations:
Nazwa odpadu (opis odpadu) folia mix folia po separatorze powietrznym z segregacji odpadów 15 01 06 oraz 20 03 01 Oko?o 95 % folii mix w postaci luz 15 01 02 Do 100,00 Mg: a) za?adunek odpadów odbywa si b?dzie sprz?tem zamawiaj?cego, a wykonawca zobowi?zany b?dzie do podstawienia kontenera lub innego sprz?tu przystosowanego do odbioru tego typu odpadów; b) odpady przekazywane do zagospodarowania b?d transportowane przez wykonawc na jego koszt; c) w chwili przekazania odpadów przez zamawiaj?cego na rzecz wykonawcy, wykonawca przejmuje odpowiedzialno? za przej?te odpady, za nale?yte post?powanie z nimi, za skutki z tego wynikaj?ce oraz za dzia?ania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi pos?u?y si wykonuj?c przedmiot zamówienia (przewo?nik); d) odbiór odpadów b?dzie potwierdzany kartami przekazania odpadów zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami za po?rednictwem BDO; e) rozliczanie ilo?ci odpadów nast?powa b?dzie na podstawie legalizowanej wagi towarowej znajduj?cej si u zamawiaj?cego wg wydruku dowodu wa?enia. Dopuszcza si mo?liwo? przyj?cia rozliczenia odpadów na podstawie legalizowanej wagi towarowej znajduj?cej si u wykonawcy w przypadku wyst?pienia znacznych zanieczyszcze?, po uprzednich uzgodnieniach; f) wykonawca (w tym transportuj?cy) zobowi?zany jest do potwierdzania wystawionych dokumentów w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami; g) wykonawca, w tym transportuj?cy odpady, zobowi?zany jest posiada wpis do BDO w zakresie niezb?dnym do realizacji us?ugi oraz wszelkie decyzje wymagane zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami; h) wykonawca zobowi?zany b?dzie do: a. gotowo?ci do realizacji zobowi?za umownych niezw?ocznie po podpisaniu umowy. Rozpocz?cie odbiorów nast?pi w terminie wskazanym przez zamawiaj?cego, b. ka?dorazowo przed planowanym odbiorem dokona awizacji poczt elektroniczn na adres (karolina.gryglewicz@pgkkoszalin.pl); awizacja b?dzie zawiera?a numer rejestracyjny pojazdu odbieraj?cego odpady, nr rejestrowy z Bazy danych o odpadach podmiotu transportuj?cego odpad, oraz wskazanie numeru miejsca prowadzenia dzia?alno?ci wykonawcy (nr MPD) w Bazie danych o odpadach, do którego b?d transportowane odpady, c. zatwierdzenia w elektronicznej karcie przekazania odpadów wystawionej przez zamawiaj?cego w Bazie danych o odpadach, masy odpadów wynikaj?cej z wa?enia przeprowadzonego przez zamawiaj?cego na wadze znajduj?cej si w Regionalnym Zak?adzie Odzysku Odpadów w Sianowie. Dopuszcza si odrzucenie elektronicznej karty przekazania odpadów w celu skorygowania masy po wcze?niejszych ustaleniach dotycz?cych mo?liwych zanieczyszcze?, d. posiadania na ka?dym etapie realizacji umowy wa?nych decyzji administracyjnych na transport oraz prowadzenie w?a?ciwego procesu odzysku zgodnego z obowi?zuj?cymi przepisami prawa oraz do niezw?ocznego informowania zamawiaj?cego o zmianach ww. decyzji. Naruszenie obowi?zków opisanych w niniejszym punkcie stanowi nienale?yte wykonanie umowy, jak równie upowa?nia zamawiaj?cego do jednostronnego jej rozwi?zania, e. przestrzegania przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami, w tym ewidencji odpadów wraz z przepisami wykonawczymi. Naruszenie obowi?zków opisanych w niniejszym punkcie stanowi nienale?yte wykonanie umowy, jak równie upowa?nia zamawiaj?cego do jednostronnego jej rozwi?zania, f. Przestrzegania obowi?zuj?cych na terenie Regionalnego Zak?adu Odzysku Odpadów w Sianowie uregulowa dotycz?cych bezpiecze?stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo?arowej, organizacji ruchu, czasu pracy zak?adu. karolina.gryglewicz@pgkkoszalin.pl
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie B: odbiór i zagospodarowanie odpadów z RZOO Sianów przy ul. ?ubuszan 80
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL426 Koszali?ski Lieu principal d'exécution:
Regionalny Zak?ad Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul. ?ubuszan 80.
II.2.4) Description des prestations:
Zu?yte opony - osobowe i ci??arowe ca?e do 1,2 m 16 01 03 Do 40,00 Mg. Zu?yte opony - mix poci?te osobowe i ci??arowe do 1,2 m 16 01 03 Do 50,00 Mg: a) za?adunek odpadów odbywa si b?dzie sprz?tem zamawiaj?cego, a wykonawca zobowi?zany b?dzie do podstawienia kontenera lub innego sprz?tu przystosowanego do odbioru tego typu odpadów; b) odpady przekazywane do zagospodarowania b?d transportowane przez wykonawc na jego koszt; c) w chwili przekazania odpadów przez zamawiaj?cego na rzecz wykonawcy, wykonawca przejmuje odpowiedzialno? za przej?te odpady, za nale?yte post?powanie z nimi, za skutki z tego wynikaj?ce oraz za dzia?ania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi pos?u?y si wykonuj?c przedmiot zamówienia (przewo?nik); d) odbiór odpadów b?dzie potwierdzany kartami przekazania odpadów zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami za po?rednictwem BDO; e) rozliczanie ilo?ci odpadów nast?powa b?dzie na podstawie legalizowanej wagi towarowej znajduj?cej si u zamawiaj?cego wg wydruku dowodu wa?enia. Dopuszcza si mo?liwo? przyj?cia rozliczenia odpadów na podstawie legalizowanej wagi towarowej znajduj?cej si u wykonawcy w przypadku wyst?pienia znacznych zanieczyszcze?, po uprzednich uzgodnieniach; f) wykonawca (w tym transportuj?cy) zobowi?zany jest do potwierdzania wystawionych dokumentów w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami; g) Wykonawca, w tym transportuj?cy odpady, zobowi?zany jest posiada wpis do BDO w zakresie niezb?dnym do realizacji us?ugi oraz wszelkie decyzje wymagane zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami; h) wykonawca zobowi?zany b?dzie do: a. gotowo?ci do realizacji zobowi?za umownych niezw?ocznie po podpisaniu umowy. rozpocz?cie odbiorów nast?pi w terminie wskazanym przez zamawiaj?cego, b. ka?dorazowo przed planowanym odbiorem dokona awizacji poczt elektroniczn na adres (karolina.gryglewicz@pgkkoszalin.pl); awizacja b?dzie zawiera?a numer rejestracyjny pojazdu odbieraj?cego odpady, nr rejestrowy z Bazy danych o odpadach podmiotu transportuj?cego odpad, oraz wskazanie numeru miejsca prowadzenia dzia?alno?ci wykonawcy (nr MPD) w Bazie danych o odpadach, do którego b?d transportowane odpady, c. zatwierdzenia w elektronicznej karcie przekazania odpadów wystawionej przez zamawiaj?cego w Bazie danych o odpadach, masy odpadów wynikaj?cej z wa?enia przeprowadzonego przez zamawiaj?cego na wadze znajduj?cej si w Regionalnym Zak?adzie Odzysku Odpadów w Sianowie. Dopuszcza si odrzucenie elektronicznej karty przekazania odpadów w celu skorygowania masy po wcze?niejszych ustaleniach dotycz?cych mo?liwych zanieczyszcze?, d. posiadania na ka?dym etapie realizacji umowy wa?nych decyzji administracyjnych na transport oraz prowadzenie w?a?ciwego procesu odzysku zgodnego z obowi?zuj?cymi przepisami prawa oraz do niezw?ocznego informowania zamawiaj?cego o zmianach ww. decyzji. Naruszenie obowi?zków opisanych w niniejszym punkcie stanowi nienale?yte wykonanie umowy, jak równie upowa?nia zamawiaj?cego do jednostronnego jej rozwi?zania, e. przestrzegania przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami, w tym ewidencji odpadów wraz z przepisami wykonawczymi. Naruszenie obowi?zków opisanych w niniejszym punkcie stanowi nienale?yte wykonanie umowy, jak równie upowa?nia zamawiaj?cego do jednostronnego jej rozwi?zania, f. przestrzegania obowi?zuj?cych na terenie Regionalnego Zak?adu Odzysku Odpadów w Sianowie uregulowa dotycz?cych bezpiecze?stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo?arowej, organizacji ruchu, czasu pracy zak?adu. karolina.gryglewicz@pgkkoszalin.pl
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie C: odbiór i zagospodarowanie odpadów z RZOO Sianów przy ul. ?ubuszan 80
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL426 Koszali?ski Lieu principal d'exécution:
Regionalny Zak?ad Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul. ?ubuszan 80.
II.2.4) Description des prestations:
PET mix PET z etykiet termokurczliw?, pet chemiczny, kolory ?wiata - materia w postaci sprasowanych bel 15 01 02 Do 100,00 Mg: a) za?adunek odpadów odbywa si b?dzie sprz?tem zamawiaj?cego, a wykonawca zobowi?zany b?dzie do podstawienia kontenera lub innego sprz?tu przystosowanego do odbioru tego typu odpadów; b) odpady przekazywane do zagospodarowania b?d transportowane przez wykonawc na jego koszt; c) w chwili przekazania odpadów przez zamawiaj?cego na rzecz wykonawcy, wykonawca przejmuje odpowiedzialno? za przej?te odpady, za nale?yte post?powanie z nimi, za skutki z tego wynikaj?ce oraz za dzia?ania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi pos?u?y si wykonuj?c przedmiot zamówienia (przewo?nik); d) odbiór odpadów b?dzie potwierdzany kartami przekazania odpadów zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami za po?rednictwem BDO; e) rozliczanie ilo?ci odpadów nast?powa b?dzie na podstawie legalizowanej wagi towarowej znajduj?cej si u zamawiaj?cego wg wydruku dowodu wa?enia. Dopuszcza si mo?liwo? przyj?cia rozliczenia odpadów na podstawie legalizowanej wagi towarowej znajduj?cej si u wykonawcy w przypadku wyst?pienia znacznych zanieczyszcze?, po uprzednich uzgodnieniach; f) wykonawca (w tym transportuj?cy) zobowi?zany jest do potwierdzania wystawionych dokumentów w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami; g) wykonawca, w tym transportuj?cy odpady, zobowi?zany jest posiada wpis do BDO w zakresie niezb?dnym do realizacji us?ugi oraz wszelkie decyzje wymagane zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami; h) wykonawca zobowi?zany b?dzie do: a. gotowo?ci do realizacji zobowi?za umownych niezw?ocznie po podpisaniu umowy. Rozpocz?cie odbiorów nast?pi w terminie wskazanym przez zamawiaj?cego, b. ka?dorazowo przed planowanym odbiorem dokona awizacji poczt elektroniczn na adres (karolina.gryglewicz@pgkkoszalin.pl); awizacja b?dzie zawiera?a numer rejestracyjny pojazdu odbieraj?cego odpady, nr rejestrowy z Bazy danych o odpadach podmiotu transportuj?cego odpad, oraz wskazanie numeru miejsca prowadzenia dzia?alno?ci wykonawcy (nr MPD) w Bazie danych o odpadach, do którego b?d transportowane odpady, c. zatwierdzenia w elektronicznej karcie przekazania odpadów wystawionej przez zamawiaj?cego w Bazie danych o odpadach, masy odpadów wynikaj?cej z wa?enia przeprowadzonego przez zamawiaj?cego na wadze znajduj?cej si w Regionalnym Zak?adzie Odzysku Odpadów w Sianowie. Dopuszcza si odrzucenie elektronicznej karty przekazania odpadów w celu skorygowania masy po wcze?niejszych ustaleniach dotycz?cych mo?liwych zanieczyszcze?, d. posiadania na ka?dym etapie realizacji umowy wa?nych decyzji administracyjnych na transport oraz prowadzenie w?a?ciwego procesu odzysku zgodnego z obowi?zuj?cymi przepisami prawa oraz do niezw?ocznego informowania zamawiaj?cego o zmianach ww. decyzji. Naruszenie obowi?zków opisanych w niniejszym punkcie stanowi nienale?yte wykonanie umowy, jak równie upowa?nia zamawiaj?cego do jednostronnego jej rozwi?zania, e. przestrzegania przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami, w tym ewidencji odpadów wraz z przepisami wykonawczymi. Naruszenie obowi?zków opisanych w niniejszym punkcie stanowi nienale?yte wykonanie umowy, jak równie upowa?nia zamawiaj?cego do jednostronnego jej rozwi?zania, f. przestrzegania obowi?zuj?cych na terenie Regionalnego Zak?adu Odzysku Odpadów w Sianowie uregulowa dotycz?cych bezpiecze?stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo?arowej, organizacji ruchu, czasu pracy zak?adu. karolina.gryglewicz@pgkkoszalin.pl
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie D: odbiór i zagospodarowanie odpadów z RZOO Sianów przy ul. ?ubuszan 80
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL426 Koszali?ski Lieu principal d'exécution:
Regionalny Zak?ad Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul. ?ubuszan 80.
II.2.4) Description des prestations:
Kompost nieodpowiadaj?cy wymaganiom 19 05 03 do 1 000,00 Mg: a) za?adunek odpadów odbywa si b?dzie sprz?tem zamawiaj?cego, a wykonawca zobowi?zany b?dzie do podstawienia kontenera lub innego sprz?tu przystosowanego do odbioru tego typu odpadów; b) odpady przekazywane do zagospodarowania b?d transportowane przez wykonawc na jego koszt; c) w chwili przekazania odpadów przez zamawiaj?cego na rzecz wykonawcy, wykonawca przejmuje odpowiedzialno? za przej?te odpady, za nale?yte post?powanie z nimi, za skutki z tego wynikaj?ce oraz za dzia?ania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi pos?u?y si wykonuj?c przedmiot zamówienia (przewo?nik); d) odbiór odpadów b?dzie potwierdzany kartami przekazania odpadów zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami za po?rednictwem BDO; e) rozliczanie ilo?ci odpadów nast?powa b?dzie na podstawie legalizowanej wagi towarowej znajduj?cej si u zamawiaj?cego wg wydruku dowodu wa?enia. Dopuszcza si mo?liwo? przyj?cia rozliczenia odpadów na podstawie legalizowanej wagi towarowej znajduj?cej si u wykonawcy w przypadku wyst?pienia znacznych zanieczyszcze?, po uprzednich uzgodnieniach; f) wykonawca (w tym transportuj?cy) zobowi?zany jest do potwierdzania wystawionych dokumentów w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami; g) wykonawca, w tym transportuj?cy odpady, zobowi?zany jest posiada wpis do BDO w zakresie niezb?dnym do realizacji us?ugi oraz wszelkie decyzje wymagane zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami; h) wykonawca zobowi?zany b?dzie do: a. gotowo?ci do realizacji zobowi?za umownych niezw?ocznie po podpisaniu umowy. rozpocz?cie odbiorów nast?pi w terminie wskazanym przez zamawiaj?cego, b. ka?dorazowo przed planowanym odbiorem dokona awizacji poczt elektroniczn na adres (karolina.gryglewicz@pgkkoszalin.pl); awizacja b?dzie zawiera?a numer rejestracyjny pojazdu odbieraj?cego odpady, nr rejestrowy z Bazy danych o odpadach podmiotu transportuj?cego odpad, oraz wskazanie numeru miejsca prowadzenia dzia?alno?ci wykonawcy (nr MPD) w Bazie danych o odpadach, do którego b?d transportowane odpady, c. zatwierdzenia w elektronicznej karcie przekazania odpadów wystawionej przez zamawiaj?cego w Bazie danych o odpadach, masy odpadów wynikaj?cej z wa?enia przeprowadzonego przez zamawiaj?cego na wadze znajduj?cej si w Regionalnym Zak?adzie Odzysku Odpadów w Sianowie. Dopuszcza si odrzucenie elektronicznej karty przekazania odpadów w celu skorygowania masy po wcze?niejszych ustaleniach dotycz?cych mo?liwych zanieczyszcze?, d. posiadania na ka?dym etapie realizacji umowy wa?nych decyzji administracyjnych na transport oraz prowadzenie w?a?ciwego procesu odzysku zgodnego z obowi?zuj?cymi przepisami prawa oraz do niezw?ocznego informowania zamawiaj?cego o zmianach ww. decyzji. Naruszenie obowi?zków opisanych w niniejszym punkcie stanowi nienale?yte wykonanie umowy, jak równie upowa?nia zamawiaj?cego do jednostronnego jej rozwi?zania, e. przestrzegania przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami, w tym ewidencji odpadów wraz z przepisami wykonawczymi. Naruszenie obowi?zków opisanych w niniejszym punkcie stanowi nienale?yte wykonanie umowy, jak równie upowa?nia zamawiaj?cego do jednostronnego jej rozwi?zania, f. przestrzegania obowi?zuj?cych na terenie Regionalnego Zak?adu Odzysku Odpadów w Sianowie uregulowa dotycz?cych bezpiecze?stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo?arowej, organizacji ruchu, czasu pracy zak?adu. karolina.gryglewicz@pgkkoszalin.pl
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie E: odbiór i zagospodarowanie odpadów z RZOO Sianów przy ul. ?ubuszan 80
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL426 Koszali?ski Lieu principal d'exécution:
Regionalny Zak?ad Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul. ?ubuszan 80.
II.2.4) Description des prestations:
Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 Do 400,00 Mg: a) za?adunek odpadów odbywa si b?dzie sprz?tem zamawiaj?cego, a wykonawca zobowi?zany b?dzie do podstawienia kontenera lub innego sprz?tu przystosowanego do odbioru tego typu odpadów; b) odpady przekazywane do zagospodarowania b?d transportowane przez wykonawc na jego koszt; c) w chwili przekazania odpadów przez zamawiaj?cego na rzecz wykonawcy, wykonawca przejmuje odpowiedzialno? za przej?te odpady, za nale?yte post?powanie z nimi, za skutki z tego wynikaj?ce oraz za dzia?ania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi pos?u?y si wykonuj?c przedmiot zamówienia (przewo?nik); d) odbiór odpadów b?dzie potwierdzany kartami przekazania odpadów zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami za po?rednictwem BDO; e) rozliczanie ilo?ci odpadów nast?powa b?dzie na podstawie legalizowanej wagi towarowej znajduj?cej si u zamawiaj?cego wg wydruku dowodu wa?enia. Dopuszcza si mo?liwo? przyj?cia rozliczenia odpadów na podstawie legalizowanej wagi towarowej znajduj?cej si u wykonawcy w przypadku wyst?pienia znacznych zanieczyszcze?, po uprzednich uzgodnieniach; f) wykonawca (w tym transportuj?cy) zobowi?zany jest do potwierdzania wystawionych dokumentów w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami; g) wykonawca, w tym transportuj?cy odpady, zobowi?zany jest posiada wpis do BDO w zakresie niezb?dnym do realizacji us?ugi oraz wszelkie decyzje wymagane zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami; h) wykonawca zobowi?zany b?dzie do: a. gotowo?ci do realizacji zobowi?za umownych niezw?ocznie po podpisaniu umowy. Rozpocz?cie odbiorów nast?pi w terminie wskazanym przez zamawiaj?cego, b. ka?dorazowo przed planowanym odbiorem dokona awizacji poczt elektroniczn na adres (karolina.gryglewicz@pgkkoszalin.pl); awizacja b?dzie zawiera?a numer rejestracyjny pojazdu odbieraj?cego odpady, nr rejestrowy z Bazy danych o odpadach podmiotu transportuj?cego odpad, oraz wskazanie numeru miejsca prowadzenia dzia?alno?ci wykonawcy (nr MPD) w Bazie danych o odpadach, do którego b?d transportowane odpady, c. zatwierdzenia w elektronicznej karcie przekazania odpadów wystawionej przez zamawiaj?cego w Bazie danych o odpadach, masy odpadów wynikaj?cej z wa?enia przeprowadzonego przez zamawiaj?cego na wadze znajduj?cej si w Regionalnym Zak?adzie Odzysku Odpadów w Sianowie. Dopuszcza si odrzucenie elektronicznej karty przekazania odpadów w celu skorygowania masy po wcze?niejszych ustaleniach dotycz?cych mo?liwych zanieczyszcze?, d. posiadania na ka?dym etapie realizacji umowy wa?nych decyzji administracyjnych na transport oraz prowadzenie w?a?ciwego procesu odzysku zgodnego z obowi?zuj?cymi przepisami prawa oraz do niezw?ocznego informowania zamawiaj?cego o zmianach ww. decyzji. Naruszenie obowi?zków opisanych w niniejszym punkcie stanowi nienale?yte wykonanie umowy, jak równie upowa?nia zamawiaj?cego do jednostronnego jej rozwi?zania, e. przestrzegania przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami, w tym ewidencji odpadów wraz z przepisami wykonawczymi. Naruszenie obowi?zków opisanych w niniejszym punkcie stanowi nienale?yte wykonanie umowy, jak równie upowa?nia zamawiaj?cego do jednostronnego jej rozwi?zania, f. przestrzegania obowi?zuj?cych na terenie Regionalnego Zak?adu Odzysku Odpadów w Sianowie uregulowa dotycz?cych bezpiecze?stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo?arowej, organizacji ruchu, czasu pracy zak?adu. karolina.gryglewicz@pgkkoszalin.pl
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte Procédure accélérée Justification:
Regionalny Zak?ad Odzysku Odpadów w Sianowie dokona analizy masy niezb?dnych do przekazania do zagospodarowania w 2020 r. Z analizy wynika, i zwi?kszona masa odpadów przyjmowanych do zagospodarowania i odbieranych od mieszka?ców spowoduje przekroczenie mas uj?tych w umowach zawartych na rok bie??cy. Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami odpady mog by magazynowane nie d?u?ej ni rok. Dodatkowo magazynowanie odpadów jest ograniczone do ilo?ci wskazanych w operacie przeciwpo?arowym. Oznacza to, i zamawiaj?cy zobligowany jest do bie??cego przekazywania przyj?tych odpadów w celu ograniczania ewentualno?ci powstania po?aru na terenie Zak?adu. Skrócenie terminu sk?adania ofert jest niezb?dne ze wzgl?du na fakt, i przy normalnym trybie wskazanym w ustawie Pzp wykonawcy mieliby zbyt krótki termin na realizacj zamówienia, co prawdopodobnie spowodowa?oby brak ofert w post?powaniu.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 203-493952
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Zadanie A: odbiór i zagospodarowanie odpadów z RZOO Sianów przy ul. ?ubuszan 80: folia mix folia po separatorze powietrznym z segregacji odpadów 15 01 06 oraz 20 03 01 oko?o 95 % folii mix
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: NewCo sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Kopernika 9/6 Ville: Szczecin Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Code postal: 70-241 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 40 000.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 49 900.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Zadanie B: odbiór i zagospodarowanie odpadów z RZOO Sianów przy ul. ?ubuszan 80
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Grupa Recykl S.A.
Adresse postale: ul. Letnia 3 Ville: ?rem Code NUTS: PL414 Koni?ski Code postal: 63-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 38 700.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3
Lot nº: 3 Intitulé:
Zadanie C: odbiór i zagospodarowanie odpadów z RZOO Sianów przy ul. ?ubuszan 80
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4
Lot nº: 4 Intitulé:
Zadanie D: odbiór i zagospodarowanie odpadów z RZOO Sianów przy ul. ?ubuszan 80
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 5
Lot nº: 5 Intitulé:
Zadanie E: odbiór i zagospodarowanie odpadów z RZOO Sianów przy ul. ?ubuszan 80
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Newco sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Kopernika 9/6 Ville: Szczecin Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Code postal: 70-241 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 160 000.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 199 600.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Wykonawca przyst?puj?cy do przetargu jest obowi?zany wnie? wadium w wysoko?ci: - zadanie A 1 000,00 PLN, - zadanie B 1 000,00 PLN, - zadanie C 500,00 PLN, - zadanie D 2 000,00 PLN, - zadanie E 2 000,00 PLN. 2) Wadium musi obejmowa ca?y okres zwi?zania ofert i mo?e by wniesione w jednej lub kilku nast?puj?cych formach: - w pieni?dzu, por?czeniach bankowych lub por?czeniach spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. z 2019 r. poz. 310 z pó?n. zm.). 3) Wadium wnoszone w formie pieni??nej nale?y wp?aci przelewem na konto: PKO BP SA 79 1020 2791 0000 7402 0289 7726 z dopiskiem (nazwa zadania...) Informacja dla wykonawcy zagranicznego PL 79 1020 2791 0000 7402 0289 7726 z dopiskiem (nazwa zadania...) KOD BIC(SWIFT): BPKOPLPW Instrukcja p?atnicza musi by w trybie OUR. 4) Za termin wniesienia wadium w formie pieni??nej zostanie przyj?ty termin uznania rachunku zamawiaj?cego przy czym musi to nast?pi do terminu sk?adania ofert. 5) Je?eli wykonawca wnosi wadium w innej formie ni pieni??na odpowiednie dokumenty nale?y wnie? wraz z ofert w oryginale, w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a nast?pnie wraz z plikami stanowi?cymi ofert skompresowa do jednego pliku archiwum (ZIP). 6) Wadium wniesione w innej formie ni pieni??na musi obejmowa odpowiedzialno? za wszystkie przypadki powoduj?ce utrat wadium przez wykonawc okre?lone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 7) Wadium nale?y wnie? w walucie PLN. Informacja o formalno?ciach, jakie musz zosta dope?nione po zako?czeniu przetargu w celu zawarcia umowy. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, przed?o?y zamawiaj?cemu przed podpisaniem umowy: a) w przypadku wyboru oferty z?o?onej przez "konsorcjum wykonawców" - wykonawca z?o?y umow reguluj?c wspó?prac cz?onków konsorcjum; b) wykonawca wniesie zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 2 % ceny ofertowej; c) wykonawca wska?e adres instalacji docelowej odzysku odpadów wraz z adresem kontaktowym odbiorcy (telefon, faks, e-mail, imi i nazwisko osoby do kontaktów); d) wykonawca wska?e adres instalacji po?redniej przetwarzania wst?pnego odpadów wraz z adresem kontaktowym odbiorcy (telefon, faks, e-mail, imi i nazwisko osoby do kontaktów); e) polis lub inny dokument potwierdzaj?cy zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci na warto? nie mniejsz ni 100 000,00 PLN.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587777 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587777 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp przys?uguj ?rodki ochrony prawnej w formie: 1) odwo?ania wnoszonego do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym - wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   1. 1) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu oraz wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
   1. 2) Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób.
   1. 3) Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ppkt
   1. 1 i ppkt
   1. 2 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 2) Skargi - na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby zamawiaj?cego w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby. Zasady wnoszenia i rozpatrywania ?rodków ochrony prawnej reguluj przepisy ustawy Pzp od art. 179 do art. 198 g. Ci?g dalszy tre?ci z VI.3 informacje dodatkowe opisanych w zdaniu pierwszym; f) zmiany w wynagrodzenia nale?nego wykonawcy w zakresie procentowym warto?ci ceny netto wskazanej przez wykonawc w formularzu ofertowym w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spo?ecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w wysoko?ci stawki sk?adki na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne o procent wzrostu ich warto?ci; po przedstawieniu przez wykonawc pisemnego i szczegó?owego sposobu wyliczenia proponowanej zmiany ceny wraz z uzasadnieniem i wykazaniu, ?e zmiana tych zasad ma wp?yw na wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana taka mo?e by wprowadzona po up?ywie miesi?ca od dnia wprowadzenia zmian opisanych w zdaniu pierwszym; g) zmiany terminu wykonania umowy w przypadku jakiegokolwiek opó?nienia, spowodowanego wyst?pieniem si?y wy?szej to jest wyj?tkowego wydarzenia lub okoliczno?ci, na któr strona nie ma wp?ywu; h) zmiany w realizacji umowy spowodowane zmian regulacji prawnych; i) inne zmiany wynikaj?ce z art. 144 ustawy Pzp, tj. art. 144 ust. 1 pkt 2, ust. 1 pkt 3, ust. 1 pkt 4 lit b i c, z zachowaniem warunków opisanych w regulowaniu art. 144 ustawy.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587777 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
23/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90514000 - Services de recyclage des ordures ménagères