Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Kowalewo Pomorskie: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2020/S 129-317248  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Kowalewo Pomorskie: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures 2020/S 129-317248 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Kowalewo Pomorskie NumÈro national d'identification: 5030022196 Adresse postale: ul. Konopnickiej 13 Ville: Kowalewo Pomorskie Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Code postal: 87-410 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Dalke Courriel: urzad@kowalewopomorskie.pl TÈlÈphone: +48 566841024 Fax: +48 566841071 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.kowalewopomorskie.pl http://www.kowalewopomorskie.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Odbieranie i zagospodarowanie sta?ych odpadÛw komunalnych z terenu gminy Kowalewo Pomorskie NumÈro de rÈfÈrence: GKiM. 271.13.2020
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiot zamÛwienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie sta?ych odpadÛw komunalnych z terenu gminy Kowalewo Pomorskie. Zakres zamÛwienia dotyczy nieruchomo?ci zamieszka?ych i niezamieszka?ych. OgÛlna charakterystyka gminy Kowalewo Pomorskie: 1) powierzchnia gminy Kowalewo Pomorskie wynosi 14 139 ha; 2) liczba mieszka?cÛw zameldowanych na terenie gminy wg stanu na dzie 31.12.2019 wynosi 11 299; 3) gmina obejmuje 23 so?ectwa i 2 osiedla. Na terenie gminy Kowalewo Pomorskie po?o?onych jest ok. 2 730 posesji oraz 6 cmentarzy i ok. 240 ogrodÛw dzia?kowych. Najmniej posesji znajduje si w so?ectwach: Lipienica i Mariany, najwi?cej w Kowalewie Pom., w tym 75 budynkÛw wspÛlnot mieszkaniowych oraz 10 blokÛw stanowi?cych spÛ?dzielnie mieszkaniow sk?adaj?c si z 209 lokali mieszkalnych. Ponadto, w miejscowo?ci Wielka ??ka jest SpÛ?dzielnia Mieszkaniowa ÑZach?taî sk?adaj?ca si z 46 lokali mieszkalnych. W trakcie realizacji zamÛwienia przewiduje si wzrost liczby nieruchomo?ci o ok. 5 %.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Offre la plus basse: 5 631 065.75 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 5 631 065.75 PLN prise en considÈration
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90511000 Services de collecte des ordures
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Lieu principal d'exÈcution:
Gmina Kowalewo Pomorskie, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Wykonawca podczas realizacji zamÛwienia zapewni osi?gni?cie odpowiednich poziomÛw recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadÛw komunalnych ulegaj?cych biodegradacji przekazywanych do sk?adowania zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
   2.  Wykonawca zobowi?zany b?dzie do zakupu i dostarczenia w?a?cicielom nieruchomo?ci niezamieszka?ych oraz w?a?cicielom nieruchomo?ci w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej, zabudowie ?rÛdmiejskiej i wielorodzinnej pojemnikÛw przeznaczonych do zbierania ka?dej ilo?ci odpadÛw komunalnych wymienionych w pkt
   4. 3 i
   4. 4 SIWZ. Koszty zwi?zane z zakupem i rozstawieniem pojemnikÛw ponosi Wykonawca i nie ma mo?liwo?ci obci??enia nimi Zamawiaj?cego. Pojemniki, o ktÛrych mowa w pkt
   4. 4 musz zosta dostarczone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lipca 2020 r. Pojemniki powinny zosta ustawione przez Wykonawc w miejscach uzgodnionych z w?a?cicielami nieruchomo?ci.
   3.  W sytuacji zmiany ilo?ci pojemnikÛw na danej nieruchomo?ci, b?d nowych nieruchomo?ci, je?eli pojawi si w trakcie realizacji zamÛwienia Wykonawca zobowi?zany b?dzie do wyposa?enia nieruchomo?ci w odpowiednie pojemniki zgodnie ze zg?oszeniem Zamawiaj?cego, ktÛrych dostawa na teren wskazanych nieruchomo?ci nast?pi w ci?gu 3 dni roboczych od dnia zg?oszenia przez Zamawiaj?cego.
   4.  Wykonawca w ramach ceny ofertowej za realizacj przedmiotu zamÛwienia zobowi?zany b?dzie ka?dorazowo (tj. w jednym cyklu odbioru) do odbioru i zagospodarowania od w?a?cicieli nieruchomo?ci ka?dej ilo?ci ni?ej wymienionych odpadÛw komunalnych: ó odpady komunalne niesegregowane (zmieszane), ó odpady komunalne zbierane selektywnie Ñu ?rÛd?aî (papier, metal, tworzywa sztuczne, szk?o i opakowania wielomateria?owe, odpady komunalne ulegaj?ce biodegradacji oraz popiÛ?), ó odpady pochodz?ce z cmentarzy o kodach 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03.
   5.  Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamÛwienia nie b?dzie mÛg miesza selektywnie zebranych odpadÛw komunalnych z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi.
   6.  Wykonawca zobowi?zany b?dzie do wa?enia odebranych odpadÛw komunalnych na legalizowanej wadze.
   7.  Wykonawca zobowi?zany b?dzie do realizacji us?ugi rÛwnie w przypadku, gdy dojazd do nieruchomo?ci jest utrudniony, w szczegÛlno?ci w przypadku z?ych warunkÛw atmosferycznych, z?ego stanu nawierzchni drÛg, prowadzonych remontÛw, objazdÛw itd.
   8.  Wykonawca zobowi?zany b?dzie do zebrania odpadÛw le??cych obok altanek ?mietnikowych i pojemnikÛw, je?li b?dzie to wynikiem jego dzia?ania.
   9.  Wykonawca zobowi?zany b?dzie do wykonania przedmiotu zamÛwienia r?cznie poprzez wytaczanie pojemnikÛw do pojazdÛw lub np. pojazdami o niewielkich wymiarach umo?liwiaj?cymi odbiÛr odpadÛw z nieruchomo?ci, do ktÛrych dojazd jest utrudniony z powodu np. w?skich wjazdÛw, niskich bram itd. 10. Wykonawca zobowi?zany b?dzie do realizacji us?ugi w sposÛb sprawny, ograniczaj?cy do minimum utrudnienia w ruchu drogowym oraz niedogodno?ci dla mieszka?cÛw. 11. Wykonawca zobowi?zany b?dzie w ramach umowy do opracowania harmonogramu odbioru odpadÛw odr?bnie na ka?dy rok oraz do jego dystrybucji w?rÛd w?a?cicieli nieruchomo?ci i innych dokumentÛw zwi?zanych z systemem gospodarki odpadami, o ile nie b?d one wymaga?y potwierdzenia odbioru. Harmonogramy wywozu Wykonawca dostarczy mieszka?com w nast?puj?cych terminach: ó harmonogram na okres od
   1. 7.2020 do 31.12.2020 ñ do dnia 1 lipca 2020 r., ó harmonogram na 2021 r. ñ do dnia 20 grudnia 2020 r., ó harmonogram na 2022 r. ñ do dnia 20 grudnia 2021 r. 12. Wykonawca zobowi?zany b?dzie do monitorowania obowi?zku ci???cego na w?a?cicielu nieruchomo?ci w zakresie selektywnego zbierania odpadÛw. 13. Wykonawca ma obowi?zek dotycz?cy prowadzenia dokumentacji zwi?zanej z realizacj zamÛwienia, o ktÛrej mowa w pkt 23 SIWZ, na podstawie aktualnie obowi?zuj?cych przepisÛw prawa.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 085-201989
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Us?ug Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o.o. Adresse postale: ul. Matejki 13 Ville: W?brze?no Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Code postal: 87-200 Pays: Pologne Courriel: ekosystem@e-ekosystem.pl TÈlÈphone: +48 566881428
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 5 324 163.83 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 5 631 065.75 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
OdbiÛr odpadÛw komunalnych z cz??ci gminy Kowalewo Pomorskie
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb ñ w przypadku, gdy warto? zamÛwienia jest rÛwna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
   8. 
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej ñ je?eli warto? zamÛwienia jest rÛwna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
   8. 
   3.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto? jest rÛwna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ñ w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   4.  Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
03/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures