Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/01/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Kra?nik: Solutions mÈdicamenteuses

2021/S 8-013674  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/01/2021 S8 Pologne-Kra?nik: Solutions mÈdicamenteuses 2021/S 008-013674 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w Kra?niku NumÈro national d'identification: SPZOZ/ZP/18/2020 Adresse postale: ul. Chopina 13 Ville: Kra?nik Code NUTS: PL814 Lubelski Code postal: 23-200 Pays: Pologne Courriel: gtargosinski@spzoz.krasnik.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.spzoz.krasnik.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup p?ynÛw infuzyjnych dla SP ZOZ Kra?nik NumÈro de rÈfÈrence: SPZOZ/ZP/18/2020
II.1.2) Code CPV principal 33692000 Solutions mÈdicamenteuses
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Zakup p?ynÛw infuzyjnych rÛ?nych.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 562 214.55 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet I
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33692000 Solutions mÈdicamenteuses
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'exÈcution:
Apteka Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Dextran fl 10;
   2.  Dextran fl 10;
   3.  Mannitolum 1fl 200;
   4.  Mannitolum 1fl 200;
   5.  roztw. aminokwasÛw z elektrolitami typu ogÛlnego do ?ywienia pozajelitowego fl 40;
   6.  roztw. aminokwasÛw typu ogÛlnego do ?ywienia pozajelitowego dla dzieci fl 10;
   7.  roztw. aminokwasÛw typu Nephro do ?ywienia pozajelitowego fl 70;
   8.  emulsja t?uszczowa do ?ywienia pozajelitowego fl 10;
   9.  emulsja t?uszczowa do ?ywienia pozajelitowego fl 120; 10. worek trÛjkomorowy do ?ywienia pozajelitowego, zawieraj?cy olej rybi, do podania drog ?y centralnych poj 1 800ñ2 000 ml 1 970 ml worek 140; 11. worek trÛjkomorowy do ?ywienia pozajelitowego, zawieraj?cy olej rybi, do podania drog ?y centralnych poj 1 200ñ1 500 ml 1 477 ml worek 12; 12. emulsja wysokooczyszczona oleju rybiego z zawarto?ci kwasÛw t?uszczowych omega fl 10; 13. roztwÛr aminokwasÛw typu Hepa do ?ywienia pozajelitowego fl 70; 14. witaminy rozpuszcz. w t?uszcz 10 amp 15; 15. pierwiastki ?ladowe typu Supliven lub rÛwnowa?ny 20 amp 20; 16. Addiphos 10 fiol 15; 17. emulsja t?uszcz. z olejem MCT /LCT oraz olej rybi 1fl 20; 18. roztwÛr L-alanyloL-glutaminy 1fl 80; 19. Glycophos 10 fiol 2; 20. dieta normokaloryczna bezresztkowa dieta standardowa worek 1 005; 21. roztwÛr ?elatyny 1 worek 100; 22. witaminy rozpuszcz. w wodzie 10 fiol 15; 23. aparat do podawania diet typu Graviti Set 1 szt 100; 24. wysokobia?kowa dieta (10 g/100 ml) odpow. pacjentom krytycznie chorym normokaloryczna 1 szt 300; 25. Glucosum 1fl 100; 26. dieta normokaloryczna, bogatoresztkowa worek 60; 27. dieta wysokokaloryczna, bezresztkowa worek 500; 28. dieta bogatobia?kowa, normokaloryczna, bogatoresztkowa worek 1 000; 29. dieta normokaloryczna bogatoresztkowa stosowana w cukrzycy worek 500; 30. dieta wysokokaloryczna, bogatoresztkowa stosowana w niewydolno?ci w?troby worek 30; 31. dieta bogatobia?kowa, wysokokaloryczna, bogatoresztkowa, stosowana w chorobie nowotworowej worek 30; 32. dieta o wysokiej zawarto?ci glutaminy, niskokaloryczna, bezresztkowa, dla krytycznie chorych worek 30; 33. dieta wysokokaloryczna, bogatobia?kowa bezresztkowa worek 50; 34. dieta bogatobia?kowa, wysokokaloryczna, ubogoresztkowa butelka 64; 35. dieta wysokokaloryczna, bogatoresztkowa stosowana w cukrzycy butelka 160; 36. dieta normokaloryczna, bogatoobia?kowa, bezresztkowa, dla krytycznie chorych worek 30; 37. dieta normokaloryczna, normobia?kowa, bezresztkowa dla pac. z zaburzeniami wch?aniania worek 30; 38. dieta wysokokaloryczna, bezresztkowa worek 200; 39. Polyhydroxyethylamylum, Natrii chloridum worek 30; 40. aqua do receptury aptecznej (Varsylene) butelka 500; 41. 5 % Glucosum + 0,9 % Natrii chloridum butelka 100; 42. 5 % Glucosum + 0,9 % Natrii chloridum butelka 100; 43. p?yn pediatryczny Benelite butelka 1 000; 44. zestaw do podawania ?ywienia pozajelitowego za pomoc pompy typu Ambix Active szt 100.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: Cena / PondÈration: 60 Co t - Nom: Termin p?atno?ci / PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet II
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33692000 Solutions mÈdicamenteuses
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'exÈcution:
Apteka Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Aqua pro injectione 500 ml 1fl 5 000;
   2.  Glucosum 5 % 500 ml 1fl 9 000;
   3.  Glucosum 5 % 250 ml 1fl 3 200;
   4.  Glucosum 10 % 500 ml 1fl 500;
   5.  Glucosum 40 % 500 ml 1fl 50;
   6.  Glucosum 20 % 500 ml 1fl 100;
   7.  p?yn fizjologicz. wieloelektrolitowy 500 ml 1fl 20 000;
   8.  p?yn fizjologicz. wieloelektrolitowy 1 000 ml 1fl 50;
   9.  Ringer 500 ml 1 fl 10 200; 10. Ringer 1 000 ml 1 fl 50; 11. Natrii chloridum 0,9 % 250 ml 1 fl 20 000; 12. Natrium chloratum 0,9% * 500 ml 1 fl 47 000; 13. Natrii chloridum 0,9 % 100 ml 1 fl 30 000; 14. Natrium chloratum 0,9 % 1 000 m 1 fl 1500.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: Cena / PondÈration: 60 Co t - Nom: Termin p?atno?ci / PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet III
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33692000 Solutions mÈdicamenteuses
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'exÈcution:
Apteka Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Glucosum 5 % worek 500;
   2.  Glucosum 5 % worek 800;
   3.  Glucosum 5 % worek 500;
   4.  Glucosum 10 % worek 100;
   5.  5 % Glucosum + 0,9 % Natrii chloridum worek 200;
   6.  5 % Glucosum + 0,9 % Natrii chloridum worek 1 000;
   7.  Natrii chloridum 0,9 % worek 10 000;
   8.  Natrii chloridum 0,9 % worek 6 000;
   9.  Natrii chloridum 0,9 % worek 3 000; 10. Natrii chloridum 0,9 % worek 1 500; 11. Aqua pro injectione worek 600; 12. Aqua pro irygatione worek 72; 13. Mannitolum 15 % worek 3 200; 14. p?yn wieloelektrolitowy worek 28 000; 15. Mannitolum 15 % worek 2 000; 16. Natrii chloridum 0,9 % pro irygatione worek 72; 17. Natrii chloridum 0,9 % pro irygatione butelka 200; 18. Natrii chloridum 0,9 % pro irygatione butelka 200; 19. Aqua pro injectione worek 1 000; 20. Natrii chloridum 0,9 % worek 50; 21. Natrii chloridum 0,9 % worek 80; 22. Aqua pro irygatione worek 50; 23. Aqua pro irygatione worek 50; 24. Roztw. do inf. Glucosa bezw. 50,0 g, Natrium chloratum 1,0 g, octan sodu trÛjwodny 3,13 g, chlorek potasu 1,5 g, chlorek magnezu sze?ciowodny 0,3 g worek 1 000; 25. pojed. zestaw do irygacji z kolcem Easyflowe os?oni?ty nieusuwalnym ko?nierzem, komor formowan lini o d?. 1 753 mmi sred. 4,07 mm, zaciskiem rolkowym, adapterem cewnika, przed?u?k silikonow o d?. 114 mmi ?redn. 4,75 mmi wentylowan os?onk. szt 100.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: Cena / PondÈration: 60 Co t - Nom: Termin p?atno?ci / PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet IV
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33692000 Solutions mÈdicamenteuses
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'exÈcution:
Apteka Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
0,9 % Natrium chloratum worek 2 000;
   2.  0,9 % Natrium chloratum worek 1 000;
   3.  0,9 % Natrium chloratum worek 1 000;
   4.  0,9 % Natrium chloratum worek 1 000;
   5.  Glucosum 5 % worek 1 000.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: Cena / PondÈration: 60 Co t - Nom: Termin p?atno?ci / PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet V
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33692000 Solutions mÈdicamenteuses
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'exÈcution:
Apteka Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Aqua pro irygatione butelka 500;
   2.  Natrii chloridum pro irygatione butelka 200;
   3.  Natrii chloridum pro irygatione butelka 200;
   4.  Natrii chloridum pro irygatione butelka 800;
   5.  Aqua pro irygatione butelka 100;
   6.  4 % Suksynylowana ?elatyna w roztw. chlorku sodowego bez mleczanÛw butelka 80;
   7.  15 % Kalium chloratum + 0,9 % natr. chloratum butelka 1 000;
   8.  0,3 % Kalium chloratum + 0,9 % natr. chloratum butelka 1 500;
   9.  worek trÛjkomorowy do ?ywienia pozajelitowego, zawieraj?cy olej rybi, do podania drog ?y centralnych poj. 600ñ625 ml worek 20; 10. witaminy rop. w wodzie i t?uszczach z vit. K 10 fiol. 4; 11. worek trÛjkomorowy do ?ywienia pozajelitowego, zawieraj?cy olej rybi, do podania drog ?y centralnych poj. 1 250 ml worek 20.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: Cena / PondÈration: 60 Co t - Nom: Termin p?atno?ci / PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 219-537153
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Pakiet I
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Produkcyjno Handlowo Us?ugowe Specja Sp. z o.o. Adresse postale: al. Jana Paw?a II 80 lok. 5 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-175 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 111 754.40 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 120 081.92 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Pakiet II
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Produkcyjno Handlowo Us?ugowe Specja Sp. z o.o. Adresse postale: al. Jana Paw?a II 80 lok. 5 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-175 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 256 750.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 267 055.50 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Pakiet III
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Baxter Polska Sp. z o.o.
Adresse postale: Kruczkowskiego 8 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-380 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 146 963.85 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 156 906.84 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4
Lot n : 4 IntitulÈ:
Pakiet IV
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Produkcyjno Handlowo Us?ugowe Specja Sp. z o.o. Adresse postale: al. Jana Paw?a II 80 lok. 5 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-175 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 26 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 28 290.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5
Lot n : 5 IntitulÈ:
Pakiet V
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Aesculap Chifa Adresse postale: Tysi?clecia 14 Ville: Nowy Tomy?l Code NUTS: PL418 Pozna?ski Code postal: 64-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 20 746.30 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 22 587.60 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
08/01/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33692000 - Solutions médicamenteuses