Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption : 28/12/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Krapkowice:Réactifs de laboratoire

2023/S 227-714915  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 24/11/2023 S227 Pologne-Krapkowice: Réactifs de laboratoire 2023/S 227-714915 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Adresse postale: Os. XXX lecia 21 Ville: Krapkowice Code NUTS: PL52 Opolskie Code postal: 47 - 303 Pays: Pologne Point(s) de contact: Iwona Wymys?owska Courriel: przetargi@kcz.krapkowice.pl Téléphone: +48 774467263 Fax: +48 774459826 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.kcz.krapkowice.pl
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://kcz-krapkowice.ezamawiajacy.pl Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzier?aw? aparatów biochemii, immunodiagnostyki, analizy moczu,analizatorów parametrów krytycznych wraz z element. zu?ywalnymi i dzier?aw? sieci komputerowej Numéro de référence: 20/XI/2023
II.1.2) Code CPV principal 33696500 Réactifs de laboratoire
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzier?aw? aparatów w zakresie biochemii, immunodiagnostyki, analizy moczu, analizatorów parametrów krytycznych wraz z elementami zu?ywalnymi oraz dzier?aw? sieci komputerowe. Post?powanie zosta?o podzielone na dwie cz??ci: - cz??? 1 zamówienia - "Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzier?aw? aparatów w zakresie biochemii, immunodiagnostyki, analizy moczu wraz z dzier?aw? sieci komputerowej", - cz??? 2 zamówienia - "Dzier?awa analizatorów parametrów krytycznych wraz z elementami zu?ywalnymi". Umowa zostanie zawarta na 36 miesi?cy.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
"Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzier?aw? aparatów w zakresie biochemii, immunodiagnostyki, analizy moczu wraz z dzier?aw? sieci komputerowej"
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 Réactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL52 Opolskie Lieu principal d'exécution:
Laboratorium Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., os. XXX lecia 21, 47-303 Krapkowice
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa odczynników laboratoryjnych, dzier?awa aparatów w zakresie biochemii, immunodiagnostyki, analizy moczu oraz dzier?awa sieci komputerowej - parametry graniczne opisane zosta?y w za??czniku 2a do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Parametry techniczne / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
"Dzier?awa analizatorów parametrów krytycznych wraz z elementami zu?ywalnymi"
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 Réactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL52 Opolskie Lieu principal d'exécution:
Laboratorium Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., os. XXX lecia 21, 47-303 Krapkowice
II.2.4) Description des prestations:
Dzier?awa analizatorów parametrów krytycznych wraz z elementami zu?ywalnymi - parametry techniczne analizatorów zosta?y opisane w za??czniku nr 2b do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Parametry techniczne / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 28/12/2023 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 26/03/2024
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 28/12/2023 Heure locale: 09:30
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Al. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587702 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy Pzp, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub równowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   5.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   6.  Terminy wniesienia odwo?ania:
   6. 1. Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób.
   6. 2. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
   7.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt
   6. 1 i
   6. 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   8.  Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si? nie pó?niej ni? w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
   9.  Szczegó?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj? stosowne przepisy Dzia?u VI ustawy Pzp. 10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 11. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018r. poz. 2188 z pó?n. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a? Urz?du Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/11/2023 Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzier?aw? aparatów biochemii, immunodiagnostyki, analizy moczu,analizatorów parametrów krytycznych wraz z element. zu?ywalnymi i dzier?aw? sieci komputerowej 28/12/2023 24/11/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33696500 - Réactifs de laboratoire