Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Kro?cienko nad Dunajcem: Services de concession de crÈdit

2020/S 129-316995  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Kro?cienko nad Dunajcem: Services de concession de crÈdit 2020/S 129-316995 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Kro?cienko nad Dunajcem Adresse postale: Rynek 35 Ville: Kro?cienko nad Dunajcem Code NUTS: PL219 Nowotarski Code postal: 34-450 Pays: Pologne Point(s) de contact: Artur Kwiatek Courriel: skarbnik@kroscienko-nad-dunajcem.pl TÈlÈphone: +48 182623077 Fax: +48 182623455 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.kroscienko-nad-dunajcem.pl www.kroscienko-nad-dunajcem.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Udzielenie gminie Kro?cienko nad Dunajcem kredytu d?ugoterminowego do kwoty 6 500 000,00 PLN NumÈro de rÈfÈrence: ZP.PN.271.2.2020
II.1.2) Code CPV principal 66113000 Services de concession de crÈdit
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest zaci?gni?cie kredytu d?ugoterminowego do kwoty 6 500 000,00 PLN (s?ownie:sze? milionÛw pi??set tysi?cy z?otych 00/100) w walucie polskiej, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu bud?etu w kwocie 5 170 000,00 PLN oraz sp?at wcze?niej zaci?gni?tych kredytÛw i po?yczek w kwocie 1 330 000,00 PLN.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 182 835.21 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL219 Nowotarski Lieu principal d'exÈcution:
Kro?cienko nad Dunajcem, Ma?opolska, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest zaci?gni?cie kredytu d?ugoterminowego do kwoty 6 500 000,00 PLN (s?ownie:sze? milionÛw pi??set tysi?cy z?otych 00/100) w walucie polskiej, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu bud?etu w kwocie 5 170 000,00 PLN oraz sp?at wcze?niej zaci?gni?tych kredytÛw i po?yczek w kwocie 1 330 000,00 PLN.
   2.  Termin sp?aty kredytu 2024ñ2035.
   3.  Harmonogram sp?aty rat kredytu: Lp. Terminy sp?aty rat; kwota raty kredytu w PLN:
   1.  30.4.2024; 176 000,00;
   2.  31.3.2025; 250 000,00;
   3.  30.6.2025; 250 000,00;
   4.  31.12.2025; 120 000,00;
   5.  31.1.2026; 50 000,00;
   6.  30.6.2026; 200 000,00;
   7.  30.9.2026; 50 000,00;
   8.  31.12.2026; 280 000,00;
   9.  31.1.2027; 50 000,00; 10. 30.4.2027; 50 000,00; 11. 30.6.2027; 200 000,00; 12. 30.9.2027; 100 000,00; 13. 31.12.2027; 110 000,00; 14. 31.1.2028; 100 000,00; 15. 31.5.2028; 200 000,00; 16. 31.8.2028; 50 000,00; 17. 31.12.2028; 150 000,00; 18. 31.1.2029; 100 000,00; 19. 31.3.2029; 50 000,00; 20. 30.6.2029; 200 000,00; 21. 31.12.2029; 150 000,00; 22. 31.1.2030; 100 000,00; 23. 31.3.2030; 50 000,00; 24. 30.9.2030; 150 000,00; 25. 31.12.2030; 200 000,00; 26. 31.1.2031; 100 000,00; 27. 30.4.2031; 150 000,00; 28. 31.7.2031; 250 000,00; 29. 31.12.2031; 230 000,00; 30. 31.1.2032; 100 000,00; 31. 30.4.2032; 150 000,00; 32. 31.7.2032; 250 000,00; 33. 31.12.2032; 230 000,00; 34. 31.1.2033; 100 000,00; 35. 30.4.2033; 150 000,00; 36. 31.7.2033; 250 000,00; 37. 31.12.2033; 230 000,00; 38. 31.1.2034; 100 000,00; 39. 30.4.2034; 150 000,00; 40. 31.7.2034; 250 000,00; 41. 31.12.2034; 230 000,00; 42. 31.1.2035; 194 000,00.
   4.  Wyp?ata kredytu nast?pi w transzach na pisemny wniosek z?o?ony nie pÛ?niej ni 3 dni przed dat uruchomienia poszczegÛlnej transzy. Dopuszcza si uruchomienie 3 transzy zgodnie z wnioskiem z?o?onym przez zamawiaj?cego. Dopuszcza si rÛwnie z?o?enie wniosku o wyp?at ca?ej kwoty kredytu w jednej transzy. Maksymalny termin uruchomienia transzy kredytu od dnia z?o?enia dyspozycji przez zamawiaj?cego wynosi 3 dni robocze.
   5.  Kredyt zostanie przelany na konto wskazane przez zamawiaj?cego. Ostateczny termin wyp?aty kredytu nast?pi do 10.12.2020. Dla celÛw ofertowych i obliczeniowych przyjmuje si?, i termin uruchomienia ?rodkÛw nast?pi w dniu 30 czerwca 2020 r.
   6.  Sp?ata kredytu nast?pi w ratach w okresie od 2024 r. do dnia 31 stycznia 2035 r., zgodnie z harmonogramem przedstawionym w rozdziale 4 ust. 3 SIWZ.
   7.  Okres karencji w sp?acie rat kredytu: do dnia 30 kwietnia 2024 r.
   8.  Zabezpieczeniem kredytu b?dzie weksel in blanco opatrzony kontrasygnat skarbnika.
   9.  Nale?ne odsetki naliczane b?d za ka?dy dzie korzystania z kredytu, licz?c od dnia jego uruchomienia. Odsetki od wykorzystanego kredytu p?atne b?d po zako?czeniu kwarta?u kalendarzowego w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji (np. pismem, faksem, na adres e-mail: fk@kroscienko-nad-dunajcem.pl), przy czym: 1) pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wyp?aty i ko?czy si 30.9.2020; 2) kolejne kwartalne okresy obrachunkowe (kwarta kalendarzowy) liczone s od nast?pnego dnia po zako?czeniu poprzedniego okresu obrachunkowego; 3) ostatni okres obrachunkowy ko?czy si w dniu poprzedzaj?cym ca?kowit sp?at kredytu. Ostatnia rata odsetek jest p?atna w terminie sp?aty ostatniej raty kredytu. Odsetki od kredytu naliczone b?d tylko od kwoty aktualnego, rzeczywistego zad?u?enia na rachunku kredytowym. Do celÛw obliczenia oprocentowania przyjmuje si?, ?e rok liczy 365 dni, a miesi?c rzeczywist ilo? dni. 10. Oprocentowanie kredytu b?dzie liczone wg stopy zmiennej, oparte na stawce WIBOR 1M powi?kszonej o mar? banku (sta? w okresie kredytowania) wyra?on w punktach procentowych. Stawka WIBOR 1M b?dzie ulega?a zmianom co miesi?c. Dniem zmiany stopy procentowej b?dzie pierwszy dzie miesi?ca. Do celÛwo ceny ofert przyjmuje si?, ?e WIBOR 1M na dzie 6 maja 2020 r. wynosi 0,64 %. fk@kroscienko-nad-dunajcem.pl
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 092-220122
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Pieni?ski Bank SpÛ?dzielczy Adresse postale: Rynek 12 Ville: Kro?cienko nad Dunajcem Code NUTS: PL219 Nowotarski Code postal: 34-450 Pays: Pologne Courriel: kroscienko@bsbank.com.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 604 826.65 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 182 835.21 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj wykonawcom i innym podmiotom je?eli maj lub mieli oni interes w uzyskaniu niniejszego zamÛwienia oraz ponie?li lub mogli ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w niniejszym post?powaniu lub zaniechaniu czynno?ci, do ktÛrej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj rÛwnie organizacjom zrzeszaj?cym wykonawcÛw, wpisanym na list organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodkÛw ochrony prawnej, prowadzon przez Prezesa Urz?du ZamÛwie Publicznych pod warunkiem, ?e dotycz og?oszenia o zamÛwieniu lub Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia.
   4.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomoc wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rÛwnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane faksem lub drog elektroniczn?, albo w terminie 15 dni je?li zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, tre?ci postanowie SIWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej.
   7.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 6 i 7 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   8.  Je?eli zamawiaj?cy nie przes?a wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia. Odwo?anie wnosi si w terminie 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
   9.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 10. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby zamawiaj?cego za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. 11. Skarga powinna czyni zado? wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawiera oznaczenie zaskar?onego orzeczenia, przytoczenie zarzutÛw, zwi?z?e ich uzasadnienie, wskazanie dowodÛw, a tak?e wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmian orzeczenia w ca?o?ci lub cz??ci. 12. Pozosta?e regulacje dot. ?rodkÛw ochrony prawnej zosta?y okre?lone w dziale VI ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/ https://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
02/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
66113000 - Services de concession de crédit